Doble titulació Administració i Direcció d'Empreses / Dret

Doble titulació Administració i Direcció d'Empreses / Dret

Curs 2018-2019

Aquest itinerari del doble grau formarà l’estudiant per l’assessorament, la gestió i direcció d’empreses des de una formació multidisciplinària i amb un èmfasi especial en l’anàlisi jurídica. Al mateix temps, l’instruirà perquè sigui capaç d’analitzar situacions empresarials i jurídiques complexes i de prendre decisions en un entorn econòmic canviant.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Doble titulació Administració i Direcció d'Empreses / Dret
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
6 anys
Crèdits europeus:
372
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Girona
Graduat/ada en Dret per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Nombre orientatiu de places:
10
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

1.809 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Aquest doble grau obre un ampli ventall de possibilitats professionals, com ara la d’assessor jurídic d’empreses i organitzacions. També capacita per exercir l’activitat laboral en l’àmbit de la direcció d’empreses, en qualsevol de les seves àrees funcionals, així com en els de consultoria, auditoria i administració i gestió d’ens públics, i com a analista de l’activitat econòmica i empresarial, advocat, notari o registrador, jutge, fiscal, secretari judicial o procurador dels tribunals.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Cal superar 66,00 B

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret administratiu I (3104G00064)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret de la persona (3104G00067)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de l'empresa (3107G00010)

BBàsica 6.00 SSemestral

Història del dret i de les institucions (3104G00078)

BBàsica 6.00 SSemestral

Història econòmica (3107GD2001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció a l'economia (3107G00012)

BBàsica 12.00 AAnual

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

BBàsica 6.00 SSemestral

Matemàtiques I (3107G00002)

BBàsica 12.00 AAnual

Teoria del dret (3104G00079)

BBàsica 6.00 SSemestral

Cal superar 30,00 B

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret dels contractes i de les obligacions (3104G01005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Estadística (3107G00004)

BBàsica 12.00 AAnual

Instruments d'economia aplicada (I) (3107G00007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció al dret processal (3104G00077)

BBàsica 6.00 SSemestral

Cal superar 33,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Bases de la responsabilitat penal (teoria general del delicte) (3104G01034)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Dret constitucional. Drets i llibertats (3104G00069)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Fonaments del dret penal (3104G01033)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Institucions de la Unió Europea (3104G00073)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Introducció a la comptabilitat (3107G00009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Matemàtiques II (3107G00003)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sociologia (3107G00006)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 62,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Comptabilitat financera (3107G01102)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Despesa pública i recursos per al seu finançament (3104G01017)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de la responsabilitat civil (3104G01006)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret del treball I (3104G01010)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional públic I (3104G00071)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret mercantil I (3104G01023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret processal civil I (3104G01037)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Econometria (3107G01020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Economia internacional (3107G00015)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Interpretació d'estats financers (3107G01103)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Macroeconomia (3107G00014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Microeconomia (3107G00013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 6,00 B

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Economia de l'empresa (3107G00011)

BBàsica 6.00 SSemestral

Cal superar 57,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Direcció d’operacions i logística (3107G01021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Direcció de recursos humans (3107G01023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Direcció financera I (3107G01024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret administratiu II (3104G00065)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret constitucional. Estatut i institucions de Catalunya (3104G00070)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de propietat i drets reals (3104G01007)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Dret de societats (3104G01026)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret del treball II (3104G01011)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret penal. Part especial (3104G00076)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret processal civil II (3104G01038)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret tributari (3104G01018)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Economia industrial (3107G00016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 63,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Direcció comercial (3107G01022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Direcció financera II (3107G01025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret administratiu III (3104G00066)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de família (3104G01008)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret de la seguretat social (3104G01012)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de la Unió Europea (3104G01030)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de successions (3104G01009)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional privat I (3104G01021)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional públic II (3104G00072)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret mercantil II (3104G01024)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret mercantil III (3104G01025)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret processal penal (3104G01039)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Empresa i sector públic (3107G01028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Metodologia jurídica (3104G01117)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Sistema tributari espanyol I (3104G01019)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Cal superar 34,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Comptabilitat de costos (3107G01101)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Direcció estratègica (3107G01026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret eclesiàstic de l'estat (3104G01016)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional privat II (3104G01022)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Filosofia del dret (3104G01043)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Pla d’empresa i emprenedoria (3107G01027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistema tributari espanyol II (3104G01020)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Cal superar 21,00 TFG

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball de fi de grau (3107G01098)

TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral

Treball Final de Grau (3104G01119)

TFGTreball final de grau 9.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell B2 - Francès
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
16 de juliol, 9 h, aula 14-15 de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (FCEE)
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, 9 h, aula 14-15 de la FCEE
Dates de matrícula
En primera preferència
16 de juliol, després de la sessió informativa, aules informàtiques de la FCEE
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, 12.30 h, aules informàtiques de la FCEE
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, després de la sessió informativa, aules informàtiques de la FCEE
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
De segona reassignació de juny
14 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
En convocatòria de setembre
27 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 80 02
Correu electrònic
secretaria.dretieconomiques@udg.edu

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula