Grau en Economia

Grau en Economia

Curs 2018-2019

El grau d'Economia permet accedir a la professió d'economista. Per tant, capacita tant per a l'exercici lliure de la professió com per al treball a l'empresa i a l'Administració.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Economia
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Economia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Nombre orientatiu de places:
50
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
1.657 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El jovent amb interès en la comprensió del funcionament de l'economia i la direcció d'empreses encaixa en el perfil del grau d'Economia. Recomanem que l'optativitat del batxillerat s'orienti cap a les matemàtiques i els idiomes, en especial l'anglès.

Competències adquirides

Aquest grau formarà l’estudiant perquè gestioni i comprengui la informació econòmica i la sintetitzi i analitzi amb sentit crític. També l’instruirà perquè sigui conscient del caràcter pluridisciplinari dels problemes econòmics que es poden presentar durant l’exercici de la seva professió. Finalment, el farà apte per analitzar situacions econòmiques complexes i oferir respostes adequades per al seu tractament.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Les sortides professionals més freqüents d'aquesta titulació són: gestió d'ens públics, recerca en serveis d'estudis públics o privats, economista de l'Estat, economista d'organismes internacionals, analista de l'activitat econòmica, assessor de sindicats, organitzacions empresarials i altres ens públics i privats.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Instruments d'anàlisi econòmica18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Mètodes quantitatius i tecnologia de la informació (3107G00001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Matemàtiques I (3107G00002)

BBàsica 12.00 AAnual

Mètodes quantitatius i introducció a l'econometria (3107G00064)

BBàsica 6.00 SSemestral No

Anàlisi d'institucions i agents econòmics 24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Història econòmica (3107G00005)

BBàsica 12.00 AAnual

Sociologia (3107G00006)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Instruments d'economia aplicada (I) (3107G00007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Anàlisi empresarial bàsica 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de l'empresa (3107G00010)

BBàsica 6.00 SSemestral

Anàlisi econòmica bàsica 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a l'economia (3107G00012)

BBàsica 12.00 AAnual

Instruments d'anàlisi econòmica18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Matemàtiques II (3107G00003)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estadística (3107G00004)

BBàsica 12.00 AAnual

Anàlisi d'institucions i agents econòmics 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció al dret (3107G00008)

BBàsica 6.00 SSemestral

Anàlisi empresarial bàsica 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a la comptabilitat (3107G00009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Economia de l'empresa (3107G00011)

BBàsica 6.00 SSemestral

Anàlisi econòmica bàsica 24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Microeconomia (3107G00013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Macroeconomia (3107G00014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Economia internacional (3107G00015)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Economia industrial (3107G00016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Anàlisi d'institucions i agents econòmics 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Temes d'història econòmica contemporània (3107G03006)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Anàlisi econòmica intermitja 36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi microeconòmica (3107G03018)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Anàlisi macroeconòmica (3107G03019)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Economia pública (3107G03020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Econometria (3107G03021)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Instruments d'economia aplicada (II) (3107G03022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Economia internacional 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Política econòmica I (3107G03023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Economia del medi ambient i dels recursos naturals (economia) (3107G03025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Itineraris d'optativitat 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret del treball (3107G00057)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès per a l'economia (3107G00020)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fiscalitat sobre les operacions empresarials (3107G00021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Els sistemes fiscals en un món globalitzat (3107G00022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dret mercantil (3107G00023)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Empresa familiar (3107G00024)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Comptabilitat pública (3107G00026)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La igualtat efectiva i el mercat de treball en l'àmbit espanyol i europeu (3107G00030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Institucions i polítiques de la Unió Europea (3107G01045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Temes d'història socioecològica (3107G00058)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes de previsió econòmica i empresarial (3107G00031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia d'enquestes (3107G00033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Temes d'economia aplicada (3107G00037)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Temes d'economia mundial (3107G00038)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia laboral (3107G00039)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Integració econòmica europea (3107G00040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de l'empresa pública (3107G00041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de la família (3107G00042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia i gestió de la salut (3107G00043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Demografia i economia de la població (3107G00044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica d'Espanya (3107G00045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de les relacions econòmiques internacionals (3107G00046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història del pensament econòmic (3107G00047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica de Catalunya (3107G00048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mercats energètics (3107G00049)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teoria de les decisions i comportament econòmic (3107G00050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria de jocs (3107G00051)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques i programes d’optimització (3107G00052)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Mercats agraris i política agrària (3107G00053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia de les relacions laborals (3107G00055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia del consum (3107G00056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Econometria de la salut (3107G03033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió pressupostària i comptabilitat pública (3107G03035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Habilitats comunicatives (3107G03036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Matemàtica actuarial (3107G00060)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Optimització dinàmica (3107G03040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

La política comercial de la UE i l'organització mundial del comerç (3107G03041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi d'estats financers (3107G03042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de l'educació (3107G03053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Temes d'economia pública (3107G03054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia territorial (3107G03055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Política social (3107G03056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Globalització econòmica (3107G03057)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Informació i incentius en l'economia (3107G00059)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Política de defensa de la competència (3107G03070)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Política d'infraestructura: inversió i regulació (3107G03071)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Incentius i informació en el finançament de l'empresa (3107G03072)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes i tècniques de decisió col·lectiva (3107G03073)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria econòmica financera (3107G03074)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa (3107G03075)

OPOptativa 12.00 SSemestral

Economia del turisme (3107G03078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia espanyola i de Catalunya (3107G00062)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa I (3107G03080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa II (3107G03081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Creació d'empreses (3107G00066)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Corrents actuals de la filosofia (3102G03024)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Teoria del coneixement (3102G03027)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia de la ciència (3102G03028)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Filosofia moral (3102G03033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia política I (3102G03034)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Filosofia política II (3102G03035)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Mercats i organitzacions (3107G01065)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes matemàtics per a l'economia (3107G02045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció d’empreses internacionals (3107G00069)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret dels negocis internacionals (3107G00072)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estructura i desigualtats socials (3107G00075)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Ètica i responsabilitat social a l'empresa (3107G00076)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió i anàlisi de dades en economia i empresa (3107G00077)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi econòmica del dret del treball (3107G03082)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret per a l'administració pública (3107G03083)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret tributari, local i autonòmic (3107G03084)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió comptable dels pressupostos públics (3107G03085)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Hisendes locals i autonòmiques (3107G03086)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Institucions econòmiques internacionals (3107G03087)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Models macroeconòmics de la política econòmica (3107G03088)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia internacional 18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Política econòmica II (3107G03024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comerç i creixement econòmic (3107G03026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Anàlisi dels cicles i de la conjuntura econòmica (3107G03027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Itineraris d'optativitat 24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret del treball (3107G00057)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès per a l'economia (3107G00020)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fiscalitat sobre les operacions empresarials (3107G00021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Els sistemes fiscals en un món globalitzat (3107G00022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dret mercantil (3107G00023)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Empresa familiar (3107G00024)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Comptabilitat pública (3107G00026)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La igualtat efectiva i el mercat de treball en l'àmbit espanyol i europeu (3107G00030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Institucions i polítiques de la Unió Europea (3107G01045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Temes d'història socioecològica (3107G00058)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes de previsió econòmica i empresarial (3107G00031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia d'enquestes (3107G00033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Temes d'economia aplicada (3107G00037)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Temes d'economia mundial (3107G00038)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia laboral (3107G00039)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Integració econòmica europea (3107G00040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de l'empresa pública (3107G00041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de la família (3107G00042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia i gestió de la salut (3107G00043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Demografia i economia de la població (3107G00044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica d'Espanya (3107G00045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de les relacions econòmiques internacionals (3107G00046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història del pensament econòmic (3107G00047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica de Catalunya (3107G00048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mercats energètics (3107G00049)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teoria de les decisions i comportament econòmic (3107G00050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria de jocs (3107G00051)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques i programes d’optimització (3107G00052)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Mercats agraris i política agrària (3107G00053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia de les relacions laborals (3107G00055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia del consum (3107G00056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Econometria de la salut (3107G03033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió pressupostària i comptabilitat pública (3107G03035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Habilitats comunicatives (3107G03036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Matemàtica actuarial (3107G00060)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Optimització dinàmica (3107G03040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

La política comercial de la UE i l'organització mundial del comerç (3107G03041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi d'estats financers (3107G03042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de l'educació (3107G03053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Temes d'economia pública (3107G03054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia territorial (3107G03055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Política social (3107G03056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Globalització econòmica (3107G03057)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Informació i incentius en l'economia (3107G00059)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Política de defensa de la competència (3107G03070)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Política d'infraestructura: inversió i regulació (3107G03071)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Incentius i informació en el finançament de l'empresa (3107G03072)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes i tècniques de decisió col·lectiva (3107G03073)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria econòmica financera (3107G03074)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa (3107G03075)

OPOptativa 12.00 SSemestral

Economia del turisme (3107G03078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia espanyola i de Catalunya (3107G00062)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa I (3107G03080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa II (3107G03081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Creació d'empreses (3107G00066)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Corrents actuals de la filosofia (3102G03024)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Teoria del coneixement (3102G03027)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia de la ciència (3102G03028)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Filosofia moral (3102G03033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia política I (3102G03034)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Filosofia política II (3102G03035)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Mercats i organitzacions (3107G01065)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes matemàtics per a l'economia (3107G02045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció d’empreses internacionals (3107G00069)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret dels negocis internacionals (3107G00072)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estructura i desigualtats socials (3107G00075)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Ètica i responsabilitat social a l'empresa (3107G00076)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió i anàlisi de dades en economia i empresa (3107G00077)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi econòmica del dret del treball (3107G03082)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret per a l'administració pública (3107G03083)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret tributari, local i autonòmic (3107G03084)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió comptable dels pressupostos públics (3107G03085)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Hisendes locals i autonòmiques (3107G03086)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Institucions econòmiques internacionals (3107G03087)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Models macroeconòmics de la política econòmica (3107G03088)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Avaluació global de competències de la titutació12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball de fi de grau (3107G03079)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Optativitat + reconeixement acadèmic36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret del treball (3107G00057)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès per a l'economia (3107G00020)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fiscalitat sobre les operacions empresarials (3107G00021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Els sistemes fiscals en un món globalitzat (3107G00022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dret mercantil (3107G00023)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Empresa familiar (3107G00024)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Comptabilitat pública (3107G00026)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La igualtat efectiva i el mercat de treball en l'àmbit espanyol i europeu (3107G00030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Institucions i polítiques de la Unió Europea (3107G01045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Temes d'història socioecològica (3107G00058)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes de previsió econòmica i empresarial (3107G00031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia d'enquestes (3107G00033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Temes d'economia aplicada (3107G00037)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Temes d'economia mundial (3107G00038)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia laboral (3107G00039)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Integració econòmica europea (3107G00040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de l'empresa pública (3107G00041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de la família (3107G00042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia i gestió de la salut (3107G00043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Demografia i economia de la població (3107G00044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica d'Espanya (3107G00045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de les relacions econòmiques internacionals (3107G00046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història del pensament econòmic (3107G00047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica de Catalunya (3107G00048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mercats energètics (3107G00049)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teoria de les decisions i comportament econòmic (3107G00050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria de jocs (3107G00051)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques i programes d’optimització (3107G00052)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Mercats agraris i política agrària (3107G00053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia de les relacions laborals (3107G00055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia del consum (3107G00056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Econometria de la salut (3107G03033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió pressupostària i comptabilitat pública (3107G03035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Habilitats comunicatives (3107G03036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Matemàtica actuarial (3107G00060)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Optimització dinàmica (3107G03040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

La política comercial de la UE i l'organització mundial del comerç (3107G03041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi d'estats financers (3107G03042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de l'educació (3107G03053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Temes d'economia pública (3107G03054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia territorial (3107G03055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Política social (3107G03056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Globalització econòmica (3107G03057)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Informació i incentius en l'economia (3107G00059)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Política de defensa de la competència (3107G03070)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Política d'infraestructura: inversió i regulació (3107G03071)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Incentius i informació en el finançament de l'empresa (3107G03072)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes i tècniques de decisió col·lectiva (3107G03073)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria econòmica financera (3107G03074)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa (3107G03075)

OPOptativa 12.00 SSemestral

Economia del turisme (3107G03078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia espanyola i de Catalunya (3107G00062)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa I (3107G03080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa II (3107G03081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Creació d'empreses (3107G00066)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Corrents actuals de la filosofia (3102G03024)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Teoria del coneixement (3102G03027)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia de la ciència (3102G03028)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Filosofia moral (3102G03033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia política I (3102G03034)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Filosofia política II (3102G03035)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Mercats i organitzacions (3107G01065)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes matemàtics per a l'economia (3107G02045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció d’empreses internacionals (3107G00069)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret dels negocis internacionals (3107G00072)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estructura i desigualtats socials (3107G00075)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Ètica i responsabilitat social a l'empresa (3107G00076)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió i anàlisi de dades en economia i empresa (3107G00077)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi econòmica del dret del treball (3107G03082)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret per a l'administració pública (3107G03083)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret tributari, local i autonòmic (3107G03084)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió comptable dels pressupostos públics (3107G03085)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Hisendes locals i autonòmiques (3107G03086)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Institucions econòmiques internacionals (3107G03087)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Models macroeconòmics de la política econòmica (3107G03088)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
16 de juliol, 9 h, aula 14-15 de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (FCEE)
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, 9 h, aula 14-15 de la FCEE
Dates de matrícula
En primera preferència
16 de juliol, després de la sessió informativa, aules informàtiques de la FCEE
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, 12.30 h, aules informàtiques de la FCEE
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, després de la sessió informativa, aules informàtiques de la FCEE
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
De segona reassignació de juny
14 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
En convocatòria de setembre
27 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 80 02
Correu electrònic
secretaria.dretieconomiques@udg.edu

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula