Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Grau en Criminologia

Grau en Criminologia

Curs 2018-2019

La titulació de Criminologia és un estudi multidisciplinari en el qual s'estudia el fenomen de la criminalitat i els conflictes socials des de diversos punts de vista, com ara el sociològic, el psicològic, l’antropològic i el jurídic.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Criminologia
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Criminologia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Dret
Nombre orientatiu de places:
55
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
1.657 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

La criminalitat i els conflictes socials formen part de la mateixa organització social i, de fet, en els últims temps sembla que la tendència és l’agudització del poder penal estatal. Per aquesta raó és imprescindible que la societat disposi de professionals que tinguin els coneixements i les habilitats necessaris, primer, per comprendre el fenomen criminal i, segon, per fer-hi front de la millor manera possible (en termes d’efectivitat, però també de respecte pels drets humans i la justícia).

D’altra banda, com a fenomen social, la criminalitat i els conflictes socials no es poden analitzar només des d’un vessant concret (jurídic, psicològic, etc.), sinó que comprendre’ls exigeix tenir nocions bàsiques de dret, psicologia i sociologia, i dels mètodes d’investigació social. Per aquesta raó, si decideixes fer Criminologia has de saber que rebràs una formació interdisciplinària, atès que no solament estudiaràs un camp concret del coneixement, sinó que analitzaràs els problemes socials des d’una perspectiva àmplia i integral.

Objectius formatius

El Grau de Criminologia és un estudi multidisciplinari en el qual s’estudia el fenomen de la criminalitat en tota la seva dimensió: la prevenció i el tractament de la delinqüència; la gestió i la resolució de conflictes que implica la consideració del delicte, del delinqüent i de la víctima; el funcionament del sistema penal com a mecanisme de control i de reacció social; les diferents formes de criminalitat en relació amb els problemes socials, etc.

Competències adquirides

Amb aquest grau adquiriràs coneixements, habilitats i competències que et seran d’utilitat en el món laboral, com ara identificar, analitzar i resoldre problemes complexos; exposar i argumentar amb claredat, davant d’un públic especialitzat o no especialitzat, l’anàlisi realitzada sobre els problema socials relacionats amb els conflictes i la criminalitat; analitzar i identificar els factors de risc i els nivells de perillositat de les persones i les situacions socials; comprendre la importància dels principis ètics en el desenvolupament de la pròpia professió, en benefici de les persones i la societat; tenir capacitat per treballar i liderar grups i dissenyar i aplicar programes d’intervenció social amb persones en risc de criminalitat, amb delinqüents i amb les víctimes, etc.

Accés

Requisits d'accés

  • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
  • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

El Grau en Criminologia et permet desenvolupar l’exercici lliure de la professió com a criminòleg, amb una consultoria, realitzant assessorament en temes de prevenció, seguretat, gestió de riscos i de problemes criminològics, atenció a les víctimes, etc. o treballant per a l’Administració pública (estatal, autonòmica o local) com a tècnic o assessor en programes d’intervenció social, prevenció, seguretat, avaluació de projectes, etc., i en l’àmbit específic de l’Administració, dintre del sistema penal.

  • Àmbit del sistema penal: Assessorament criminològic a cossos policials (local/ autonòmic/estatal), jutges i magistrats, tribunals, fiscals, advocats, Consell General del Poder Judicial, parlamentaris, partits polítics, etc., en temes d’intervenció penal, penes i mesures de seguretat i la seva execució: presó, penes alternatives, centres de menors, centres d’internament, centres d’atenció a la víctima. Aquesta carrera es perfila amb una sortida professional molt bona, gràcies al procés de desplegament de la policia autonòmica i la presa de consciència que aquest és un tema que requereix assessorament científic, i al fet que Catalunya és l’única comunitat autònoma que té traspassades les funcions penitenciàries; per tot això, doncs, a l’Administració hi ha tot un ventall de llocs de treball que poden ser desenvolupats pels criminòlegs: mesures penals alternatives, reinserció i tractament, llibertat vigilada, etc.
  • Àmbit de la prevenció i la seguretat. Tècnics de prevenció i de seguretat. Diverses institucions públiques (diputacions, consells comarcals, ajuntaments) desenvolupen plans d’intervenció, plans de prevenció i plans de seguretat que sens dubte són eines del bon govern i serveixen per a la prevenció del delicte i la gestió dels conflictes socials (la prevenció i el tractament dels problemes relacionats amb la violència juvenil, familiar i racial, entre altres). Aquesta formació també pot ser útil per treballar en diverses menes d’associacions civils (ONG, sindicats i altres tipus).
  • Àmbit privat: Assessorament a empreses en matèria de gestió, prevenció i resolució de conflictes i prevenció de la criminalitat. Totes les empreses tenen la necessitat de desenvolupar programes de prevenció (Compliance Guide –art. 31 bis Codi Penal). Elaboració d’informes pericials criminològics. Plans de prevenció. Estudis de riscos. Avaluació de programes de prevenció.
  • Àmbit de la docència i la recerca.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Dret18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció al dret constitucionalIntroducción al derecho constitucionalIntroduction to constitutional law (3104G00068)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció al dret processalIntroducción al derecho procesalIntroduction to procedural law (3104G00077)

BBàsica 6.00 SSemestral

Teoria del dretTeoría del derechoLegal theory (3104G00079)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments teòrics de la criminologia 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a la criminologiaIntroducción a la criminologíaIntroduction to criminology (3104G03006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Metodologia de la investigació6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Metodologia de la investigació socialMetodología de la investigación socialMethodology of the social research (3104G00082)

BBàsica 6.00 SSemestral

Delicte i societat 18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Economia política Economía políticaPolitical economy (3104G00075)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció a la sociologiaIntroducción a la sociologíaIntroduction to sociology (3104G00080)

BBàsica 6.00 SSemestral

Antropologia jurídicaAntropología jurídicaJuridical Anthropology (3104G03022)

BBàsica 6.00 SSemestral

Ciència política i polítiques d'intervenció6.00 crèdits

Psicologia i criminalitat 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a la psicologia Introducción a la psicologíaIntroduction to psychology (3104G03030)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret12.00 crèdits

Fonaments teòrics de la criminologia 9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Teories criminològiquesTeorías criminológicasTheoretical criminology (3104G03007)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Prevenció i gestió de conflictes 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Mediació i resolució de conflictes socialsMediación y resolución de conflictos socialesMediation and resolution of social conflicts (3104G03008)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Metodologia de la investigació3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tècniques d'investigació qualitativaTécnicas de investigación cualitativaQualitative research techniques (3104G03077)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Delicte i societat 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret i societat Derecho y sociedadLaw and society (3104G03020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Ciència política i polítiques d'intervenció6.00 crèdits

Penologia (conseqüències del delicte)12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Presons i dret penitenciariPrisiones y derecho penitenciarioPrisons (3104G03027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

PenologiaPenologíaPenology (3104G03028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Psicologia i criminalitat 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Psicologia criminal Psicología criminalCriminal psychology (3104G03031)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Prevenció i gestió de conflictes 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Justícia de proximitatJusticia de proximidadProximity justice (3104G03009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Problemes específics de criminalitat 21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret penal. Part especialDerecho penal. Parte especial.Criminal law (offences) (3104G00076)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Criminologia aplicadaCriminologia aplicadaApplied criminology (3104G03016)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Criminalitat econòmicaCriminalidad económicaWhite-collar and corporate crime (3104G03017)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Metodologia de la investigació6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tècniques d'investigacióTécnicas de InvestigaciónResearch methods (3104G03013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Tècniques d'investigació quantitativaTécnicas de investigación cuantitativaQuantitative Research techniques (3104G03078)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Ciència política i polítiques d'intervenció6.00 crèdits

Penologia (conseqüències del delicte)6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

VictimologiaVictimologíaVictimology (3104G03029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Optativitat 15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret de la responsabilitat civilDerecho de la responsabilidad civilLaw of torts (3104G01006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de famíliaDerecho de familiaFamily law (3104G01008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret del treball IDerecho del trabajo ILabour law I (3104G01010)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret del treball IIDerecho del trabajo IILabour law II (3104G01011)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de la seguretat socialDerecho de la seguridad socialSocial security law (3104G01012)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret internacional privat IDerecho internacional privado IPrivate international law I (3104G01021)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret internacional privat IIDerecho internacional privado IIPrivate international law II (3104G01022)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret de societatsDerecho de sociedadesCompany law (3104G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret processal civil IDerecho procesal civil ICivil procedural law I (3104G01037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Dret processal civil IIDerecho procesal civil IICivil procedural law II (3104G01038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret europeu de la responsabilitat civilDerecho europeo de la responsabilidad civilEuropean tort law (3104G00001)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret del medi ambientDerecho del medio ambienteEnvironmental law (3104G00004)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció al dret comparatIntroducción al derecho comparadoIntroducción to comparative law (3104G00007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió EuropeaLa libre circulación de personas y el acceso a la Unión EuropeaFree movement of persons and access to European Union (3104G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdiccióArbitraje y medios alternativos a la jurisdicciónArbitration and other ADR (3104G00011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Argumentació jurídicaArgumentación jurídicaLegal argumentation (3104G00012)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El dret penal a la pràcticaEl derecho penal en la prácticaCriminal law in action (3104G00013)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques.La prueba y su valoración. Perspectivas filosóficas.The philosophy of the evaluation of proof. (3104G00014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Internacionalització de la justíciaInternacionalización de la justiciaInternationalization of justice (3104G00016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques d'immigració i treballPolíticas de inmigración y trabajoLabour migrations policies (3104G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Prova judicial i garantiesPrueba judicial y garantíasRules of evidence (3104G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Manteniment de la pau i seguretat internacionalMantenimiento de la paz y seguridad internacionalPeace manteniment and International security (3104G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Relacions exteriors de la Unió EuropeaRelaciones exteriores de la Unión EuropeaExternal relations of European Union (3104G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Funció pública i dret penalFunción pública y derecho penalCivil servants and criminal law (3104G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Delinqüència juvenilDelincuencia juvenilJuvenile delinquency (3104G00026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drogues i dret penalDrogas y derecho penalDrugs and criminal law (3104G00027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laboralsSiniestralidad en el trabajo y prevención de riesgos laboralesIndustrial diseases and workplace security. (3104G00029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sancions administratives Sanciones administrativas Administrative sanctions (3104G00030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tractament constitucional de la diversitatTratamiento constitucional de la diversidadConstitutional treatment of diversity (3104G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estasiologia. Estudi dels partits polítics.Estasiología. Estudio de los partidos políticos.Stasiology. Study of the political parties (3104G00032)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ètica i drets humans Ética y derechos humanosEthics and human rights (3104G00033)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió dels serveis públics Gestión de los servicios públicos Management of the public services (3104G00037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història de l'administració espanyola contemporània Historia de la administración española contemporánea History of the spanich contemporany administration (3104G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Desigualtats socials i polítiques públiquesDesigualdades sociales y políticas públicasSocial inequalities and public policies (3104G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació del comportament electoral Investigación del comportamiento electoral Research on electoral behaviour (3104G00040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Nous moviments socials i polítiques alternativesNuevos movimientos sociales y políticas alternativas New social movements and alternative policies (3104G00043)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política judicialPolítica judicialPolicy of security & justice (3104G00047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció al dret constitucional comparatIntroducción al derecho constitucional comparadoIntroduccion to comparative constitucional law (3104G00048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret públic de CatalunyaDerecho público de CataluñaPublic law of Catalonia (3104G00050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeuProtección internacional de los derechos humanos en el ámbito europeoInternational protection of human rights in the european area (3104G00052)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret i pluralisme religiósDerecho y pluralismo religioso Law and religious pluralism (3104G00053)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Els delictes del juratLos delitos del juradoCriminal law and the jury. (3104G00054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teoria i tècnica de la negociacióTeoría y técnica de la negociaciónTheory and technique of negotiation (3104G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Crims internacionals i tribunals penals internacionalsCrímenes internacionales y tribunales penales internacionalesInternational crimes and international penal courts (3104G00059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ètica de les professions jurídiquesÉtica de las profesiones jurídicasProfessional ethics (3104G00060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Empresa pública: iniciativa econòmica públicaEmpresa pública: iniciativa econòmica públicaPublic firms: public economic initiative (3104G00061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció social i educativaIntervención social y educativaSocial and educational intervention (3104G00062)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Prevenció comunitàriaPrevención comunitariaComunnity prevention (3104G00063)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criminologia comparada Criminología comparada Comparative criminology (3104G03033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psiquiatria forense Psiquiatría forense Forensic psychiatry (3104G03034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estadística aplicada a l'anàlisi de dades criminològiquesEstadística aplicada al análisis de datos criminológicosStatistic applied to the criminological data analysis (3104G03064)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criminologia i feminismeCriminología y feminismoCriminology and feminism (3104G03065)

OPOptativa 3.00 SSemestral

SeguretatSeguridadSecurity (3104G03076)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques fiscals i serveis públicsPolíticas fiscales y servicios públicosFiscal Policies and Public Services (3104G02105)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Globalització i fiscalitatGlobalización y fiscalidadGlobalization and Taxation (3104G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drets fonamentals i noves tecnologiesDerechos fundamentales y nuevas tecnologíasFundamental Rights and New Technologies (3104G00084)

