Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Psicologia del desenvolupament, psicologia bàsica, infància, cognició, personalitat, socialització
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup FG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MIGUEL ANGEL LLORENTE ESPINO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CT3 Aprendre de manera autònoma a través de l'ús d'habilitats, procediments i estratègies que permetin un aprenentatge continu durant tota la vida.
 • CG4 Crear un ambient estimulant i ric en valors humans i en relacions interpersonals significatives, i saber gestionar positivament la conflictivitat.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CG13 Desenvolupar la iniciativa personal, la capacitat crítica, la capacitat de lideratge, la comunicació assertiva i la creativitat.
 • CE4 Treballar amb els comportaments que representen un risc en el sistema, identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.
 • CE4 Diagnosticar situacions complexes per afavorir el desenvolupament i aplicació de metodologies adaptades a les diferències socioeconòmiques, culturals i personals.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE9 Diagnosticar les necessitats socials, de persones, famílies, grups i comunitats.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. LES "MIRADES PSICOLÒGIQUES" EN EL DESENVOLUPAMENT HUMÀ

          1.1. La psicologia com aproximació a l'estudi dels processos mentals i la conducta humana.

          1.2. Breu història de la psicologia

          1.3. La psicologia del desenvolupament

          1.4. Escoles psicològiques: psicoanàlisi, conductisme, cognitivisme, teories contextuals, perspectiva biològica i comparada.

2. ELS PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS

          2.1. Funcionament cerebral

          2.2. Els processos psicològics: percepció, atenció, memòria i intel·ligència.

          2.3. Personalitat

3. EL DESENVOLUPAMENT AL LLARG DEL CICLE VITAL I LA SEVA RELACIÓ AMB ELS CONTEXTOS DE VIDA

          3.1. Periodes del cicle vital

          3.2. La concepció constructivista a l'escola

          3.3. Els components afectius i relacionals

          3.4. La família com a context de desenvolupament humà

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 16,50 0 16,50
Debat 0 20,00 0 20,00
Prova d'avaluació 1,50 0 0 1,50
Seminaris 5,00 0 0 5,00
Sessió expositiva 21,00 0 6,00 27,00
Tasques i qüestionaris formatius 0 15,00 0 15,00
Treball en equip 0 45,00 0 45,00
Tutories de grup 0 0 10,00 10,00
Tutories individuals 0 0 10,00 10,00
Total 27,50 96,50 26,00 150

Bibliografia

 • Bronfenbrenner, Urie (1987 ). La Ecología del desarrollo humano : experimentos en entornos naturales y diseñados . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Bruner, J. S (1997). La educación, puerta de la cultura. Madrid: Visor. Catàleg
 • Casares, Ramon (2009 ). Educación y sociedad : una perspectiva sobre las relaciones entre la escuela y el entorno social . Barcelona: ICE Universitat de Barcelona :Horsori. Catàleg
 • Coelho, E., Oller, J. i Serra, J.M. (2013). Lenguaje y aprendizaje en el aula multilingüe: un enfoque práctico. Barcelona: Horsori. Catàleg
 • Cole, Michael (2005 ). Readings on the development of children . New York: Worth Publishers. Catàleg
 • Cyrulnik, Boris (2002 ). Los Patitos feos : la resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Kohlberg, Lawrence (1992 ). Psicología del desarrollo moral . Bilbao: Desclée de Brouwer. Catàleg
 • Palacios, A.; Marchesi, A. i Coll, C. (1990). Desarrollo psicológico y educación. Vol 1. Psicología evolutiva. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Papalia, D.; Feldman, R.; Martorell, G. (2012). Desarrollo humano (12 ed.). Mèxic: Mc Graw Hill. Catàleg
 • Piaget, Jean (1985 ). Escrits per a educadors : Jean Piaget i la psicologia genètica . Vic: Eumo. Catàleg
 • Piaget, Jean (1980 ). Psicología del niño . Madrid: Morata. Catàleg
 • Rodrigo, María José Palacios, Jesús (cop. 1998 ). Familia y desarrollo humano . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Rogoff, Barbara (1993 ). Aprendices del pensamiento : el desarrollo cognitivo en el contexto social . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Vygotskii, L. S (2000 ). El Desarrollo de los procesos psicológicos superiores . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Vila, Ignasi (1998 ). Familia escuela y comunidad . Barcelona: ICE. Universitat de Barcelona :Horsori. Catàleg
 • Vila, Ignasi, 1950- (2001 ). Processos psicològics bàsics . Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen tipus test Constarà de 25 preguntes tipus test amb quatre opcions de resposta. Les respostes incorrectes descompten -025 sobre 1. Pondera el 20% de la nota de l'assignatura. 20 No
Examen preguntes obertes Preguntes de resposta curta de reflexió sobre els continguts del curs. Pondera el 20% de la nota de l'assignatura. 20 No
Elaboració d'un treball reflexiu sobre vincle i resiliència
El·laboració d'un treball de reflexió sobre els conceptes de "vincle afectiu" i "resiliència". Anàlisi d'un cas de maltractament o trauma que impliqui el desenvolupament de resiliència. Pondera el 20% de la nota final de l'assignatura. 20 No
Activitats grupals pràctiques d'avaluació contínua Dues activitats pràctiques: 1 - La psicologia en el cinema; i 2 - Les bateries cognitives d'intel·ligència. Ponderen el 10% de la nota final de l'assignatura. 10 No
Activitats grupals anàlisi de casos d'avaluació contínua Dues activitats d'anàlisi de casos: 1: La capacitat de "conservació" segons Piaget; i 2- Anàlisi de dibuix identitari. Les dues activitats ponderen el 10% de la nota final de l'assignatura. 10 No
Activitats asincròniques virtuals: tasques individuals, cerca i anàlisi d'informació i debats
Activitats i tasques a través de la moodle. Ponderen el 15% de la nota final de l'assignatura. 15 No
Activitats asincròniques virtuals: qüestionaris formatius i avaluatius
Activitats i tasques a través de la moodle. Ponderen el 5% de la nota final de l'assignatura. 5 No

Qualificació

Per a poder seguir l'avaluació continuada de l'assignatura cal assistir a les activitats que es realitzin al llarg del semestre, ja que hi ha activitats d'avaluació que es fan dins les mateixes sessions de classe.

Les diverses activitats d'avaluació continuada que hi haurà al llarg del curs faran mitja ponderada amb la nota de l’examen. L'examen pondera el 40% de la nota final de l'assignatura i el 60% restan correspon a les activitats d'avaluació contínua que es vagin realitzant al llarg del curs.

L'examen tindrà una estructura tipus test + un bloc de preguntes obertes.

No cal aprovar una part per tal de fer mitjana amb la resta d'activitats d'avaluació.

Les sessions i activitats pràctiques s'han d'entregar via moodle en el dia i hores indicades. No s'admetrà cap activitat entregada fora d'aquest termini sense un motiu justificat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerà que un estudiant té un NP quan no hagi lliurat el 100% dels treballs d'avaluació continuada que comptin per a la nota final.

Avaluació única:
L’estudiant podrà acollir-se excepcionalment a l’avaluació única. En acollir-s’hi renuncia a l’avaluació continuada.
Perquè l’estudiant es pugui acollir a l’avaluació única, cal que ho sol·liciti dins dels terminis fixats i amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de govern del centre.
L'avaluació única consistirà en una prova d'examen amb format tipus test + preguntes curtes.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Mitjançant videoconferència o de manera presencial quan sigui possible.

Despatx 209

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Novetats i avisos moodle. Fòrums de comunicació del curs. Correu electrònic a miguel.llorente@udg.edu