Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Curs 2018-2019

El grau d'Administració i Direcció d'Empreses permet accedir a la professió d'economista. Per tant, capacita tant per a l'exercici lliure de la professió com per al treball a l'empresa i a l'Administració.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Nombre orientatiu de places:
100
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
1.657 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El jovent amb interès en la direcció d'empreses o en la comprensió del funcionament de l'economia en general encaixa en el perfil del grau en ADE. Recomanem que l'optativitat del batxillerat s'orienti cap a les matemàtiques i els idiomes, en especial l'anglès.

Competències adquirides

Aquest grau formarà l’estudiant per a la gestió i direcció d’empreses des d’una formació multidisciplinària i amb un èmfasi especial en l’anàlisi econòmica. Al mateix temps, l’instruirà perquè sigui capaç d’analitzar situacions empresarials complexes i de prendre decisions en un entorn econòmic canviant.

Accés

Requisits d'accés

  • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
  • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Les sortides professionals més freqüents d'aques­ta titulació són: direcció d'empreses en qualsevol de les seves àrees funcionals, consultoria, auditoria, administració d'ens públics, economista de l'Estat.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Instruments d'anàlisi econòmica 18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Mètodes quantitatius i tecnologia de la informació (3107G00001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Matemàtiques I (3107G00002)

BBàsica 12.00 AAnual

Mètodes quantitatius i introducció a l'econometria (3107G00064)

BBàsica 6.00 SSemestral No

Anàlisi d'institucions i agents econòmics i socials 24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Història econòmica (3107G00005)

BBàsica 12.00 AAnual

Sociologia (3107G00006)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Instruments d'economia aplicada (I) (3107G00007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Anàlisi empresarial bàsica 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de l'empresa (3107G00010)

BBàsica 6.00 SSemestral

Anàlisi econòmica bàsica 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a l'economia (3107G00012)

BBàsica 12.00 AAnual

Instruments d'anàlisi econòmica 18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Matemàtiques II (3107G00003)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estadística (3107G00004)

BBàsica 12.00 AAnual

Anàlisi d'institucions i agents econòmics i socials 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció al dret (3107G00008)

BBàsica 6.00 SSemestral

Anàlisi empresarial bàsica 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a la comptabilitat (3107G00009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Economia de l'empresa (3107G00011)

BBàsica 6.00 SSemestral

Anàlisi econòmica bàsica 24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Microeconomia (3107G00013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Macroeconomia (3107G00014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Economia internacional (3107G00015)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Economia industrial (3107G00016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Instruments d'anàlisi empresarial 18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Econometria (3107G01020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comptabilitat financera (3107G01102)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Interpretació d'estats financers (3107G01103)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Direcció d'àrees funcionals 30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Direcció d’operacions i logística (3107G01021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Direcció comercial (3107G01022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Direcció de recursos humans (3107G01023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Direcció financera I (3107G01024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Direcció financera II (3107G01025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Direcció general6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Empresa i sector públic (3107G01028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Itineraris d'optativitat 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret del treball (3107G00057)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió empresarial de la prevenció de riscos laborals (3107G01030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès per a l'economia (3107G00020)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fiscalitat sobre les operacions empresarials (3107G00021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Els sistemes fiscals en un món globalitzat (3107G00022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dret mercantil (3107G00023)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Empresa familiar (3107G00024)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Auditoria (3107G00025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Aspectes teòrics de la comptabilitat (3107G00061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat pública (3107G00026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Comptabilitat avançada (3107G00027)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Normativa comptable internacional (3107G00028)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat i fiscalitat (3107G00029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Matemàtica de les operacions financeres (3107G01042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comunicació corporativa (3107G01043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

La igualtat efectiva i el mercat de treball en l'àmbit espanyol i europeu (3107G00030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Institucions i polítiques de la Unió Europea (3107G01045)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Temes d'història socioecològica (3107G00058)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes de previsió econòmica i empresarial (3107G00031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes qualitatius i quantitatius per la investigació de mercats (3107G01048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes quantitatius i qualitatius en la presa de decisions (3107G00032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia d'enquestes (3107G00033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Recerca operativa (3107G01051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria de l’estratègia (3107G01052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques de venda i comercialització (3107G01053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de la cadena de subministrament (3107G01054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Política de preus (3107G01055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comerç exterior (3107G00034)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió de PIME (3107G00035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi estratègica aplicada a l’empresa (3107G00036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi estratègica sectorial (3107G01059)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Arquitectura organitzativa (3107G01060)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Empreses de la nova economia (3107G01061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió integrada: qualitat, medi ambient i seguretat laboral (3107G01062)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de processos organitzatius (3107G01063)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Incertesa i decisió (3107G01064)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Mercats i organitzacions (3107G01065)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Temes d'economia aplicada (3107G00037)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Temes d'economia mundial (3107G00038)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia laboral (3107G00039)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Integració econòmica europea (3107G00040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de l'empresa pública (3107G00041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de la família (3107G00042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia i gestió de la salut (3107G00043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Demografia i economia de la població (3107G00044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió ambiental i economia del medi ambient (3107G01074)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Competència lleial i deslleial (3107G01075)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estratègies empresarials i mercats turístics (3107G01076)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Polítiques comercials (3107G01077)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Finances corporatives (3107G01078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció d'organitzacions no lucratives (3107G01079)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Investigació comercial (3107G01080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Control corporatiu (3107G01081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica d'Espanya (3107G00045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de les relacions econòmiques internacionals (3107G00046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història del pensament econòmic (3107G00047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica de Catalunya (3107G00048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mercats energètics (3107G00049)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teoria de les decisions i comportament econòmic (3107G00050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria de jocs (3107G00051)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques i programes d’optimització (3107G00052)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Mercats agraris i política agrària (3107G00053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història industrial (3107G00054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa (3107G01094)

OPOptativa 12.00 SSemestral

Sociologia de les relacions laborals (3107G00055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia del consum (3107G00056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dret dels contractes i de les obligacions (3104G01005)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret de propietat i drets reals (3104G01007)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Dret de successions (3104G01009)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret de la seguretat social (3104G01012)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Despesa pública i recursos per al seu finançament (3104G01017)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret de societats (3104G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de la Unió Europea (3104G01030)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Matemàtica actuarial (3107G00060)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Informació i incentius en l'economia (3107G00059)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia espanyola i de Catalunya (3107G00062)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa I (3107G01099)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa II (3107G01100)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies de negoci digital (3107G02072)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió i anàlisi de dades en investigació econòmica i social (3107G01110)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies d'innovació (3107G00065)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fonaments de control (3105G08011)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tecnologies de fabricació (3105G08015)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Projectes (3105G08051)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Informàtica i comunicacions (3105G08026)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Tecnologia de processos (3105G08027)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Taller d'ensinistrament professional (3105G08031)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mètodes matemàtics per a l'economia (3107G02045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Optimització dinàmica (3107G03040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret bancari (3107G02066)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi de productes financers (3107G00067)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Consolidació comptable (3107G00068)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció d’empreses internacionals (3107G00069)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dona, empresa i societat (3107G00070)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret concursal (3107G00071)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret dels negocis internacionals (3107G00072)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia i Gestió en els Esports (3107G00073)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies d'internacionalització (3107G00074)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estructura i desigualtats socials (3107G00075)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Ètica i responsabilitat social a l'empresa (3107G00076)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió i anàlisi de dades en economia i empresa (3107G00077)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Intruments derivats (3107G00078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Màrqueting cultural (3107G00079)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Màrqueting digital (3107G00080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Directius i treball. Règim laboral dels alts directius (3107G01111)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Empresa pública (3107G01112)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió ambiental (3107G01113)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió avançada del talent (3107G01114)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de la seguretat i salut laboral (3107G01115)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret Laboral (3107G01116)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Instruments d'anàlisi empresarial 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Comptabilitat de costos (3107G01101)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Direcció general12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Direcció estratègica (3107G01026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pla d’empresa i emprenedoria (3107G01027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Itineraris d'optativitat 24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret del treball (3107G00057)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió empresarial de la prevenció de riscos laborals (3107G01030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès per a l'economia (3107G00020)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fiscalitat sobre les operacions empresarials (3107G00021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Els sistemes fiscals en un món globalitzat (3107G00022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dret mercantil (3107G00023)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Empresa familiar (3107G00024)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Auditoria (3107G00025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Aspectes teòrics de la comptabilitat (3107G00061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat pública (3107G00026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Comptabilitat avançada (3107G00027)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Normativa comptable internacional (3107G00028)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat i fiscalitat (3107G00029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Matemàtica de les operacions financeres (3107G01042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comunicació corporativa (3107G01043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

La igualtat efectiva i el mercat de treball en l'àmbit espanyol i europeu (3107G00030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Institucions i polítiques de la Unió Europea (3107G01045)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Temes d'història socioecològica (3107G00058)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes de previsió econòmica i empresarial (3107G00031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes qualitatius i quantitatius per la investigació de mercats (3107G01048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes quantitatius i qualitatius en la presa de decisions (3107G00032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia d'enquestes (3107G00033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Recerca operativa (3107G01051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria de l’estratègia (3107G01052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques de venda i comercialització (3107G01053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de la cadena de subministrament (3107G01054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Política de preus (3107G01055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comerç exterior (3107G00034)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió de PIME (3107G00035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi estratègica aplicada a l’empresa (3107G00036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi estratègica sectorial (3107G01059)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Arquitectura organitzativa (3107G01060)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Empreses de la nova economia (3107G01061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió integrada: qualitat, medi ambient i seguretat laboral (3107G01062)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de processos organitzatius (3107G01063)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Incertesa i decisió (3107G01064)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Mercats i organitzacions (3107G01065)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Temes d'economia aplicada (3107G00037)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Temes d'economia mundial (3107G00038)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia laboral (3107G00039)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Integració econòmica europea (3107G00040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de l'empresa pública (3107G00041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de la família (3107G00042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia i gestió de la salut (3107G00043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Demografia i economia de la població (3107G00044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió ambiental i economia del medi ambient (3107G01074)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Competència lleial i deslleial (3107G01075)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estratègies empresarials i mercats turístics (3107G01076)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Polítiques comercials (3107G01077)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Finances corporatives (3107G01078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció d'organitzacions no lucratives (3107G01079)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Investigació comercial (3107G01080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Control corporatiu (3107G01081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica d'Espanya (3107G00045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de les relacions econòmiques internacionals (3107G00046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història del pensament econòmic (3107G00047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica de Catalunya (3107G00048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mercats energètics (3107G00049)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teoria de les decisions i comportament econòmic (3107G00050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria de jocs (3107G00051)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques i programes d’optimització (3107G00052)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Mercats agraris i política agrària (3107G00053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història industrial (3107G00054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa (3107G01094)

OPOptativa 12.00 SSemestral

Sociologia de les relacions laborals (3107G00055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia del consum (3107G00056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dret dels contractes i de les obligacions (3104G01005)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret de propietat i drets reals (3104G01007)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Dret de successions (3104G01009)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret de la seguretat social (3104G01012)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Despesa pública i recursos per al seu finançament (3104G01017)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret de societats (3104G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de la Unió Europea (3104G01030)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Matemàtica actuarial (3107G00060)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Informació i incentius en l'economia (3107G00059)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia espanyola i de Catalunya (3107G00062)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa I (3107G01099)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa II (3107G01100)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies de negoci digital (3107G02072)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió i anàlisi de dades en investigació econòmica i social (3107G01110)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies d'innovació (3107G00065)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fonaments de control (3105G08011)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tecnologies de fabricació (3105G08015)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Projectes (3105G08051)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Informàtica i comunicacions (3105G08026)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Tecnologia de processos (3105G08027)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Taller d'ensinistrament professional (3105G08031)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mètodes matemàtics per a l'economia (3107G02045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Optimització dinàmica (3107G03040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret bancari (3107G02066)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi de productes financers (3107G00067)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Consolidació comptable (3107G00068)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció d’empreses internacionals (3107G00069)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dona, empresa i societat (3107G00070)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret concursal (3107G00071)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret dels negocis internacionals (3107G00072)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia i Gestió en els Esports (3107G00073)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies d'internacionalització (3107G00074)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estructura i desigualtats socials (3107G00075)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Ètica i responsabilitat social a l'empresa (3107G00076)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió i anàlisi de dades en economia i empresa (3107G00077)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Intruments derivats (3107G00078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Màrqueting cultural (3107G00079)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Màrqueting digital (3107G00080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Directius i treball. Règim laboral dels alts directius (3107G01111)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Empresa pública (3107G01112)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió ambiental (3107G01113)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió avançada del talent (3107G01114)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de la seguretat i salut laboral (3107G01115)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret Laboral (3107G01116)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Avaluació global de competències de la titutació12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball de fi de grau (3107G01098)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Optativitat + reconeixement acadèmic36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret del treball (3107G00057)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió empresarial de la prevenció de riscos laborals (3107G01030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès per a l'economia (3107G00020)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fiscalitat sobre les operacions empresarials (3107G00021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Els sistemes fiscals en un món globalitzat (3107G00022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dret mercantil (3107G00023)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Empresa familiar (3107G00024)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Auditoria (3107G00025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Aspectes teòrics de la comptabilitat (3107G00061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat pública (3107G00026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Comptabilitat avançada (3107G00027)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Normativa comptable internacional (3107G00028)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat i fiscalitat (3107G00029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Matemàtica de les operacions financeres (3107G01042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comunicació corporativa (3107G01043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

La igualtat efectiva i el mercat de treball en l'àmbit espanyol i europeu (3107G00030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Institucions i polítiques de la Unió Europea (3107G01045)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Temes d'història socioecològica (3107G00058)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes de previsió econòmica i empresarial (3107G00031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes qualitatius i quantitatius per la investigació de mercats (3107G01048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes quantitatius i qualitatius en la presa de decisions (3107G00032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia d'enquestes (3107G00033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Recerca operativa (3107G01051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria de l’estratègia (3107G01052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques de venda i comercialització (3107G01053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de la cadena de subministrament (3107G01054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Política de preus (3107G01055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comerç exterior (3107G00034)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió de PIME (3107G00035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi estratègica aplicada a l’empresa (3107G00036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi estratègica sectorial (3107G01059)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Arquitectura organitzativa (3107G01060)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Empreses de la nova economia (3107G01061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió integrada: qualitat, medi ambient i seguretat laboral (3107G01062)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de processos organitzatius (3107G01063)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Incertesa i decisió (3107G01064)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Mercats i organitzacions (3107G01065)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Temes d'economia aplicada (3107G00037)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Temes d'economia mundial (3107G00038)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia laboral (3107G00039)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Integració econòmica europea (3107G00040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de l'empresa pública (3107G00041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de la família (3107G00042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia i gestió de la salut (3107G00043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Demografia i economia de la població (3107G00044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió ambiental i economia del medi ambient (3107G01074)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Competència lleial i deslleial (3107G01075)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estratègies empresarials i mercats turístics (3107G01076)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Polítiques comercials (3107G01077)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Finances corporatives (3107G01078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció d'organitzacions no lucratives (3107G01079)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Investigació comercial (3107G01080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Control corporatiu (3107G01081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica d'Espanya (3107G00045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de les relacions econòmiques internacionals (3107G00046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història del pensament econòmic (3107G00047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica de Catalunya (3107G00048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mercats energètics (3107G00049)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teoria de les decisions i comportament econòmic (3107G00050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria de jocs (3107G00051)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques i programes d’optimització (3107G00052)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Mercats agraris i política agrària (3107G00053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història industrial (3107G00054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa (3107G01094)

OPOptativa 12.00 SSemestral

Sociologia de les relacions laborals (3107G00055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia del consum (3107G00056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dret dels contractes i de les obligacions (3104G01005)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret de propietat i drets reals (3104G01007)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Dret de successions (3104G01009)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret de la seguretat social (3104G01012)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Despesa pública i recursos per al seu finançament (3104G01017)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret de societats (3104G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de la Unió Europea (3104G01030)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Matemàtica actuarial (3107G00060)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Informació i incentius en l'economia (3107G00059)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia espanyola i de Catalunya (3107G00062)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa I (3107G01099)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa II (3107G01100)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies de negoci digital (3107G02072)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió i anàlisi de dades en investigació econòmica i social (3107G01110)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies d'innovació (3107G00065)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fonaments de control (3105G08011)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tecnologies de fabricació (3105G08015)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Projectes (3105G08051)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Informàtica i comunicacions (3105G08026)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Tecnologia de processos (3105G08027)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Taller d'ensinistrament professional (3105G08031)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mètodes matemàtics per a l'economia (3107G02045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Optimització dinàmica (3107G03040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret bancari (3107G02066)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi de productes financers (3107G00067)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Consolidació comptable (3107G00068)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció d’empreses internacionals (3107G00069)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dona, empresa i societat (3107G00070)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret concursal (3107G00071)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret dels negocis internacionals (3107G00072)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia i Gestió en els Esports (3107G00073)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies d'internacionalització (3107G00074)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estructura i desigualtats socials (3107G00075)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Ètica i responsabilitat social a l'empresa (3107G00076)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió i anàlisi de dades en economia i empresa (3107G00077)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Intruments derivats (3107G00078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Màrqueting cultural (3107G00079)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Màrqueting digital (3107G00080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Directius i treball. Règim laboral dels alts directius (3107G01111)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Empresa pública (3107G01112)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió ambiental (3107G01113)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió avançada del talent (3107G01114)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de la seguretat i salut laboral (3107G01115)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret Laboral (3107G01116)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
16 de juliol, 9 h, aula 14-15 de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (FCEE)
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, 9 h, aula 14-15 de la FCEE
Dates de matrícula
En primera preferència
16 de juliol, després de la sessió informativa, aules informàtiques de la FCEE
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, 12.30 h, aules informàtiques de la FCEE
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, després de la sessió informativa, aules informàtiques de la FCEE
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
De segona reassignació de juny
14 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
En convocatòria de setembre
27 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 80 02
Correu electrònic
secretaria.dretieconomiques@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys
La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula