Grau en Enginyeria Informàtica

Grau en Enginyeria Informàtica

Curs 2018-2019

El Grau d’Enginyeria Informàtica està enfocat directament a aportar solucions professionals a qualsevol àmbit socioeconòmic que impliqui l’ús d'eines i sistemes informàtics. El pla d’estudis representa una oferta diferenciada dels que hi ha en el nostre entorn, molt adaptat a les característiques del nostre teixit social i econòmic, sense oblidar una base científica i tècnica adequada. La participació del sector empresarial és explícita en el pla d’estudis, ja que incorpora la possibilitat de fer pràctiques en entorns laborals. Com a enginyer, l’estudiant serà capaç de dissenyar i construir noves eines informàtiques, i també de mantenir i actualitzar qualsevol aplicació de gestió, de sistemes, d’informàtica industrial i de noves tecnologies. El Grau en Enginyeria Informàtica de la UdG té una qualificació d’excel·lència atorgada per l’Agència Catalana d’Universitats. Només un 10% dels estudis a Catalunya disposen d’aquest distintiu.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Enginyeria Informàtica
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Enginyeria Informàtica per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
100
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

2.513 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Els cursos que componen el primer curs d’Enginyeria Informàtica contenen assignatures instrumentals de caire general: càlcul, àlgebra, lògica i física, i assignatures específiques informàtiques d’introducció a la programació i als ordinadors. Per abordar aquesta primera etapa, l’estudiant hauria d'haver cursat les assignatures afins en el batxillerat o en els seus estudis de procedència. Els estudiants amb ànim de resoldre reptes, amb capacitat d’anàlisi de problemes, d’abstracció, d’imaginació i creativitat, amants de la precisió, dels raonaments lògics... són ferms candidats a gaudir amb aquests estudis, que obren la porta a una professió dinàmica i amb moltes sortides professionals.

L’objectiu dels estudis consisteix a facilitar la capacitat d’anàlisi i disseny de sistemes informàtics. Això inclou també la creació i adaptació dels sistemes informàtics a les necessitats específiques dels usuaris finals. Paral·lelament, es donen els coneixements bàsics d’enginyeria científica i tècnica des d’una perspectiva informàtica, per facilitar l’adaptació als canvis tecnològics continus que es produeixen en aquest camp.

El Grau d’Enginyeria Informàtica està enfocat directament a aportar solucions professionals a qualsevol àmbit socioeconòmic que impliqui l’ús d'eines i sistemes informàtics. El pla d’estudis representa una oferta diferenciada dels que hi ha en el nostre entorn, molt adaptat a les característiques del nostre teixit social i econòmic, sense oblidar una base científica i tècnica adequada. La participació del sector empresarial és explícita en el pla d’estudis, ja que incorpora la possibilitat de fer pràctiques en entorns laborals. Com a enginyer, l’estudiant serà capaç de dissenyar i construir noves eines informàtiques, i també de mantenir i actualitzar qualsevol aplicació de gestió, de sistemes, d’informàtica industrial i de noves tecnologies.

Competències

Aquesta titulació té com a objectiu formar els estudiants perquè adquireixin les competències necessàries per a l’exercici de l’activitat professional informàtica. De manera resumida, algunes de les competències que l’alumne adquirirà són les següents:

 • Capacitat per redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i firmar projectes en l’àmbit de l’enginyeria informàtica.
 • Capacitat per dirigir projectes de l’àmbit informàtic.
 • Capacitat per dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l’accessibilitat, l’ergonomia, la usabilitat i la seguretat dels sistemes, els serveis i les aplicacions informàtiques.
 • Capacitat per definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per al desenvolupament i l’execució de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
 • Capacitat per dissenyar, desenvolupar i mantenir tot tipus de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques, i per assegurar-ne la qualitat.
 • Capacitat per dissenyar i desenvolupar arquitectures informàtiques, centralitzades i/o distribuïdes, que integrin maquinari, programari i xarxes.
 • Capacitat per conèixer, comprendre i aplicar la legislació relativa a l’àmbit informàtic.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i de les tecnologies que capacitin per a l’aprenentatge i el desenvolupament de nous mètodes i tecnologies.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat.
 • Coneixements per a la realització de mesures, valoracions, taxacions, peritatges, estudis i informes en l'àmbit informàtic.
 • Capacitat per analitzar i valorar l’impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Coneixement i aplicació dels elements bàsics d’economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes.
 • Capacitat per treballar en entorns multilingües i multidisciplinaris.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

El graduat en Enginyeria Informàtica podrà desenvolupar l’activitat laboral en sectors molt diversos i en qualsevol àmbit socioeconòmic que impliqui el desenvolupament d’eines i sistemes informàtics. En general, entre aquestes feines podem esmentar: 

 • Anàlisi, disseny i programació d’aplicacions (perfil d’analista / programador).
 • Desenvolupament de software gràfic i multimèdia.
 • Administrador de sistemes, xarxes i bases de dades.
 • Informàtica industrial (robòtica i programació de control i processos).

El 97% dels nostres alumnes troba feina del seu àmbit el primer any després d'acabar els estudis d'enginyeria (font: informe AQU 2017). També, segons l'estudi "Inserción laboral de los estudiantes universitarios", elaborat per la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades i presentat el novembre de 2015, Enginyeria Informàtica figura en sisè lloc entre les titulacions més ben posicionades quant a inserció laboral, i des del 2011 ha passat del 69,1% al 93,4%.

Continuar estudiant

El Grau en Enginyeria Informàtica dóna accés directe al Màster en Enginyeria Informàtica. També els alumnes que desitgin continuar els estudis de doctorat ho podran fer dins el programa de doctorat de l’EPS i dins uns dels moltíssims grups de recerca en l’àmbit informàtic amb reconeixement nacional e internacional.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Matemàtiques21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Àlgebra (3105G07001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Càlcul (3105G07002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Lògica i matemàtica discreta (3105G07003)

BBàsica 9.00 SSemestral

Informàtica18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Metodologia i tecnologia de la programació I (3105G07004)

BBàsica 9.00 SSemestral

Estructura i tecnologia de computadors I (3105G07005)

BBàsica 9.00 SSemestral

Física9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Física i electrònica (3105G07006)

BBàsica 9.00 SSemestral

Programació6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Metodologia i tecnologia de la programació II (3105G07009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Computadors6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Estructura i tecnologia de computadors II (3105G07016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estadística6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Estadística (3105G07007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Empresa6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Organització i administració d'empreses (3105G07008)

BBàsica 6.00 SSemestral

Programació14.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Estructures de dades i algorítmica (3105G07010)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Projecte de programació (3105G07011)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Computadors15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Sistemes digitals (3105G07017)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Computadors (3105G07018)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Sistemes d'informació14.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Bases de dades (3105G07021)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Enginyeria del software I (3105G07022)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Sistemes operatius5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Sistemes operatius (3105G07025)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Programació20.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Multimèdia i interfícies d'usuari (3105G07012)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Fonaments de computació (3105G07013)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Paradigmes i llenguatges de programació (3105G07014)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Intel·ligència artificial (3105G07015)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Computadors10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Arquitectura de computadors (3105G07019)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Informàtica industrial i robòtica (3105G07020)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Sistemes d'informació10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Enginyeria del software II (3105G07023)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Projecte de desenvolupament de software (3105G07024)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Sistemes operatius5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Projecte de sistemes operatius (3105G07026)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Xarxes10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Xarxes (3105G07027)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Projecte de xarxes (3105G07028)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Legislació5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Legislació i ètica professional (3105G07029)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Optatives40.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Sistemes d'ajuda a la presa de decisions (3105G07041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Estades en entorn laboral (3105G07055)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Organització i gestió de sistemes d'informació (3105G07030)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Sistemes de gestió de bases de dades (3105G07031)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Conceptes avançats d'enginyeria del software (3105G07032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Bussines intelligence (3105G07036)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Habilitats directives i de comunicació (3105G07039)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Gestió de la producció i logística (3105G07040)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Visió per computador (3105G07048)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Robòtica (3105G07049)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Sistemes empotrats (3105G07050)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Robòtica mòbil (3105G07051)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Anàlisi i processament d'imatges (3105G07052)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Automàtica (3105G07054)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Informàtica gràfica (3105G07035)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Programació declarativa. Aplicacions (3105G07037)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Compiladors (3105G07038)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Criptografia (3105G07043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Computació numèrica i simulació (3105G07044)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Tècniques avançades d'intel·ligència artificial (3105G07045)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Programació d'entorns web (3105G07033)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Seguretat i protecció de dades (3105G07034)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Optimització (3105G07042)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Administració de sistemes (3105G07046)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Xarxes troncals i serveis publics de dades (3105G07047)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Configuració i manteniment de xarxes i serveis d'internet (3105G07053)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Projecte fi de grau15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Projecte fi de grau (3105G07056)

OBObligatòria 15.00 AAnual

Optativitat + reconeixement acadèmic45.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Sistemes d'ajuda a la presa de decisions (3105G07041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Estades en entorn laboral (3105G07055)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Organització i gestió de sistemes d'informació (3105G07030)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Sistemes de gestió de bases de dades (3105G07031)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Conceptes avançats d'enginyeria del software (3105G07032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Bussines intelligence (3105G07036)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Habilitats directives i de comunicació (3105G07039)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Gestió de la producció i logística (3105G07040)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Visió per computador (3105G07048)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Robòtica (3105G07049)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Sistemes empotrats (3105G07050)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Robòtica mòbil (3105G07051)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Anàlisi i processament d'imatges (3105G07052)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Automàtica (3105G07054)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Informàtica gràfica (3105G07035)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Programació declarativa. Aplicacions (3105G07037)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Compiladors (3105G07038)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Criptografia (3105G07043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Computació numèrica i simulació (3105G07044)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Tècniques avançades d'intel·ligència artificial (3105G07045)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Programació d'entorns web (3105G07033)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Seguretat i protecció de dades (3105G07034)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Optimització (3105G07042)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Administració de sistemes (3105G07046)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Xarxes troncals i serveis publics de dades (3105G07047)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Configuració i manteniment de xarxes i serveis d'internet (3105G07053)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

Tecnologia Enginyeria del software50.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Projecte de programació (3105G07011)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Multimèdia i interfícies d'usuari (3105G07012)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Enginyeria del software II (3105G07023)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Projecte de desenvolupament de software (3105G07024)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Organització i gestió de sistemes d'informació (3105G07030)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Sistemes de gestió de bases de dades (3105G07031)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Conceptes avançats d'enginyeria del software (3105G07032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Bussines intelligence (3105G07036)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Habilitats directives i de comunicació (3105G07039)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Gestió de la producció i logística (3105G07040)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Tecnologia Enginyeria de computadors50.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Sistemes digitals (3105G07017)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Arquitectura de computadors (3105G07019)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Informàtica industrial i robòtica (3105G07020)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Projecte de xarxes (3105G07028)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Visió per computador (3105G07048)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Robòtica (3105G07049)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Sistemes empotrats (3105G07050)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Robòtica mòbil (3105G07051)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Anàlisi i processament d'imatges (3105G07052)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Automàtica (3105G07054)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Tecnologia Computació50.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Projecte de programació (3105G07011)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Fonaments de computació (3105G07013)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Paradigmes i llenguatges de programació (3105G07014)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Projecte de desenvolupament de software (3105G07024)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Informàtica gràfica (3105G07035)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Programació declarativa. Aplicacions (3105G07037)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Compiladors (3105G07038)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Criptografia (3105G07043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Computació numèrica i simulació (3105G07044)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Tècniques avançades d'intel·ligència artificial (3105G07045)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Tecnologia de la Informació50.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Multimèdia i interfícies d'usuari (3105G07012)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Arquitectura de computadors (3105G07019)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Enginyeria del software II (3105G07023)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Projecte de xarxes (3105G07028)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Programació d'entorns web (3105G07033)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Seguretat i protecció de dades (3105G07034)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Optimització (3105G07042)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Administració de sistemes (3105G07046)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Xarxes troncals i serveis publics de dades (3105G07047)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Configuració i manteniment de xarxes i serveis d'internet (3105G07053)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Totes les assignatures tenen un vessant pràctic que té un pes molt important en els estudis. Faràs les pràctiques en grups reduïts en laboratoris que tenen equipaments adaptats a les necessitats actuals. L’empresa està molt present a l’Escola Politècnica Superior. Com a estudiant del grau d’Enginyeria Informàtica podràs fer pràctiques en empreses a través de les estades a l'entorn laboral. Podràs triar entre les moltíssimes ofertes que es proposen cada curs.

Treball de fi de grau

Durant l’últim curs faràs el Treball Final de Grau, on demostraràs els coneixements que has adquirit durant la teva formació. Faràs un sol treball que serà avaluat per un tribunal amb membres de cada estudi. El Treball de Final de Grau és un projecte d’enginyeria sobre la matèria que escullis, que realitzaràs sota la supervisió d’un professor. Si vols, el podràs desenvolupar en una empresa o en un grup de recerca. El Patronat d’empreses que dóna suport a l’Escola Politècnica Superior i els col·legis professionals d’Enginyers cada any donen premis als millors Treballs Finals de Grau.

Mobilitat

L’Escola Politècnica Superior té relacions amb universitats d’arreu del món. Hi ha diversos programes de mobilitat i d’intercanvi que et permetran fer estades a l’estranger per cursar-hi assignatures, realitzar el Treball Final de Grau o ampliar estudis: Erasmus, Erasmus+, Erasmus Mundus, Sòcrates, IAESTE, SICUE-Sèneca, Beques Balsells, Beques Josep Maria Ginés i Pous...

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
3 de setembre, de 9 h a 10.30 h, Sala d’Actes EPS 1
Estudiants de segona i posteriors opcions
3 de setembre, de 9 h a 10.30 h, Sala d’Actes EPS 1
Dates de matrícula
En primera preferència
16 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 27 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, 10 h, Secretaria Acadèmica
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, 10 h, Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
17 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 84 20
Correu electrònic
infoacademica.eps@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys
La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula