Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Doble titulació Economia / Filosofia

Doble titulació Economia / Filosofia

Curs 2019-2020

Aquesta doble titulació, única a Catalunya, dóna l’oportunitat d'obtenir una formació àmplia en dues disciplines complementàries i permet assolir competències importants atès el seu caràcter pluridisciplinari i global.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Doble titulació Economia / Filosofia
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques / Arts i Humanitats
Durada:
5 anys
Crèdits europeus:
354
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Economia per la Universitat de Girona
Graduat/ada en Filosofia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Nombre orientatiu de places:
10
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

1.809 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El jovent amb visió crítica i interès en la comprensió del funcionament de l'economia i la societat encaixa en el perfil del grau d'Economia i Filosofia. Recomanem que l'optativitat del batxillerat s'orienti cap a les matemàtiques i els idiomes, en especial l'anglès.

Competències adquirides

Aquest doble grau formarà l’estudiant perquè gestioni i comprengui la informació econòmica, la sintetitzi i analitzi amb sentit crític, sigui conscient del caràcter pluridisciplinari dels problemes econòmics que puguin presentar-se durant l’exercici de la seva professió, sigui capaç d’analitzar situacions econòmiques complexes i d’oferir respostes adequades per al seu tractament, interpreti i analitzi críticament textos i arguments filosòfics de distintes èpoques i tradicions filosòfiques, expressi de manera precisa la formulació de problemes filosòfics complexos i controvertits, tot comprenent les estratègies seguides per resoldre’ls, construeixi textos i arguments filosòfics, fent servir la terminologia tècnica escaient, i utilitzi en contextos no acadèmics els coneixements i les tècniques d’argumentació i d’anàlisi propis de la Filosofia.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: Proves d'accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a les PAU vinculades a les branques de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques i Arts i Humanitats.
 • Cicles formatius de graus superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a les PAU vinculades a les branques de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques i Arts i Humanitats.
 • Més grans de 25 anys. Opcions preferents de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques i Arts i Humanitats.
 • Més grans de 45 anys. Prova d'accés superada i amb resultat d'apte/a a l'entrevista.
 • Altres tipus d'accés especials reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Les més freqüents d’aquesta doble titulació, única a Catalunya, són:

 • Analista de l’activitat econòmica.
 • Assessor d’organismes col·legiats.
 • Assessorament d’empreses culturals.
 • Assessorament ètic (comitès de bioètica dels hospitals i departaments de recursos humans).
 • Col·laboració als mitjans de comunicació.
 • Consultoria de responsabilitat social corporativa.
 • Difusió científica i cultural (específicament de l’àmbit de l’economia i la filosofia)
 • Docència a la universitat o en centres d’investigació superior.
 • Documentalista.
 • Economista d’organismes internacionals.
 • Economista de l’Estat.
 • Ensenyament en instituts de secundària
 • Gestió pública i privada.
 • Projectes de sostenibilitat.
 • Recerca en serveis d’estudis públics o privats.
 • Treball en departaments de formació, estudis, personal, planificació, publicacions, etc.
 • Treball en editorials (edició i correcció de textos econòmics i filosòfics).

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Cal superar 60,00 B
Cal superar 6,00 OB
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Sociologia   Sociología   Sociology (3107G00006) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Cal superar 36,00 B
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Antropologia filosòfica   Antropología filosófica   Philosophical antropology (3102G00010) BBàsica 6.00 SSemestral
Comunicació oral i escrita   Comunicación oral y escrita   Oral and written communication (3102G00001) BBàsica 12.00 AAnual
Estadística   Estadística   Statistics (3107G00004) BBàsica 12.00 AAnual
Ètica   Ética   Ethics (3102G00011) BBàsica 6.00 SSemestral
Cal superar 42,00 OB
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Economia industrial   Economía industrial   Industrial organization (3107G00016) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Economia internacional   Economía internacional   International economics (3107G00015) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Lògica I   Lógica I   Logic I (3102G03029) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Lògica II   Lógica II   Logic II (3102G03030) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Macroeconomia   Macroeconomía   Macroeconomics (3107G00014) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Matemàtiques II   Matemáticas II   Mathematics II (3107G00003) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Microeconomia   Microeconomía   Microeconomics (3107G00013) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Cal superar 72,00 OB
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Anàlisi macroeconòmica   Análisis macroeconómico   Macroeconomic Analysis (3107G03019) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Anàlisi microeconòmica   Análisis microeconómica   Microeconomic analysis (3107G03018) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Econometria   Econometría   Econometrics (3107G03021) OBObligatòria 12.00 AAnual
Economia del medi ambient i dels recursos naturals (economia)   Economía del medio ambiente y de los recursos naturales   Environmental and resource economics (3107G03025) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Economia pública   Economía pública   Public economics (3107G03020) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Història de la filosofia antiga I   Historia de la filosofía antigua I   Ancient philosophy I (3102G03018) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Història de la filosofia antiga II   Historia de la filosofía antigua II   Ancient philosophy II (3102G03019) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Instruments d'economia aplicada (II)   Instrumentos de economía aplicada (II)   Tools of applied economics (II) (3107G03022) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Metafísica I   Metafísica I   Metaphysics I (3102G03025) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Política econòmica I   Política económica I   Economic policy I (3107G03023) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Temes d'història econòmica contemporània   Temas de historia económica contemporánea   Topics on Modern Economic History (3107G03006) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Cal superar 72,00 OB
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Estètica I   Estética I   Aesthetics I (3102G03036) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Filosofia del llenguatge I   Filosofía del lenguaje I   Philosophy of language I (3102G03031) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Filosofia del llenguatge II   Filosofía del lenguaje II   Philosophy of language II (3102G03032) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Filosofia moral   Filosofía moral   Moral philosophy (3102G03033) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Filosofia política I   Filosofía política I   Political philosophy I (3102G03034) OBObligatòria 6.00 AAnual
Filosofia política II   Filosofía política II   Political philosophy II (3102G03035) OBObligatòria 6.00 AAnual
Història de la filosofia contemporània   Historia de la filosofía contemporánea   Contemporary Philosophy (3102G03023) OBObligatòria 6.00 AAnual
Història de la filosofia medieval   Historia de la filosofía medieval   Medieval philosophy (3102G03020) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Història de la filosofia moderna I   Historia de la filosofía moderna I   Modern philosophy I (3102G03021) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Història de la filosofia moderna II   Historia de la filosofía moderna II   Modern philosophy II (3102G03022) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Introducció a la comptabilitat   Introducción a la contabilidad   Accounting introduction (3107G00009) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Teoria del coneixement   Teoría del conocimiento   Theory of knowlege (3102G03027) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Cal superar 42,00 OB
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Anàlisi dels cicles i de la conjuntura econòmica   Análisis de los ciclos y de la coyuntura económica   Business cycles (3107G03027) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Comerç i creixement econòmic   Comercio y crecimiento económico   Trade and growth (3107G03026) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Corrents actuals de la filosofia   Corrientes actuales de la filosofía   Current philosophical issues (3102G03024) OBObligatòria 6.00 AAnual
Estètica II   Estética II   Aesthetics II (3102G03037) OBObligatòria 6.00 AAnual
Filosofia de la ciència   Filosofía de la ciencia   Philosophy of science (3102G03028) OBObligatòria 6.00 AAnual
Metafísica II   Metafísica II   Metaphysics II (3102G03026) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Política econòmica II   Política económica II   Economic policy II (3107G03024) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Cal superar 24,00 TFG
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Treball de fi de grau   Trabajo de fin de grado   Global evaluation of the degree (3107G03079) TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral
Treball final de grau   Trabajo final de grado   Final project (3102G03051) TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
15 de juliol, a les 9 h, a les aules 14-15 de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (FCEE)
Estudiants de segona i posteriors opcions
29 de juliol, a les 9 h, a les aules 14-15 de la FCEE
Dates de matrícula
En primera preferència
15 de juliol, després de la sessió informativa, a les aules informàtiques de la FCEE
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 11 h, a les aules informàtiques de la FCEE
De segona assignació (en qualsevol preferència)
29 de juliol, després de la sessió informativa, a les aules informàtiques de la FCEE
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 i 6 de setembre, d'11 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la FCEE
De segona reassignació de juny
16 de setembre, d'11 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la FCEE
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, d'11 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la FCEE
En convocatòria de setembre
27 de setembre, d'11 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la FCEE
En matrícula d’octubre
10 d'octubre, d'11 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la FCEE
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2019
Contacte de la Secretaria Acadèmica
Telèfon
972 41 80 02
Correu electrònic
secretaria.dretieconomiques@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació

Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra

Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent

Estudiants estrangers no comunitaris

TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG

Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris)

Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat

Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.


La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Unviersitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Necessàries

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Preferències

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Analytics

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Marketing

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.