OPOptativa 3.00 SSemestral

CriminologiaCriminologíaCriminology (3104G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La lluita contra les discriminacions i el racisme a nivell internacional i europeuLa lucha contra las discriminaciones y el racismo a nivel internacional y europeoThe Fight against Discrimination and Racism at the European and International Level (3104G00086)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Constitucionalisme, Unió Europea i globalització econòmicaConstitucionalismo, Unión Europea y globalización económicaConstitutionalism, European Union and Economic Globalization (3104G00087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política i gènerePolítica y géneroGender and Politic (3104G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comunicació políticaComunicación políticaPolitical Communication (3104G00089)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estat, polítiques socials i règims de benestarEstado, políticas sociales y regímenes de bienestarState, Social Policy and Welfare Regimes (3104G00090)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Elits polítiquesÉlites políticasPolitical Elites (3104G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El dret i la ciènciaEl derecho y la cienciaLaw and Science (3104G00092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política i literatura Política y literatura Politics and literature (3104G04021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistema polític i poder judicial Sistema político y poder judicial Political sistem and judicial power (3104G04022)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Crimina publica. La repressió penal a l'antiga RomaCrimina publica. La represión penal en la antigua RomaCrimina publica. Criminal Repression in Ancient Rome (3104G03080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Compliance, antifrau i anticorrupcióCompliance, antifraude y anticorrupciónCompliance, Counter Fraud and Counter Corruption (3104G03081)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criminologia pel segle XXICriminología para el siglo XXICriminology in the 21st Century (3104G03082)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Execució de mesures penals a la comunitatEjecución de medidas penales en la comunidadSupervision of Community Sanctions (3104G03083)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctica criminològica IPráctica criminológica IClinical Practice in Criminology I (3104G03084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sociologia del càstigSociología del castigoSociology of Punishment (3104G03085)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Justícia restaurativa en matèria penalJusticia restaurativa en materia penalRestorativ Justice in Criminal Justice (3104G03086)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Víctima i justíciaVíctima y justiciaVictim and Justice (3104G03087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret i economiaDerecho y EconomíaLaw and Economics (3104G00098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i políticaGlobalización y políticaGlobalization and polítics (3104G00099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anglès per a les Ciències SocialsInglés para Ciencias SocialesEnglish for Social Sciences (3104G00100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Problemes criminològics actuals Problemas criminológicos contemporáneos Comtemporary discussions in Criminology (3104G00101)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció Penal amb Menors d'Edat Intervención Penal con Menores Youth Penal Measures (3104G00102)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Execució penal en els diferents contextos de criminalitat Ejecución penal en los diferentes contextos de criminalidad Implementing penal measures according offensive behaviour (3104G00103)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estadística avançada en criminologia Estadística avanzada en criminología Advanced data research and analysis in Criminology (3104G00104)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Campanyes electorals i comunicació institucional Campañas electorales y comunicación institucional Electoral campaigns and institutional communication (3104G00105)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pensament polític català Pensamiento político catalán Catalan political thought (3104G00106)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Disseny i avaluació de polítiques públiques Diseño y evaluación de políticas públicas Design and evaluation of public policies (3104G00107)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política en el sud global Política en el sur global Politics in the global south (3104G00108)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Activisme en defensa dels drets humans i constitucionalsActivismo en defensa de los derechos humanos y constitucionalesActivism in defence of human and constitutional rights (3104G00109)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Prevenció i gestió de conflictes 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Policia i societatPolicía y sociedadPolice and society (3104G03010)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Prevenció de la criminalitatPrevención de la criminalidadCrime prevention (3104G03011)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Metodologia de la investigació5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

La investigació científica aplicada a la criminologiaLa investigación científica aplicada a la CriminologíaThe scientific research applied to the criminology (3104G03014)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Delicte i societat 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Immigració i sistema penalInmigración y sistema penalInmigration and criminal sistem (3104G03021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Ciència política i polítiques d'intervenció3.00 crèdits

Optativitat 15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret de la responsabilitat civilDerecho de la responsabilidad civilLaw of torts (3104G01006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de famíliaDerecho de familiaFamily law (3104G01008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret del treball IDerecho del trabajo ILabour law I (3104G01010)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret del treball IIDerecho del trabajo IILabour law II (3104G01011)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de la seguretat socialDerecho de la seguridad socialSocial security law (3104G01012)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret internacional privat IDerecho internacional privado IPrivate international law I (3104G01021)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret internacional privat IIDerecho internacional privado IIPrivate international law II (3104G01022)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret de societatsDerecho de sociedadesCompany law (3104G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret processal civil IDerecho procesal civil ICivil procedural law I (3104G01037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Dret processal civil IIDerecho procesal civil IICivil procedural law II (3104G01038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret europeu de la responsabilitat civilDerecho europeo de la responsabilidad civilEuropean tort law (3104G00001)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret del medi ambientDerecho del medio ambienteEnvironmental law (3104G00004)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció al dret comparatIntroducción al derecho comparadoIntroducción to comparative law (3104G00007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió EuropeaLa libre circulación de personas y el acceso a la Unión EuropeaFree movement of persons and access to European Union (3104G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdiccióArbitraje y medios alternativos a la jurisdicciónArbitration and other ADR (3104G00011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Argumentació jurídicaArgumentación jurídicaLegal argumentation (3104G00012)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El dret penal a la pràcticaEl derecho penal en la prácticaCriminal law in action (3104G00013)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques.La prueba y su valoración. Perspectivas filosóficas.The philosophy of the evaluation of proof. (3104G00014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Internacionalització de la justíciaInternacionalización de la justiciaInternationalization of justice (3104G00016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques d'immigració i treballPolíticas de inmigración y trabajoLabour migrations policies (3104G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Prova judicial i garantiesPrueba judicial y garantíasRules of evidence (3104G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Manteniment de la pau i seguretat internacionalMantenimiento de la paz y seguridad internacionalPeace manteniment and International security (3104G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Relacions exteriors de la Unió EuropeaRelaciones exteriores de la Unión EuropeaExternal relations of European Union (3104G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Funció pública i dret penalFunción pública y derecho penalCivil servants and criminal law (3104G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Delinqüència juvenilDelincuencia juvenilJuvenile delinquency (3104G00026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drogues i dret penalDrogas y derecho penalDrugs and criminal law (3104G00027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laboralsSiniestralidad en el trabajo y prevención de riesgos laboralesIndustrial diseases and workplace security. (3104G00029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sancions administratives Sanciones administrativas Administrative sanctions (3104G00030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tractament constitucional de la diversitatTratamiento constitucional de la diversidadConstitutional treatment of diversity (3104G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estasiologia. Estudi dels partits polítics.Estasiología. Estudio de los partidos políticos.Stasiology. Study of the political parties (3104G00032)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ètica i drets humans Ética y derechos humanosEthics and human rights (3104G00033)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió dels serveis públics Gestión de los servicios públicos Management of the public services (3104G00037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història de l'administració espanyola contemporània Historia de la administración española contemporánea History of the spanich contemporany administration (3104G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Desigualtats socials i polítiques públiquesDesigualdades sociales y políticas públicasSocial inequalities and public policies (3104G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació del comportament electoral Investigación del comportamiento electoral Research on electoral behaviour (3104G00040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Nous moviments socials i polítiques alternativesNuevos movimientos sociales y políticas alternativas New social movements and alternative policies (3104G00043)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política judicialPolítica judicialPolicy of security & justice (3104G00047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció al dret constitucional comparatIntroducción al derecho constitucional comparadoIntroduccion to comparative constitucional law (3104G00048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret públic de CatalunyaDerecho público de CataluñaPublic law of Catalonia (3104G00050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeuProtección internacional de los derechos humanos en el ámbito europeoInternational protection of human rights in the european area (3104G00052)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret i pluralisme religiósDerecho y pluralismo religioso Law and religious pluralism (3104G00053)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Els delictes del juratLos delitos del juradoCriminal law and the jury. (3104G00054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teoria i tècnica de la negociacióTeoría y técnica de la negociaciónTheory and technique of negotiation (3104G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Crims internacionals i tribunals penals internacionalsCrímenes internacionales y tribunales penales internacionalesInternational crimes and international penal courts (3104G00059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ètica de les professions jurídiquesÉtica de las profesiones jurídicasProfessional ethics (3104G00060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Empresa pública: iniciativa econòmica públicaEmpresa pública: iniciativa econòmica públicaPublic firms: public economic initiative (3104G00061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció social i educativaIntervención social y educativaSocial and educational intervention (3104G00062)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Prevenció comunitàriaPrevención comunitariaComunnity prevention (3104G00063)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criminologia comparada Criminología comparada Comparative criminology (3104G03033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psiquiatria forense Psiquiatría forense Forensic psychiatry (3104G03034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estadística aplicada a l'anàlisi de dades criminològiquesEstadística aplicada al análisis de datos criminológicosStatistic applied to the criminological data analysis (3104G03064)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criminologia i feminismeCriminología y feminismoCriminology and feminism (3104G03065)

OPOptativa 3.00 SSemestral

SeguretatSeguridadSecurity (3104G03076)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques fiscals i serveis públicsPolíticas fiscales y servicios públicosFiscal Policies and Public Services (3104G02105)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Globalització i fiscalitatGlobalización y fiscalidadGlobalization and Taxation (3104G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drets fonamentals i noves tecnologiesDerechos fundamentales y nuevas tecnologíasFundamental Rights and New Technologies (3104G00084)

OPOptativa 3.00 SSemestral

CriminologiaCriminologíaCriminology (3104G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La lluita contra les discriminacions i el racisme a nivell internacional i europeuLa lucha contra las discriminaciones y el racismo a nivel internacional y europeoThe Fight against Discrimination and Racism at the European and International Level (3104G00086)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Constitucionalisme, Unió Europea i globalització econòmicaConstitucionalismo, Unión Europea y globalización económicaConstitutionalism, European Union and Economic Globalization (3104G00087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política i gènerePolítica y géneroGender and Politic (3104G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comunicació políticaComunicación políticaPolitical Communication (3104G00089)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estat, polítiques socials i règims de benestarEstado, políticas sociales y regímenes de bienestarState, Social Policy and Welfare Regimes (3104G00090)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Elits polítiquesÉlites políticasPolitical Elites (3104G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El dret i la ciènciaEl derecho y la cienciaLaw and Science (3104G00092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política i literatura Política y literatura Politics and literature (3104G04021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistema polític i poder judicial Sistema político y poder judicial Political sistem and judicial power (3104G04022)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Crimina publica. La repressió penal a l'antiga RomaCrimina publica. La represión penal en la antigua RomaCrimina publica. Criminal Repression in Ancient Rome (3104G03080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Compliance, antifrau i anticorrupcióCompliance, antifraude y anticorrupciónCompliance, Counter Fraud and Counter Corruption (3104G03081)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criminologia pel segle XXICriminología para el siglo XXICriminology in the 21st Century (3104G03082)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Execució de mesures penals a la comunitatEjecución de medidas penales en la comunidadSupervision of Community Sanctions (3104G03083)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctica criminològica IPráctica criminológica IClinical Practice in Criminology I (3104G03084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sociologia del càstigSociología del castigoSociology of Punishment (3104G03085)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Justícia restaurativa en matèria penalJusticia restaurativa en materia penalRestorativ Justice in Criminal Justice (3104G03086)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Víctima i justíciaVíctima y justiciaVictim and Justice (3104G03087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret i economiaDerecho y EconomíaLaw and Economics (3104G00098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i políticaGlobalización y políticaGlobalization and polítics (3104G00099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anglès per a les Ciències SocialsInglés para Ciencias SocialesEnglish for Social Sciences (3104G00100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Problemes criminològics actuals Problemas criminológicos contemporáneos Comtemporary discussions in Criminology (3104G00101)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció Penal amb Menors d'Edat Intervención Penal con Menores Youth Penal Measures (3104G00102)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Execució penal en els diferents contextos de criminalitat Ejecución penal en los diferentes contextos de criminalidad Implementing penal measures according offensive behaviour (3104G00103)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estadística avançada en criminologia Estadística avanzada en criminología Advanced data research and analysis in Criminology (3104G00104)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Campanyes electorals i comunicació institucional Campañas electorales y comunicación institucional Electoral campaigns and institutional communication (3104G00105)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pensament polític català Pensamiento político catalán Catalan political thought (3104G00106)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Disseny i avaluació de polítiques públiques Diseño y evaluación de políticas públicas Design and evaluation of public policies (3104G00107)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política en el sud global Política en el sur global Politics in the global south (3104G00108)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Activisme en defensa dels drets humans i constitucionalsActivismo en defensa de los derechos humanos y constitucionalesActivism in defence of human and constitutional rights (3104G00109)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pràctiques externes 4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràctiques externes Prácticas externas Work placements (3104G03074)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Treball de final de grau 9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball final de grau Trabajo de fin de grado Final project (3104G03079)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Optativitat + reconeixement acadèmic36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret de la responsabilitat civilDerecho de la responsabilidad civilLaw of torts (3104G01006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de famíliaDerecho de familiaFamily law (3104G01008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret del treball IDerecho del trabajo ILabour law I (3104G01010)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret del treball IIDerecho del trabajo IILabour law II (3104G01011)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de la seguretat socialDerecho de la seguridad socialSocial security law (3104G01012)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret internacional privat IDerecho internacional privado IPrivate international law I (3104G01021)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret internacional privat IIDerecho internacional privado IIPrivate international law II (3104G01022)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret de societatsDerecho de sociedadesCompany law (3104G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret processal civil IDerecho procesal civil ICivil procedural law I (3104G01037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Dret processal civil IIDerecho procesal civil IICivil procedural law II (3104G01038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret europeu de la responsabilitat civilDerecho europeo de la responsabilidad civilEuropean tort law (3104G00001)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret del medi ambientDerecho del medio ambienteEnvironmental law (3104G00004)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció al dret comparatIntroducción al derecho comparadoIntroducción to comparative law (3104G00007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió EuropeaLa libre circulación de personas y el acceso a la Unión EuropeaFree movement of persons and access to European Union (3104G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdiccióArbitraje y medios alternativos a la jurisdicciónArbitration and other ADR (3104G00011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Argumentació jurídicaArgumentación jurídicaLegal argumentation (3104G00012)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El dret penal a la pràcticaEl derecho penal en la prácticaCriminal law in action (3104G00013)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques.La prueba y su valoración. Perspectivas filosóficas.The philosophy of the evaluation of proof. (3104G00014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Internacionalització de la justíciaInternacionalización de la justiciaInternationalization of justice (3104G00016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques d'immigració i treballPolíticas de inmigración y trabajoLabour migrations policies (3104G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Prova judicial i garantiesPrueba judicial y garantíasRules of evidence (3104G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Manteniment de la pau i seguretat internacionalMantenimiento de la paz y seguridad internacionalPeace manteniment and International security (3104G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Relacions exteriors de la Unió EuropeaRelaciones exteriores de la Unión EuropeaExternal relations of European Union (3104G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Funció pública i dret penalFunción pública y derecho penalCivil servants and criminal law (3104G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Delinqüència juvenilDelincuencia juvenilJuvenile delinquency (3104G00026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drogues i dret penalDrogas y derecho penalDrugs and criminal law (3104G00027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laboralsSiniestralidad en el trabajo y prevención de riesgos laboralesIndustrial diseases and workplace security. (3104G00029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sancions administratives Sanciones administrativas Administrative sanctions (3104G00030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tractament constitucional de la diversitatTratamiento constitucional de la diversidadConstitutional treatment of diversity (3104G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estasiologia. Estudi dels partits polítics.Estasiología. Estudio de los partidos políticos.Stasiology. Study of the political parties (3104G00032)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ètica i drets humans Ética y derechos humanosEthics and human rights (3104G00033)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió dels serveis públics Gestión de los servicios públicos Management of the public services (3104G00037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història de l'administració espanyola contemporània Historia de la administración española contemporánea History of the spanich contemporany administration (3104G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Desigualtats socials i polítiques públiquesDesigualdades sociales y políticas públicasSocial inequalities and public policies (3104G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació del comportament electoral Investigación del comportamiento electoral Research on electoral behaviour (3104G00040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Nous moviments socials i polítiques alternativesNuevos movimientos sociales y políticas alternativas New social movements and alternative policies (3104G00043)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política judicialPolítica judicialPolicy of security & justice (3104G00047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció al dret constitucional comparatIntroducción al derecho constitucional comparadoIntroduccion to comparative constitucional law (3104G00048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret públic de CatalunyaDerecho público de CataluñaPublic law of Catalonia (3104G00050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeuProtección internacional de los derechos humanos en el ámbito europeoInternational protection of human rights in the european area (3104G00052)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret i pluralisme religiósDerecho y pluralismo religioso Law and religious pluralism (3104G00053)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Els delictes del juratLos delitos del juradoCriminal law and the jury. (3104G00054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teoria i tècnica de la negociacióTeoría y técnica de la negociaciónTheory and technique of negotiation (3104G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Crims internacionals i tribunals penals internacionalsCrímenes internacionales y tribunales penales internacionalesInternational crimes and international penal courts (3104G00059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ètica de les professions jurídiquesÉtica de las profesiones jurídicasProfessional ethics (3104G00060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Empresa pública: iniciativa econòmica públicaEmpresa pública: iniciativa econòmica públicaPublic firms: public economic initiative (3104G00061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció social i educativaIntervención social y educativaSocial and educational intervention (3104G00062)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Prevenció comunitàriaPrevención comunitariaComunnity prevention (3104G00063)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criminologia comparada Criminología comparada Comparative criminology (3104G03033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psiquiatria forense Psiquiatría forense Forensic psychiatry (3104G03034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estadística aplicada a l'anàlisi de dades criminològiquesEstadística aplicada al análisis de datos criminológicosStatistic applied to the criminological data analysis (3104G03064)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criminologia i feminismeCriminología y feminismoCriminology and feminism (3104G03065)

OPOptativa 3.00 SSemestral

SeguretatSeguridadSecurity (3104G03076)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques fiscals i serveis públicsPolíticas fiscales y servicios públicosFiscal Policies and Public Services (3104G02105)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Globalització i fiscalitatGlobalización y fiscalidadGlobalization and Taxation (3104G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drets fonamentals i noves tecnologiesDerechos fundamentales y nuevas tecnologíasFundamental Rights and New Technologies (3104G00084)

OPOptativa 3.00 SSemestral

CriminologiaCriminologíaCriminology (3104G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La lluita contra les discriminacions i el racisme a nivell internacional i europeuLa lucha contra las discriminaciones y el racismo a nivel internacional y europeoThe Fight against Discrimination and Racism at the European and International Level (3104G00086)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Constitucionalisme, Unió Europea i globalització econòmicaConstitucionalismo, Unión Europea y globalización económicaConstitutionalism, European Union and Economic Globalization (3104G00087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política i gènerePolítica y géneroGender and Politic (3104G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comunicació políticaComunicación políticaPolitical Communication (3104G00089)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estat, polítiques socials i règims de benestarEstado, políticas sociales y regímenes de bienestarState, Social Policy and Welfare Regimes (3104G00090)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Elits polítiquesÉlites políticasPolitical Elites (3104G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El dret i la ciènciaEl derecho y la cienciaLaw and Science (3104G00092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política i literatura Política y literatura Politics and literature (3104G04021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistema polític i poder judicial Sistema político y poder judicial Political sistem and judicial power (3104G04022)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Crimina publica. La repressió penal a l'antiga RomaCrimina publica. La represión penal en la antigua RomaCrimina publica. Criminal Repression in Ancient Rome (3104G03080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Compliance, antifrau i anticorrupcióCompliance, antifraude y anticorrupciónCompliance, Counter Fraud and Counter Corruption (3104G03081)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criminologia pel segle XXICriminología para el siglo XXICriminology in the 21st Century (3104G03082)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Execució de mesures penals a la comunitatEjecución de medidas penales en la comunidadSupervision of Community Sanctions (3104G03083)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctica criminològica IPráctica criminológica IClinical Practice in Criminology I (3104G03084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sociologia del càstigSociología del castigoSociology of Punishment (3104G03085)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Justícia restaurativa en matèria penalJusticia restaurativa en materia penalRestorativ Justice in Criminal Justice (3104G03086)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Víctima i justíciaVíctima y justiciaVictim and Justice (3104G03087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret i economiaDerecho y EconomíaLaw and Economics (3104G00098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i políticaGlobalización y políticaGlobalization and polítics (3104G00099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anglès per a les Ciències SocialsInglés para Ciencias SocialesEnglish for Social Sciences (3104G00100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Problemes criminològics actuals Problemas criminológicos contemporáneos Comtemporary discussions in Criminology (3104G00101)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció Penal amb Menors d'Edat Intervención Penal con Menores Youth Penal Measures (3104G00102)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Execució penal en els diferents contextos de criminalitat Ejecución penal en los diferentes contextos de criminalidad Implementing penal measures according offensive behaviour (3104G00103)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estadística avançada en criminologia Estadística avanzada en criminología Advanced data research and analysis in Criminology (3104G00104)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Campanyes electorals i comunicació institucional Campañas electorales y comunicación institucional Electoral campaigns and institutional communication (3104G00105)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pensament polític català Pensamiento político catalán Catalan political thought (3104G00106)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Disseny i avaluació de polítiques públiques Diseño y evaluación de políticas públicas Design and evaluation of public policies (3104G00107)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política en el sud global Política en el sur global Politics in the global south (3104G00108)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Activisme en defensa dels drets humans i constitucionalsActivismo en defensa de los derechos humanos y constitucionalesActivism in defence of human and constitutional rights (3104G00109)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Requisit de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
13 de juliol, 9 h, aules 5C-5D de la Facultat de Dret (FD)
Estudiants de segona i posteriors opcions
27 de juliol, 9 h, Sala de Graus de la FD
Dates de matrícula
En primera preferència
13 de juliol, després de la sessió informativa, aules informàtiques de la FD
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, 10.30 h, aules informàtiques de la FD
De segona assignació (en qualsevol preferència)
27 de juliol, després de la sessió informativa, aules informàtiques de la FD
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FD
De segona reassignació de juny
14 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FD
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FD
En convocatòria de setembre
27 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FD
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FD
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 81 20
Correu electrònic
secretaria.dretieconomiques@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.

3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)

5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula