Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Doble titulació Dret / Criminologia

Doble titulació Dret / Criminologia

Curs 2018-2019

Amb aquesta doble titulació no només rebràs una formació jurídica sòlida, sinó que a més a més rebràs una formació multidisciplinària amb la qual analitzaràs els problemes socials des d’una perspectiva àmplia i integral. Això et capacitarà per treballar a l’àmbit de la criminalitat en tota la seva dimensió: la prevenció i el tractament de la delinqüència; la gestió i la resolució de conflictes que implica la consideració del delicte, del delinqüent i de la víctima; el funcionament del sistema penal com a mecanisme de control i de reacció social; les diferents formes de criminalitat en relació amb els problemes socials.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Doble titulació Dret / Criminologia
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
5 anys
Crèdits europeus:
360
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Criminologia per la Universitat de Girona
Graduat/ada en Dret per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Dret
Nombre orientatiu de places:
10
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

1.960 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Una de les bases de l'organització social moderna és que per prevenir i resoldre els diversos conflictes s'estableixen una sèrie de normes que s'apliquen a tots, donant lloc al que coneixem com l'Estat de dret. En el grau de dret s'estudia aquest conjunt de normes conegut com l'ordenament jurídic. Per la seva banda, existeixen determinats conflictes i problemes individuals i socials, que si no es resolen poden acabar en comportaments delictius. La Criminologia estudia a fons aquests problemes, les seves causes, els efectes sobre les víctimes, els actes delictius que es generen i el funcionament dels controls socials i estatals, amb la finalitat de prevenir-los i si no hi ha altre remei veure les mesures penals més adequades. En definitiva, l'estudi dels dos graus perfila a un professional àmpliament capacitat enfront de la comprensió i resolució de conflictes socials. Prevenció i resolució bé des de l'àmbit general del dret o bé en el camp específic de la criminalitat. Cada vegada més les societats demanen professionals altament qualificats per prevenir, gestionar i resoldre els conflictes i els riscs en una societat de la qual ja parlem com a societat de risc. Professionals que tinguin els coneixements i les habilitats necessàries, primer, per comprendre l’ordenament jurídic en general i el fenomen criminal en particular, i sàpiguen com fer-hi front, de la millor manera possible (en termes d’efectivitat, però també de respecte pels drets humans i la justícia i equitat).

Competències adquirides

Amb aquest doble grau adquiriràs coneixements, habilitats i competències que et seran d’utilitat en el món laboral, com ara analitzar situacions jurídiques i criminològiques, dissenyar estratègies per intervenir-hi i solucionar-les, comprendre i avaluar críticament la informació jurídica dels diferents sectors de l’ordenament jurídic i de la dimensió social que l’envolta, raonar i argumentar jurídicament i criminològicament, desenvolupar i argumentar en públic un discurs jurídic o criminològic, etc.

Accés

Requisits d'accés

  • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
  • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

El Grau en Dret t’obre un ampli ventall de possibilitats professionals. Podràs desenvolupar l’exercici professional lliure com a advocat, o exercir pel teu compte com a notari o registrador. També podràs treballar per a empreses com a assessor jurídic. Per la seva banda el Grau de Criminologia et permet desenvolupar l’exercici lliure de la professió com a criminòleg, amb una consultoria, realitzant assessorament en temes de prevenció, seguretat, gestió de riscos i de problemes criminològics, atenció a les víctimes, etc. Un altre camp professional és el de l’Administració de justícia, ja sigui treballant en oficines judicials, en qualitat de jutge, fiscal o secretari judicial, o com a procurador dels tribunals o com assessor o expert criminològic, assessorant jutges, fiscals, advocats, institucions encarregades de les penes i les mesures de seguretat en adults i menors, etc. La doble titulació et permetrà integrar-te a l’Administració pública, tant l’estatal, autonòmica o local, com la de la Unió Europea o d’altres organismes internacionals. Una altra possibilitat és que et dediquis a la docència i a la recerca en dret i/o criminologia.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Cal superar 72,00 B

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Antropologia jurídicaAntropología jurídicaJuridical Anthropology (3104G03022)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret administratiu IDerecho administrativo IAdministrative law I (3104G00064)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret de la personaDerecho de la personaLaw of person (3104G00067)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret dels contractes i de les obligacionsDerecho de los contratos y de las obligacionesLaw of contract and obligations (3104G01005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret romàDerecho romanoRoman law (3104G01040)

BBàsica 6.00 SSemestral

Economia política Economía políticaPolitical economy (3104G00075)

BBàsica 6.00 SSemestral

Història del dret i de les institucionsHistoria del derecho y de las institucionesHistory of law (3104G00078)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció a la ciència políticaIntroducción a la ciencia políticaIntroduction to political science (3104G00074)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció a la criminologiaIntroducción a la criminologíaIntroduction to criminology (3104G03006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció al dret constitucionalIntroducción al derecho constitucionalIntroduction to constitutional law (3104G00068)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció al dret processalIntroducción al derecho procesalIntroduction to procedural law (3104G00077)

BBàsica 6.00 SSemestral

Teoria del dretTeoría del derechoLegal theory (3104G00079)

BBàsica 6.00 SSemestral

Cal superar 18,00 B

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a la psicologia Introducción a la psicologíaIntroduction to psychology (3104G03030)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció a la sociologiaIntroducción a la sociologíaIntroduction to sociology (3104G00080)

BBàsica 6.00 SSemestral

Metodologia de la investigació socialMetodología de la investigación socialMethodology of the social research (3104G00082)

BBàsica 6.00 SSemestral

Cal superar 56,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Bases de la responsabilitat penal (teoria general del delicte)Bases de la responsabilidad penal (teoría general del delito)Principles of criminal law liability (general part of criminal law) (3104G01034)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Despesa pública i recursos per al seu finançamentGasto público y recursos para su financiaciónPublic expenditure and its financing (3104G01017)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret constitucional. Drets i llibertatsDerecho constitucional. Derechos y libertadesConstitutional law. Rights and freedoms (3104G00069)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret constitucional. Estatut i institucions de CatalunyaDerecho constitucional. Estatuto e instituciones de CataluñaConstitutional Law. Catalonia's statute and institutions (3104G00070)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de la responsabilitat civilDerecho de la responsabilidad civilLaw of torts (3104G01006)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret de propietat i drets realsDerecho de propiedad y derechos realesProperty law (3104G01007)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Dret de societatsDerecho de sociedadesCompany law (3104G01026)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret del treball IDerecho del trabajo ILabour law I (3104G01010)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional públic IDerecho internacional público IInternational law I (3104G00071)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret mercantil IDerecho mercantil IMercantile law (3104G01023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret processal civil IDerecho procesal civil ICivil procedural law I (3104G01037)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Dret processal civil IIDerecho procesal civil IICivil procedural law II (3104G01038)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fonaments del dret penalFundamentos del derecho penalPrinciples of criminal law (3104G01033)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Institucions de la Unió EuropeaInstituciones de la Unión EuropeaInstitutions of the European Union (3104G00073)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Cal superar 76,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret administratiu IIDerecho administrativo IIAdministrative law II (3104G00065)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret administratiu IIIDerecho administrativo IIIAdministrative law III (3104G00066)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de famíliaDerecho de familiaFamily law (3104G01008)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret de la seguretat socialDerecho de la seguridad socialSocial security law (3104G01012)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret del treball IIDerecho del trabajo IILabour law II (3104G01011)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret i societat Derecho y sociedadLaw and society (3104G03020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret internacional privat IDerecho internacional privado IPrivate international law I (3104G01021)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional públic IIDerecho internacional público IIInternational law II (3104G00072)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret mercantil IIDerecho mercantil IIMercantile law II (3104G01024)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret mercantil IIIDerecho mercantil IIIMercantile law III (3104G01025)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret penal. Part especialDerecho penal. Parte especial.Criminal law (offences) (3104G00076)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret processal penalDerecho procesal penalCriminal procedural law (3104G01039)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret tributariDerecho tributarioTax law (3104G01018)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Mediació i resolució de conflictes socialsMediación y resolución de conflictos socialesMediation and resolution of social conflicts (3104G03008)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Metodologia jurídicaMetodología jurídicaLegal Methodology (3104G01117)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Sistema tributari espanyol ISistema tributario español ISpanish tax law I (3104G01019)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Teories criminològiquesTeorías criminológicasTheoretical criminology (3104G03007)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Cal superar 77,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Criminalitat econòmicaCriminalidad económicaWhite-collar and corporate crime (3104G03017)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret de la Unió EuropeaDerecho de la Unión EuropeaEuropean Union Law (3104G01030)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de successionsDerecho de sucesionesSuccession's law (3104G01009)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret eclesiàstic de l'estatDerecho eclesiástico del estadoEclesiastical law of state (3104G01016)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional privat IIDerecho internacional privado IIPrivate international law II (3104G01022)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió EuropeaEspacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión EuropeaArea of freedom, security and justice in the European Union (3104G03026)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Filosofia del dretFilosofía del derechoPhilosophy of law (3104G01043)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Justícia de proximitatJusticia de proximidadProximity justice (3104G03009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

La investigació científica aplicada a la criminologiaLa investigación científica aplicada a la CriminologíaThe scientific research applied to the criminology (3104G03014)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

PenologiaPenologíaPenology (3104G03028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Política criminal i control socialPolítica criminal y control socialCriminal policy and social control (3104G03025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Presons i dret penitenciariPrisiones y derecho penitenciarioPrisons (3104G03027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Psicologia criminal Psicología criminalCriminal psychology (3104G03031)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistema tributari espanyol IISistema tributario español IISpanish tax law II (3104G01020)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Tècniques d'investigació qualitativaTécnicas de investigación cualitativaQualitative research techniques (3104G03077)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Tècniques d'investigació quantitativaTécnicas de investigación cuantitativaQuantitative Research techniques (3104G03078)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 43,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi de polítiques públiques Análisis de políticas públicas Analysis of the public policies (3104G00081)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Criminologia aplicadaCriminologia aplicadaApplied criminology (3104G03016)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Immigració i sistema penalInmigración y sistema penalInmigration and criminal sistem (3104G03021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Policia i societatPolicía y sociedadPolice and society (3104G03010)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques externes Prácticas externas Work placements (3104G03074)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Prevenció de la criminalitatPrevención de la criminalidadCrime prevention (3104G03011)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

VictimologiaVictimologíaVictimology (3104G03029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 18,00 TFG

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball final de grau Trabajo de fin de grado Final project (3104G03079)

TFGTreball final de grau 9.00 SSemestral

Treball Final de GrauTrabajo Final de GradoFinal Degree Project (3104G01119)

TFGTreball final de grau 9.00 SSemestral

Requeriment llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell B2 - Francès
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
17 de juliol, 9 h, Sala de Graus de la Facultat de Dret (FD)
Estudiants de segona i posteriors opcions
27 de juliol, 9 h, Sala de Graus de la FD
Dates de matrícula
En primera preferència
17 de juliol, després de la sessió informativa, aules informàtiques de la FD
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, 10.30 h, aules informàtiques de la FD
De segona assignació (en qualsevol preferència)
27 de juliol, després de la sessió informativa, aules informàtiques de la FD
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FD
De segona reassignació de juny
14 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FD
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FD
En convocatòria de setembre
27 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FD
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FD
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 81 20
Correu electrònic
secretaria.dretieconomiques@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.

3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)

5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula