Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Grau en Química

Grau en Química

Curs 2020-2021

El grau en Química et proporcionarà els coneixements fonamentals per a entendre i predir les transformacions que tenen lloc en qualsevol procés químic, tant a nivell de materials de tot tipus com en l’entorn natural o els éssers vius, i també et formarà en l’execució de tècniques de laboratori dirigides al seguiment de processos i a la preparació, caracterització i anàlisi de tota mena de compostos.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Química
Branca de coneixement:
Ciències
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Química per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Ciències
Nombre orientatiu de places:
60
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Per accedir als estudis de Química és convenient tenir una sòlida formació en química i haver cursat durant el batxillerat el major nombre possible de crèdits de matemàtiques i física. Cal tenir també una bona disposició per a l'experimentació de laboratori.

Objectius formatius

L’objectiu general del grau en Química és l’adquisició, per part de l’estudiant, de competències en la comprensió del comportament químic dels elements i compostos i en el disseny i execució de muntatges experimentals. Així, els continguts que es treballen al Grau en Química són transversals i abasten els diferents àmbits que en formen part (química física, analítica, orgànica, inorgànica, bioquímica i enginyeria) incloent tant matèries teòriques com assignatures de tipus pràctic, on s’imparteixen més de 500 hores de laboratori.

El pla d’estudis proposat pretén que, en acabar el grau, hagis adquirit una base sòlida de coneixements teòrics i pràctics que puguis aplicar a la resolució de problemes i al disseny d’estratègies innovadores, per tal d' atendre les múltiples demandes socials que dia a dia arriben al sector químic. Aquesta formació implica també l’adquisició de competències que inclouen l’anàlisi i interpretació de dades , la comunicació científica (tant oral com escrita) incloent-hi la llengua anglesa, el treball en equip o la capacitat de generar propostes amb criteris ètics i de sostenibilitat, per tal de donar resposta a problemàtiques i necessitats dels àmbits industrial, econòmic, mediambiental o biomèdic, entre altres.

Competències bàsiques
 • CB-01. Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CB-02. Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CB-03. Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CB-04. Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CB-05. Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
Competències específiques
 • CE-01. Aplicar els fonaments científics i el mètode científic (reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.
 • CE-02. Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE-03. Utilitzar correctament la terminologia química: nomenclatura, convencions i unitats i aplicar conceptes, principis i teories relacionades amb les diferents àrees de la química.
 • CE-04. Identificar i entendre, a nivell estructural i funcional, les bases moleculars de les estructures i els processos biològics, les seves aplicacions i els mecanismes de regulació.
 • CE-05. Relacionar les propietats macroscòpiques de la matèria amb les característiques i estructura de les molècules individuals incloent biomolècules i macromolècules (naturals i sintètiques).
 • CE-06. Aplicar els principis i teories de la reactivitat química a l'estudi dels compostos orgànics i inorgànics i al desenvolupament dels processos.
 • CE-07. Utilitzar i aplicar les principals operacions bàsiques d'enginyeria relacionant-les amb els fonaments químics i / o biològics.
 • CE-08. Interpretar i aplicar els principis fisicoquímics a la descripció de l'estructura i les propietats dels àtoms i les molècules.
 • CE-09 Aplicar processos metrològics per a l'obtenció d'informació de qualitat en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius relacionats amb la identificació, caracterització i determinació de substàncies orgàniques i inorgàniques.
 • CE-10. Desenvolupar la redacció i planificar la direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit de treball.
 • CE-11. Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació, economia i gestió.

Organització del grau

El Grau en Química s’organitza en 4 anys, al llarg dels quals adquiriràs les competències necessàries per analitzar i estudiar tant la composició i propietats de les substàncies i els materials com per a entendre els canvis qualitatius, produïts de forma natural o provocats.

A primer, cursaràs les següents matèries bàsiques d’un estudi científic: Química, Física, Biologia, Matemàtiques i Estadística, així com un mòdul de caràcter pràctic anomenat Tècniques científiques integrades. Les matèries bàsiques et proporcionaran les eines necessàries per entendre la química, mentre que les tècniques científiques integrades et permetran adquirir i desenvolupar les competències i habilitats relacionades amb el treball experimental, principalment de laboratori però també de camp.

A segon i tercer, estudiaràs les matèries centrals de la Química: Química física, Química analítica, Química orgànica i Química inorgànica. A més, t’introduiràs en matèries afins com ara Bioquímica i Enginyeria química.

A quart aprendràs a crear, dissenyar i gestionar projectes i prendràs contacte amb la Ciència dels materials. A més, començaràs la teva especialització triant dos mòduls optatius entre els següents: ‘Síntesi i Reactivitat’, ‘Biomolècules’, ‘Anàlisi i Determinació Estructural’ i ‘Qualitat i Indústria’. També podràs decidir sobre la professionalització dels teus estudis escollint entre una major especialització si curses altres matèries optatives del mòdul "Complements Específics en Ciències Químiques" o la realització de pràctiques en empreses. Finalitzaràs els estudis amb un treball final de grau, en el qual podràs aplicar totes les competències adquirides.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

La química és a tot arreu i, en conseqüència, es tracta d'una ciència en progrés continu que comporta una creixent demanda socioeconòmica, en paral·lel a l’augment demogràfic. El sector químic es troba en el segon lloc de l’estat espanyol a nivell d’exportacions i és el primer sector en recerca i desenvolupament, amb un bon percentatge de creixement fins i tot durant els anys de crisi econòmica. D’altra banda, el percentatge de contractes indefinits es troba al voltant del 95%, molt per sobre d’altres sectors i de la mitjana nacional.

Des del punt de vista de formació, el grau en Química de la UdG et convertirà en un professional molt versàtil, preparat per a la incorporació a qualsevol dels sectors de l’àmbit químic, com per exemple els que es detallen a continuació:

 • Indústria: projectes de recerca i desenvolupament, producció, control de qualitat, seguretat i medi ambient, enginyeria i disseny de processos, comercialització, etc., tant en indústria química de base com de transformació o de química fina.
 • Ensenyament: graus universitaris, ensenyament secundari en ciències de la salut, àrea cientificotècnica, cicles formatius...
 • Recerca: projectes desenvolupats tant en indústria (recerca aplicada) com en institucions públiques (recerca aplicada i també bàsica).
 • Serveis: anàlisis químiques en sanitat, tècnics de medi ambient i seguretat, sector d’assegurances...

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Química Bàsica12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Fonaments de química   Fundamentos de química   Fundamentals of chemistry (3103G00078) BBàsica 6.00 AAnual
Complements de química   Complementos de química   Complements of chemistry (3103G04071) BBàsica 6.00 AAnual
Biologia Bàsica6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Biologia fonamental   Biología fundamental   Fundamentals of biology (3103G00079) BBàsica 6.00 AAnual
Matemàtiques Bàsiques9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Matemàtiques   Matemáticas   Mathematics (3103G00085) BBàsica 9.00 AAnual
Física Bàsica9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Física   Física   Physics (3103G04072) BBàsica 9.00 AAnual
Matèries Instrumentals Bàsiques24.00 crèdits
Termodinàmica 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Termodinàmica   Termodinámica   Thermodynamics (3103G04074) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Química Física6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Química quàntica i espectroscòpia   Química cuántica y espectroscopia   Quantum chemistry and spectroscopy (3103G04075) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Química Inorgànica6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Química dels elements   Química de los elementos   Elements chemistry (3103G04076) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Química Orgànica6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Química dels compostos orgànics   Química de los compuestos orgánicos   Chemistry of organic compounds (3103G00094) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Introducció a l'Experimentació en Síntesi Química6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Introducció a l'experimentació en síntesi química   Introducción a la experimentación en síntesis química   Introduction to experimental synthetic chemistry (3103G04077) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Enginyeria Química12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Enginyeria química   Ingeniería química   Chemical engineering (3103G04078) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Experimentació en enginyeria química   Experimentación en ingeniería química   Experimental chemical engineering (3103G04079) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Mètodes numèrics   Métodos numéricos   Numerical methods (3103G04080) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Bioquímica9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Bioquímica   Bioquímica   Biochemistry (3103G00086) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Pràctiques de bioquímica   Prácticas de bioquímica   Biochemistry practical lessons (3103G00087) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Química Analítica9.00 crèdits
Química Física Avançada6.00 crèdits
Experimentació en Química Física6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Experimentació en química física   Experimentación en química física   Physical chemistry experiments (3103G04085) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Química Inorgànica Avançada9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Compostos de coordinació   Compuestos de coordinación   Coordination chemistry (3103G04086) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Química inorgànica avançada   Química inorgánica avanzada   Advanced inorganic chemistry (3103G04087) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Química Orgànica Avançada9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Mètodes sintètics orgànics   Métodos sintéticos orgánicos   Organic synthetic methods (3103G04088) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Elucidació estructural de compostos orgànics   Elucidación estructural de compuestos orgánicos   Structural elucidation of organic compounds (3103G04089) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Experimentació en Síntesi Química12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Experimentació en síntesi química   Experimentación en síntesis química   Experimental synthetic chemistry (3103G04090) OBObligatòria 12.00 SSemestral
Química Analítica Avançada9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Anàlisi instrumental   Análisis instrumental   Instrumental analysis (3103G04091) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Química analítica avançada   Química analítica avanzada   Advanced analytical chemistry (3103G04092) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Experimentació en Química Analítica6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Experimentació en química analítica   Experimentación en química analítica   Advanced analytical laboratory (3103G04093) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Projectes9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Projectes   Proyectos   Projects (3103G04094) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Estudi de casos   Estudio de casos   Case study (3103G04095) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Ciència de Materials6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Ciència de materials   Ciencia de materiales   Materials science (3103G04096) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Treball de Fi de Grau12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Treball de fi de grau   Trabajo de fin de grado   Graduation thesis (3103G04097) OBObligatòria 12.00 AAnual
Optatives24.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Química organometàl·lica   Química organometálica   Organometallic chemistry (3103G04098) OPOptativa 3.00 SSemestral
Química heterocíclica i síntesi de fàrmacs   Química heterocíclica y síntesis de fármacos   Heterocyclic chemistry and drug synthesis (3103G04099) OPOptativa 3.00 SSemestral
Disseny de molècules orgàniques   Diseño de moléculas orgánicas   Design of organic molecules (3103G04100) OPOptativa 3.00 SSemestral
Principis de reactivitat química   Principios de reactividad química   Principles of chemical reactivity (3103G04101) OPOptativa 3.00 SSemestral
Bioinorgànica   Bioinorgánica   Bioinorganic (3103G00127) OPOptativa 3.00 SSemestral
Productes naturals   Productos naturales   Natural products (3103G00129) OPOptativa 3.00 SSemestral
Disseny biomolecular   Diseño biomolecular   Biomolecular design (3103G00130) OPOptativa 3.00 SSemestral
Bioanàlisi   Bioanálisis   Bioanalysis (3103G00131) OPOptativa 3.00 SSemestral
Tècniques espectroscòpiques i magnètiques   Técnicas espectroscópicas y magnéticas   Spectroscopic and magnetic techniques (3103G04102) OPOptativa 3.00 SSemestral
Determinació estructural avançada   Determinación estructural avanzada   Advanced structure determination (3103G04103) OPOptativa 3.00 SSemestral
Espectroscòpia avançada   Espectroscopia avanzada   Advanced spectroscopy (3103G04104) OPOptativa 3.00 SSemestral
Anàlisi instrumental avançada   Análisis instrumental avanzado   Advanced instrumental analysis (3103G04105) OPOptativa 3.00 SSemestral
Recuperació de productes   Recuperación de productos   Dowstream processing (3103G00132) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió i control de la qualitat   Gestión y control de la calidad   Quality assurance and control (3103G00134) OPOptativa 3.00 SSemestral
Química verda   Química verde   Green chemistry (3103G00135) OPOptativa 3.00 SSemestral
Anàlisi química aplicada a la indústria   Análisis químico aplicado a la industria   Chemical analysis applied to industry (3103G04106) OPOptativa 3.00 SSemestral

Cal superar 1 dels requisits següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Pràctiques en empresa   Prácticas en empresa   Internships (3103G04107) OPOptativa 6.00 AAnual
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Economia i gestió d'empreses   Economía y gestión de empresas   Economics and Management (3103G00125) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Introducció a la professionalització   Introducción a la profesionalización   Introduction to professionalization (3103G00126) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Bioinorgànica   Bioinorgánica   Bioinorganic (3103G00127) OPOptativa 3.00 SSemestral
Bioorgànica   Bioorgánica   Bioorganic (3103G00128) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Productes naturals   Productos naturales   Natural products (3103G00129) OPOptativa 3.00 SSemestral
Disseny biomolecular   Diseño biomolecular   Biomolecular design (3103G00130) OPOptativa 3.00 SSemestral
Bioanàlisi   Bioanálisis   Bioanalysis (3103G00131) OPOptativa 3.00 SSemestral
Recuperació de productes   Recuperación de productos   Dowstream processing (3103G00132) OPOptativa 3.00 SSemestral
Nanotecnologia   Nanotecnología   Nanotecnology (3103G00133) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió i control de la qualitat   Gestión y control de la calidad   Quality assurance and control (3103G00134) OPOptativa 3.00 SSemestral
Química verda   Química verde   Green chemistry (3103G00135) OPOptativa 3.00 SSemestral
Química organometàl·lica   Química organometálica   Organometallic chemistry (3103G04098) OPOptativa 3.00 SSemestral
Química heterocíclica i síntesi de fàrmacs   Química heterocíclica y síntesis de fármacos   Heterocyclic chemistry and drug synthesis (3103G04099) OPOptativa 3.00 SSemestral
Disseny de molècules orgàniques   Diseño de moléculas orgánicas   Design of organic molecules (3103G04100) OPOptativa 3.00 SSemestral
Principis de reactivitat química   Principios de reactividad química   Principles of chemical reactivity (3103G04101) OPOptativa 3.00 SSemestral
Tècniques espectroscòpiques i magnètiques   Técnicas espectroscópicas y magnéticas   Spectroscopic and magnetic techniques (3103G04102) OPOptativa 3.00 SSemestral
Determinació estructural avançada   Determinación estructural avanzada   Advanced structure determination (3103G04103) OPOptativa 3.00 SSemestral
Espectroscòpia avançada   Espectroscopia avanzada   Advanced spectroscopy (3103G04104) OPOptativa 3.00 SSemestral
Anàlisi instrumental avançada   Análisis instrumental avanzado   Advanced instrumental analysis (3103G04105) OPOptativa 3.00 SSemestral
Anàlisi química aplicada a la indústria   Análisis químico aplicado a la industria   Chemical analysis applied to industry (3103G04106) OPOptativa 3.00 SSemestral
Química quàntica avançada   Química cuántica avanzada   Advanced quantum chemistry (3103G04108) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Operacions de separació   Operaciones de separación   Separation unit processes (3103G04109) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Reactors químics   Reactores químicos   Chemical reactors (3103G04110) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Anàlisi d'aliments   Análisis de alimentos   Food analysis (3103G04111) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Catàlisi   Catálisis   Catalysis (3103G04112) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Optativitat + Reconeixement Acadèmic36.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Pràctiques en empresa   Prácticas en empresa   Internships (3103G04107) OPOptativa 6.00 AAnual
Economia i gestió d'empreses   Economía y gestión de empresas   Economics and Management (3103G00125) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Introducció a la professionalització   Introducción a la profesionalización   Introduction to professionalization (3103G00126) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Bioinorgànica   Bioinorgánica   Bioinorganic (3103G00127) OPOptativa 3.00 SSemestral
Bioorgànica   Bioorgánica   Bioorganic (3103G00128) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Productes naturals   Productos naturales   Natural products (3103G00129) OPOptativa 3.00 SSemestral
Disseny biomolecular   Diseño biomolecular   Biomolecular design (3103G00130) OPOptativa 3.00 SSemestral
Bioanàlisi   Bioanálisis   Bioanalysis (3103G00131) OPOptativa 3.00 SSemestral
Recuperació de productes   Recuperación de productos   Dowstream processing (3103G00132) OPOptativa 3.00 SSemestral
Nanotecnologia   Nanotecnología   Nanotecnology (3103G00133) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió i control de la qualitat   Gestión y control de la calidad   Quality assurance and control (3103G00134) OPOptativa 3.00 SSemestral
Química verda   Química verde   Green chemistry (3103G00135) OPOptativa 3.00 SSemestral
Química organometàl·lica   Química organometálica   Organometallic chemistry (3103G04098) OPOptativa 3.00 SSemestral
Química heterocíclica i síntesi de fàrmacs   Química heterocíclica y síntesis de fármacos   Heterocyclic chemistry and drug synthesis (3103G04099) OPOptativa 3.00 SSemestral
Disseny de molècules orgàniques   Diseño de moléculas orgánicas   Design of organic molecules (3103G04100) OPOptativa 3.00 SSemestral
Principis de reactivitat química   Principios de reactividad química   Principles of chemical reactivity (3103G04101) OPOptativa 3.00 SSemestral
Tècniques espectroscòpiques i magnètiques   Técnicas espectroscópicas y magnéticas   Spectroscopic and magnetic techniques (3103G04102) OPOptativa 3.00 SSemestral
Determinació estructural avançada   Determinación estructural avanzada   Advanced structure determination (3103G04103) OPOptativa 3.00 SSemestral
Espectroscòpia avançada   Espectroscopia avanzada   Advanced spectroscopy (3103G04104) OPOptativa 3.00 SSemestral
Anàlisi instrumental avançada   Análisis instrumental avanzado   Advanced instrumental analysis (3103G04105) OPOptativa 3.00 SSemestral
Anàlisi química aplicada a la indústria   Análisis químico aplicado a la industria   Chemical analysis applied to industry (3103G04106) OPOptativa 3.00 SSemestral
Química quàntica avançada   Química cuántica avanzada   Advanced quantum chemistry (3103G04108) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Operacions de separació   Operaciones de separación   Separation unit processes (3103G04109) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Reactors químics   Reactores químicos   Chemical reactors (3103G04110) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Anàlisi d'aliments   Análisis de alimentos   Food analysis (3103G04111) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Catàlisi   Catálisis   Catalysis (3103G04112) OPOptativa 3.00 SSemestral No

Requisit llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

 1. Pots consultar els resultats de l’assignació al Portal d'Accés a la Universitat i informar-te sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).
 2. Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de la UdG amb el teu codi d'usuari i una adreça per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 3. En cas que no rebis el missatge, emplena i envia el formulari de Sol·licitud de compte d'usuari per a estudiants de nou accés del curs 2020-21.
 4. Accedeix a l'adreça proporcionada en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.
 5. Accedeix a l'aplicació d'automatrícula amb el teu codi d'usuari i contrasenya. Hi trobaràs el dia i hora de matrícula que tens assignats.
 6. Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.
 7. Consulta els apartats "Què necessites saber per a la teva matrícula" i "Documentació que hauràs de presentar" de la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 8. Consulta la Guia bàsica d'automatrícula de primer de grau .
 9. El dia i hora assignats, formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia.

 • Assignatures. Revisa les assignatures de què et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2020-2021.
 • Preus. Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Abans de la matrícula

Només hauràs de lliurar telemàticament la documentació relativa a bonificacions o exempcions que no constin com a acreditades, per poder gaudir del corresponent descompte o gratuïtat en la matrícula. Consulta l'apartat "Passos a seguir per a la matrícula".

Després de la matrícula

a) Si no has accedit a la universitat des de batxillerat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent el teu document d’identitat vigent, segons la teva nacionalitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants amb nacionalitat espanyola Fotocòpia compulsada del DNI
Estudiants de països de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent del país d’origen, o passaport
Estudiants estrangers no comunitaris Fotocòpia compulsada de la TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

b) Si has accedit a la UdG procedent d’una altra universitat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent la documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions de l'estudi d'origen, i justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

c) Si no ets titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

d) Si no l’has pogut presentar abans de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, la documentació acreditativa de bonificacions o exempcions. Segons el cas, la secretaria acadèmica del teu centre docent et pot reclamar la presentació física de la documentació.

La documentació es podrà presentar fins al 19 de novembre de 2020 (excepte l’acreditativa de bonificacions o exempcions, que es podrà lliurar fins al 31 de desembre de 2020).

Automatrícula