Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Fonaments d'Economia: concepte i mètode; Anàlisi de mercats: el model de competència perfecta i les fallades del mercat; Introducció a l'empresa; Models i agregats macroeconòmics; Anàlisi del cicle econòmic i la política econòmica; Els principals resultats: atur, inflació, creixement, i desenvolupament; La realitat econòmica actual.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup JG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAN SOLE PLA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1 Adquirir coneixements i interpretar documents de l'àmbit sociopolític amb la finalitat de comprendre el món i el paper de l'educació.
 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CT3 Aprendre de manera autònoma a través de l'ús d'habilitats, procediments i estratègies que permetin un aprenentatge continu durant tota la vida.
 • CG5 Analitzar amb perspectiva històrica i actual situacions de discriminació entre homes i dones en contextos educatius i socials, així com elaborar metodologies per a la seva transformació.
 • CG6 Analitzar les implicacions ètiques i de sostenibilitat de les actuacions professionals, des del punt de vista ecològic, econòmic i humà.
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals.
 • CG12 Col.laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar.
 • CE2 Analitzar els referents culturals, polítics i legals de caràcter local i global de les propostes educatives i formatives.
 • CE6 Organitzar i gestionar projectes i serveis de benestar social.
 • CE5 Realitzar estudis i avaluacions educatives i interpretar els resultats.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

2. L'OFERTA, LA DEMANDA I EL MERCAT: APLICACIONS

          2.1. L'equilibri en el mercat

          2.2. El comportament del consumidor i l'elasticitat

          2.3. L'empresa: producció, costos i beneficis.

3. DETERMINACIÓ DE PREUS EN MERCATS NO COMPETITIUS

4. EXTERNALITATS, BÉNS PÚBLICS I EL PAPER DEL SECTOR PÚBLIC

5. MODELS I AGREGATS MACROECONÒMICS

6. PRODUCCIÓ I MERCAT DE TREBALL

7. LA POLÍTICA ECONÒMICA

          7.1. POLÍTICA FISCAL

          7.2. POLÍTICA MONETÀRIA. EL SISTEMA FINANCER

          7.3. POLÍTIQUES D'OFERTA. KEYNESIANS I MONETARISTES

8. ALTRES TEMES: MACROECONOMIA I GLOBALITZACIÓ, DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA, EQUITAT I JUSTÍCIA

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 44 44
Anàlisi / estudi de casos 6 50 56
Classes expositives 30 0 30
Classes participatives 15 0 15
Prova d'avaluació 5 0 5
Total 56 94 150

Bibliografia

 • Mankiw, N. Gregory (2017). Principios de economía (Séptima edición). México: Cengage Learning Editores SA. Catàleg
 • Krugman, Paul R. (2015). Fundamentos de Economía (3ª). Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Mochón Morcillo, Francisco (cop. 2010 ). Principios de economía (4a ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Gimeno, J. A. (2012). Principios de economía (3ª). Aravaca (Madrit): McGraw-Hill. Catàleg
 • Medialdea G., Beatriz (2011). Quienes son los mercados y como nos gobiernan (1ª). Madrid: Icaria. Catàleg
 • Tapia, José A (cop. 2011 ). La Gran recesión y el capitalismo del siglo XXI : teoríaseconómicas, explicaciones de la crisis y perspectivas de la economía mundial . Madrid: Catarata :Centro de Investigación para la Paz. Catàleg
 • Robert J. Barro y Xavier Sala i Martin (2011). Crecimiento económico (1ª). Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Torres López, Juan (cop. 2005 ). Economía política (3ª ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis i activitats avaluació continuada Exercicis i activitats diverses que poden ser, entre altres, preguntes i exercicis sobre els temes treballats, resums i/o comentaris de lectures de fonts diverses, resums sobre el contingut extret a partir del visionat de vídeos o altres materials multimèdia que es considerin escaients a l’assignatura, comentaris de text i presentacions davant la classe. 30
Examen parcial 1 Es farà una avaluació dels temes 1 a 4, i una altra dels temes 5 a 8. Aquestes proves comptaran el 40% cadascuna. Per a poder ser tinguda en compte, caldrà obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 a cada una de les proves. 35
Examen parcial 2 Es farà una avaluació dels temes 1 a 4, i una altra dels temes 5 a 8. Aquestes proves comptaran el 40% cadascuna. Per a poder ser tinguda en compte, caldrà obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 a cada una de les proves. 35

Qualificació

CRITERIS D'AVALUACIÓ:

1) L’assignatura es supera obtenint una qualificació global = 5/10 punts

2) La qualificació constarà de:
• 20% de la nota: activitats diverses
• 80% de la nota: 2 exàmens parcials

Per a que les qualificacions dels exàmens parcials ponderin en la nota final de l’assignatura cal haver fet com a mínim el 80% dels exercicis i activitats avaluació continuada proposades, tant si aquestes són avaluables com si no ho són.

Aquests exercicis i activitats diverses poden ser, entre altres, preguntes i exercicis sobre els temes treballats, resums i/o comentaris de lectures de fonts diverses, resums sobre el contingut extret a partir del visionat de vídeos o altres materials multimèdia que es considerin escaients a l’assignatura, comentaris de text i presentacions davant la classe.

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ. Es poden donar les següents situacions:

1) Si l’activitat és avaluable

1.1) L'estudiant SI fa l'activitat
- La qualificació per aquella activitat, per defecte serà la que correspongui
- Computarà dins el nombre total d’activitats mínimes requerides per a poder tenir en compte les notes dels exàmens parcials

1.2) L'estudiant NO fa l'activitat
- La qualificació per aquella activitat, per defecte serà igual a zero
- No computarà dins el nombre total d’activitats mínimes requerides per a poder tenir en compte les notes dels exàmens parcials.

L'estudiant haurà de calcular si té fetes el mínim d'activitats requerides per a poder ser tingudes en compte les notes que tregui dels exàmens parcials.

2) Activitat NO avaluable

2.1) L’estudiant SI fa l’activitat
- L'activitat no tindrà nota però computarà dins el nombre total d’activitats mínimes requerides per a poder tenir en compte les notes dels exàmens parcials

2.2) L’activitat NO computarà dins el nombre total d’activitats mínimes requerides per a poder ser tingudes en compte les notes dels exàmens parcials. L'estudiant haurà de calcular si té fetes el mínim d'activitats requerides per a poder ser tingudes en compte les notes que tregui dels exàmens parcials.

Hi haurà una prova final per aquells estudiants que no hagin superat l'assignatura, a través de l'avaluació continuada, o alguna de les seves parts. La nota d'aquesta prova final serà la que prevaldrà en la valoració final. Per a aquesta prova final són vigents tots els criteris assenyalats per als exàmens parcials.

Per a poder fer mitjana a l’assignatura cal treure una nota mínima de 3,99 en cadascun dels exàmens parcials.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No Presentat aquell/a que no es presenti a cap prova d'avaluació ni hagi fet la lectura obligatòria (Treball social) o no es presenti a cap prova d'avaluació ni hagi fet les pràctiques (Pedagogia)

Observacions

Molt interessant de tenir en compte:
- Llegir diàriament la premsa econòmica i els suplements setmanals o mensuals de continguts econòmics.
- Mantenir l'atenció i l'interès sobre temes econòmics presents en altres mitjans de comunicació com ràdio, TV, digitals, xarxes socials, fòrums, etc.
- El professor anima als estudiants a participar en els temes de discussió que es vagin proposant al grup-classe.
- El professor moderarà els espais de discussió.
- La participació activa voluntària en les activitats que es proposin es tindrà en compte a l'avaluació continuada.
- Com que som gent universitària cal que observem les regles sintàctiques i ortogràfiques en la producció escrita.
- Cal preparar les activitats acadèmiques programades abans que es produeixin i, després, respondre els qüestionaris i/o fer les activitats que es demanin. Aquestes activitats tenen la mateixa consideració que les classes a l'aula.
- És important tenir en compte que 6 crèdits ECTS signifiquen un mínim de 150 hores de dedicació de l'alumne a l'assignatura en el còmput global.

Assignatures recomanades

 • Avaluació econòmica de projectes i polítiques socials
 • Dret del treball i de la seguretat social
 • Dret i garanties constitucionals
 • Economia i estat del benestar
 • Elaboració i gestió de projectes
 • Ètica i deontologia professional
 • Formació a l'empresa
 • Funcions i conceptes bàsics del dret
 • Gestió financera i comptabilitat
 • Immigració i estrangeria: drets, llibertats i deures
 • Mercat de treball i inserció laboral
 • Pensament contemporani
 • Planificació i control financer i econòmic
 • Polítiques de feina i de formació per a la feina
 • Polítiques socials a la Unió Europea
 • Sociologia