Grau en Pedagogia

Grau en Pedagogia

Curs 2018-2019

La formació que s’imparteix en el Grau de Pedagogia està dissenyada per fer del pedagog o pedagoga un especialista en els processos educatius i de formació capaç de dissenyar, planificar, diagnosticar, assessorar, dirigir, coordinar, gestionar, desenvolupar i avaluar projectes i intervencions en l’àmbit de l’educació.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Pedagogia
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Pedagogia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat d'Educació i Psicologia
Nombre orientatiu de places:
60
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
1.657 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

La formació que s’imparteix en el Grau de Pedagogia està dissenyada per assolir l’objectiu de fer del pedagog o pedagoga un especialista en els processos educatius i de formació, un especialista capaç de dissenyar, planificar, diagnosticar, assessorar, dirigir, coordinar, gestionar, desenvolupar i avaluar projectes i intervencions en l’àmbit de l’educació.

El Grau de Pedagogia aposta per un model d’excel·lència i d’innovació en el camp metodològic i organitzatiu, i aposta també per obrir la formació als nous camps d’intervenció i de treball propis de la pedagogia, com a forma de facilitar la inserció en un mercat laboral en contínua evolució.

El pla d’estudis aposta per la interdisciplinarietat, i s’ha dissenyat pensant que els pedagogs han de ser persones amb una formació cultural sòlida i amb capacitat d’integrar els coneixements propis de la seva disciplina, però també els d’altres disciplines pròpies de l’àmbit social i cultural (antropologia, sociologia, economia, història, dret...).

Els estudis de pedagogia han desenvolupat estructures pròpies de participació democràtica d’alumnes i professors, com a elements de qualitat propis del títol. L’objectiu és fomentar l’esperit crític, el diàleg i la participació directa en el si dels mateixos estudis per tal de fomentar-ne la qualitat, però també per fomentar aquestes qualitats en els pedagogs que es formen a la Universitat de Girona.

Objectius formatius

 • Formar professionals capaços de dissenyar, planificar, diagnosticar, assessorar, dirigir, coordinar, gestionar, desenvolupar i avaluar projectes i intervencions en l’àmbit de l’educació i la formació adreçats a persones al llarg de la seva vida.
 • Fer del pedagog o pedagoga un especialista en els processos educatius i de formació, amb capacitat per a l’exercici professional en els diferents àmbits propis de la pedagogia i per continuar la seva formació, si li interessa, a través de l’oferta de màsters i postgraus dels àmbits educatiu, social i cultural.

Competències adquirides

Les competències adquirides permetran assolir el domini dels instruments necessaris per:

 • Diagnosticar la realitat social i cultural i fer propostes d’intervenció per donar resposta a les necessitats detectades.
 • Dissenyar, aplicar i avaluar programes de formació amb metodologies adaptades a las diferents situacions econòmiques, socials, culturals i personals.
 • Dissenyar, aplicar i avaluar propostes d’organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • Dissenyar, aplicar i avaluar tècniques i estratègies de mediació, assessorament i dinamització en l’àmbit comunitari, així com en el si d’organitzacions, institucions i serveis.
 • Dissenyar plans de formació permanent i de formació de formadors adequats a les noves situacions i necessitats educatives.

Els estudis de pedagogia de la Universitat de Girona han estat treballant des de fa anys en la línia de la pedagogia crítica, radical i de qualitat. Aquesta ha estat la base que ha inspirat el pla d’estudis que s’imparteix des del 2010.

L’exercici professional de qualitat no és possible sense una formació cultural i intel·lectual molt sòlida; d’aquí que hàgim optat per un model que dóna als alumnes una bona formació en qüestions d’educació, però també en pensament contemporani, economia, dret, sociologia i altres matèries: una formació cultural i intel·lectual completa, a més de la capacitació per desenvolupar l’activitat professional en àmbits diversos.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

El grau en Pedagogia s’ha dissenyat per facilitar la inserció en un mercat laboral en contínua evolució.

Els contextos on es desenvolupa la feina del pedagog són les organitzacions i serveis públics i privats, així com els diferents entorns virtuals i presencials de formació adreçats a les persones al llarg de tota la seva vida.

Podem dividir els espais laborals propis de la pedagogia en aquests quatre àmbits:

 • L’escolar: escoles, instituts (un cop realitzat el màster de secundària), escoles d’adults i centres de recursos, entre altres.
 • El social: centres cívics, esportius, penitenciaris, empreses i serveis de lleure, serveis de justícia, serveis socials, centres i serveis de salut i altres centres i serveis d’aquest àmbit.
 • El laboral i d’orientació: formació continuada en empreses i institucions, orientació laboral, formació per a l'ocupació.
 • El cultural i de la comunicació: museus, mitjans de comunicació, editorials i altres empreses, serveis i institucions culturals.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Pedagogia12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Aproximació al fenomen educatiu (3101G00100)

BBàsica 6.00 SSemestral

Pedagogia (3101G05002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Psicologia i Eduació12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Processos psicològics i desenvolupament humà (3101G00101)

BBàsica 6.00 SSemestral

Psicologia social (3101G00102)

BBàsica 6.00 SSemestral

Societat, cultura i educació 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Sociologia (3101G00103)

BBàsica 6.00 SSemestral

Claus filosòfiques i històriques del món actual 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pensament contemporani (3101G00105)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments d'economia i dret6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments d'economia (3101G00107)

BBàsica 6.00 SSemestral

Pedagogia i professionalització18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pedagogia escolar (3101G05011)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pedagogia social (3101G05012)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pedagogia laboral i orientació (3101G05013)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pedagogia cultural i comunicació (3101G05014)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

L'exercici professional de la pedagogia (3101G05015)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Societat, cultura i educació 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Antropologia (3101G00104)

BBàsica 6.00 SSemestral

Claus filosòfiques i històriques del món actual 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Claus històriques del món actual (3101G00106)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments d'economia i dret6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Funcions i conceptes bàsics del dret (3101G00108)

BBàsica 6.00 SSemestral

Investigació i pràctica educativa 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Bases de la investigació (3101G00109)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Bases de la investigació en Educació (3101G05086)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Didàctica i currículum 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Processos d'ensenyament i aprenentatge (3101G05018)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història i política de l'educació12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Història de l'educació i de la pedagogia (3101G05020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Política i legislació social i educativa (3101G00110)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Organització i gestió educativa 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Teories i processos organitzatius (3101G00111)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Optativitat 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pedagogia i educació infantil (3101G05031)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i animació sociocultural (3101G00116)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i integració social (3101G05033)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'esport com a recurs socioeducatiu (3101G05034)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i formació laboral (3101G05035)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història de l'educació a Catalunya (3101G05036)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Atenció a la diversitat a l'educació secundària (3101G05037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dificultats d'aprenentatge (3101G05038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La intervenció pedagògica: família i entorn social (3101G00117)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny i adaptació del currículum (3101G05040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Diagnòstic en educació (3101G05041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció pedagògica i trastorns del desenvolupament (3101G05043)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció pedagògica amb adolescents i comportaments de risc (3101G00119)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Projectes artístics com a recurs socioeducatiu (3101G05046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia del lleure (3101G05047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques del lleure (3101G05048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La funció del pedagog en els projectes de participació ciutadana i intervenció comunitària (3101G00121)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió local de programes de participació ciutadana (3101G00122)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La condició juvenil (3101G00123)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Serveis i programes educatius per a joves (3101G00124)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura, immigració i educació (3101G00125)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i interculturalitat (3101G05054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió local dels serveis educatius (3101G05055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinamització de les comunitats educatives (3101G05056)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mediació comunitària com a eina d'intervenció (3101G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques i estratègies de mediació (3101G00127)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació-acció participativa com a instrument d'intervenció pedagògica (3101G00128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Models d'orientació (3101G05060)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Formació de formadors (3101G05061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Formació a l'empresa (3101G05062)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'orientació professional i l'atenció a la diversitat (3101G05063)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i orientació professional (3101G00129)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i orientació per a l'ocupació (3101G00130)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Orientació educativa (3101G05066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques d'inserció sociolaboral (3101G05067)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Assessorament pedagògic i consultoria (3101G00131)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Formació i desenvolupament professional (3101G05069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'orientació per competències (3101G05070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinamització de grups en educació (3101G05073)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Direcció i gestió de museus (3101G05074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció i gestió d'equipaments esportius (3101G05075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció i gestió de fundacions i entitats del tercer sector (3101G00134)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció i gestió de centres culturals (3101G05077)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i mitjans de comunicació social (3101G05078)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Producció de recursos educatius i culturals (3101G05080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i edició (3101G05081)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La joventut avui: noves formes culturals i de socialització (3101G05084)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Els nous contextos de diversitat cultural (3101G05085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció social en sistemes familiars (3101G06080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L’entrevista en intervenció social (3101G06081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Didàctica i currículum 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Disseny, desenvolupament i innovació del currículum (3101G05019)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història i política de l'educació6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Sociologia i economia de l'educació (3101G05022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Organització i gestió educativa 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Direcció i gestió de centres i projectes (3101G00112)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Supervisió i avaluació educativa6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Avaluació de centres, programes i professionals (3101G00113)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràcticum30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràcticum (3101G05082)

OBObligatòria 30.00 SSemestral

Optativitat 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Intervenció social en sistemes familiars (3101G06080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L’entrevista en intervenció social (3101G06081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació i pràctica educativa 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Instruments i estratègies d'investigació educativa (3101G05017)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Supervisió i avaluació educativa6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Diagnòstic i comparació de sistemes educatius (3101G05026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Competències professionals integrades 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès per a professionals de la pedagogia (3101G05027)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Tecnologies de la informació i la comunicació (3101G00114)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Presentació de projectes (3101G05029)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Ètica i deontologia professional (3101G00115)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Presentació de projectes basats en la neurologia (3101G05087)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès com a recurs per entendre l'economia de l'educació (3101G05088)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Treball final de grau18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball final de grau (3101G05083)

OBObligatòria 18.00 SSemestral

Optativitat 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Intervenció social en sistemes familiars (3101G06080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L’entrevista en intervenció social (3101G06081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Optativitat + reconeixement acadèmic36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pedagogia i educació infantil (3101G05031)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i animació sociocultural (3101G00116)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i integració social (3101G05033)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'esport com a recurs socioeducatiu (3101G05034)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i formació laboral (3101G05035)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història de l'educació a Catalunya (3101G05036)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Atenció a la diversitat a l'educació secundària (3101G05037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dificultats d'aprenentatge (3101G05038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La intervenció pedagògica: família i entorn social (3101G00117)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny i adaptació del currículum (3101G05040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Diagnòstic en educació (3101G05041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció pedagògica i trastorns del desenvolupament (3101G05043)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció pedagògica amb adolescents i comportaments de risc (3101G00119)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Projectes artístics com a recurs socioeducatiu (3101G05046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia del lleure (3101G05047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques del lleure (3101G05048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La funció del pedagog en els projectes de participació ciutadana i intervenció comunitària (3101G00121)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió local de programes de participació ciutadana (3101G00122)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La condició juvenil (3101G00123)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Serveis i programes educatius per a joves (3101G00124)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura, immigració i educació (3101G00125)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i interculturalitat (3101G05054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió local dels serveis educatius (3101G05055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinamització de les comunitats educatives (3101G05056)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mediació comunitària com a eina d'intervenció (3101G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques i estratègies de mediació (3101G00127)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació-acció participativa com a instrument d'intervenció pedagògica (3101G00128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Models d'orientació (3101G05060)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Formació de formadors (3101G05061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Formació a l'empresa (3101G05062)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'orientació professional i l'atenció a la diversitat (3101G05063)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i orientació professional (3101G00129)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i orientació per a l'ocupació (3101G00130)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Orientació educativa (3101G05066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques d'inserció sociolaboral (3101G05067)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Assessorament pedagògic i consultoria (3101G00131)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Formació i desenvolupament professional (3101G05069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'orientació per competències (3101G05070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinamització de grups en educació (3101G05073)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Direcció i gestió de museus (3101G05074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció i gestió d'equipaments esportius (3101G05075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció i gestió de fundacions i entitats del tercer sector (3101G00134)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció i gestió de centres culturals (3101G05077)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i mitjans de comunicació social (3101G05078)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Producció de recursos educatius i culturals (3101G05080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i edició (3101G05081)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La joventut avui: noves formes culturals i de socialització (3101G05084)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Els nous contextos de diversitat cultural (3101G05085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció social en sistemes familiars (3101G06080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L’entrevista en intervenció social (3101G06081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià

Pràctiques

El Pràcticum és un pilar important en la formació de l'estudiant de Pedagogia perquè li permet iniciar-se en l’exercici de la professió i desenvolupar les competències, habilitats i actituds que li són pròpies.

És una assignatura de 30 crèdits que s’imparteix el segon semestre del tercer curs del Grau en Pedagogia de manera que l’estudiant ja ha assolit un cos teòric important que li permet un aprofitament òptim de les pràctiques.

El Pràcticum del Grau en Pedagogia ha estat dissenyat per assolir els següents objectius:

 • Apropar els estudiants a la realitat professional, de manera que, a partir de la seva implicació en la vida d’un centre o institució concret, es facin càrrec de la complexitat del treball educatiu. 
 • Establir relacions entre el coneixements adquirits en el marc universitari i els coneixements que s’aniran adquirint en l’àmbit professional, amb el propòsit d’elaborar un coneixement més ric, funcional, complex i crític, construït a partir de la reflexió en i des de la pràctica. 
 • Generar processos d’observació i d’anàlisi de la realitat educativa, que ofereixin la possibilitat de prendre decisions raonades. 
 • Adquirir i aplicar les habilitats i les competències professionals del pedagog en un determinat camp professional.
 • Estimular les possibilitats d’inserció laboral dels estudiants en centres o institucions educatives. 

Treball de fi de grau

El TFG de Pedagogia és un mòdul de caràcter obligatori, de 18 crèdits ECTS, que es realitza en el segon semestre del quart. Està orientat explícitament a l’avaluació dels objectius, les capacitats, les competències transversals i professionals, i les habilitats establertes en el grau.

Comporta la realització, per part de l’estudiant, d’una monografia, un estudi, un projecte, una memòria o un treball. Podrà tenir una orientació de recerca (sobre un tema teòric o històric; o centrat en una pràctica, experiència o innovació concreta) o bé una orientació professional (elaboració d’un projecte educatiu, de material o recursos d’ensenyament-aprenentatge; avaluació de projectes, programes, plans de caràcter socioeducatiu i sistemes educatius; o memòria de l’aplicació duta a terme d’un projecte, d’uns recursos o d’una innovació educativa). Aquest treball l'estudiant el presentarà i defensarà de manera oral davant d’una comissió/tribunal de docents.

En la realització d’aquest treball, l’estudiant és orientat/assessorat individualment i en grup per un professor-tutor.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
16 de juliol, 10 h, Sala d'Actes de la FEP
Dates de matrícula
En primera preferència
16 de juliol, 10.30 h, aula 170 de la FEP
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 13.30 h, aula 170 de la FEP
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, 11 h, aula 170 de la FEP

27 de juliol, de 9.30 h a 13.30 h , Secretaria Acadèmica de la FEP (estudiants que no hagi pogut venir el 26 per causes majors)
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP

Consulta l'apartat "Documentació que hauràs de presentar"

Inici de les classes
Data d'inici
17 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 83 20
Correu electrònic
secacademica.fep@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys
La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula