Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Curs 2019-2020

El Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica proporciona coneixements i competències d’actuació en un dels sectors més importants per al desenvolupament econòmic actual. La formació especialitzada en enginyeria electrònica industrial i automàtica està enfocada a desenvolupar les atribucions professionals, especialment en àmbits de treball relacionats amb l’automatització i control de processos industrials i amb el disseny de sistemes i equipaments electrònics industrials.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
50
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
2.513 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Els estudis del Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica condueixen a l’obtenció d’una titulació que ofereix grans possibilitats d’inserció immediata en el món laboral, tant en la indústria, els serveis i l’Administració com en l’exercici lliure de la professió. Proporciona, per tant, coneixements i competències d’actuació en un dels sectors més importants per al desenvolupament econòmic actual.

La titulació s’articula a partir de les matèries fonamentals com ara l’àlgebra, el càlcul i la física. Aquestes, juntament amb l’electrònica, tenen el propòsit de donar les bases necessàries per comprendre altres matèries de caire més industrial. A mesura que s’avança en els cursos, s’introdueixen les assignatures més pràctiques i pròpies de la titulació, relacionades amb l’automàtica, l’elec­tricitat, l’electrònica i el control.

Voldríem destacar, però, que el millor motor per impulsar uns estudis com els que ens ocupen és la motivació. El jove que vol participar en el desenvolupament d’una societat —i en particular, d’una indústria moderna i competitiva—, que s’interessa per metodologies i sistemes de manipulació i transformació de matèries i energies i que sent curiositat per les tecnologies modernes i els avenços, possiblement disposa del millor impuls per aconseguir amb èxit la titulació d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.

Competències

Aquesta titulació té per objectiu formar els estudiants perquè adquireixin les competències necessàries per a l’exercici de la professió:

 • Redactar, firmar, desenvolupar i dirigir projectes en l’àmbit de l’enginyeria industrial.
 • Conèixer les matèries bàsiques i tecnològiques que capacitin per aprendre nous mètodes i teories, i dotin de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat i raonament crític, i capacitat de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l’enginyeria industrial.
 • Coneixements per a la realització d’amidaments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de labors i treballs similars.
 • Capacitat per al maneig d’especificacions, reglaments i normes de compliment obligat.
 • Capacitat d’analitzar i valorar l’impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat de direcció, organització i planificació en l’àmbit de l’empresa i d’altres institucions i organitzacions.
 • Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l’exercici de la professió d’enginyer tècnic industrial.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

Aquest grau ofereix grans possibilitats d’inserció en el món laboral en enginyeries de desenvolupament de projectes d’automatització i control industrial, en empreses de robòtica industrial i del sector de l’electrònica industrial, en la indústria, en els serveis, en l’Administració i en l’exercici lliure de la professió.

Les atribucions professionals que atorga el grau capaciten per redactar, firmar, desenvolupar i dirigir projectes en tot l’àmbit de l’enginyeria industrial, especialment en projectes d’instal·lacions d’automatització i control de processos industrials, d’instal·lacions domòtiques, d’instal·lacions energètiques, i de determinades instal·lacions elèctriques.

Continuar estudiant

L’afinitat del Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica amb el Grau en Enginyeria Elèctrica et permet matricular-te en la titulació doble de Grau en Enginyeria Elèctrica i Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica i si fas algunes assignatures relacionades amb l’electrònica industrial i l’automàtica podràs, només en un any acadèmic, assolir també el Grau en Enginyeria Elèctrica.

El grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica dóna accés directe al Màster en Enginyeria Industrial, que és l’únic màster oficial que habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a industrial.

A més, aquesta titulació dóna accés als màsters tecnològics i científics, i si es vol continuar en l’àmbit de la recerca es pot accedir al programa de doctorat en Tecnologia.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Fonaments de matemàtiques15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Fonaments de matemàtiques 2   Fundamentos de matemáticas 2   Fundamentals of mathematics 2 (3105G00003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de matemàtiques 1   Fundamentos de matemáticas 1   Fundamentals of mathematics 1 (3105G00004)

BBàsica 9.00 SSemestral

Fonaments de física12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Fonaments de física 1   Fundamentos de física 1   Fundamentals of physics 1 (3105G00001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de física 2   Fundamentos de física 2   Fundamentals of physics 2 (3105G00002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió gràfica 7.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Expressió gràfica   Expresión gráfica   Graphical representation (3105G00005)

BBàsica 7.00 SSemestral

Fonaments de química 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Fonaments de química   Fundamentos de química   Fundamentals of chemistry (3105G00006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Informàtica8.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Informàtica   Informática   Informatics (3105G00007)

BBàsica 8.00 SSemestral

Fonaments de mecànica y resistència de materials6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Fonaments de mecànica   Fundamentos de mecánica   Fundamentals of mechanics (3105G00011)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments de ciència dels materials6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Fonaments de ciència de materials   Fundamentos de ciencia de materiales   Fundamentals of Materials Science (3105G00013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estadística6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Estadística   Estadística   Stadistics (3105G00015)

BBàsica 6.00 SSemestral

Organització i gestió d'empreses6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Organització i gestió d'empreses   Organización y gestión de empresas   Business management (3105G00008)

BBàsica 6.00 SSemestral

Mecànica de fluids i termotècnia12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Enginyeria fluïdomecànica   Ingeniería fluidomecánica   Fluid and Mechanical Engineering (3105G00009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Termotècnia aplicada   Termotecnia aplicada   Applied Heat Engineering (3105G00010)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics24.00 crèdits

Fonaments de mecànica y resistència de materials6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Resistència de materials   Resistencia de materiales   Strength of materials (3105G00012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Electrònica i instrumentació6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Electrònica analògica   Electrónica analógica   Analogue electronics (3105G03022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Producció industrial i medi ambient6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Gestió de la producció   Gestión de la producción   Operation Management (3105G00014)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Tecnologies del medi ambient   Tecnologías del medio ambiente   Environmental Technologies (3105G00018)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Electrònica i instrumentació18.00 crèdits

Automatització, control i instal·lacions elèctriques32.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Enginyeria de control   Ingeniería de control   Control engineering (3105G03026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Informàtica industrial i comunicacions   Informática industrial y comunicaciones   Industrial data processing and communications (3105G03027)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Sistemes robotitzats   Sistemas robotizados   Robotic systems (3105G03028)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Automatització industrial   Automatización industrial   Industrial automation (3105G03029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Tècniques de control   Técnicas de control   Control Techniques (3105G03030)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Instal·lacions elèctriques   Instalaciones eléctricas   Electrical installations (3105G03031)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Projectes d'especialitat4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Desenvolupament de projectes d'electrònica   Desarrollo de proyectos de electrónica   Development of electronics projects (3105G03032)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Projectes6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Projectes   Proyectos   Projects (3105G03021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Projectes d'especialitat4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Desenvolupament de projectes d'automatització i control   Desarrollo de proyectos de automatización y control   Development of automation and control projects (3105G03033)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Optatius30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Aplicacions industrials dels microprocessadors   Aplicaciones industriales de los microprocesadores   Industrial applications of microprocessors (3105G03034)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Dispositius electrònics programables i reconfigurables   Dispositivos electrónicos programables y reconfigurables   Programmable and Reconfigurable Electronic Devices (3105G03035)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Tecnologies d'automatització i control   Tecnologías de automatización y control   Automation and Control Technologies (3105G03036)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pràctiques en empreses   Prácticas en empresas   Internships in companies (3105G03037)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Sistemes d'adquisició de dades   Sistemas de adquisición de datos   Data Acquisition Systems (3105G03039)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Sistemes de percepció   Sistemas de percepción   Perception systems (3105G03040)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Instal·lacions elèctriques II   Instalaciones eléctricas II   Electrical Installations II (3105G03041)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Control de màquines elèctriques   Control de máquinas eléctricas   Electrical Machine Control (3105G03042)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Qualitat del subministrament elèctric i manteniment elèctric   Calidad del suministro eléctrico y mantenimiento eléctrico   Electric Power Supply Quality and Maintenance (3105G03043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Xarxes elèctriques intel·ligents   Redes eléctricas inteligentes   Intelligent Electrical Networks (3105G09032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Vehicles de tracció elèctrica   Vehículos de tracción eléctrica   Electric Traction Vehicles (3105G09035)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Projecte fi de grau15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Treball final de grau   Trabajo final de grado   Final project (3105G03038)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Optativita t+ reconeixement acadèmic35.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Aplicacions industrials dels microprocessadors   Aplicaciones industriales de los microprocesadores   Industrial applications of microprocessors (3105G03034)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Dispositius electrònics programables i reconfigurables   Dispositivos electrónicos programables y reconfigurables   Programmable and Reconfigurable Electronic Devices (3105G03035)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Tecnologies d'automatització i control   Tecnologías de automatización y control   Automation and Control Technologies (3105G03036)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pràctiques en empreses   Prácticas en empresas   Internships in companies (3105G03037)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Sistemes d'adquisició de dades   Sistemas de adquisición de datos   Data Acquisition Systems (3105G03039)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Sistemes de percepció   Sistemas de percepción   Perception systems (3105G03040)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Instal·lacions elèctriques II   Instalaciones eléctricas II   Electrical Installations II (3105G03041)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Control de màquines elèctriques   Control de máquinas eléctricas   Electrical Machine Control (3105G03042)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Qualitat del subministrament elèctric i manteniment elèctric   Calidad del suministro eléctrico y mantenimiento eléctrico   Electric Power Supply Quality and Maintenance (3105G03043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Xarxes elèctriques intel·ligents   Redes eléctricas inteligentes   Intelligent Electrical Networks (3105G09032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Vehicles de tracció elèctrica   Vehículos de tracción eléctrica   Electric Traction Vehicles (3105G09035)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Requisit llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
2 de setembre, de 9 h a 10.30 h, a la Sala d’Actes EPS 1
Estudiants de segona i posteriors opcions
2 de setembre, de 9 h a 10.30 h, a la Sala d’Actes EPS 1
Dates de matrícula
En primera preferència
17 de juliol, de 10 h a 12 h, a l'Aula Informàtica III-01i
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 12 h, a l'Aula Informàtica III-01i
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 29 de juliol, de 10 h a 12 h, a l'Aula Informàtica III-01i
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 i 6 de setembre, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
De segona reassignació de juny
16 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, a la Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, a la Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, a les 10 h, a la Secretaria Acadèmica
En matrícula d’octubre
10 d'octubre, a les 10 h, a la Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
16 de setembre de 2019
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 84 20
Correu electrònic
infoacademica.eps@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys
La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula