Grau en Educació Social

Grau en Educació Social

Curs 2018-2019

L'educador social és un professional que treballa a partir de la intervenció socioeducativa per a la millora de la qualitat de vida de les persones, grups i comunitats. Intervé, per tant, en el procés educatiu per afavorir la integració social i el desenvolupament personal i comunitari, i fa una tasca molt propera a les persones, les famílies i els diferents col·lectius d’un territori.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Educació Social
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Educació Social per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat d'Educació i Psicologia
Nombre orientatiu de places:
60
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
1.657 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El grau en Educació Social pretén formar professionals de l’acció socioeducativa capaços de contribuir a desenvolupar la cohesió i la participació social a través de l’educació, i capaços d’exercir les seves funcions en un context intercultural i de diversitat, tenint presents els drets fonamentals, la igualtat d’oportunitats i els valors democràtics i els propis de la cultura de la pau.

La titulació ofereix una formació basada en el coneixement de la realitat territorial del context més proper (català i estatal) i en els instruments que capacitin els estudiants per exercir les seves funcions professionals en altres contextos, potenciant estratègies de mobilitat dels estudiants al llarg dels estudis.

Competències adquirides

Les competències adquirides permetran desenvolupar les tasques següents:

 • Prevenció de situacions de risc social, marginació i inadaptació.
 • Formació i inserció professional de col·lectius en situació d’exclusió social.
 • Promoció de persones, grups i comunitats per a la millora de la seva qualitat de vida.
 • Promoció de l’educació en el lleure.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

L’educador social podrà treballar, com a professional de l’atenció directa o formant part d’un equip multidisciplinari, en tres grans àmbits d’actuació:

 • Els serveis socials (serveis socials d’atenció primària; serveis penitenciaris; justícia juvenil; infància, adolescència i família; persones amb discapacitats; gent gran; drogodependències; salut mental...).
 • L’animació sociocultural i l’educació per al temps lliure (àrees de joventut, cultura i oci de diferents administracions, serveis i programes de temps lliure, programes i serveis de desenvolupament comunitari i promoció de la participació ciutadana, serveis adreçats a la promoció sociocultural...).
 • L’educació permanent (programes de transició a la vida activa i centres de formació professional ocupacional, serveis i programes d’acollida i formació de refugiats, minories ètniques i estrangers, participació en programes socioculturals de promoció i dinamització comunitària...).

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

L'educador social i la seva acció12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

L'educador social i la seva acció (3101G02033)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Corrents teòrics i metodològics en educació social12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Corrents teòrics i metodològics en educació social (3101G02034)

BBàsica 12.00 SSemestral

Societat, cultura i educació 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Societat, cultura i educació (3101G02035)

BBàsica 12.00 SSemestral

La psicologia com a eina per a la pràctica educativa12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

La psicologia com a eina per a la pràctica educativa (3101G02036)

BBàsica 12.00 SSemestral

L'aprenentatge de l'estudiant universitari 16.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

L'aprenentatge de l'estudiant universitari 1 (3101G02037)

BBàsica 6.00 AAnual

Aprenentatge a través de les tecnologies de la informació i la comunicació6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Aprenentatge a través de les tecnologies de la informació i la comunicació (3101G02038)

BBàsica 6.00 AAnual

Polítiques socials i legislació en l'àmbit d'actuació de l'educació social12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Polítiques socials i legislació en l'àmbit d'actuació de l'educació social (3101G02039)

BBàsica 12.00 SSemestral

Disseny de projectes i estratègies bàsiques per a l'acció socioeducativa12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Disseny de projectes i estratègies bàsiques per a l'acció socioeducativa (3101G02040)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Acció socioeducativa en contextos de vida quotidiana12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Acció socioeducativa en contextos de vida quotidiana (3101G02041)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Programes i eines d'intervenció socioeducativa12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Programes i eines d'intervenció socioeducativa (3101G02042)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

L'aprenentatge de l'estudiant universitari - 26.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

L'aprenentatge de l'estudiant universitari 2 (3101G02043)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Anàlisi de situacions d'acció socioeducativa 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi de situacions d'acció socioeducativa (3101G02044)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Organització, gestió i avaluació de projectes i serveis socioeducatius12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Organització, gestió i avaluació de projectes i serveis socioeducatius (3101G02047)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Reflexió i acció en la pràctica educativa 24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

La pràctica socioeducativa: relació comunicació i intervenció (3101G02001)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Pràcticum 1 (3101G02002)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Aprofundiment en àmbits o espais d'acció socioeducativa 18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Serveis i programes educatius per a joves (3101G02003)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió i dinamització cultural (3101G02004)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'esport com a recurs socioeducatiu (3101G02005)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Organització i dinamització de projectes de lleure infantil (3101G02006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinamització de grups en educació (3101G02007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envelliment (3101G02008)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'educador social en l'àmbit de l'atenció primària de serveis socials (3101G02009)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'acció socioeducativa en violència familiar (3101G02010)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'acció de l'educador social en la promoció de l'autonomia i l'atenció a la dependència (3101G02011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Mediació i orientació familiar (3101G02012)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Projectes artístics com a recurs socioeducatiu (3101G02013)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La mediació comunitària i en contextos multiculturals (3101G02014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació-acció participativa per enfortir i dinamitzar grups i comunitats (3101G02015)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'educador social en l'àmbit de la justícia (3101G02016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'educador social en infància i adolescència en risc (3101G02017)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Acció socioeducativa en l'àmbit de la salut mental (3101G02018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'educador social als serveis d'atenció de persones amb discapacitat (3101G02019)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Projectes de promoció de participació ciutadana i intervenció comunitària (3101G02020)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació i formació d'adults (3101G02021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Programes de transició de joves a la vida activa (3101G02022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'educador social en programes de cooperació pel desenvolupament (3101G02023)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'educador social en l'àmbit de les drogodependències (3101G02024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Formació i inserció laboral de persones amb discapacitat (3101G02025)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'educador social al sistema educatiu formal (3101G02026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Programes de promoció de la salut i l'educació social (3101G02027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Programes d'acció educativa en situacions d'exclusió (3101G02028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitat (3101G02029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Les TIC i els audiovisuals com a recurs socioeducatiu (3101G02030)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Adolescència i comportaments de risc (3101G02031)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estrès i salut (3101G02032)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El poble gitano (3101G06037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques socials a la Unió Europea (3101G06072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Expertesa i transformació social (3101G02048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pràcticum 230.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràcticum 2 (3101G02045)

OBObligatòria 30.00 SSemestral

Treball final de grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball final de grau (3101G02046)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Aprofundiment en àmbits o espais d'acció socioeducativa 18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Serveis i programes educatius per a joves (3101G02003)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió i dinamització cultural (3101G02004)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'esport com a recurs socioeducatiu (3101G02005)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Organització i dinamització de projectes de lleure infantil (3101G02006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinamització de grups en educació (3101G02007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envelliment (3101G02008)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'educador social en l'àmbit de l'atenció primària de serveis socials (3101G02009)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'acció socioeducativa en violència familiar (3101G02010)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'acció de l'educador social en la promoció de l'autonomia i l'atenció a la dependència (3101G02011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Mediació i orientació familiar (3101G02012)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Projectes artístics com a recurs socioeducatiu (3101G02013)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La mediació comunitària i en contextos multiculturals (3101G02014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació-acció participativa per enfortir i dinamitzar grups i comunitats (3101G02015)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'educador social en l'àmbit de la justícia (3101G02016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'educador social en infància i adolescència en risc (3101G02017)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Acció socioeducativa en l'àmbit de la salut mental (3101G02018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'educador social als serveis d'atenció de persones amb discapacitat (3101G02019)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Projectes de promoció de participació ciutadana i intervenció comunitària (3101G02020)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació i formació d'adults (3101G02021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Programes de transició de joves a la vida activa (3101G02022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'educador social en programes de cooperació pel desenvolupament (3101G02023)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'educador social en l'àmbit de les drogodependències (3101G02024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Formació i inserció laboral de persones amb discapacitat (3101G02025)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'educador social al sistema educatiu formal (3101G02026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Programes de promoció de la salut i l'educació social (3101G02027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Programes d'acció educativa en situacions d'exclusió (3101G02028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitat (3101G02029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Les TIC i els audiovisuals com a recurs socioeducatiu (3101G02030)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Adolescència i comportaments de risc (3101G02031)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estrès i salut (3101G02032)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El poble gitano (3101G06037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques socials a la Unió Europea (3101G06072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Expertesa i transformació social (3101G02048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Optativitat + reconeixement acadèmic42.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Serveis i programes educatius per a joves (3101G02003)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió i dinamització cultural (3101G02004)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'esport com a recurs socioeducatiu (3101G02005)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Organització i dinamització de projectes de lleure infantil (3101G02006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinamització de grups en educació (3101G02007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envelliment (3101G02008)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'educador social en l'àmbit de l'atenció primària de serveis socials (3101G02009)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'acció socioeducativa en violència familiar (3101G02010)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'acció de l'educador social en la promoció de l'autonomia i l'atenció a la dependència (3101G02011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Mediació i orientació familiar (3101G02012)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Projectes artístics com a recurs socioeducatiu (3101G02013)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La mediació comunitària i en contextos multiculturals (3101G02014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació-acció participativa per enfortir i dinamitzar grups i comunitats (3101G02015)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'educador social en l'àmbit de la justícia (3101G02016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'educador social en infància i adolescència en risc (3101G02017)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Acció socioeducativa en l'àmbit de la salut mental (3101G02018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'educador social als serveis d'atenció de persones amb discapacitat (3101G02019)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Projectes de promoció de participació ciutadana i intervenció comunitària (3101G02020)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació i formació d'adults (3101G02021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Programes de transició de joves a la vida activa (3101G02022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'educador social en programes de cooperació pel desenvolupament (3101G02023)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'educador social en l'àmbit de les drogodependències (3101G02024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Formació i inserció laboral de persones amb discapacitat (3101G02025)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'educador social al sistema educatiu formal (3101G02026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Programes de promoció de la salut i l'educació social (3101G02027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Programes d'acció educativa en situacions d'exclusió (3101G02028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitat (3101G02029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Les TIC i els audiovisuals com a recurs socioeducatiu (3101G02030)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Adolescència i comportaments de risc (3101G02031)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estrès i salut (3101G02032)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El poble gitano (3101G06037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques socials a la Unió Europea (3101G06072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Expertesa i transformació social (3101G02048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C2 - Anglès

Pràctiques

Les pràctiques externes, és a dir, la realització d'estades de pràctiques en centres de l'àmbit socioeducatiu, és un dels elements fonamentals de la formació dels educadors socials a la Universitat de Girona. Aquestes pràctiques les anomenem "Pràcticum": el Pràcticum 1 es fa a tercer curs, i el Pràcticum 2 es fa a quart curs. A continuació trobaràs una síntesi de les característiques bàsiques de cada pràcticum.

Treball de fi de grau

El Treball de Fi de Grau (TFG) comporta la realització, per part de l’estudiant, d’un treball en què s’apliquen, s’integren i es desenvolupen els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en el Grau d’Educació social.

L’objectiu del TFG és elaborar, de forma individual, un treball escrit sobre una temàtica específica relacionada amb l’educació social i els àmbits de treball de l’educador. El treball ha de mostrar que l’estudiant ha analitzat documentació sobre el tema del treball, que hi ha reflexionat i que és capaç de fer una proposta específica.

El treball podrà desenvolupar-se a partir d’una de les següents propostes, la viabilitat de les quals dependrà del tema escollit. Aquestes poden ser:

 • una recerca amb una metodologia que inclogui la recollida, anàlisi i interpretació de les dades,
 • el disseny d’una proposta d’intervenció o d’un projecte, 
 • l’elaboració d’un material educatiu, 
 • l’elaboració d’un diagnòstic o anàlisi de necessitats d’un grup o comunitat, que serveixi de base per algun projecte,
 • el disseny d’instruments per a registrar informació o documentació,
 • una proposta de millora d’un projecte o servei, i
 • qualsevol altra proposta que s’acordi amb el tutor/a del treball.

El TFG es realitza durant el segon semestre i és supervisat per un professor que fa el seguiment a partir de tutories-seminaris grupals amb estudiants que treballen temes afins. El treball es concretarà en l’elaboració d’un article i serà exposat públicament.

Mobilitat

Els estudis de Grau d’Educació social potencien la possibilitat que et formis en altres universitats, ja siguin de Catalunya i l’Estat espanyol, així com a altres països europeus. La UdG té subscrits convenis bilaterals dins dels programes de mobilitat d’estudiants. A través del programa SICUE pots accedir a places del programa d’intercanvi amb les universitats següents: Universidad de Màlaga, Universidad de Extremadura, Universidad del País Vasco, Universitat de les Illes Balears, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Santiago de Compostela, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili i Universitat de València.

A través del programa europeu Erasmus podràs fer part dels teus estudis a diverses universitats i centres de formació d’educadors socials a ciutats com Eindhoven i Rotterdam (Holanda), Gant i Hasselt (Bèlgica), Marsella (França), Perpinyà i Tolouse (França), Hèlsinky (Finlàndia), etc.

També tindràs la possibilitat de realitzar l’estada de pràctiques de 4t curs en centres i organitzacions de països llatinoamericans com: Mèxic, Guatemala, Perú, Bolívia, Uruguay, Argentina, Nepal, Marroc, etc.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
13 de juliol, 10 h, Sala d'Actes de la FEP
Dates de matrícula
En primera preferència
13 de juliol, 10.30 h, aula 170 de la FEP
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 13.30 h, aula 170 de la FEP
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, 11 h, aula 170 de la FEP

27 de juliol, de 9.30 h a 13.30 h , Secretaria Acadèmica de la FEP (estudiants que no hagi pogut venir el 26 per causes majors)
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP

Consulta l'apartat "Documentació que hauràs de presentar"

Inici de les classes
Data d'inici
17 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 83 20
Correu electrònic
secacademica.fep@udg.edu

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula