Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Grau en Treball Social

Grau en Treball Social

Curs 2018-2019

El Grau en Treball Social es una formació universitària basada en una perspectiva teòrica i pràctica en què l’estudiantat desenvolupa un conjunt d’eines analítiques, relacionals i d’intervenció sobre els problemes socials per millorar el benestar de les persones, grups i comunitats.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Treball Social
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Treball Social per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat d'Educació i Psicologia
Nombre orientatiu de places:
60
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
1.657 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El Grau en Treball Social de la Universitat de Girona proposa que els estudiants adquireixin les competències necessàries per a l'exercici de la professió d'acord amb les referències aprovades pels òrgans col·legials i tenint en compte les definides als principals països europeus.

Els plans d'estudis del Grau en treball Social de la Universitat de Girona assumeixen com a objectiu que l'alumnat adquireixi els coneixements i competències necessaris per desenvolupar les següents funcions en l'exercici professional:

 • Assistència: Detecció i tractament psicosocial de les necessitats individuals, grupals, familiars i de la comunitat, al costat de la gestió de serveis i prestacions que facilitin i garanteixin l'exercici dels drets de ciutadania.
 • Prevenció: Prevenció de l'aparició de desenvolupament de situacions d'exclusió social, pobresa i marginalitat, així com de la cronificació de problemes psicosocials derivats del desenvolupament evolutiu i de les situacions de dependència i vulnerabilitat.
 • Mediació: Mediació en la resolució de conflictes entre persones, famílies i grups socials, incloent les relacions entre les institucions i la ciutadania.
 • Promoció: Promoció i desenvolupament d'iniciatives socials per recolzar a persones i grups socials en l'adquisició d'habilitats i competències que els permetin afrontar les seves necessitats i conflictes, els processos de presa de decisions i l'assumpció de responsabilitats. Donar a conèixer les oportunitats que els grups socials tenen a la seva disposició, motivar-los per tenir accés a aquestes oportunitats i ajudar a les persones, famílies i grups socials a desenvolupar les respostes emocionals, intel·lectuals i socials necessàries per permetre'ls aprofitar aquestes oportunitats.
 • Mobilització: Mobilització dels individus, famílies, grups organitzacions i comunitats amb la finalitat de millorar el seu benestar i la seva capacitat per resoldre els seus problemes.
 • Transformació: Modificació de les condicions socials generadores de situacions de desigualtat, exclusió, discriminació i injustícia a través del desenvolupament de programes i projectes dirigits a millorar la qualitat de vida dels ciutadans, i especialment, als col·lectius especialment vulnerables.
 • Planificació i avaluació: Disseny, desenvolupament i execució de programes i projectes socials amb grups i xarxes, contribuint al desenvolupament de les polítiques socials. Ajustar els recursos institucionals a la situació concreta de cada persona o grup en el nivell d'assistència facilitant informació precisa detallada sobre les possibilitats i límits dels recursos institucionals en funció de les circumstàncies específiques de cada cas.
 • Gerència i administració: Adreça, coordinació i administració de serveis i programes socials.
 • Recerca: Disseny i desenvolupament de projectes de recerca orientats a incrementar el coneixement de la realitat social, de les característiques de les poblacions ateses, de les necessitats persistents i emergents i el desenvolupament de bones pràctiques professionals.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

L’exercici del treball social es desenvolupa en un conjunt molt ampli d’àmbits d’intervenció i en serveis de promoció de l’autonomia i de suport a la dependència: en l’Administració pública, en iniciatives socials i ONG, i en entitats privades i empreses. Entre altres, volem assenyalar els àmbits següents:

 • Serveis socials bàsics: equips d’atenció social bàsica i primària (d’ajuntaments, consells comarcals, consorcis, etc.), serveis d’atenció domiciliària, centres oberts per a infants, etc.
 • Serveis socials especialitzats: atenció a la infància (centres d’acolliment, centres residencials d’acció educativa “CRAE”, serveis d’integració familiar i d’adopcions, etc.), atenció a la família (dones en situació de violència masclista, acolliment residencial, etc.), atenció a la gent gran en dependència o risc social (centres de dia, centres residencials, etc.), atenció a persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial (centres de dia d’atenció especialitzada, centres ocupacionals, serveis d’acolliment residencial, etc.), atenció a problemes socials derivats de malalties mentals, prevenció i atenció en l’àmbit de les drogodependències, acolliment i atenció social a persones immigrades i refugiades, acolliment i atenció a persones sense llar, etc.
 • Salut: centres de salut, hospitals, serveis de salut mental, serveis i centres sociosanitaris, etc.
 • Justícia: justícia juvenil (serveis d’assessorament tècnic, mediació amb les víctimes, aplicació de mesures en medi obert i medi tancat, etc.), jutjats (serveis d’assessorament tècnic, oficina d’atenció a les víctimes, mediació familiar, etc.), institucions penitenciàries (comissions d’assistència social penitenciària, serveis de reinserció, etc.).
 • Educació: equips d’assessorament i orientació psicopedagògics, mediació escolar, detecció i tractament de l’absentisme, centres d’educació especial, etc.
 • Habitatge: col·laboració en programes de promoció, estudi i adjudicació d’habitatges de protecció social, etc.
 • Dinamització comunitària: centres socials, centres cívics, esplais, centres oberts, col·laboració amb les associacions de veïns, plans de desenvolupament comunitari, etc.
 • Altres: administració, gerència i planificació de serveis de benestar; serveis relacionats amb el sector laboral (empreses, sindicats, mutualitats, cooperatives); exercici privat (consultories, supervisió), etc.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

SOCIETAT, CULTURA I EDUCACIÓ12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Aproximació al fenomen educatiuAproximación al fenómeno educativoAn approach to education (3101G00100)

BBàsica 6.00 SSemestral

SociologiaSociologíaSociology (3101G00103)

BBàsica 6.00 SSemestral

CLAUS FILOSÒFIQUES I HISTÒRIQUES DEL MÓN ACTUAL6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pensament contemporaniPensamiento contemporáneoContemporary thought (3101G00105)

BBàsica 6.00 SSemestral

FONAMENTS D'ECONOMIA I DRET6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments d'economiaFundamentos de economíaThe fundamentals of economics (3101G00107)

BBàsica 6.00 SSemestral

LA PSICOLOGIA COM A EINA PER AL TREBALL SOCIAL12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Processos psicològics i desenvolupament humàProcesos psicológicos y desarrollo humanoPsychological processes and human development (3101G00101)

BBàsica 6.00 SSemestral

Psicologia socialPsicología socialSocial psychology (3101G00102)

BBàsica 6.00 SSemestral

TEORIES, MÈTODES I INSTRUMENTS DEL TREBALL SOCIAL12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Teories del treball socialTeorías del trabajo socialTheories of social work (3101G06013)

OBObligatòria 12.00 AAnual

INTRODUCCIÓ ALS ÀMBITS DEL TREBALL SOCIAL6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Els àmbits del treball socialLos ámbitos del trabajo socialThe areas of social work (3101G06017)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

LA PRÀCTICA DEL TREBALL SOCIAL6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Habilitats socials i comunicacióHabilidades sociales y comunicaciónSocial skills and communication (3101G06025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

SOCIETAT, CULTURA I EDUCACIÓ6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

AntropologiaAntropologíaAnthropology (3101G00104)

BBàsica 6.00 SSemestral

CLAUS FILOSÒFIQUES I HISTÒRIQUES DEL MÓN ACTUAL6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Claus històriques del món actualClaves históricas del mundo actualKey historical events in today’s world (3101G00106)

BBàsica 6.00 SSemestral

FONAMENTS D'ECONOMIA I DRET12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Funcions i conceptes bàsics del dretFunciones y conceptos básicos del derechoFunctions and basic concepts of law (3101G00108)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret i garanties constitucionalsDerecho y garantías constitucionalesConstitutional rights and guarantees (3101G06008)

BBàsica 6.00 SSemestral

TEORIES, MÈTODES I INSTRUMENTS DEL TREBALL SOCIAL18.00 crèdits

INTRODUCCIÓ ALS ÀMBITS DEL TREBALL SOCIAL6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Desigualtat, pobresa i exclusió socialDesigualdad, pobreza y exclusión socialInequality, poverty and social exclusion (3101G06018)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

EL CONTEXT INSTITUCIONAL DEL TREBALL SOCIAL12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Política i legislació social i educativaPolítica y legislación social y educativaSocial and educational policy and legislation (3101G00110)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Teories i processos organitzatiusTeorías y procesos organizativosTheories and organizational processes (3101G00111)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

FONAMENTS D'ECONOMIA I DRET6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret de la personaDerecho de la personaIndividual rights (3101G06009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

TEORIES, MÈTODES I INSTRUMENTS DEL TREBALL SOCIAL6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Investigació i diagnòsticInvestigación y diagnósticoResearch and diagnosis (3101G06016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

INTRODUCCIÓ ALS ÀMBITS DEL TREBALL SOCIAL6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Salut, autonomia i benestar socialSalud, autonomía y bienestar socialHealth, independence and social well-being (3101G06019)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

EL CONTEXT INSTITUCIONAL DEL TREBALL SOCIAL18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Direcció i gestió de centres i projectesDirección y gestión de centros y proyectosProject and centre management (3101G00112)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Avaluació de centres, programes i professionalsEvaluación de centros, programas y profesionalesEvaluation of centres, programmes and professionals (3101G00113)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Serveis socialsServicios socialesSocial services (3101G06023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

LA PRÀCTICA DEL TREBALL SOCIAL6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi de casos i situacions d'intervencióAnálisis de casos y situaciones de intervenciónCase analysis and intervention (3101G06026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

OPTATIVES18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envellimentAcción socioeducativa en el ámbito del envejecimientoSoical educational for the elderly (3101G02008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitatEstrategias y técnicas de comunicación con personas con discapacidadCommunication strategies and techniques for people with disabilities (3101G02029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pedagogia i animació socioculturalPedagogía y animación socioculturalPedagogy and community development (3101G00116)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La intervenció pedagògica: família i entorn socialLa intervención pedagógica: familia y entorno socialPedagogical intervention: the family and its social environment (3101G00117)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Relacions interpersonalsRelaciones interpersonalesInterpersonal relationships (3101G00118)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció pedagògica amb adolescents i comportaments de riscIntervención pedagógica con adolescentes y comportamientos de riesgoPedagogical intervention with adolescents and risk behaviours (3101G00119)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estrès i salutEstrés y saludStress and health (3101G00120)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La funció del pedagog en els projectes de participació ciutadana i intervenció comunitàriaLa función del pedagogo en los proyectos de participación ciudadana e intervención comunitariaThe social educator in citizenship participation and community development projects (3101G00121)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió local de programes de participació ciutadanaGestión local de programas de participación ciudadanaLocal management of citizenship participation programmes (3101G00122)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La condició juvenilLa condición juvenilYouth issues (3101G00123)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Serveis i programes educatius per a jovesServicios y programas educativos para jóvenesServices and educational programmes for youth (3101G00124)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura, immigració i educacióCultura, inmigración y educaciónCulture, immigration and education (3101G00125)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mediació comunitària com a eina d'intervencióMediación comunitaria como herramienta de intervenciónCommunity mediation in mutlicultural settings (3101G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques i estratègies de mediacióTécnicas y estrategias de mediaciónMediation stretegies and techniques (3101G00127)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació-acció participativa com a instrument d'intervenció pedagògicaInvestigación-acción participativa como instrumento de intervención pedagógicaParticipative action research as a tool for educational intervention (3101G00128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i orientació professionalPedagogía y orientación profesionalProfessional counselling (3101G00129)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i orientació per a l'ocupacióPedagogía y orientación para la ocupaciónEmployment counselling (3101G00130)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Assessorament pedagògic i consultoriaAsesoramiento pedagógico y consultoríaEducation assessment and consultancy (3101G00131)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies i tècniques d'orientacióEstrategias y técnicas de orientaciónCounseling strategies and techniques (3101G00132)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mercat de treball i inserció laboralMercado de trabajo e inserción laboralThe labour market and job placement (3101G00133)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció i gestió de fundacions i entitats del tercer sectorDirección y gestión de fundaciones y entidades del tercer sectorManagement of third sector foundations and entities (3101G00134)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elaboració i gestió de projectesElaboración y gestión de proyectosProject creation and management (3101G00135)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia i dinàmica de grupsPsicología y dinámica de gruposPsychology and group dynamics (3101G06033)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El tercer sector i la participació cívicaEl tercer sector y la participación cívica The third sector and civic participation (3101G06034)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El poble gitanoEl pueblo gitanoThe Roma community (3101G06037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Diversitat religiosa, avuiDiversidad religiosa hoyReligious life and diversity today (3101G06038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques de convivència i igualtatPolíticas de convivencia e igualdadPolicies on gender equality and coexistence (3101G06039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Immigració i estrangeria: drets, llibertats i deuresInmigración y extranjería: derechos, libertades y deberesImmigration and foreign status: rights, freedoms and duties (3101G06041)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Treball social i sistema educatiuTrabajo social y sistema educativoSocial work and the education system (3101G06042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques de feina i de formació per a la feinaPolíticas de empleo y de formación para el empleoEmployment policy and work placement (3101G06047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La funció de supervisió en el treball socialLa función de supervisión en el trabajo socialSupervision in social work (3101G06049)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mediació i orientació familiarMediación y orientación familiarFamily mediation and counselling (3101G06053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Infància i adolescència en riscInfancia y adolescencia en riesgoAt risk children and adolescents (3101G06054)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Menors: de la protecció a la justícia juvenilMenores: de la protección a la justicia juvenil Minors: child protection in the juvenile justice system (3101G06055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envellimentAcción socioeducativa en el ámbito del envejecimientoSocial education activities for the elderly (3101G06059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Víctimes de violència domèstica i de gènereVíctimas de violencia doméstica y de género Victims of gender-based and domestic violence (3101G06060)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Treball social en l'àmbit penitenciariTrabajo social en el ámbito penitenciarioSocial education activities in prisons (3101G06061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Salut mentalSalud mentalMental health (3101G06062)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drogoaddiccions i intervenció socialDrogadicciones e intervención social Drug addiction and intervention (3101G06063)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Discapacitats i treball socialDiscapacidades y trabajo socialSocial work and people with disabilities (3101G06064)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Programes d'acció educativa en situacions d'exclusióProgramas de acción educativa en situaciones de exclusiónSocial education programmes in situations of social exclusion (3101G06065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i imatge en relació amb temes socialsComunicación e imagen en relación con temas sociales.Communication and image in relation to social issues (3101G06066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Les tecnologies de la informació i la comunicació com a recurs socioeducatiuLas tecnologías de la información y la comunicación como recurso socioeducativoInformation and communication technologies as socio-education tools (3101G06069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Planificació i control financer i econòmicPlanificación y control financiero y económicoEconomic and financial planning and control (3101G06070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió financera i comptabilitatGestión financiera y contabilidadAccounting and financial management (3101G06071)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques socials a la Unió EuropeaPolíticas sociales en la Unión EuropeaSocial policy in the European Union (3101G06072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Economia i estat del benestarEconomía y estado del bienestarEconomics and the welfare state (3101G06073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Avaluació econòmica de projectes i polítiques socialsEvaluación económica de proyectos y políticas socialesEconomic evaluation of projects and social policies (3101G06074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret penalDerecho penalCriminal law (3101G06075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret del treball i de la seguretat socialDerecho del trabajo y de la seguridad socialLabour and social security law (3101G06076)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La joventut avui: noves formes culturals i de socialitzacióLa juventud hoy: nuevas formas culturales y de socializaciónYoung people today: New forms of culture and socialisation (3101G05084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Projectes de participació ciutadana i intervenció comunitàriaProyectos de participación ciudadana e intervención comunitariaCitizen participation and community intervention projects (3101G06079)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció social en sistemes familiarsIntervención social en sistemas familiaresSocial intervention in family systems (3101G06080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L’entrevista en intervenció socialLa entrevista en intervención socialThe interview in social intervention (3101G06081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

LA PRÀCTICA DEL TREBALL SOCIAL6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tecnologies de la informació i la comunicacióTecnologías de la información y la comunicaciónInformation and communication technologies (3101G00114)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Ètica i deontologia professionalÉtica y deontología profesionalEthics and professional deontology (3101G00115)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

PRÀCTICUM30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

PràcticumPrácticumFieldwork (3101G06077)

OBObligatòria 30.00 SSemestral

TREBALL DE FI DE GRAU12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball de fi de grauTrabajo de fin de gradoFinal project (3101G06078)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

OPTATIVES6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envellimentAcción socioeducativa en el ámbito del envejecimientoSoical educational for the elderly (3101G02008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitatEstrategias y técnicas de comunicación con personas con discapacidadCommunication strategies and techniques for people with disabilities (3101G02029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pedagogia i animació socioculturalPedagogía y animación socioculturalPedagogy and community development (3101G00116)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La intervenció pedagògica: família i entorn socialLa intervención pedagógica: familia y entorno socialPedagogical intervention: the family and its social environment (3101G00117)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Relacions interpersonalsRelaciones interpersonalesInterpersonal relationships (3101G00118)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció pedagògica amb adolescents i comportaments de riscIntervención pedagógica con adolescentes y comportamientos de riesgoPedagogical intervention with adolescents and risk behaviours (3101G00119)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estrès i salutEstrés y saludStress and health (3101G00120)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La funció del pedagog en els projectes de participació ciutadana i intervenció comunitàriaLa función del pedagogo en los proyectos de participación ciudadana e intervención comunitariaThe social educator in citizenship participation and community development projects (3101G00121)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió local de programes de participació ciutadanaGestión local de programas de participación ciudadanaLocal management of citizenship participation programmes (3101G00122)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La condició juvenilLa condición juvenilYouth issues (3101G00123)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Serveis i programes educatius per a jovesServicios y programas educativos para jóvenesServices and educational programmes for youth (3101G00124)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura, immigració i educacióCultura, inmigración y educaciónCulture, immigration and education (3101G00125)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mediació comunitària com a eina d'intervencióMediación comunitaria como herramienta de intervenciónCommunity mediation in mutlicultural settings (3101G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques i estratègies de mediacióTécnicas y estrategias de mediaciónMediation stretegies and techniques (3101G00127)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació-acció participativa com a instrument d'intervenció pedagògicaInvestigación-acción participativa como instrumento de intervención pedagógicaParticipative action research as a tool for educational intervention (3101G00128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i orientació professionalPedagogía y orientación profesionalProfessional counselling (3101G00129)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i orientació per a l'ocupacióPedagogía y orientación para la ocupaciónEmployment counselling (3101G00130)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Assessorament pedagògic i consultoriaAsesoramiento pedagógico y consultoríaEducation assessment and consultancy (3101G00131)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies i tècniques d'orientacióEstrategias y técnicas de orientaciónCounseling strategies and techniques (3101G00132)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mercat de treball i inserció laboralMercado de trabajo e inserción laboralThe labour market and job placement (3101G00133)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció i gestió de fundacions i entitats del tercer sectorDirección y gestión de fundaciones y entidades del tercer sectorManagement of third sector foundations and entities (3101G00134)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elaboració i gestió de projectesElaboración y gestión de proyectosProject creation and management (3101G00135)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia i dinàmica de grupsPsicología y dinámica de gruposPsychology and group dynamics (3101G06033)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El tercer sector i la participació cívicaEl tercer sector y la participación cívica The third sector and civic participation (3101G06034)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El poble gitanoEl pueblo gitanoThe Roma community (3101G06037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Diversitat religiosa, avuiDiversidad religiosa hoyReligious life and diversity today (3101G06038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques de convivència i igualtatPolíticas de convivencia e igualdadPolicies on gender equality and coexistence (3101G06039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Immigració i estrangeria: drets, llibertats i deuresInmigración y extranjería: derechos, libertades y deberesImmigration and foreign status: rights, freedoms and duties (3101G06041)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Treball social i sistema educatiuTrabajo social y sistema educativoSocial work and the education system (3101G06042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques de feina i de formació per a la feinaPolíticas de empleo y de formación para el empleoEmployment policy and work placement (3101G06047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La funció de supervisió en el treball socialLa función de supervisión en el trabajo socialSupervision in social work (3101G06049)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mediació i orientació familiarMediación y orientación familiarFamily mediation and counselling (3101G06053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Infància i adolescència en riscInfancia y adolescencia en riesgoAt risk children and adolescents (3101G06054)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Menors: de la protecció a la justícia juvenilMenores: de la protección a la justicia juvenil Minors: child protection in the juvenile justice system (3101G06055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envellimentAcción socioeducativa en el ámbito del envejecimientoSocial education activities for the elderly (3101G06059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Víctimes de violència domèstica i de gènereVíctimas de violencia doméstica y de género Victims of gender-based and domestic violence (3101G06060)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Treball social en l'àmbit penitenciariTrabajo social en el ámbito penitenciarioSocial education activities in prisons (3101G06061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Salut mentalSalud mentalMental health (3101G06062)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drogoaddiccions i intervenció socialDrogadicciones e intervención social Drug addiction and intervention (3101G06063)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Discapacitats i treball socialDiscapacidades y trabajo socialSocial work and people with disabilities (3101G06064)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Programes d'acció educativa en situacions d'exclusióProgramas de acción educativa en situaciones de exclusiónSocial education programmes in situations of social exclusion (3101G06065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i imatge en relació amb temes socialsComunicación e imagen en relación con temas sociales.Communication and image in relation to social issues (3101G06066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Les tecnologies de la informació i la comunicació com a recurs socioeducatiuLas tecnologías de la información y la comunicación como recurso socioeducativoInformation and communication technologies as socio-education tools (3101G06069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Planificació i control financer i econòmicPlanificación y control financiero y económicoEconomic and financial planning and control (3101G06070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió financera i comptabilitatGestión financiera y contabilidadAccounting and financial management (3101G06071)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques socials a la Unió EuropeaPolíticas sociales en la Unión EuropeaSocial policy in the European Union (3101G06072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Economia i estat del benestarEconomía y estado del bienestarEconomics and the welfare state (3101G06073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Avaluació econòmica de projectes i polítiques socialsEvaluación económica de proyectos y políticas socialesEconomic evaluation of projects and social policies (3101G06074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret penalDerecho penalCriminal law (3101G06075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret del treball i de la seguretat socialDerecho del trabajo y de la seguridad socialLabour and social security law (3101G06076)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La joventut avui: noves formes culturals i de socialitzacióLa juventud hoy: nuevas formas culturales y de socializaciónYoung people today: New forms of culture and socialisation (3101G05084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Projectes de participació ciutadana i intervenció comunitàriaProyectos de participación ciudadana e intervención comunitariaCitizen participation and community intervention projects (3101G06079)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció social en sistemes familiarsIntervención social en sistemas familiaresSocial intervention in family systems (3101G06080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L’entrevista en intervenció socialLa entrevista en intervención socialThe interview in social intervention (3101G06081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Optativitat + reconeixement acadèmic30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envellimentAcción socioeducativa en el ámbito del envejecimientoSoical educational for the elderly (3101G02008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitatEstrategias y técnicas de comunicación con personas con discapacidadCommunication strategies and techniques for people with disabilities (3101G02029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pedagogia i animació socioculturalPedagogía y animación socioculturalPedagogy and community development (3101G00116)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La intervenció pedagògica: família i entorn socialLa intervención pedagógica: familia y entorno socialPedagogical intervention: the family and its social environment (3101G00117)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Relacions interpersonalsRelaciones interpersonalesInterpersonal relationships (3101G00118)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció pedagògica amb adolescents i comportaments de riscIntervención pedagógica con adolescentes y comportamientos de riesgoPedagogical intervention with adolescents and risk behaviours (3101G00119)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estrès i salutEstrés y saludStress and health (3101G00120)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La funció del pedagog en els projectes de participació ciutadana i intervenció comunitàriaLa función del pedagogo en los proyectos de participación ciudadana e intervención comunitariaThe social educator in citizenship participation and community development projects (3101G00121)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió local de programes de participació ciutadanaGestión local de programas de participación ciudadanaLocal management of citizenship participation programmes (3101G00122)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La condició juvenilLa condición juvenilYouth issues (3101G00123)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Serveis i programes educatius per a jovesServicios y programas educativos para jóvenesServices and educational programmes for youth (3101G00124)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura, immigració i educacióCultura, inmigración y educaciónCulture, immigration and education (3101G00125)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mediació comunitària com a eina d'intervencióMediación comunitaria como herramienta de intervenciónCommunity mediation in mutlicultural settings (3101G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques i estratègies de mediacióTécnicas y estrategias de mediaciónMediation stretegies and techniques (3101G00127)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació-acció participativa com a instrument d'intervenció pedagògicaInvestigación-acción participativa como instrumento de intervención pedagógicaParticipative action research as a tool for educational intervention (3101G00128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i orientació professionalPedagogía y orientación profesionalProfessional counselling (3101G00129)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i orientació per a l'ocupacióPedagogía y orientación para la ocupaciónEmployment counselling (3101G00130)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Assessorament pedagògic i consultoriaAsesoramiento pedagógico y consultoríaEducation assessment and consultancy (3101G00131)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies i tècniques d'orientacióEstrategias y técnicas de orientaciónCounseling strategies and techniques (3101G00132)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mercat de treball i inserció laboralMercado de trabajo e inserción laboralThe labour market and job placement (3101G00133)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció i gestió de fundacions i entitats del tercer sectorDirección y gestión de fundaciones y entidades del tercer sectorManagement of third sector foundations and entities (3101G00134)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elaboració i gestió de projectesElaboración y gestión de proyectosProject creation and management (3101G00135)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia i dinàmica de grupsPsicología y dinámica de gruposPsychology and group dynamics (3101G06033)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El tercer sector i la participació cívicaEl tercer sector y la participación cívica The third sector and civic participation (3101G06034)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El poble gitanoEl pueblo gitanoThe Roma community (3101G06037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Diversitat religiosa, avuiDiversidad religiosa hoyReligious life and diversity today (3101G06038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques de convivència i igualtatPolíticas de convivencia e igualdadPolicies on gender equality and coexistence (3101G06039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Immigració i estrangeria: drets, llibertats i deuresInmigración y extranjería: derechos, libertades y deberesImmigration and foreign status: rights, freedoms and duties (3101G06041)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Treball social i sistema educatiuTrabajo social y sistema educativoSocial work and the education system (3101G06042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques de feina i de formació per a la feinaPolíticas de empleo y de formación para el empleoEmployment policy and work placement (3101G06047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La funció de supervisió en el treball socialLa función de supervisión en el trabajo socialSupervision in social work (3101G06049)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mediació i orientació familiarMediación y orientación familiarFamily mediation and counselling (3101G06053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Infància i adolescència en riscInfancia y adolescencia en riesgoAt risk children and adolescents (3101G06054)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Menors: de la protecció a la justícia juvenilMenores: de la protección a la justicia juvenil Minors: child protection in the juvenile justice system (3101G06055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envellimentAcción socioeducativa en el ámbito del envejecimientoSocial education activities for the elderly (3101G06059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Víctimes de violència domèstica i de gènereVíctimas de violencia doméstica y de género Victims of gender-based and domestic violence (3101G06060)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Treball social en l'àmbit penitenciariTrabajo social en el ámbito penitenciarioSocial education activities in prisons (3101G06061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Salut mentalSalud mentalMental health (3101G06062)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drogoaddiccions i intervenció socialDrogadicciones e intervención social Drug addiction and intervention (3101G06063)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Discapacitats i treball socialDiscapacidades y trabajo socialSocial work and people with disabilities (3101G06064)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Programes d'acció educativa en situacions d'exclusióProgramas de acción educativa en situaciones de exclusiónSocial education programmes in situations of social exclusion (3101G06065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i imatge en relació amb temes socialsComunicación e imagen en relación con temas sociales.Communication and image in relation to social issues (3101G06066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Les tecnologies de la informació i la comunicació com a recurs socioeducatiuLas tecnologías de la información y la comunicación como recurso socioeducativoInformation and communication technologies as socio-education tools (3101G06069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Planificació i control financer i econòmicPlanificación y control financiero y económicoEconomic and financial planning and control (3101G06070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió financera i comptabilitatGestión financiera y contabilidadAccounting and financial management (3101G06071)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques socials a la Unió EuropeaPolíticas sociales en la Unión EuropeaSocial policy in the European Union (3101G06072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Economia i estat del benestarEconomía y estado del bienestarEconomics and the welfare state (3101G06073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Avaluació econòmica de projectes i polítiques socialsEvaluación económica de proyectos y políticas socialesEconomic evaluation of projects and social policies (3101G06074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret penalDerecho penalCriminal law (3101G06075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret del treball i de la seguretat socialDerecho del trabajo y de la seguridad socialLabour and social security law (3101G06076)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La joventut avui: noves formes culturals i de socialitzacióLa juventud hoy: nuevas formas culturales y de socializaciónYoung people today: New forms of culture and socialisation (3101G05084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Projectes de participació ciutadana i intervenció comunitàriaProyectos de participación ciudadana e intervención comunitariaCitizen participation and community intervention projects (3101G06079)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció social en sistemes familiarsIntervención social en sistemas familiaresSocial intervention in family systems (3101G06080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L’entrevista en intervenció socialLa entrevista en intervención socialThe interview in social intervention (3101G06081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Requisit de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià

Pràctiques

El Pràcticum és un pilar important en la formació de l'estudiant de Treball Social perquè li permet iniciar-se en l’exercici de la professió i desenvolupar les competències, habilitats i actituds que li son pròpies.

El Pràcticum permet desenvolupar els tres eixos de la formació del grau: coneixements, habilitats i actituds. 

Els objectius generals del pràcticum són:

 • Interrelacionar l'espai teòric de les classes amb la praxis que s’exerceix des del món professional. 
 • Intercalar i aplicar la formació centrada en la metodologia, continguts i procediments tècnics amb la pràctica professional tenint en compte els valors i actituds com a elements rellevants.
 • Realimentar la necessària relació entre el món universitari i el món professional.

Es realitza durant el primer semestre del quart curs del grau de manera que l’estudiant ja ha assolit un cos teòric important que li permet un aprofitament òptim de l’experiència de les pràctiques.

Treball de fi de grau

El Treball Final de Grau (TFG) té el caràcter d’assignatura enfocada a l’aprenentatge autònom, en la que l’èmfasi recau en les capacitats de l’estudiant de realitzar un treball d’estudi/exploració original i rigorós i la seva defensa oral davant d’una comissió/tribunal de docents.

En aquest treball es pretén que s’apliquin, integrin i es desenvolupin coneixements, capacitats, competències i habilitats requerides en el grau i en l’exercici de la professió.
En la realització d’aquest treball, l’estudiant és orientat/assessorat individualment i en grup per un professor-tutor.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
13 de juliol, 12 h, aula 170 de la FEP
Dates de matrícula
En primera preferència
13 de juliol, 12.30 h, aula 170 de la FEP
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 13.30 h, aula 170 de la FEP
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, 11 h, aula 170 de la FEP

27 de juliol, de 9.30 h a 13.30 h , Secretaria Acadèmica de la FEP (estudiants que no hagi pogut venir el 26 per causes majors)
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP

Consulta l'apartat "Documentació que hauràs de presentar"

Inici de les classes
Data d'inici
17 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 83 20
Correu electrònic
secacademica.fep@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.

3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)

5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula