Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Ciències Ambientals

Grau en Ciències Ambientals

Curs 2019-2020

El grau en Ciències Ambientals et proporcionarà els coneixements fonamentals per analitzar amb rigor les problemàtiques ambientals de la societat actual, i et dotarà d’eines i tècniques per gestionar-les i aportar-hi solucions des del punt de vista de les ciències naturals, la tecnologia i les ciències socials.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Ciències Ambientals
Branca de coneixement:
Ciències
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Ciències Ambientals per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Ciències
Nombre orientatiu de places:
60
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
2.287 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Per accedir als estudis de Ciències Ambientals és bo tenir una formació bàsica en les disciplines científiques bàsiques, com biologia, geologia, química, física i matemàtiques, que s’ampliarà i complementarà amb coneixements sobre el medi humà, social i econòmic, així com de l’enginyeria, permetent d’aquesta manera obtenir una visió integradora del món actual i que ha de fer possible trobar de les solucions més adients a les problemàtiques ambientals.

Als estudis de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona es fa treball de camp i de laboratori, que es compagina amb la gestió de dades, el seu tractament estadístic i modelització, així com la seva representació i interpretació a través de cartografia. En aquest sentit, els estudiants de Ciències Ambientals assoleixen competències específiques d’àmbits molt diferents, esdevenint professionals molt versàtils.

Objectius formatius

L’objectiu principal del grau en Ciències Ambientals és el de formar professionals amb una base àmplia i sòlida que els permeti estudiar tot el conjunt de problemàtiques relacionades amb el medi ambient i oferir-los eines per resoldre-les.

Per aquest motiu, al realitzar aquest grau  adquiriràs competències bàsiques pel món laboral com comunicar-se oralment i en escrit en l’àmbit científic i professional, analitzar críticament situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les, o treballar en equip, contribuint a l’elaboració de projectes específics o multidisciplinaris. També assoliràs competències específiques de les ciències ambientals com adquirir una formació multidisciplinària que englobi els aspectes científics, tècnics, socials, econòmics i jurídics del medi ambient; catalogar, gestionar i conservar els recursos naturals i avaluar la seva explotació en el context del desenvolupament sostenible; interpretar l’efecte de determinats factors com la globalització, els fluxos migratoris i els problemes ambientals sobre la situació actual del planeta; avaluar les tecnologies ambientals pel desenvolupament d’una gestió sostenible dels recursos hídrics, residus i l’energia; o crear i desenvolupar programes d’educació i comunicació ambiental.

Competències bàsiques
 • CB-01. Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CB-02. Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CB-03. Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CB-04. Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CB-05. Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
Competències específiques
 • CE-01.  Aplicar els fonaments científics i el mètode científic (reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.
 • CE-02 Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE-03. Utilitzar programes informàtics específics per al tractament complex de dades.
 • CE-04. Adquirir una formació multidisciplinària que englobi els aspectes científics, tècnics, socials, econòmics i jurídics del medi ambient per al desenvolupament adequat de la professió.
 • CE-05. Identificar els tipus i nivells d'organització dels éssers vius i ser capaç d'identificar els grups d'organismes més representatius.
 • CE-06. Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi.
 • CE-07. Comprendre els diferents nivells organitzatius de l'ecosistema i els seus components, la interacció entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades per a la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat.
 • CE-08. Descriure l'estructura, propietats i reactivitat dels elements i compostos en el context dels cicles dels elements, així com l'impacte dels contaminants en el medi ambient, i aplicar tècniques d'anàlisi per a la seva determinació.
 • CE-09. Formular les valoracions econòmiques i legals dels problemes ambientals.
 • CE-10. Analitzar la dinàmica natural i la influència antròpica de processos i recursos geològics, edàfics i hídrics per poder donar resposta a problemes d'índole social, econòmica o ambiental.
 • CE-11. Catalogar, gestionar i conservar els recursos naturals, i avaluar la seva explotació en el context del desenvolupament sostenible.
 • CE-12. Interpretar l'efecte de determinats factors (globalització, fluxos migratoris i problemes ambientals) sobre la situació actual del planeta.
 • CE-13. Identificar i avaluar riscos naturals, com inundacions, o sismes, i dissenyar plans de prevenció.
 • CE-14. Dissenyar i aplicar estudis d'avaluació d'impacte ambiental i/o indicadors ambientals.
 • CE-15. Avaluar les tecnologies ambientals per desenvolupar una gestió sostenible de recursos hídrics, de residus i/o energia.
 • CE-16. Crear i desenvolupar programes d'educació i comunicació ambiental.
 • CE-17. Desenvolupar la redacció i planificar la direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit de treball.
 • CE-18. Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació, economia i gestió.

Organització del grau

El grau en Ciències Ambientals s’organitza en 4 anys, a través dels quals adquiriràs una formació acadèmica sòlida que et permetrà, d’una banda, analitzar professionalment i, des d’una perspectiva multidisciplinària, tot el conjunt de problemàtiques relacionades amb el medi ambient, i de l’altra, adquirir destreses en l’ús de les eines i tecnologies més innovadores per fer-ne una gestió adequada.

El primer curs inclou les matèries científiques bàsiques, essencials per a l’anàlisi i tractament de dades de tipus científic, com són: Fonaments de química, Matemàtiques, Física, Biologia, Geologia i Estadística aplicada. També realitzaràs un mòdul pràctic anomenat Tècniques científiques integrades, que et permetrà desenvolupar les competències i habilitats relacionades amb el treball experimental, tant de laboratori com de camp.

Al segon curs realitzaràs el mòdul de Bases Científiques del Medi Natural que t’aportarà els coneixements fonamentals relacionats amb la natura a través d’assignatures com Zoologia, Botànica, Hidrogeologia, Química Ambiental i Meteorologia i Climatologia. També cursaràs el mòdul de Ciències Socials, Econòmiques i Jurídiques, amb assignatures que et permetran analitzar la dimensió social dels problemes ambientals, així com les diferents polítiques, institucions i administracions públiques que gestionen els problemes ambientals; i finalment, aprofundiràs els teus coneixements i habilitats en Matèries Instrumentals.

El tercer curs et permetrà ampliar i aprofundir els teus coneixements en les problemàtiques ambientals i la seva gestió a través del mòdul de Tecnologia Ambiental on cursaràs assignatures més tècniques com Edafologia i contaminació de sòls, Contaminació atmosfèrica, o Tractament d’aigües; des del punt de vista més social a través mòdul de Gestió i Qualitat Ambientals, amb assignatures com Educació ambiental, Gestió i planificació dels recursos i del territori, i Sistemes d’informació geogràfica, entre d’altres; i des del punt de vista biològic a través del mòdul de Bases Ecològiques Ambientals.

Finalment, a quart et podràs especialitzar a l’escollir dos mòduls optatius d’entre: Ecosistemes Aquàtics, Gestió de la Biodiversitat, Tecnologia Ambiental Avançada, Gestió Ambiental Avançada, Conservació dels Recursos Naturals i Aspectes Socials de les Ciències Ambientals. Per finalitzar els teus estudis hauràs d’elaborar un treball final de grau en el que podràs aplicar totes les competències apreses durant el grau i també et podràs introduir al món laboral a través de l’assignatura Projectes i la realització de Pràctiques en Empresa.

També s’ofereix la doble titulació Biologia/Ciències Ambientals.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Les sortides professionals dels ambientòlegs es poden incloure principalment en els àmbits professionals següents:

 • Gestió del medi natural i dels recursos: planificació, anàlisi i gestió dels espais naturals; elaboració de projectes d’interpretació i restauració paisatgística; realització d’estudis d’Avaluació d’Impacte Ambiental; gestió del cicle integral de l’aigua; millora de la gestió energètica, etc.
 • Ordenació i gestió territorial i de l’àmbit urbà: elaboració de plans de mobilitat sostenible; assessorament en sostenibilitat ambiental en l’àmbit local o supramunicipal; estudi i disseny de polítiques ambientals; assessorament, desenvolupament i aplicació de la legislació ambiental; economia relativa a la sostenibilitat, etc.
 • Empresa i tecnologia ambiental: implantació de sistemes de gestió ambiental i responsabilitat ambiental corporativa; ecodisseny de productes, processos i serveis estratègics; anàlisi del cicle de vida dels productes, processos, instal·lacions i infraestructures; avaluació de la petjada hídrica; vigilància, prevenció i control de la qualitat ambiental; prevenció, anàlisi, gestió i tractament de la contaminació, etc.
 • Educació i cooperació ambiental: disseny i avaluació de campanyes de sensibilització i comunicació ambiental; educació ambiental; mediació en conflictes ambientals; coordinació de programes internacionals de cooperació ambiental, etc.
 • Recerca: canvi climàtic; planificació de la biodiversitat i el patrimoni natural; gestió i planificació de l’aigua per a l’ús sostenible; energies netes i renovables, etc.

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Química Bàsica6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Fonaments de química   Fundamentos de química   Fundamentals of chemistry (3103G00078) BBàsica 6.00 AAnual
Matemàtiques Bàsiques6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Matemàtiques   Matemáticas   Mathematics (3103G00080) BBàsica 6.00 AAnual
Física Bàsica6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Física   Física   Physics (3103G00081) BBàsica 6.00 AAnual
Biologia Bàsica9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Biologia   Biología   Biology (3103G03087) BBàsica 9.00 AAnual
Geologia Bàsica9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Geologia   Geología   Geology (3103G03088) BBàsica 9.00 AAnual
Matèries Instrumentals Bàsiques24.00 crèdits
Bases Científiques del Medi Natural33.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Zoologia   Zoología   Zoology (3103G00089) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Botànica   Botánica   Botany (3103G00093) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Pràctiques de diversitat vegetal   Prácticas de diversidad vegetal   Plant diversity, practical lectures (3103G03090) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Pràctiques de diversitat animal   Prácticas de diversidad animal   Animal diversity, practical lectures (3103G03091) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Química ambiental   Química ambiental   Environmental chemistry (3103G03092) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Hidrogeologia   Hidrogeología   Hydrogeolgy (3103G03093) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Meteorologia i climatologia   Meteorología y climatología   Meteorology and climatology (3103G03094) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Ciències Socials, Econòmiques i Jurídiques12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Medi ambient i societat   Medio ambiente y sociedad   Society and environment (3103G03095) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Economia   Economía   Economics (3103G03096) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Legislació ambiental   Legislación ambiental   Environmental law (3103G03097) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Matèries Instrumentals15.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Anàlisi avançada de dades   Análisis avanzado de datos   Advanced data analysis (3103G00090) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Enginyeria ambiental   Ingeniería ambiental   Environmental engineering (3103G03098) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Cartografia   Cartografía   Cartography (3103G03099) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Bases Ecològiques Ambientals15.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Ecologia   Ecología   Ecology (3103G00095) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Pràctiques d'ecologia   Prácticas de ecología   Ecology practical lessons (3103G00096) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Microbiologia i toxicologia ambientals   Microbiología y toxicología ambientales   Environmental microbiology and toxicology (3103G03100) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Tecnologia Ambiental21.00 crèdits
Gestió i Qualitat Ambientals24.00 crèdits
Treball de Fi de Grau12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Treball de fi de grau   Trabajo de fin de grado   Bachelor thesis (3103G03111) OBObligatòria 12.00 AAnual
Projectes6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Projectes   Proyectos   Projects (3103G03112) OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pràctiques en empresa   Prácticas en empresa   Internships (3103G03113) OPOptativa 6.00 AAnual
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Geobotànica   Geobotánica   Plant Ecology (3103G00110) OPOptativa 3.00 SSemestral
Biodiversitat   Biodiversidad   Biodiversity (3103G00111) OPOptativa 3.00 SSemestral
Comunitats animals   Comunidades animales   Wildlife communities (3103G00112) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió de fauna   Gestión de fauna   Wildlife management (3103G00113) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió de flora   Gestión de la flora   Plant Management (3103G00114) OPOptativa 3.00 SSemestral
Ecologia fluvial   Ecología fluvial   Fluvial ecology (3103G00115) OPOptativa 3.00 SSemestral
Ecologia marina   Ecología marina   Marine ecology (3103G00116) OPOptativa 3.00 SSemestral
Ecologia lacustre   Ecología lacustre   Lake ecology (3103G00117) OPOptativa 3.00 SSemestral
Oceanografia   Oceanografía   Oceanography (3103G00118) OPOptativa 3.00 SSemestral
Mètodes en ecologia   Métodos en ecología   Methods in ecology (3103G00119) OPOptativa 3.00 SSemestral
Ecologia aplicada   Ecología aplicada   Applied ecology (3103G00120) OPOptativa 3.00 SSemestral
Genètica de la conservació   Genética de la conservación   Conservation genetics (3103G00121) OPOptativa 3.00 SSemestral
Recursos faunístics   Recursos faunísticos   Animal resources (3103G00122) OPOptativa 3.00 SSemestral
Recursos vegetals   Recursos vegetales   Plant resources (3103G00123) OPOptativa 3.00 SSemestral
Resposta de la vegetació i de la fauna al canvi climàtic   Respuesta de la vegetación y de la fauna al cambio climático   Plant and animal responses to climate change (3103G00124) OPOptativa 3.00 SSemestral
Economia i gestió d'empreses   Economía y gestión de empresas   Economics and Management (3103G00125) OPOptativa 3.00 SSemestral
Introducció a la professionalització   Introducción a la profesionalización   Introduction to professionalization (3103G00126) OPOptativa 3.00 SSemestral
Tecnologies netes   Tecnologías limpias   Non-pollutant technologies (3103G03114) OPOptativa 3.00 SSemestral
Ecoenergia   Ecoenergía   Ecoenergy (3103G03115) OPOptativa 3.00 SSemestral
Anàlisi del cicle de vida i ecodisseny   Análisis del ciclo de vida y ecodiseño   Life-cycle analysis and ecodesign (3103G03116) OPOptativa 3.00 SSemestral
Tècniques de reconeixement del subsòl   Técnicas de reconocimiento del subsuelo   Subsurface exploration techniques (3103G03117) OPOptativa 3.00 SSemestral
Monitorització de la contaminació   Monitorización de la contaminación   Pollution monitoring (3103G03118) OPOptativa 3.00 SSemestral
Valoració del reciclatge i anàlisi del cicle de vida   Valoración del reciclaje y análisis del ciclo de vida   Recycling and of life-cycle analysis (3103G03119) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Restauració del medi natural   Restauración del medio natural   Environment restoration (3103G03120) OPOptativa 3.00 SSemestral
Tècniques de restauració ambiental   Técnicas de restauración ambiental   Environmental restoration techniques (3103G03121) OPOptativa 3.00 SSemestral
Economia del medi ambient   Economia del medio ambiente   Environmental economy (3103G03122) OPOptativa 3.00 SSemestral
Recursos geològics   Recursos geológicos   Geological resources (3103G03123) OPOptativa 3.00 SSemestral
Riscos naturals   Riesgos naturales   Natural risks (3103G03124) OPOptativa 3.00 SSemestral
Pràctiques en gestió territorial i ambiental   Prácticas en gestión territorial y ambiental   Environmental land management, practical lectures (3103G03125) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dret urbanístic   Derecho urbanístico   Land use law (3103G03126) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Experiències d'educació científica i ambiental a les escoles   Experiencias de educación científica y ambiental en las escuelas   Environmental and scientific education experiences in schools (3103G03127) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Turisme, territori i medi ambient   Turismo, territorio y medio ambiente   Tourism, territory and environment (3103G03128) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Geopolítica   Geopolítica   Geopolitics (3103G03129) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Gestió d'espais naturals   Gestión de espacios naturales   Natural areas management (3103G03130) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Institucions i polítiques ambientals   Instituciones y políticas ambientales   Institutions and environmental politics (3103G03131) OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cal superar 2 dels mòduls següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Ecologia fluvial   Ecología fluvial   Fluvial ecology (3103G00115) OPOptativa 3.00 SSemestral
Ecologia marina   Ecología marina   Marine ecology (3103G00116) OPOptativa 3.00 SSemestral
Ecologia lacustre   Ecología lacustre   Lake ecology (3103G00117) OPOptativa 3.00 SSemestral
Oceanografia   Oceanografía   Oceanography (3103G00118) OPOptativa 3.00 SSemestral
Mètodes en ecologia   Métodos en ecología   Methods in ecology (3103G00119) OPOptativa 3.00 SSemestral
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Geobotànica   Geobotánica   Plant Ecology (3103G00110) OPOptativa 3.00 SSemestral
Biodiversitat   Biodiversidad   Biodiversity (3103G00111) OPOptativa 3.00 SSemestral
Comunitats animals   Comunidades animales   Wildlife communities (3103G00112) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió de fauna   Gestión de fauna   Wildlife management (3103G00113) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió de flora   Gestión de la flora   Plant Management (3103G00114) OPOptativa 3.00 SSemestral
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Tecnologies netes   Tecnologías limpias   Non-pollutant technologies (3103G03114) OPOptativa 3.00 SSemestral
Ecoenergia   Ecoenergía   Ecoenergy (3103G03115) OPOptativa 3.00 SSemestral
Anàlisi del cicle de vida i ecodisseny   Análisis del ciclo de vida y ecodiseño   Life-cycle analysis and ecodesign (3103G03116) OPOptativa 3.00 SSemestral
Monitorització de la contaminació   Monitorización de la contaminación   Pollution monitoring (3103G03118) OPOptativa 3.00 SSemestral
Economia del medi ambient   Economia del medio ambiente   Environmental economy (3103G03122) OPOptativa 3.00 SSemestral
Optativitat + Reconeixement Acadèmic42.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pràctiques en empresa   Prácticas en empresa   Internships (3103G03113) OPOptativa 6.00 AAnual
Geobotànica   Geobotánica   Plant Ecology (3103G00110) OPOptativa 3.00 SSemestral
Biodiversitat   Biodiversidad   Biodiversity (3103G00111) OPOptativa 3.00 SSemestral
Comunitats animals   Comunidades animales   Wildlife communities (3103G00112) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió de fauna   Gestión de fauna   Wildlife management (3103G00113) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió de flora   Gestión de la flora   Plant Management (3103G00114) OPOptativa 3.00 SSemestral
Ecologia fluvial   Ecología fluvial   Fluvial ecology (3103G00115) OPOptativa 3.00 SSemestral
Ecologia marina   Ecología marina   Marine ecology (3103G00116) OPOptativa 3.00 SSemestral
Ecologia lacustre   Ecología lacustre   Lake ecology (3103G00117) OPOptativa 3.00 SSemestral
Oceanografia   Oceanografía   Oceanography (3103G00118) OPOptativa 3.00 SSemestral
Mètodes en ecologia   Métodos en ecología   Methods in ecology (3103G00119) OPOptativa 3.00 SSemestral
Ecologia aplicada   Ecología aplicada   Applied ecology (3103G00120) OPOptativa 3.00 SSemestral
Genètica de la conservació   Genética de la conservación   Conservation genetics (3103G00121) OPOptativa 3.00 SSemestral
Recursos faunístics   Recursos faunísticos   Animal resources (3103G00122) OPOptativa 3.00 SSemestral
Recursos vegetals   Recursos vegetales   Plant resources (3103G00123) OPOptativa 3.00 SSemestral
Resposta de la vegetació i de la fauna al canvi climàtic   Respuesta de la vegetación y de la fauna al cambio climático   Plant and animal responses to climate change (3103G00124) OPOptativa 3.00 SSemestral
Economia i gestió d'empreses   Economía y gestión de empresas   Economics and Management (3103G00125) OPOptativa 3.00 SSemestral
Introducció a la professionalització   Introducción a la profesionalización   Introduction to professionalization (3103G00126) OPOptativa 3.00 SSemestral
Tecnologies netes   Tecnologías limpias   Non-pollutant technologies (3103G03114) OPOptativa 3.00 SSemestral
Ecoenergia   Ecoenergía   Ecoenergy (3103G03115) OPOptativa 3.00 SSemestral
Anàlisi del cicle de vida i ecodisseny   Análisis del ciclo de vida y ecodiseño   Life-cycle analysis and ecodesign (3103G03116) OPOptativa 3.00 SSemestral
Tècniques de reconeixement del subsòl   Técnicas de reconocimiento del subsuelo   Subsurface exploration techniques (3103G03117) OPOptativa 3.00 SSemestral
Monitorització de la contaminació   Monitorización de la contaminación   Pollution monitoring (3103G03118) OPOptativa 3.00 SSemestral
Valoració del reciclatge i anàlisi del cicle de vida   Valoración del reciclaje y análisis del ciclo de vida   Recycling and of life-cycle analysis (3103G03119) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Restauració del medi natural   Restauración del medio natural   Environment restoration (3103G03120) OPOptativa 3.00 SSemestral
Tècniques de restauració ambiental   Técnicas de restauración ambiental   Environmental restoration techniques (3103G03121) OPOptativa 3.00 SSemestral
Economia del medi ambient   Economia del medio ambiente   Environmental economy (3103G03122) OPOptativa 3.00 SSemestral
Recursos geològics   Recursos geológicos   Geological resources (3103G03123) OPOptativa 3.00 SSemestral
Riscos naturals   Riesgos naturales   Natural risks (3103G03124) OPOptativa 3.00 SSemestral
Pràctiques en gestió territorial i ambiental   Prácticas en gestión territorial y ambiental   Environmental land management, practical lectures (3103G03125) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dret urbanístic   Derecho urbanístico   Land use law (3103G03126) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Experiències d'educació científica i ambiental a les escoles   Experiencias de educación científica y ambiental en las escuelas   Environmental and scientific education experiences in schools (3103G03127) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Turisme, territori i medi ambient   Turismo, territorio y medio ambiente   Tourism, territory and environment (3103G03128) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Geopolítica   Geopolítica   Geopolitics (3103G03129) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Gestió d'espais naturals   Gestión de espacios naturales   Natural areas management (3103G03130) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Institucions i polítiques ambientals   Instituciones y políticas ambientales   Institutions and environmental politics (3103G03131) OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Dates de les sessions informatives
Estudiants de primera opció
16 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Estudiants que han passat la seva plaça a primera opció
18 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Estudiants de segona i posteriors opcions
29 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Dates de matrícula
En primera preferència
16 de juliol, d'11 h a 13 h, a les aules informàtiques
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, d'11 h a 13 h, a les aules informàtiques
De segona assignació (en qualsevol preferència)
29 de juliol, d'11 h a 13 h, a les aules informàtiques
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 i 6 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De segona reassignació de juny
16 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2019
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 87 20
Correu electrònic
sacademica.aec@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació

Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra

Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent

Estudiants estrangers no comunitaris

TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG

Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris)

Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat

Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.


La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Necessàries

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Preferències

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Analytics

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Marketing

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.