Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Enginyeria Informàtica

Grau en Enginyeria Informàtica

Curs 2019-2020

El Grau d’Enginyeria Informàtica està enfocat directament a aportar solucions professionals a qualsevol àmbit socioeconòmic que impliqui l’ús d'eines i sistemes informàtics. El pla d’estudis representa una oferta diferenciada dels que hi ha en el nostre entorn, molt adaptat a les característiques del nostre teixit social i econòmic, sense oblidar una base científica i tècnica adequada. La participació del sector empresarial és explícita en el pla d’estudis, ja que incorpora la possibilitat de fer pràctiques en entorns laborals. Com a enginyer, l’estudiant serà capaç de dissenyar i construir noves eines informàtiques, i també de mantenir i actualitzar qualsevol aplicació de gestió, de sistemes, d’informàtica industrial i de noves tecnologies. El Grau en Enginyeria Informàtica de la UdG té una qualificació d’excel·lència atorgada per l’Agència Catalana d’Universitats. Només un 10% dels estudis a Catalunya disposen d’aquest distintiu.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Enginyeria Informàtica
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Enginyeria Informàtica per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
100
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
2.513 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Els cursos que componen el primer curs d’Enginyeria Informàtica contenen assignatures instrumentals de caire general: càlcul, àlgebra, lògica i física, i assignatures específiques informàtiques d’introducció a la programació i als ordinadors. Per abordar aquesta primera etapa, l’estudiant hauria d'haver cursat les assignatures afins en el batxillerat o en els seus estudis de procedència. Els estudiants amb ànim de resoldre reptes, amb capacitat d’anàlisi de problemes, d’abstracció, d’imaginació i creativitat, amants de la precisió, dels raonaments lògics... són ferms candidats a gaudir amb aquests estudis, que obren la porta a una professió dinàmica i amb moltes sortides professionals.

L’objectiu dels estudis consisteix a facilitar la capacitat d’anàlisi i disseny de sistemes informàtics. Això inclou també la creació i adaptació dels sistemes informàtics a les necessitats específiques dels usuaris finals. Paral·lelament, es donen els coneixements bàsics d’enginyeria científica i tècnica des d’una perspectiva informàtica, per facilitar l’adaptació als canvis tecnològics continus que es produeixen en aquest camp.

El Grau d’Enginyeria Informàtica està enfocat directament a aportar solucions professionals a qualsevol àmbit socioeconòmic que impliqui l’ús d'eines i sistemes informàtics. El pla d’estudis representa una oferta diferenciada dels que hi ha en el nostre entorn, molt adaptat a les característiques del nostre teixit social i econòmic, sense oblidar una base científica i tècnica adequada. La participació del sector empresarial és explícita en el pla d’estudis, ja que incorpora la possibilitat de fer pràctiques en entorns laborals. Com a enginyer, l’estudiant serà capaç de dissenyar i construir noves eines informàtiques, i també de mantenir i actualitzar qualsevol aplicació de gestió, de sistemes, d’informàtica industrial i de noves tecnologies.

Competències

Aquesta titulació té com a objectiu formar els estudiants perquè adquireixin les competències necessàries per a l’exercici de l’activitat professional informàtica. De manera resumida, algunes de les competències que l’alumne adquirirà són les següents:

 • Capacitat per redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i firmar projectes en l’àmbit de l’enginyeria informàtica.
 • Capacitat per dirigir projectes de l’àmbit informàtic.
 • Capacitat per dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l’accessibilitat, l’ergonomia, la usabilitat i la seguretat dels sistemes, els serveis i les aplicacions informàtiques.
 • Capacitat per definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per al desenvolupament i l’execució de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
 • Capacitat per dissenyar, desenvolupar i mantenir tot tipus de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques, i per assegurar-ne la qualitat.
 • Capacitat per dissenyar i desenvolupar arquitectures informàtiques, centralitzades i/o distribuïdes, que integrin maquinari, programari i xarxes.
 • Capacitat per conèixer, comprendre i aplicar la legislació relativa a l’àmbit informàtic.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i de les tecnologies que capacitin per a l’aprenentatge i el desenvolupament de nous mètodes i tecnologies.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat.
 • Coneixements per a la realització de mesures, valoracions, taxacions, peritatges, estudis i informes en l'àmbit informàtic.
 • Capacitat per analitzar i valorar l’impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Coneixement i aplicació dels elements bàsics d’economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes.
 • Capacitat per treballar en entorns multilingües i multidisciplinaris.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

El graduat en Enginyeria Informàtica podrà desenvolupar l’activitat laboral en sectors molt diversos i en qualsevol àmbit socioeconòmic que impliqui el desenvolupament d’eines i sistemes informàtics. En general, entre aquestes feines podem esmentar: 

 • Anàlisi, disseny i programació d’aplicacions (perfil d’analista / programador).
 • Desenvolupament de software gràfic i multimèdia.
 • Administrador de sistemes, xarxes i bases de dades.
 • Informàtica industrial (robòtica i programació de control i processos).

El 97% dels nostres alumnes troba feina del seu àmbit el primer any després d'acabar els estudis d'enginyeria (font: informe AQU 2017). També, segons l'estudi "Inserción laboral de los estudiantes universitarios", elaborat per la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades i presentat el novembre de 2015, Enginyeria Informàtica figura en sisè lloc entre les titulacions més ben posicionades quant a inserció laboral, i des del 2011 ha passat del 69,1% al 93,4%.

Continuar estudiant

El Grau en Enginyeria Informàtica dóna accés directe al Màster en Enginyeria Informàtica. També els alumnes que desitgin continuar els estudis de doctorat ho podran fer dins el programa de doctorat de l’EPS i dins uns dels moltíssims grups de recerca en l’àmbit informàtic amb reconeixement nacional e internacional.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Matemàtiques21.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Àlgebra   Álgebra   Algebra (3105G07001) BBàsica 6.00 SSemestral
Càlcul   Cálculo   Calculus (3105G07002) BBàsica 6.00 SSemestral
Lògica i matemàtica discreta   Lógica y matemática discreta   Logic and discrete mathematics (3105G07003) BBàsica 9.00 SSemestral
Informàtica18.00 crèdits
Física9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Física i electrònica   Física y electrónica   Physics and Electronics (3105G07006) BBàsica 9.00 SSemestral
Programació6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Metodologia i tecnologia de la programació II   Metodología y tecnología de la programación II   Programming methodology and technology II (3105G07009) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Computadors6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Estructura i tecnologia de computadors II   Estructura y tecnología de computadores II   Computer Structure and Technology II (3105G07016) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Estadística6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Estadística   Estadística   Statistics (3105G07007) BBàsica 6.00 SSemestral
Empresa6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Organització i administració d'empreses   Organización y administración de empresas   Business organisation and management (3105G07008) BBàsica 6.00 SSemestral
Programació14.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Estructures de dades i algorítmica   Estructuras de datos y algorítmica   Data structures and algorithms (3105G07010) OBObligatòria 9.00 SSemestral
Projecte de programació   Proyecto de programación   Programming Project (3105G07011) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Computadors15.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Sistemes digitals   Sistemas digitales   Digital Systems (3105G07017) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Computadors   Computadores   Computers (3105G07018) OBObligatòria 9.00 SSemestral
Sistemes d'informació14.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Bases de dades   Bases de datos   Databases (3105G07021) OBObligatòria 9.00 SSemestral
Enginyeria del software I   Ingeniería del software I   Software engineering I (3105G07022) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Sistemes operatius5.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Sistemes operatius   Sistemas operativos   Operating systems (3105G07025) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Programació20.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Multimèdia i interfícies d'usuari   Multimedia e interfases de usuario   Multimedia and user interfaces (3105G07012) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Fonaments de computació   Fundamentos de computación   Fundamentals of Computation (3105G07013) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Paradigmes i llenguatges de programació   Paradigmas y lenguajes de programación   Programming Paradigms (3105G07014) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Intel·ligència artificial   Inteligencia artificial   Artificial intelligence (3105G07015) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Computadors10.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Arquitectura de computadors   Arquitectura de computadores   Computer Architecture (3105G07019) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Informàtica industrial i robòtica   Informática industrial y robótica   Industrial Computing and Robotics (3105G07020) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Sistemes d'informació10.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Enginyeria del software II   Ingeniería del software II   Software engineering II (3105G07023) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Projecte de desenvolupament de software   Proyecto de desarrollo de software   Software Development Project (3105G07024) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Sistemes operatius5.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Projecte de sistemes operatius   Proyectos de sistemas operativos   Operating Systems Project (3105G07026) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Xarxes10.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Xarxes   Redes   Networks (3105G07027) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Projecte de xarxes   Proyecto de redes   Network Project (3105G07028) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Legislació5.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Legislació i ètica professional   Legislación y ética profesional   Legislation and professional ethics (3105G07029) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Optatives40.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Sistemes d'ajuda a la presa de decisions   Sistema de ayuda a la toma de decisiones   Decision-Making Support Systems (3105G07041) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Estades en entorn laboral   Estancias en entorno laboral   External Work Placement (3105G07055) OPOptativa 15.00 SSemestral
Organització i gestió de sistemes d'informació   Organización y gestión de sistemas de información   Information System Organisation and Management (3105G07030) OPOptativa 5.00 SSemestral
Sistemes de gestió de bases de dades   Sistemas de gestión de bases de datos   Database Management Systems (3105G07031) OPOptativa 5.00 SSemestral
Conceptes avançats d'enginyeria del software   Conceptos avanzados de ingeniería de software   Advanced Software Engineering Concepts (3105G07032) OPOptativa 5.00 SSemestral
Business intelligence   Business intelligence   Business Intelligence (3105G07036) OPOptativa 5.00 SSemestral
Habilitats directives i de comunicació   Habilidades directivas y de comunicación   Management and Communication Skills (3105G07039) OPOptativa 5.00 SSemestral
Gestió de la producció i logística   Gestión de la producción y logística   Operations Management and Logistics (3105G07040) OPOptativa 5.00 SSemestral
Visió per computador   Visión por computador   Computer Vision (3105G07048) OPOptativa 5.00 SSemestral
Robòtica   Robótica   Robotics (3105G07049) OPOptativa 5.00 SSemestral
Sistemes empotrats   Sistemas empotrados   Embedded Systems (3105G07050) OPOptativa 5.00 SSemestral
Robòtica mòbil   Robótica móvil   Mobile Robotics (3105G07051) OPOptativa 5.00 SSemestral
Anàlisi i processament d'imatges   Análisis y procesamiento de imágenes   Image analysis and processing (3105G07052) OPOptativa 5.00 SSemestral
Automàtica   Automática   Automatic Engineering (3105G07054) OPOptativa 5.00 SSemestral
Informàtica gràfica   Informática gráfica   Computer graphics (3105G07035) OPOptativa 5.00 SSemestral
Programació declarativa. Aplicacions   Programación declarativa. Aplicaciones   Declarative Programming and Applications (3105G07037) OPOptativa 5.00 SSemestral
Compiladors   Compiladores   Compilers (3105G07038) OPOptativa 5.00 SSemestral
Criptografia   Criptografía   Cryptography (3105G07043) OPOptativa 5.00 SSemestral
Computació numèrica i simulació   Computación numérica y simulación   Numerical Computation and Simulation (3105G07044) OPOptativa 5.00 SSemestral
Tècniques avançades d'intel·ligència artificial   Técnicas avanzadas de inteligencia artificial   Advanced Techniques of Artificial Intelligence (3105G07045) OPOptativa 5.00 SSemestral
Programació d'entorns web   Programación en entornos web   Web Environment Programming (3105G07033) OPOptativa 5.00 SSemestral
Seguretat i protecció de dades   Seguridad y protección de datos   Data Protection and Security (3105G07034) OPOptativa 5.00 SSemestral
Optimització   Optimización   Optimisation (3105G07042) OPOptativa 5.00 SSemestral
Administració de sistemes   Administración de sistemas   System Administration (3105G07046) OPOptativa 5.00 SSemestral
Xarxes troncals i serveis publics de dades   Redes troncales y servicios públicos de datos   Backbone Networks and Public Data Services (3105G07047) OPOptativa 5.00 SSemestral
Configuració i manteniment de xarxes i serveis d'internet   Configuración y mantenimiento de redes y servicios de internet   Network and Internet Service Configuration and Maintenance (3105G07053) OPOptativa 5.00 SSemestral
Projecte fi de grau15.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Projecte fi de grau   Proyecto final de grado   Final Degree Project (3105G07056) OBObligatòria 15.00 AAnual
Optativitat + reconeixement acadèmic45.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Sistemes d'ajuda a la presa de decisions   Sistema de ayuda a la toma de decisiones   Decision-Making Support Systems (3105G07041) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Estades en entorn laboral   Estancias en entorno laboral   External Work Placement (3105G07055) OPOptativa 15.00 SSemestral
Organització i gestió de sistemes d'informació   Organización y gestión de sistemas de información   Information System Organisation and Management (3105G07030) OPOptativa 5.00 SSemestral
Sistemes de gestió de bases de dades   Sistemas de gestión de bases de datos   Database Management Systems (3105G07031) OPOptativa 5.00 SSemestral
Conceptes avançats d'enginyeria del software   Conceptos avanzados de ingeniería de software   Advanced Software Engineering Concepts (3105G07032) OPOptativa 5.00 SSemestral
Business intelligence   Business intelligence   Business Intelligence (3105G07036) OPOptativa 5.00 SSemestral
Habilitats directives i de comunicació   Habilidades directivas y de comunicación   Management and Communication Skills (3105G07039) OPOptativa 5.00 SSemestral
Gestió de la producció i logística   Gestión de la producción y logística   Operations Management and Logistics (3105G07040) OPOptativa 5.00 SSemestral
Visió per computador   Visión por computador   Computer Vision (3105G07048) OPOptativa 5.00 SSemestral
Robòtica   Robótica   Robotics (3105G07049) OPOptativa 5.00 SSemestral
Sistemes empotrats   Sistemas empotrados   Embedded Systems (3105G07050) OPOptativa 5.00 SSemestral
Robòtica mòbil   Robótica móvil   Mobile Robotics (3105G07051) OPOptativa 5.00 SSemestral
Anàlisi i processament d'imatges   Análisis y procesamiento de imágenes   Image analysis and processing (3105G07052) OPOptativa 5.00 SSemestral
Automàtica   Automática   Automatic Engineering (3105G07054) OPOptativa 5.00 SSemestral
Informàtica gràfica   Informática gráfica   Computer graphics (3105G07035) OPOptativa 5.00 SSemestral
Programació declarativa. Aplicacions   Programación declarativa. Aplicaciones   Declarative Programming and Applications (3105G07037) OPOptativa 5.00 SSemestral
Compiladors   Compiladores   Compilers (3105G07038) OPOptativa 5.00 SSemestral
Criptografia   Criptografía   Cryptography (3105G07043) OPOptativa 5.00 SSemestral
Computació numèrica i simulació   Computación numérica y simulación   Numerical Computation and Simulation (3105G07044) OPOptativa 5.00 SSemestral
Tècniques avançades d'intel·ligència artificial   Técnicas avanzadas de inteligencia artificial   Advanced Techniques of Artificial Intelligence (3105G07045) OPOptativa 5.00 SSemestral
Programació d'entorns web   Programación en entornos web   Web Environment Programming (3105G07033) OPOptativa 5.00 SSemestral
Seguretat i protecció de dades   Seguridad y protección de datos   Data Protection and Security (3105G07034) OPOptativa 5.00 SSemestral
Optimització   Optimización   Optimisation (3105G07042) OPOptativa 5.00 SSemestral
Administració de sistemes   Administración de sistemas   System Administration (3105G07046) OPOptativa 5.00 SSemestral
Xarxes troncals i serveis publics de dades   Redes troncales y servicios públicos de datos   Backbone Networks and Public Data Services (3105G07047) OPOptativa 5.00 SSemestral
Configuració i manteniment de xarxes i serveis d'internet   Configuración y mantenimiento de redes y servicios de internet   Network and Internet Service Configuration and Maintenance (3105G07053) OPOptativa 5.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

Tecnologia Enginyeria del software50.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Projecte de programació   Proyecto de programación   Programming Project (3105G07011) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Multimèdia i interfícies d'usuari   Multimedia e interfases de usuario   Multimedia and user interfaces (3105G07012) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Enginyeria del software II   Ingeniería del software II   Software engineering II (3105G07023) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Projecte de desenvolupament de software   Proyecto de desarrollo de software   Software Development Project (3105G07024) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Organització i gestió de sistemes d'informació   Organización y gestión de sistemas de información   Information System Organisation and Management (3105G07030) OPOptativa 5.00 SSemestral
Sistemes de gestió de bases de dades   Sistemas de gestión de bases de datos   Database Management Systems (3105G07031) OPOptativa 5.00 SSemestral
Conceptes avançats d'enginyeria del software   Conceptos avanzados de ingeniería de software   Advanced Software Engineering Concepts (3105G07032) OPOptativa 5.00 SSemestral
Business intelligence   Business intelligence   Business Intelligence (3105G07036) OPOptativa 5.00 SSemestral
Habilitats directives i de comunicació   Habilidades directivas y de comunicación   Management and Communication Skills (3105G07039) OPOptativa 5.00 SSemestral
Gestió de la producció i logística   Gestión de la producción y logística   Operations Management and Logistics (3105G07040) OPOptativa 5.00 SSemestral
Tecnologia Enginyeria de computadors50.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Sistemes digitals   Sistemas digitales   Digital Systems (3105G07017) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Arquitectura de computadors   Arquitectura de computadores   Computer Architecture (3105G07019) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Informàtica industrial i robòtica   Informática industrial y robótica   Industrial Computing and Robotics (3105G07020) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Projecte de xarxes   Proyecto de redes   Network Project (3105G07028) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Visió per computador   Visión por computador   Computer Vision (3105G07048) OPOptativa 5.00 SSemestral
Robòtica   Robótica   Robotics (3105G07049) OPOptativa 5.00 SSemestral
Sistemes empotrats   Sistemas empotrados   Embedded Systems (3105G07050) OPOptativa 5.00 SSemestral
Robòtica mòbil   Robótica móvil   Mobile Robotics (3105G07051) OPOptativa 5.00 SSemestral
Anàlisi i processament d'imatges   Análisis y procesamiento de imágenes   Image analysis and processing (3105G07052) OPOptativa 5.00 SSemestral
Automàtica   Automática   Automatic Engineering (3105G07054) OPOptativa 5.00 SSemestral
Tecnologia Computació50.00 crèdits
Tecnologia de la Informació50.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Multimèdia i interfícies d'usuari   Multimedia e interfases de usuario   Multimedia and user interfaces (3105G07012) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Arquitectura de computadors   Arquitectura de computadores   Computer Architecture (3105G07019) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Enginyeria del software II   Ingeniería del software II   Software engineering II (3105G07023) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Projecte de xarxes   Proyecto de redes   Network Project (3105G07028) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Programació d'entorns web   Programación en entornos web   Web Environment Programming (3105G07033) OPOptativa 5.00 SSemestral
Seguretat i protecció de dades   Seguridad y protección de datos   Data Protection and Security (3105G07034) OPOptativa 5.00 SSemestral
Optimització   Optimización   Optimisation (3105G07042) OPOptativa 5.00 SSemestral
Administració de sistemes   Administración de sistemas   System Administration (3105G07046) OPOptativa 5.00 SSemestral
Xarxes troncals i serveis publics de dades   Redes troncales y servicios públicos de datos   Backbone Networks and Public Data Services (3105G07047) OPOptativa 5.00 SSemestral
Configuració i manteniment de xarxes i serveis d'internet   Configuración y mantenimiento de redes y servicios de internet   Network and Internet Service Configuration and Maintenance (3105G07053) OPOptativa 5.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Totes les assignatures tenen un vessant pràctic que té un pes molt important en els estudis. Faràs les pràctiques en grups reduïts en laboratoris que tenen equipaments adaptats a les necessitats actuals. L’empresa està molt present a l’Escola Politècnica Superior. Com a estudiant del grau d’Enginyeria Informàtica podràs fer pràctiques en empreses a través de les estades a l'entorn laboral. Podràs triar entre les moltíssimes ofertes que es proposen cada curs.

Treball de fi de grau

Durant l’últim curs faràs el Treball Final de Grau, on demostraràs els coneixements que has adquirit durant la teva formació. Faràs un sol treball que serà avaluat per un tribunal amb membres de cada estudi. El Treball de Final de Grau és un projecte d’enginyeria sobre la matèria que escullis, que realitzaràs sota la supervisió d’un professor. Si vols, el podràs desenvolupar en una empresa o en un grup de recerca. El Patronat d’empreses que dóna suport a l’Escola Politècnica Superior i els col·legis professionals d’Enginyers cada any donen premis als millors Treballs Finals de Grau.

Mobilitat

L’Escola Politècnica Superior té relacions amb universitats d’arreu del món. Hi ha diversos programes de mobilitat i d’intercanvi que et permetran fer estades a l’estranger per cursar-hi assignatures, realitzar el Treball Final de Grau o ampliar estudis: Erasmus, Erasmus+, Erasmus Mundus, Sòcrates, IAESTE, SICUE-Sèneca, Beques Balsells, Beques Josep Maria Ginés i Pous...

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
2 de setembre, de 9 h a 10.30 h, a la Sala d’Actes EPS 1
Estudiants de segona i posteriors opcions
2 de setembre, de 9 h a 10.30 h, a la Sala d’Actes EPS 1
Dates de matrícula
En primera preferència
16 de juliol, de 10 h a 12 h, a l'Aula Informàtica III-01i
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 12 h, a l'Aula Informàtica III-01i
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 29 de juliol, de 10 h a 12 h, a l'Aula Informàtica III-01i
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 i 6 de setembre, de 10 h a 12 h, a l'Aula Informàtica III-01i
De segona reassignació de juny
16 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, a la Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, a la Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, a les 10 h, a la Secretaria Acadèmica
En matrícula d’octubre
10 d'octubre, a les 10 h, a la Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
16 de setembre de 2019
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 84 20
Correu electrònic
infoacademica.eps@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació

Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra

Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent

Estudiants estrangers no comunitaris

TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG

Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris)

Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat

Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.


La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Unviersitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Necessàries

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Preferències

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Analytics

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Marketing

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.