Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Pedagogia

Grau en Pedagogia

Curs 2019-2020

La formació que s’imparteix en el Grau de Pedagogia està dissenyada per fer del pedagog o pedagoga un especialista en els processos educatius i de formació capaç de dissenyar, planificar, diagnosticar, assessorar, dirigir, coordinar, gestionar, desenvolupar i avaluar projectes i intervencions en l’àmbit de l’educació.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Pedagogia
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Pedagogia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat d'Educació i Psicologia
Nombre orientatiu de places:
60
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
1.657 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

La formació que s’imparteix en el Grau de Pedagogia està dissenyada per assolir l’objectiu de fer del pedagog o pedagoga un especialista en els processos educatius i de formació, un especialista capaç de dissenyar, planificar, diagnosticar, assessorar, dirigir, coordinar, gestionar, desenvolupar i avaluar projectes i intervencions en l’àmbit de l’educació.

El Grau de Pedagogia aposta per un model d’excel·lència i d’innovació en el camp metodològic i organitzatiu, i aposta també per obrir la formació als nous camps d’intervenció i de treball propis de la pedagogia, com a forma de facilitar la inserció en un mercat laboral en contínua evolució.

El pla d’estudis aposta per la interdisciplinarietat, i s’ha dissenyat pensant que els pedagogs han de ser persones amb una formació cultural sòlida i amb capacitat d’integrar els coneixements propis de la seva disciplina, però també els d’altres disciplines pròpies de l’àmbit social i cultural (antropologia, sociologia, economia, història, dret...).

Els estudis de pedagogia han desenvolupat estructures pròpies de participació democràtica d’alumnes i professors, com a elements de qualitat propis del títol. L’objectiu és fomentar l’esperit crític, el diàleg i la participació directa en el si dels mateixos estudis per tal de fomentar-ne la qualitat, però també per fomentar aquestes qualitats en els pedagogs que es formen a la Universitat de Girona.

Objectius formatius

 • Formar professionals capaços de dissenyar, planificar, diagnosticar, assessorar, dirigir, coordinar, gestionar, desenvolupar i avaluar projectes i intervencions en l’àmbit de l’educació i la formació adreçats a persones al llarg de la seva vida.
 • Fer del pedagog o pedagoga un especialista en els processos educatius i de formació, amb capacitat per a l’exercici professional en els diferents àmbits propis de la pedagogia i per continuar la seva formació, si li interessa, a través de l’oferta de màsters i postgraus dels àmbits educatiu, social i cultural.

Competències adquirides

Les competències adquirides permetran assolir el domini dels instruments necessaris per:

 • Diagnosticar la realitat social i cultural i fer propostes d’intervenció per donar resposta a les necessitats detectades.
 • Dissenyar, aplicar i avaluar programes de formació amb metodologies adaptades a las diferents situacions econòmiques, socials, culturals i personals.
 • Dissenyar, aplicar i avaluar propostes d’organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • Dissenyar, aplicar i avaluar tècniques i estratègies de mediació, assessorament i dinamització en l’àmbit comunitari, així com en el si d’organitzacions, institucions i serveis.
 • Dissenyar plans de formació permanent i de formació de formadors adequats a les noves situacions i necessitats educatives.

Els estudis de pedagogia de la Universitat de Girona han estat treballant des de fa anys en la línia de la pedagogia crítica, radical i de qualitat. Aquesta ha estat la base que ha inspirat el pla d’estudis que s’imparteix des del 2010.

L’exercici professional de qualitat no és possible sense una formació cultural i intel·lectual molt sòlida; d’aquí que hàgim optat per un model que dóna als alumnes una bona formació en qüestions d’educació, però també en pensament contemporani, economia, dret, sociologia i altres matèries: una formació cultural i intel·lectual completa, a més de la capacitació per desenvolupar l’activitat professional en àmbits diversos.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

El grau en Pedagogia s’ha dissenyat per facilitar la inserció en un mercat laboral en contínua evolució.

Els contextos on es desenvolupa la feina del pedagog són les organitzacions i serveis públics i privats, així com els diferents entorns virtuals i presencials de formació adreçats a les persones al llarg de tota la seva vida.

Podem dividir els espais laborals propis de la pedagogia en aquests quatre àmbits:

 • L’escolar: escoles, instituts (un cop realitzat el màster de secundària), escoles d’adults i centres de recursos, entre altres.
 • El social: centres cívics, esportius, penitenciaris, empreses i serveis de lleure, serveis de justícia, serveis socials, centres i serveis de salut i altres centres i serveis d’aquest àmbit.
 • El laboral i d’orientació: formació continuada en empreses i institucions, orientació laboral, formació per a l'ocupació.
 • El cultural i de la comunicació: museus, mitjans de comunicació, editorials i altres empreses, serveis i institucions culturals.

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Pedagogia12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Aproximació al fenomen educatiu   Aproximación al fenómeno educativo   An approach to education (3101G00100) BBàsica 6.00 SSemestral
Pedagogia   Pedagogía   Education (3101G05002) BBàsica 6.00 SSemestral
Psicologia i Eduació12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Processos psicològics i desenvolupament humà   Procesos psicológicos y desarrollo humano   Psychological processes and human development (3101G00101) BBàsica 6.00 SSemestral
Psicologia social   Psicología social   Social psychology (3101G00102) BBàsica 6.00 SSemestral
Societat, cultura i educació 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Sociologia   Sociología   Sociology (3101G00103) BBàsica 6.00 SSemestral
Claus filosòfiques i històriques del món actual 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pensament contemporani   Pensamiento contemporáneo   Contemporary thought (3101G00105) BBàsica 6.00 SSemestral
Fonaments d'economia i dret6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Fonaments d'economia   Fundamentos de economía   The fundamentals of economics (3101G00107) BBàsica 6.00 SSemestral
Pedagogia i professionalització18.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pedagogia escolar   Pedagogía escolar   School pedagogy (3101G05011) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Pedagogia social   Pedagogía social   Social pedagogy (3101G05012) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Pedagogia laboral i orientació   Pedagogía laboral y orientación   Employment and vocational guidance (3101G05013) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Pedagogia cultural i comunicació   Pedagogía cultural y comunicación   Cultural and communication pedagogy (3101G05014) OBObligatòria 3.00 SSemestral
L'exercici professional de la pedagogia   El ejercicio profesional de la pedagogía   The professional practice of education (3101G05015) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Societat, cultura i educació 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Antropologia   Antropología   Anthropology (3101G00104) BBàsica 6.00 SSemestral
Claus filosòfiques i històriques del món actual 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Claus històriques del món actual   Claves históricas del mundo actual   Key historical events in today’s world (3101G00106) BBàsica 6.00 SSemestral
Fonaments d'economia i dret6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Funcions i conceptes bàsics del dret   Funciones y conceptos básicos del derecho   Functions and basic concepts of law (3101G00108) BBàsica 6.00 SSemestral
Investigació i pràctica educativa 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Bases de la investigació   Bases de la investigación   Research foundations (3101G00109) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Bases de la investigació en Educació   Bases de la investigación en Educación   Foundations of research in Education (3101G05086) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Didàctica i currículum 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Processos d'ensenyament i aprenentatge   Procesos de enseñanza y aprendizaje   Education and learning processes (3101G05018) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Història i política de l'educació12.00 crèdits
Organització i gestió educativa 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Teories i processos organitzatius   Teorías y procesos organizativos   Theories and organizational processes (3101G00111) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Optativitat 12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pedagogia i educació infantil   Pedagogía y educación infantil   Kindergarten education and pedagogy (3101G05031) OPOptativa 3.00 SSemestral
Pedagogia i animació sociocultural   Pedagogía y animación sociocultural   Pedagogy and community development (3101G00116) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pedagogia i integració social   Pedagogía e integración social   Social integration and pedagogy (3101G05033) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'esport com a recurs socioeducatiu   El deporte como recurso socioeducativo   Sport as a social and educational resource (3101G05034) OPOptativa 3.00 SSemestral
Pedagogia i formació laboral   Pedagogía y formación laboral   Pedagogy and vocational training (3101G05035) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Història de l'educació a Catalunya   Historia de la educación en Cataluña   History of education in Catalonia (3101G05036) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Atenció a la diversitat a l'educació secundària   Atención a la diversidad en la educación secundaria   Diversity in secondary education (3101G05037) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dificultats d'aprenentatge   Dificultades de aprendizaje   Learning difficulties (3101G05038) OPOptativa 3.00 SSemestral
La intervenció pedagògica: família i entorn social   La intervención pedagógica: familia y entorno social   Pedagogical intervention: the family and its social environment (3101G00117) OPOptativa 3.00 SSemestral
Disseny i adaptació del currículum   Diseño y adaptación del currículum   Curriculum design and adaptation (3101G05040) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Diagnòstic en educació   Diagnóstico en educación   Diagnosis in education (3101G05041) OPOptativa 3.00 SSemestral
Intervenció pedagògica i trastorns del desenvolupament   Intervención pedagógica y trastornos del desarrollo   Pedagogical intervention and development disorders (3101G05043) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Intervenció pedagògica amb adolescents i comportaments de risc   Intervención pedagógica con adolescentes y comportamientos de riesgo   Pedagogical intervention with adolescents and risk behaviours (3101G00119) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Projectes artístics com a recurs socioeducatiu   Proyectos artísticos como recurso socioeducativo   Art projects as social and educational resources (3101G05046) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pedagogia del lleure   Pedagogía del ocio   Pedagogy of leisure (3101G05047) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Polítiques del lleure   Políticas del ocio   Leisure policies (3101G05048) OPOptativa 3.00 SSemestral No
La funció del pedagog en els projectes de participació ciutadana i intervenció comunitària   La función del pedagogo en los proyectos de participación ciudadana e intervención comunitaria   The social educator in citizenship participation and community development projects (3101G00121) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió local de programes de participació ciutadana   Gestión local de programas de participación ciudadana   Local management of citizenship participation programmes (3101G00122) OPOptativa 3.00 SSemestral No
La condició juvenil   La condición juvenil   Youth issues (3101G00123) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Serveis i programes educatius per a joves   Servicios y programas educativos para jóvenes   Services and educational programmes for youth (3101G00124) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Cultura, immigració i educació   Cultura, inmigración y educación   Culture, immigration and education (3101G00125) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pedagogia i interculturalitat   Pedagogía e inteculturalidad   Policies on coexistence and interculturality (3101G05054) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió local dels serveis educatius   Gestión local de los servicios educativos   Local management of educational services (3101G05055) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dinamització de les comunitats educatives   Dinamización de las comunidades educativas   Educational community development (3101G05056) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Mediació comunitària com a eina d'intervenció   Mediación comunitaria como herramienta de intervención   Community mediation in mutlicultural settings (3101G00126) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Tècniques i estratègies de mediació   Técnicas y estrategias de mediación   Mediation stretegies and techniques (3101G00127) OPOptativa 3.00 SSemestral
Investigació-acció participativa com a instrument d'intervenció pedagògica   Investigación-acción participativa como instrumento de intervención pedagógica   Participative action research as a tool for educational intervention (3101G00128) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Models d'orientació   Modelos de orientación   Counseling models (3101G05060) OPOptativa 3.00 SSemestral
Formació de formadors   Formación de formadores   Training the trainers (3101G05061) OPOptativa 3.00 SSemestral
Formació a l'empresa   Formación en la empresa   Training in companies (3101G05062) OPOptativa 3.00 SSemestral No
L'orientació professional i l'atenció a la diversitat   La orientación profesional y la atención a la diversidad   Professional counselling to meet diversity (3101G05063) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pedagogia i orientació professional   Pedagogía y orientación profesional   Professional counselling (3101G00129) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pedagogia i orientació per a l'ocupació   Pedagogía y orientación para la ocupación   Employment counselling (3101G00130) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Orientació educativa   Orientación educativa   Educational counseling (3101G05066) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Tècniques d'inserció sociolaboral   Técnicas de inserción socio laboral   Work placement techniques (3101G05067) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Assessorament pedagògic i consultoria   Asesoramiento pedagógico y consultoría   Education assessment and consultancy (3101G00131) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Formació i desenvolupament professional   Formación y desarrollo profesional   Training and professional development (3101G05069) OPOptativa 3.00 SSemestral No
L'orientació per competències   La orientación por competencias   Counseling through competences (3101G05070) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dinamització de grups en educació   Dinamización de grupos en educación   Group development in education (3101G05073) OPOptativa 3.00 SSemestral
Direcció i gestió de museus   Dirección y gestión de museos   Museum management (3101G05074) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Direcció i gestió d'equipaments esportius   Dirección y gestión de equipamientos deportivos   Managing sports equipment (3101G05075) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Direcció i gestió de fundacions i entitats del tercer sector   Dirección y gestión de fundaciones y entidades del tercer sector   Management of third sector foundations and entities (3101G00134) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Direcció i gestió de centres culturals   Dirección y gestión de centros culturales   Managing cultural centres (3101G05077) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pedagogia i mitjans de comunicació social   Pedagogía y medios de comunicacion social   Pedagogy and social media (3101G05078) OPOptativa 3.00 SSemestral
Producció de recursos educatius i culturals   Producción de recursos educativos y culturales   Educational and cultural resource production (3101G05080) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pedagogia i edició   Pedagogía y edición   Pedagogy and publishing (3101G05081) OPOptativa 3.00 SSemestral
La joventut avui: noves formes culturals i de socialització   La juventud hoy: nuevas formas culturales y de socialización   Young people today: New forms of culture and socialisation (3101G05084) OPOptativa 3.00 SSemestral
Els nous contextos de diversitat cultural   Los nuevos contextos de diversidad cultural   New cultural diversity contexts (3101G05085) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Intervenció social en sistemes familiars   Intervención social en sistemas familiares   Social intervention in family systems (3101G06080) OPOptativa 3.00 SSemestral
L’entrevista en intervenció social   La entrevista en intervención social   The interview in social intervention (3101G06081) OPOptativa 3.00 SSemestral
Didàctica i currículum 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Disseny, desenvolupament i innovació del currículum   Diseño, desarrollo e innovación del currículum   Curriculum design, development and innovation (3101G05019) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Història i política de l'educació6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Sociologia i economia de l'educació   Sociología y economía de la educación   Sociology and economics in education (3101G05022) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Organització i gestió educativa 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Direcció i gestió de centres i projectes   Dirección y gestión de centros y proyectos   Project and centre management (3101G00112) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Supervisió i avaluació educativa6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Avaluació de centres, programes i professionals   Evaluación de centros, programas y profesionales   Evaluation of centres, programmes and professionals (3101G00113) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Pràcticum30.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pràcticum   Prácticum   Fieldwork (3101G05082) OBObligatòria 30.00 SSemestral
Optativitat 6.00 crèdits
Investigació i pràctica educativa 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Instruments i estratègies d'investigació educativa   Instrumentos y estrategias de investigación educativa   Tools and strategies for educational research (3101G05017) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Supervisió i avaluació educativa6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Diagnòstic i comparació de sistemes educatius   Diagnóstico y comparación de sistemas educativos   Diagnosis and comparison of educational systems (3101G05026) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Competències professionals integrades 12.00 crèdits
Treball final de grau18.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Treball final de grau   Trabajo final de grado   Final project (3101G05083) OBObligatòria 18.00 SSemestral
Optativitat 12.00 crèdits
Optativitat + reconeixement acadèmic36.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pedagogia i educació infantil   Pedagogía y educación infantil   Kindergarten education and pedagogy (3101G05031) OPOptativa 3.00 SSemestral
Pedagogia i animació sociocultural   Pedagogía y animación sociocultural   Pedagogy and community development (3101G00116) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pedagogia i integració social   Pedagogía e integración social   Social integration and pedagogy (3101G05033) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'esport com a recurs socioeducatiu   El deporte como recurso socioeducativo   Sport as a social and educational resource (3101G05034) OPOptativa 3.00 SSemestral
Pedagogia i formació laboral   Pedagogía y formación laboral   Pedagogy and vocational training (3101G05035) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Història de l'educació a Catalunya   Historia de la educación en Cataluña   History of education in Catalonia (3101G05036) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Atenció a la diversitat a l'educació secundària   Atención a la diversidad en la educación secundaria   Diversity in secondary education (3101G05037) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dificultats d'aprenentatge   Dificultades de aprendizaje   Learning difficulties (3101G05038) OPOptativa 3.00 SSemestral
La intervenció pedagògica: família i entorn social   La intervención pedagógica: familia y entorno social   Pedagogical intervention: the family and its social environment (3101G00117) OPOptativa 3.00 SSemestral
Disseny i adaptació del currículum   Diseño y adaptación del currículum   Curriculum design and adaptation (3101G05040) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Diagnòstic en educació   Diagnóstico en educación   Diagnosis in education (3101G05041) OPOptativa 3.00 SSemestral
Intervenció pedagògica i trastorns del desenvolupament   Intervención pedagógica y trastornos del desarrollo   Pedagogical intervention and development disorders (3101G05043) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Intervenció pedagògica amb adolescents i comportaments de risc   Intervención pedagógica con adolescentes y comportamientos de riesgo   Pedagogical intervention with adolescents and risk behaviours (3101G00119) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Projectes artístics com a recurs socioeducatiu   Proyectos artísticos como recurso socioeducativo   Art projects as social and educational resources (3101G05046) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pedagogia del lleure   Pedagogía del ocio   Pedagogy of leisure (3101G05047) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Polítiques del lleure   Políticas del ocio   Leisure policies (3101G05048) OPOptativa 3.00 SSemestral No
La funció del pedagog en els projectes de participació ciutadana i intervenció comunitària   La función del pedagogo en los proyectos de participación ciudadana e intervención comunitaria   The social educator in citizenship participation and community development projects (3101G00121) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió local de programes de participació ciutadana   Gestión local de programas de participación ciudadana   Local management of citizenship participation programmes (3101G00122) OPOptativa 3.00 SSemestral No
La condició juvenil   La condición juvenil   Youth issues (3101G00123) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Serveis i programes educatius per a joves   Servicios y programas educativos para jóvenes   Services and educational programmes for youth (3101G00124) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Cultura, immigració i educació   Cultura, inmigración y educación   Culture, immigration and education (3101G00125) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pedagogia i interculturalitat   Pedagogía e inteculturalidad   Policies on coexistence and interculturality (3101G05054) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió local dels serveis educatius   Gestión local de los servicios educativos   Local management of educational services (3101G05055) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dinamització de les comunitats educatives   Dinamización de las comunidades educativas   Educational community development (3101G05056) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Mediació comunitària com a eina d'intervenció   Mediación comunitaria como herramienta de intervención   Community mediation in mutlicultural settings (3101G00126) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Tècniques i estratègies de mediació   Técnicas y estrategias de mediación   Mediation stretegies and techniques (3101G00127) OPOptativa 3.00 SSemestral
Investigació-acció participativa com a instrument d'intervenció pedagògica   Investigación-acción participativa como instrumento de intervención pedagógica   Participative action research as a tool for educational intervention (3101G00128) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Models d'orientació   Modelos de orientación   Counseling models (3101G05060) OPOptativa 3.00 SSemestral
Formació de formadors   Formación de formadores   Training the trainers (3101G05061) OPOptativa 3.00 SSemestral
Formació a l'empresa   Formación en la empresa   Training in companies (3101G05062) OPOptativa 3.00 SSemestral No
L'orientació professional i l'atenció a la diversitat   La orientación profesional y la atención a la diversidad   Professional counselling to meet diversity (3101G05063) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pedagogia i orientació professional   Pedagogía y orientación profesional   Professional counselling (3101G00129) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pedagogia i orientació per a l'ocupació   Pedagogía y orientación para la ocupación   Employment counselling (3101G00130) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Orientació educativa   Orientación educativa   Educational counseling (3101G05066) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Tècniques d'inserció sociolaboral   Técnicas de inserción socio laboral   Work placement techniques (3101G05067) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Assessorament pedagògic i consultoria   Asesoramiento pedagógico y consultoría   Education assessment and consultancy (3101G00131) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Formació i desenvolupament professional   Formación y desarrollo profesional   Training and professional development (3101G05069) OPOptativa 3.00 SSemestral No
L'orientació per competències   La orientación por competencias   Counseling through competences (3101G05070) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dinamització de grups en educació   Dinamización de grupos en educación   Group development in education (3101G05073) OPOptativa 3.00 SSemestral
Direcció i gestió de museus   Dirección y gestión de museos   Museum management (3101G05074) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Direcció i gestió d'equipaments esportius   Dirección y gestión de equipamientos deportivos   Managing sports equipment (3101G05075) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Direcció i gestió de fundacions i entitats del tercer sector   Dirección y gestión de fundaciones y entidades del tercer sector   Management of third sector foundations and entities (3101G00134) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Direcció i gestió de centres culturals   Dirección y gestión de centros culturales   Managing cultural centres (3101G05077) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pedagogia i mitjans de comunicació social   Pedagogía y medios de comunicacion social   Pedagogy and social media (3101G05078) OPOptativa 3.00 SSemestral
Producció de recursos educatius i culturals   Producción de recursos educativos y culturales   Educational and cultural resource production (3101G05080) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pedagogia i edició   Pedagogía y edición   Pedagogy and publishing (3101G05081) OPOptativa 3.00 SSemestral
La joventut avui: noves formes culturals i de socialització   La juventud hoy: nuevas formas culturales y de socialización   Young people today: New forms of culture and socialisation (3101G05084) OPOptativa 3.00 SSemestral
Els nous contextos de diversitat cultural   Los nuevos contextos de diversidad cultural   New cultural diversity contexts (3101G05085) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Intervenció social en sistemes familiars   Intervención social en sistemas familiares   Social intervention in family systems (3101G06080) OPOptativa 3.00 SSemestral
L’entrevista en intervenció social   La entrevista en intervención social   The interview in social intervention (3101G06081) OPOptativa 3.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià

Pràctiques

El Pràcticum és un pilar important en la formació de l'estudiant de Pedagogia perquè li permet iniciar-se en l’exercici de la professió i desenvolupar les competències, habilitats i actituds que li són pròpies.

És una assignatura de 30 crèdits que s’imparteix el segon semestre del tercer curs del Grau en Pedagogia de manera que l’estudiant ja ha assolit un cos teòric important que li permet un aprofitament òptim de les pràctiques.

El Pràcticum del Grau en Pedagogia ha estat dissenyat per assolir els següents objectius:

 • Apropar els estudiants a la realitat professional, de manera que, a partir de la seva implicació en la vida d’un centre o institució concret, es facin càrrec de la complexitat del treball educatiu. 
 • Establir relacions entre el coneixements adquirits en el marc universitari i els coneixements que s’aniran adquirint en l’àmbit professional, amb el propòsit d’elaborar un coneixement més ric, funcional, complex i crític, construït a partir de la reflexió en i des de la pràctica. 
 • Generar processos d’observació i d’anàlisi de la realitat educativa, que ofereixin la possibilitat de prendre decisions raonades. 
 • Adquirir i aplicar les habilitats i les competències professionals del pedagog en un determinat camp professional.
 • Estimular les possibilitats d’inserció laboral dels estudiants en centres o institucions educatives. 

Treball de fi de grau

El TFG de Pedagogia és un mòdul de caràcter obligatori, de 18 crèdits ECTS, que es realitza en el segon semestre del quart. Està orientat explícitament a l’avaluació dels objectius, les capacitats, les competències transversals i professionals, i les habilitats establertes en el grau.

Comporta la realització, per part de l’estudiant, d’una monografia, un estudi, un projecte, una memòria o un treball. Podrà tenir una orientació de recerca (sobre un tema teòric o històric; o centrat en una pràctica, experiència o innovació concreta) o bé una orientació professional (elaboració d’un projecte educatiu, de material o recursos d’ensenyament-aprenentatge; avaluació de projectes, programes, plans de caràcter socioeducatiu i sistemes educatius; o memòria de l’aplicació duta a terme d’un projecte, d’uns recursos o d’una innovació educativa). Aquest treball l'estudiant el presentarà i defensarà de manera oral davant d’una comissió/tribunal de docents.

En la realització d’aquest treball, l’estudiant és orientat/assessorat individualment i en grup per un professor-tutor.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Dates de matrícula
En primera preferència
16 de juliol, a les 10 h, a l'aula 170 de la FEP
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 13.30 h, a l'aula 170 de la FEP
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 29 de juliol, de 10 h a 13.30 h, a l'aula 170 de la FEP
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 i 6 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, a la Secretaria Acadèmica de la FEP
De segona reassignació de juny
16 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, a la Secretaria Acadèmica de la FEP
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
En matrícula d’octubre
10 d'octubre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
Inici de les classes
Data d'inici
16 de setembre de 2019
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 83 20
Correu electrònic
secacademica.fep@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació

Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra

Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent

Estudiants estrangers no comunitaris

TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG

Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris)

Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat

Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.


La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Necessàries

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Preferències

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Analytics

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Marketing

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.