Grau en Criminologia

Grau en Criminologia

Curs 2018-2019

La titulació de Criminologia és un estudi multidisciplinari en el qual s'estudia el fenomen de la criminalitat i els conflictes socials des de diversos punts de vista, com ara el sociològic, el psicològic, l’antropològic i el jurídic.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Criminologia
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Criminologia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Dret
Nombre orientatiu de places:
55
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
1.657 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

La criminalitat i els conflictes socials formen part de la mateixa organització social i, de fet, en els últims temps sembla que la tendència és l’agudització del poder penal estatal. Per aquesta raó és imprescindible que la societat disposi de professionals que tinguin els coneixements i les habilitats necessaris, primer, per comprendre el fenomen criminal i, segon, per fer-hi front de la millor manera possible (en termes d’efectivitat, però també de respecte pels drets humans i la justícia).

D’altra banda, com a fenomen social, la criminalitat i els conflictes socials no es poden analitzar només des d’un vessant concret (jurídic, psicològic, etc.), sinó que comprendre’ls exigeix tenir nocions bàsiques de dret, psicologia i sociologia, i dels mètodes d’investigació social. Per aquesta raó, si decideixes fer Criminologia has de saber que rebràs una formació interdisciplinària, atès que no solament estudiaràs un camp concret del coneixement, sinó que analitzaràs els problemes socials des d’una perspectiva àmplia i integral.

Objectius formatius

El Grau de Criminologia és un estudi multidisciplinari en el qual s’estudia el fenomen de la criminalitat en tota la seva dimensió: la prevenció i el tractament de la delinqüència; la gestió i la resolució de conflictes que implica la consideració del delicte, del delinqüent i de la víctima; el funcionament del sistema penal com a mecanisme de control i de reacció social; les diferents formes de criminalitat en relació amb els problemes socials, etc.

Competències adquirides

Amb aquest grau adquiriràs coneixements, habilitats i competències que et seran d’utilitat en el món laboral, com ara identificar, analitzar i resoldre problemes complexos; exposar i argumentar amb claredat, davant d’un públic especialitzat o no especialitzat, l’anàlisi realitzada sobre els problema socials relacionats amb els conflictes i la criminalitat; analitzar i identificar els factors de risc i els nivells de perillositat de les persones i les situacions socials; comprendre la importància dels principis ètics en el desenvolupament de la pròpia professió, en benefici de les persones i la societat; tenir capacitat per treballar i liderar grups i dissenyar i aplicar programes d’intervenció social amb persones en risc de criminalitat, amb delinqüents i amb les víctimes, etc.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

El Grau en Criminologia et permet desenvolupar l’exercici lliure de la professió com a criminòleg, amb una consultoria, realitzant assessorament en temes de prevenció, seguretat, gestió de riscos i de problemes criminològics, atenció a les víctimes, etc. o treballant per a l’Administració pública (estatal, autonòmica o local) com a tècnic o assessor en programes d’intervenció social, prevenció, seguretat, avaluació de projectes, etc., i en l’àmbit específic de l’Administració, dintre del sistema penal.

 • Àmbit del sistema penal: Assessorament criminològic a cossos policials (local/ autonòmic/estatal), jutges i magistrats, tribunals, fiscals, advocats, Consell General del Poder Judicial, parlamentaris, partits polítics, etc., en temes d’intervenció penal, penes i mesures de seguretat i la seva execució: presó, penes alternatives, centres de menors, centres d’internament, centres d’atenció a la víctima. Aquesta carrera es perfila amb una sortida professional molt bona, gràcies al procés de desplegament de la policia autonòmica i la presa de consciència que aquest és un tema que requereix assessorament científic, i al fet que Catalunya és l’única comunitat autònoma que té traspassades les funcions penitenciàries; per tot això, doncs, a l’Administració hi ha tot un ventall de llocs de treball que poden ser desenvolupats pels criminòlegs: mesures penals alternatives, reinserció i tractament, llibertat vigilada, etc.
 • Àmbit de la prevenció i la seguretat. Tècnics de prevenció i de seguretat. Diverses institucions públiques (diputacions, consells comarcals, ajuntaments) desenvolupen plans d’intervenció, plans de prevenció i plans de seguretat que sens dubte són eines del bon govern i serveixen per a la prevenció del delicte i la gestió dels conflictes socials (la prevenció i el tractament dels problemes relacionats amb la violència juvenil, familiar i racial, entre altres). Aquesta formació també pot ser útil per treballar en diverses menes d’associacions civils (ONG, sindicats i altres tipus).
 • Àmbit privat: Assessorament a empreses en matèria de gestió, prevenció i resolució de conflictes i prevenció de la criminalitat. Totes les empreses tenen la necessitat de desenvolupar programes de prevenció (Compliance Guide –art. 31 bis Codi Penal). Elaboració d’informes pericials criminològics. Plans de prevenció. Estudis de riscos. Avaluació de programes de prevenció.
 • Àmbit de la docència i la recerca.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Dret18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció al dret processal (3104G00077)

BBàsica 6.00 SSemestral

Teoria del dret (3104G00079)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments teòrics de la criminologia 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a la criminologia (3104G03006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Metodologia de la investigació6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Metodologia de la investigació social (3104G00082)

BBàsica 6.00 SSemestral

Delicte i societat 18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Economia política (3104G00075)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció a la sociologia (3104G00080)

BBàsica 6.00 SSemestral

Antropologia jurídica (3104G03022)

BBàsica 6.00 SSemestral

Ciència política i polítiques d'intervenció6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a la ciència política (3104G00074)

BBàsica 6.00 SSemestral

Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea (3104G03026)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Psicologia i criminalitat 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a la psicologia (3104G03030)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret processal penal (3104G03004)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Bases de la responsabilitat penal (teoria general del delicte) (3104G03005)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments teòrics de la criminologia 9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Teories criminològiques (3104G03007)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Prevenció i gestió de conflictes 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Mediació i resolució de conflictes socials (3104G03008)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Metodologia de la investigació3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tècniques d'investigació qualitativa (3104G03077)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Delicte i societat 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret i societat (3104G03020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Ciència política i polítiques d'intervenció6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Política criminal i control social (3104G03025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea (3104G03026)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Penologia (conseqüències del delicte)12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Presons i dret penitenciari (3104G03027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Penologia (3104G03028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Psicologia i criminalitat 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Psicologia criminal (3104G03031)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Prevenció i gestió de conflictes 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Justícia de proximitat (3104G03009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Problemes específics de criminalitat 21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret penal. Part especial (3104G00076)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Criminologia aplicada (3104G03016)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Criminalitat econòmica (3104G03017)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Metodologia de la investigació6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tècniques d'investigació (3104G03013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Tècniques d'investigació quantitativa (3104G03078)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Ciència política i polítiques d'intervenció6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi de polítiques públiques (3104G00081)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea (3104G03026)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Penologia (conseqüències del delicte)6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Victimologia (3104G03029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Optativitat 15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret de la responsabilitat civil (3104G01006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de família (3104G01008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret del treball I (3104G01010)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret del treball II (3104G01011)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de la seguretat social (3104G01012)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret internacional privat I (3104G01021)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret internacional privat II (3104G01022)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret de societats (3104G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret processal civil I (3104G01037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Dret processal civil II (3104G01038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret europeu de la responsabilitat civil (3104G00001)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret del medi ambient (3104G00004)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció al dret comparat (3104G00007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea (3104G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdicció (3104G00011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Argumentació jurídica (3104G00012)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El dret penal a la pràctica (3104G00013)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques. (3104G00014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Internacionalització de la justícia (3104G00016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques d'immigració i treball (3104G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Prova judicial i garanties (3104G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Manteniment de la pau i seguretat internacional (3104G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Relacions exteriors de la Unió Europea (3104G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Funció pública i dret penal (3104G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Delinqüència juvenil (3104G00026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drogues i dret penal (3104G00027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals (3104G00029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sancions administratives (3104G00030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tractament constitucional de la diversitat (3104G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estasiologia. Estudi dels partits polítics. (3104G00032)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ètica i drets humans (3104G00033)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió dels serveis públics (3104G00037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història de l'administració espanyola contemporània (3104G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Desigualtats socials i polítiques públiques (3104G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació del comportament electoral (3104G00040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Nous moviments socials i polítiques alternatives (3104G00043)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política judicial (3104G00047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció al dret constitucional comparat (3104G00048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret públic de Catalunya (3104G00050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeu (3104G00052)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret i pluralisme religiós (3104G00053)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Els delictes del jurat (3104G00054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teoria i tècnica de la negociació (3104G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Crims internacionals i tribunals penals internacionals (3104G00059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ètica de les professions jurídiques (3104G00060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Empresa pública: iniciativa econòmica pública (3104G00061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció social i educativa (3104G00062)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Prevenció comunitària (3104G00063)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criminologia comparada (3104G03033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psiquiatria forense (3104G03034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estadística aplicada a l'anàlisi de dades criminològiques (3104G03064)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criminologia i feminisme (3104G03065)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Seguretat (3104G03076)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques fiscals i serveis públics (3104G02105)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Globalització i fiscalitat (3104G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drets fonamentals i noves tecnologies (3104G00084)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criminologia (3104G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La lluita contra les discriminacions i el racisme a nivell internacional i europeu (3104G00086)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Constitucionalisme, Unió Europea i globalització econòmica (3104G00087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política i gènere (3104G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comunicació política (3104G00089)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estat, polítiques socials i règims de benestar (3104G00090)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Elits polítiques (3104G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El dret i la ciència (3104G00092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política i literatura (3104G04021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistema polític i poder judicial (3104G04022)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Crimina publica. La repressió penal a l'antiga Roma (3104G03080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Compliance, antifrau i anticorrupció (3104G03081)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criminologia pel segle XXI (3104G03082)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Execució de mesures penals a la comunitat (3104G03083)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctica criminològica I (3104G03084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sociologia del càstig (3104G03085)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Justícia restaurativa en matèria penal (3104G03086)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Víctima i justícia (3104G03087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret i economia (3104G00098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i política (3104G00099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anglès per a les Ciències Socials (3104G00100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Problemes criminològics actuals (3104G00101)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció Penal amb Menors d'Edat (3104G00102)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Execució penal en els diferents contextos de criminalitat (3104G00103)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estadística avançada en criminologia (3104G00104)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Campanyes electorals i comunicació institucional (3104G00105)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pensament polític català (3104G00106)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Disseny i avaluació de polítiques públiques (3104G00107)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política en el sud global (3104G00108)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Activisme en defensa dels drets humans i constitucionals (3104G00109)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Prevenció i gestió de conflictes 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Policia i societat (3104G03010)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Prevenció de la criminalitat (3104G03011)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Metodologia de la investigació5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

La investigació científica aplicada a la criminologia (3104G03014)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Delicte i societat 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Immigració i sistema penal (3104G03021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Ciència política i polítiques d'intervenció3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea (3104G03026)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Optativitat 15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret de la responsabilitat civil (3104G01006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de família (3104G01008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret del treball I (3104G01010)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret del treball II (3104G01011)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de la seguretat social (3104G01012)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret internacional privat I (3104G01021)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret internacional privat II (3104G01022)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret de societats (3104G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret processal civil I (3104G01037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Dret processal civil II (3104G01038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret europeu de la responsabilitat civil (3104G00001)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret del medi ambient (3104G00004)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció al dret comparat (3104G00007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea (3104G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdicció (3104G00011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Argumentació jurídica (3104G00012)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El dret penal a la pràctica (3104G00013)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques. (3104G00014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Internacionalització de la justícia (3104G00016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques d'immigració i treball (3104G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Prova judicial i garanties (3104G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Manteniment de la pau i seguretat internacional (3104G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Relacions exteriors de la Unió Europea (3104G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Funció pública i dret penal (3104G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Delinqüència juvenil (3104G00026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drogues i dret penal (3104G00027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals (3104G00029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sancions administratives (3104G00030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tractament constitucional de la diversitat (3104G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estasiologia. Estudi dels partits polítics. (3104G00032)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ètica i drets humans (3104G00033)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió dels serveis públics (3104G00037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història de l'administració espanyola contemporània (3104G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Desigualtats socials i polítiques públiques (3104G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació del comportament electoral (3104G00040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Nous moviments socials i polítiques alternatives (3104G00043)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política judicial (3104G00047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció al dret constitucional comparat (3104G00048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret públic de Catalunya (3104G00050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeu (3104G00052)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret i pluralisme religiós (3104G00053)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Els delictes del jurat (3104G00054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teoria i tècnica de la negociació (3104G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Crims internacionals i tribunals penals internacionals (3104G00059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ètica de les professions jurídiques (3104G00060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Empresa pública: iniciativa econòmica pública (3104G00061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció social i educativa (3104G00062)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Prevenció comunitària (3104G00063)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criminologia comparada (3104G03033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psiquiatria forense (3104G03034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estadística aplicada a l'anàlisi de dades criminològiques (3104G03064)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criminologia i feminisme (3104G03065)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Seguretat (3104G03076)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques fiscals i serveis públics (3104G02105)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Globalització i fiscalitat (3104G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drets fonamentals i noves tecnologies (3104G00084)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criminologia (3104G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La lluita contra les discriminacions i el racisme a nivell internacional i europeu (3104G00086)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Constitucionalisme, Unió Europea i globalització econòmica (3104G00087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política i gènere (3104G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comunicació política (3104G00089)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estat, polítiques socials i règims de benestar (3104G00090)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Elits polítiques (3104G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El dret i la ciència (3104G00092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política i literatura (3104G04021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistema polític i poder judicial (3104G04022)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Crimina publica. La repressió penal a l'antiga Roma (3104G03080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Compliance, antifrau i anticorrupció (3104G03081)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criminologia pel segle XXI (3104G03082)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Execució de mesures penals a la comunitat (3104G03083)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctica criminològica I (3104G03084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sociologia del càstig (3104G03085)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Justícia restaurativa en matèria penal (3104G03086)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Víctima i justícia (3104G03087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret i economia (3104G00098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i política (3104G00099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anglès per a les Ciències Socials (3104G00100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Problemes criminològics actuals (3104G00101)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció Penal amb Menors d'Edat (3104G00102)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Execució penal en els diferents contextos de criminalitat (3104G00103)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estadística avançada en criminologia (3104G00104)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Campanyes electorals i comunicació institucional (3104G00105)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pensament polític català (3104G00106)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Disseny i avaluació de polítiques públiques (3104G00107)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política en el sud global (3104G00108)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Activisme en defensa dels drets humans i constitucionals (3104G00109)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pràctiques externes 4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràctiques externes (3104G03074)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Treball de final de grau 9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball final de grau (3104G03079)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Optativitat + reconeixement acadèmic36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret de la responsabilitat civil (3104G01006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de família (3104G01008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret del treball I (3104G01010)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret del treball II (3104G01011)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de la seguretat social (3104G01012)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret internacional privat I (3104G01021)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret internacional privat II (3104G01022)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret de societats (3104G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret processal civil I (3104G01037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Dret processal civil II (3104G01038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret europeu de la responsabilitat civil (3104G00001)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret del medi ambient (3104G00004)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció al dret comparat (3104G00007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea (3104G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdicció (3104G00011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Argumentació jurídica (3104G00012)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El dret penal a la pràctica (3104G00013)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques. (3104G00014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Internacionalització de la justícia (3104G00016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques d'immigració i treball (3104G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Prova judicial i garanties (3104G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Manteniment de la pau i seguretat internacional (3104G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Relacions exteriors de la Unió Europea (3104G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Funció pública i dret penal (3104G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Delinqüència juvenil (3104G00026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drogues i dret penal (3104G00027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals (3104G00029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sancions administratives (3104G00030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tractament constitucional de la diversitat (3104G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estasiologia. Estudi dels partits polítics. (3104G00032)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ètica i drets humans (3104G00033)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió dels serveis públics (3104G00037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història de l'administració espanyola contemporània (3104G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Desigualtats socials i polítiques públiques (3104G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació del comportament electoral (3104G00040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Nous moviments socials i polítiques alternatives (3104G00043)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política judicial (3104G00047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció al dret constitucional comparat (3104G00048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret públic de Catalunya (3104G00050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeu (3104G00052)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret i pluralisme religiós (3104G00053)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Els delictes del jurat (3104G00054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teoria i tècnica de la negociació (3104G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Crims internacionals i tribunals penals internacionals (3104G00059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ètica de les professions jurídiques (3104G00060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Empresa pública: iniciativa econòmica pública (3104G00061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció social i educativa (3104G00062)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Prevenció comunitària (3104G00063)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criminologia comparada (3104G03033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psiquiatria forense (3104G03034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estadística aplicada a l'anàlisi de dades criminològiques (3104G03064)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criminologia i feminisme (3104G03065)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Seguretat (3104G03076)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques fiscals i serveis públics (3104G02105)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Globalització i fiscalitat (3104G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drets fonamentals i noves tecnologies (3104G00084)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criminologia (3104G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La lluita contra les discriminacions i el racisme a nivell internacional i europeu (3104G00086)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Constitucionalisme, Unió Europea i globalització econòmica (3104G00087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política i gènere (3104G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comunicació política (3104G00089)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estat, polítiques socials i règims de benestar (3104G00090)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Elits polítiques (3104G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El dret i la ciència (3104G00092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política i literatura (3104G04021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistema polític i poder judicial (3104G04022)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Crimina publica. La repressió penal a l'antiga Roma (3104G03080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Compliance, antifrau i anticorrupció (3104G03081)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criminologia pel segle XXI (3104G03082)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Execució de mesures penals a la comunitat (3104G03083)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctica criminològica I (3104G03084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sociologia del càstig (3104G03085)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Justícia restaurativa en matèria penal (3104G03086)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Víctima i justícia (3104G03087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret i economia (3104G00098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i política (3104G00099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anglès per a les Ciències Socials (3104G00100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Problemes criminològics actuals (3104G00101)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció Penal amb Menors d'Edat (3104G00102)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Execució penal en els diferents contextos de criminalitat (3104G00103)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estadística avançada en criminologia (3104G00104)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Campanyes electorals i comunicació institucional (3104G00105)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pensament polític català (3104G00106)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Disseny i avaluació de polítiques públiques (3104G00107)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política en el sud global (3104G00108)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Activisme en defensa dels drets humans i constitucionals (3104G00109)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
13 de juliol, 9 h, aules 5C-5D de la Facultat de Dret (FD)
Estudiants de segona i posteriors opcions
27 de juliol, 9 h, Sala de Graus de la FD
Dates de matrícula
En primera preferència
13 de juliol, després de la sessió informativa, aules informàtiques de la FD
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, 10.30 h, aules informàtiques de la FD
De segona assignació (en qualsevol preferència)
27 de juliol, després de la sessió informativa, aules informàtiques de la FD
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FD
De segona reassignació de juny
14 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FD
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FD
En convocatòria de setembre
27 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FD
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FD
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 81 20
Correu electrònic
secretaria.dretieconomiques@udg.edu

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula