Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Grau en Comunicació Cultural

Grau en Comunicació Cultural

Curs 2018-2019

El Grau de Comunicació Cultural de la UdG pretén integrar en un mateix projecte l’anàlisi dels fonaments de la cultura contemporània i l’impacte dels mitjans de comunicació en la societat actual.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Comunicació Cultural
Branca de coneixement:
Arts i Humanitats
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Comunicació Cultural per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Lletres
Nombre orientatiu de places:
50
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
1.657 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El Grau de Comunicació Cultural té com a tret distintiu principal el fet d’estar atent al món actual des de disciplines molt diverses del món cultural i humanístic. Per això, els mitjans de comunicació, les produccions culturals més variades i les icones audiovisuals del nostre món seran objecte d’anàlisi i crítica en diferents mòduls del grau. En un entorn en què les indústries culturals tradicionals i emergents reclamen, cada cop més, professionals polivalents i amb criteri, volem fer compatible el consum reflexiu de la cultura amb les habilitats i competències tècniques més necessàries en la societat actual.

Objectius formatius

La proposta de Grau de Comunicació Cultural elaborada des de la Facultat de Lletres de la UdG pretén integrar en un mateix projecte l’anàlisi dels fonaments de la cultura contemporània i l’impacte dels mitjans de comunicació en la societat actual. El referent acadèmic internacional d’aquesta proposta són, sobretot, els Media and Cultural Studies del món anglosaxó, amb l’horitzó que aquesta via permeti renovar i enfortir els estudis de Lletres de la nostra facultat. La naturalesa d’aquests estudis posa l’èmfasi, d’una banda, en la creació i transferència de continguts culturals a la societat i, de l’altra, en la col·laboració i vinculació amb un món professional divers i emergent.

Competències adquirides

Tot i que en el decurs del grau de Comunicació Cultural s’adquireixen i desenvolupen una llarga llista de competències adquirides, volem destacar-ne les següents:

 • Analitzar de manera crítica les diferents produccions culturals.
 • Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies en l’àmbit dels estudis culturals i de comunicació.
 • Reflexionar sobre la funció i el sentit ètic del professional de la comunicació en el món contemporani.
 • Comunicar-se oralment i per escrit de forma eficaç, amb coherència i de manera adequada als destinataris, mitjançant discursos orals i escrits cohesionats, comprensibles i cor­rectes.
 • Formular noves propostes (originals i creatives) per enfrontar-se a problemes coneguts o nous.
 • Seleccionar i utilitzar significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a les activitats habituals de les professions pròpies de la comunicació i la cultura.
 • Treballar en equip i desenvolupar els rols propis del treball cooperatiu (col·laboració, lideratge, discussió i reflexió compartida) atenent als valors democràtics, de respecte mutu i de no-discriminació.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Arts i Humanitats.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

El graduat en Comunicació Cultural estarà capacitat per accedir a professions tan diverses com ara: periodista cultural en diferents mitjans i suports, gabinet de premsa, gabinet de comunicació, gestió cultural, creació de continguts en entorns digitals i multimèdia, o transferència de continguts especialitzats en diferents entorns. El grau en Comunicació Cultural, per tant, obre les portes tant al context nacional i internacional com a l’entorn local i comarcal vinculat a la comunicació i la cultura.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Crèdits bàsics de Facultat24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Comunicació oral i escritaComunicación oral y escritaOral and written communication (3102G00001)

BBàsica 12.00 AAnual

L’evolució de les societats humanesLa evolución de las sociedades humanasThe evolution of human societies (3102G00002)

BBàsica 12.00 AAnual

Crèdits bàsics obligatoris propis12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi dels mitjans de comunicació Análisis de los medios de comunicación Media analysis (Media and cultural studies) (3102G00003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Teoria de la comunicació Teoría de la comunicación Media Theory (Media and Cultural Studies) (3102G00004)

BBàsica 6.00 SSemestral

Comunicació audiovisual I12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Comunicació audiovisual IComunicación audiovisual I Media communication I (3102G01020)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Cultura contemporània I12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Cultura contemporània ICultura contemporánea IContemporary culture I (3102G01022)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Crèdits bàsics de Facultat12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Història de la ciència i la cultura Historia de la ciencia y la cultura History of science and culture (3102G00015)

BBàsica 12.00 AAnual

Crédits bàsics complementaris 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments del llenguatgeFundamentos del lenguajeFundamentals of language (3102G00005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Geografia d'EuropaGeografía de EuropaGeography of Europe (3102G00006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Patrimoni natural i problemàtica ambiental a EuropaPatrimonio natural y problemática ambiental en EuropaNatural heritage and environmental problems in Europe (3102G00007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció a la imatge cinematogràficaIntroducción a la imagen cinematográficaIntroduction to cinema studies (3102G00008)

BBàsica 6.00 SSemestral

Patrimoni cultural: conceptes i actuacionsPatrimonio cultural: conceptos y actuacionesCultural Heritage: concepts and accomplishment (3102G00009)

BBàsica 6.00 SSemestral

Antropologia filosòficaAntropología filosóficaPhilosophical antropology (3102G00010)

BBàsica 6.00 SSemestral

ÈticaÉticaEthics (3102G00011)

BBàsica 6.00 SSemestral

Lectures de literatura universalLecturas de literatura universalWorld literature readings (3102G00012)

BBàsica 6.00 AAnual

Gramàtica normativa i ortografia catalanesGramática normativa y ortografía catalanasCatalan: normative grammar and orthography (3102G00013)

BBàsica 6.00 SSemestral

Gramàtica normativa i ortografia de l'espanyolGramática normativa y ortografía del españolSpanish normative grammar and orthography (3102G00014)

BBàsica 6.00 SSemestral

Món actual I. Pau i conflicte en el món actual: economia, política i societatMundo actual I. Paz y conflicto en el mundo actual: economía, política y sociedadThe world today I. Peace and conflict in the world today: economy, politics and society (3102G00016)

BBàsica 6.00 SSemestral

Món actual II. Pau i conflicte en el món actual: patrimoni, memòria i identitat Mundo actual II. Paz y conflicto en el mundo actual: Patrimonio, memoria e identidad The world today II. Peace and conflict in the world today: heritage, memory and identity (3102G00017)

BBàsica 6.00 SSemestral

Llengua i mitjans de comunicació I12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Llengua i mitjans de comunicació ILengua y medios de comunicación ILanguage and mass media I (3102G01018)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Comunicació audiovisual II12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Comunicació audiovisual IIComunicación audiovisual II Media communication II (3102G01021)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Teoria de la comunicació I12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Teoria de la comunicació ITeoría de la comunicación IMedia theory I (3102G01026)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Llengua i mitjans de comunicació II12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Llengua i mitjans de comunicació IILengua y medios de comunicación IILanguage and mass media II (3102G01019)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Cultura contemporània II12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Cultura contemporània IICultura contemporánea IIContemporary culture II (3102G01023)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Minor en Lletres I i II12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Paisatge: visions i intervencióPaisaje: Visiones e intervenciónLandscape: visions and intervention (3102G02040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Geopolítica Geopolítica Geopolitics (3102G02023)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Turisme, territori i medi ambientTurismo, territorio y medio ambiente Tourism, territory and environment (3102G02031)

OPOptativa 6.00 AAnual

Història de la filosofia contemporània Historia de la filosofía contemporánea Contemporary Philosophy (3102G03023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Corrents actuals de la filosofiaCorrientes actuales de la filosofíaCurrent philosophical issues (3102G03024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Filosofia política IFilosofía política IPolitical philosophy I (3102G03034)

OPOptativa 6.00 AAnual

Filosofia política IIFilosofía política IIPolitical philosophy II (3102G03035)

OPOptativa 6.00 AAnual

Estètica IEstética IAesthetics I (3102G03036)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estètica IIEstética IIAesthetics II (3102G03037)

OPOptativa 6.00 AAnual

Història de CatalunyaHistoria de Cataluña History of Catalonia (3102G04020)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història d'EspanyaHistoria de EspañaHistory of Spain (3102G04030)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història econòmica del segle XXHistoria económica del siglo XXEconomic history of the 20th century (3102G04034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Etnohistòria d'AmèricaEtnohistoria de AméricaEthnological history of America (3102G04035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Patrimoni cultural: desenvolupament i sostenibilitatPatrimonio cultural: desarrollo y sostenibilidadCultural heritage: developmen and sustainability (3102G04037)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de les donesHistoria de las mujeresHistory of women (3102G04038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Antropologia de les representacions simbòliquesAntropología de las representaciones simbólicasAnthropology of symbolic representations (3102G04039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art prehistòricArte prehistóricoPrehistoric art (3102G04041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Antropologia contemporàniaAntropología contemporáneaContemporary anthropology (3102G04046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica contemporàniaHistoria económica contemporáneaEconomic contemporary history (3102G04047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Humans fòssilsHumanos fósilesHuman fossil (3102G04048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història d'Amèrica Llatina contemporàniaHistoria de América Latina contemporáneaContemporary Latin American History (3102G04049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història, patrimoni i societatHistoria, patrimonio y sociedadHistory, heritage and society (3102G04050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La cultura femenina a EuropaLa cultura femenina en EuropaThe female culture in Europe (3102G04051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història del llibre i de la lecturaHistoria del libro y de la lecturaHistory of books and reading (3102G04052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Antropologia econòmicaAntropología económicaEconomic Anthropology (3102G04054)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història econòmica d’Espanya Historia económica de EspañaEconomic History of Spain (3102G04056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L’Europa d’entreguerres: patrimoni, memòria i història La Europa de entreguerras: patrimonio, memoria e historiaThe inter-war Europe: heritage, memory and history (3102G04060)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art contemporani IArte contemporáneo IModern & contemporary art I (3102G05024)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art contemporani IIArte contemporáneo IIModern & contemporary art II (3102G05025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de les idees estètiquesHistoria de las ideas estéticasHistory of Aesthetic Ideas (3102G05027)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estètica de la producció i de la recepció de l'obra d'artEstética de la producción y de la recepción de la obra de arteAesthetics of the production and recepcion of work of art (3102G05028)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la música Historia de la música Music history (3102G05029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història i teoria del cinemaHistoria y teoría del cineFilm history and theory (3102G05030)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Museologia MuseologíaMuseology (3102G05032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Músiques del món contemporaniMúsicas del mundo contemporáneo World musics of today (3102G05033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cultura visual: del gravat al net-artCultura visual: del grabado al net-artVisual culture: from prints to net-art (3102G05034)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tradició i modernitat en l'art contemporaniTradición y modernidad en el arte contemporáneoTradition and modernity in contemporary art (3102G05035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió del patrimoni culturalGestión del patrimonio culturalGestion of cultural heritage (3102G05041)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Usos del patrimoni històric-artísticUsos del patrimonio histórico-artísticoUses of the art historical heritage (3102G05042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i cinemaArte y cineArt and cinema (3102G05045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Crítica d'artCrítica de arteArt criticism (3102G05050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Música i arts escèniques Música y artes escénicas Music and scenic arts (3102G05052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estètica de la fotografiaEstética de la fotografíaAesthetics of photography (3102G05054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria de la literaturaTeoría de la literaturaTheory of literature (3102G00022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura catalana: del Modernisme fins a la Guerra CivilLiteratura catalana: del Modernismo hasta la Guerra Civil Catalan literature: From Modernisme to the Civil War (3102G06026)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: de la postguerra a l'actualitatLiteratura catalana: de la posguerra a la actualidadCatalan literature: from the postwar period to present days (3102G06027)

OPOptativa 6.00 AAnual

La llengua catalana: aspectes generalsLa lengua catalana: aspectos generalesCatalan language: an overview (3102G06028)

OPOptativa 6.00 AAnual

Història del català contemporaniHistoria del catalán contemporáneoHistory of contemporary catalan (3102G06030)

OPOptativa 6.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: italiàTercera lengua y literatura: italianoThird language and literature: italian (3102G00033)

OPOptativa 12.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: francèsTercera lengua y literatura: francésThird language and literature: french (3102G00034)

OPOptativa 12.00 AAnual

Crítica literàriaCrítica literariaLiterary criticism (3102G00024)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Literatura catalana: temes i gèneresLiteratura catalana: temas y génerosCatalan literature: topics and genres (3102G00027)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: descripció i variació Lengua catalana: descripción y variaciónCatalan language: description and variation (3102G00028)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyolaLiteratura españolaSpanish literature (3102G00029)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyolaLengua españolaSpanish Language (3102G00030)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua italiana Lengua italiana Italian language (3102G00032)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: aspectes històricsLengua catalana: aspectos históricosCatalan language: historical aspects (3102G06053)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: anàlisi gramaticalLengua catalana: análisis gramaticalCatalan language: grammatical analysis (3102G06054)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura catalana: la prosa narrativaLiteratura catalana: la prosa narrativaCatalan literature: the narrative prose (3102G06055)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la narrativa breuLiteratura catalana: la narrativa breveCatalan literature: the brief narrative (3102G06056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la líricaLiteratura catalana: la líricaCatalan literature: the poetry (3102G06057)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura catalana: sàtira i paròdiaLiteratura catalana: sátira y parodiaCatalan literature: satire and parody (3102G06058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: herois i antiheroisLiteratura catalana: héroes y antihéroesCatalan literature: heroes and anitheroes (3102G06059)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i donaLiteratura catalana: literatura y mujerCatalan literature: literature and woman (3102G06060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i guerraLiteratura catalana: literatura y guerraCatalan literature: literature and war (3102G06061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i poderLiteratura catalana: literatura y poderCatalan literature: literature and power (3102G06062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura fantàsticaLiteratura catalana: literatura fantásticaCatalan literature: fantastic literature (3102G06063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura i cultura italianesLiteratura y cultura italianasLiterature and culture Italian (3102G06064)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Escriptura creativaEscritura creativaCreative writing (3102G06065)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Variació i canvi lingüísticVariación y cambio lingüísticoLanguage variation and change (3102G06066)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura comparada i estudis culturalsLiteratura comparada y estudios culturalesComparative Literature and Cultural Studies (3102G00047)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola contemporània (segle XX)Literatura española contemporánea (siglo XX)Contemporary spanish literature (20th century) (3102G07023)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura hispanoamericana contemporània (segle XX)Literatura hispanoamericana contemporánea (siglo XX)Contemporary latinamerican literature (20th century) (3102G07024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura espanyola del RenaixementLiteratura española del RenacimientoRenaissance spanish literature (3102G07026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola I: sintaxi elementalGramática española I: sintaxis elementalSpanish grammar II: basic syntax (3102G07028)

OPOptativa 6.00 AAnual

Llengua espanyola ILengua española ISpanish language I (3102G07052)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola IILengua española IISpanish language II (3102G07053)

OPOptativa 12.00 AAnual

Llengua espanyola IIILengua española IIISpanish language III (3102G07054)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola IVLengua española IVSpanish language IV (3102G07055)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola VLengua española VSpanish language V (3102G07056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola VILengua española VISpanish language VI (3102G07057)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola ILiteratura española ISpanish literature I (3102G07058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola IILiteratura española IISpanish literature II (3102G07059)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura espanyola IIILiteratura española IIISpanish literature III (3102G07060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola IVLiteratura española IVSpanish literature IV (3102G07061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola VLiteratura española VSpanish literature V (3102G07062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola VILiteratura española VISpanish literature VI (3102G07063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Anàlisi crítica del discurs6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Teoria de la comunicació IITeoría de la comunicación IIMedia theory II (3102G01027)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Anàlisi crítica del discursAnálisis crítico del discursoCritical analysis of the discourse (3102G01035)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Optatives12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Transformacions del món globalTransformaciones del mundo globalGlobal transformations / Optional seminar (3102G01028)

OPOptativa 12.00 AAnual

Discurs i imatgeDiscurso e imagenDiscourse and image / Optional seminar (3102G01029)

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres ISeminario de Letras ISeminar of Arts and Humanities I (3102G01031)

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres IISeminario de Letras IISeminar of Arts and Humanities II (3102G01032)

OPOptativa 12.00 AAnual

Minor en Lletres I i II12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Paisatge: visions i intervencióPaisaje: Visiones e intervenciónLandscape: visions and intervention (3102G02040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Geopolítica Geopolítica Geopolitics (3102G02023)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Turisme, territori i medi ambientTurismo, territorio y medio ambiente Tourism, territory and environment (3102G02031)

OPOptativa 6.00 AAnual

Història de la filosofia contemporània Historia de la filosofía contemporánea Contemporary Philosophy (3102G03023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Corrents actuals de la filosofiaCorrientes actuales de la filosofíaCurrent philosophical issues (3102G03024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Filosofia política IFilosofía política IPolitical philosophy I (3102G03034)

OPOptativa 6.00 AAnual

Filosofia política IIFilosofía política IIPolitical philosophy II (3102G03035)

OPOptativa 6.00 AAnual

Estètica IEstética IAesthetics I (3102G03036)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estètica IIEstética IIAesthetics II (3102G03037)

OPOptativa 6.00 AAnual

Història de CatalunyaHistoria de Cataluña History of Catalonia (3102G04020)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història d'EspanyaHistoria de EspañaHistory of Spain (3102G04030)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història econòmica del segle XXHistoria económica del siglo XXEconomic history of the 20th century (3102G04034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Etnohistòria d'AmèricaEtnohistoria de AméricaEthnological history of America (3102G04035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Patrimoni cultural: desenvolupament i sostenibilitatPatrimonio cultural: desarrollo y sostenibilidadCultural heritage: developmen and sustainability (3102G04037)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de les donesHistoria de las mujeresHistory of women (3102G04038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Antropologia de les representacions simbòliquesAntropología de las representaciones simbólicasAnthropology of symbolic representations (3102G04039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art prehistòricArte prehistóricoPrehistoric art (3102G04041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Antropologia contemporàniaAntropología contemporáneaContemporary anthropology (3102G04046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica contemporàniaHistoria económica contemporáneaEconomic contemporary history (3102G04047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Humans fòssilsHumanos fósilesHuman fossil (3102G04048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història d'Amèrica Llatina contemporàniaHistoria de América Latina contemporáneaContemporary Latin American History (3102G04049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història, patrimoni i societatHistoria, patrimonio y sociedadHistory, heritage and society (3102G04050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La cultura femenina a EuropaLa cultura femenina en EuropaThe female culture in Europe (3102G04051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història del llibre i de la lecturaHistoria del libro y de la lecturaHistory of books and reading (3102G04052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Antropologia econòmicaAntropología económicaEconomic Anthropology (3102G04054)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història econòmica d’Espanya Historia económica de EspañaEconomic History of Spain (3102G04056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L’Europa d’entreguerres: patrimoni, memòria i història La Europa de entreguerras: patrimonio, memoria e historiaThe inter-war Europe: heritage, memory and history (3102G04060)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art contemporani IArte contemporáneo IModern & contemporary art I (3102G05024)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art contemporani IIArte contemporáneo IIModern & contemporary art II (3102G05025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de les idees estètiquesHistoria de las ideas estéticasHistory of Aesthetic Ideas (3102G05027)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estètica de la producció i de la recepció de l'obra d'artEstética de la producción y de la recepción de la obra de arteAesthetics of the production and recepcion of work of art (3102G05028)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la música Historia de la música Music history (3102G05029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història i teoria del cinemaHistoria y teoría del cineFilm history and theory (3102G05030)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Museologia MuseologíaMuseology (3102G05032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Músiques del món contemporaniMúsicas del mundo contemporáneo World musics of today (3102G05033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cultura visual: del gravat al net-artCultura visual: del grabado al net-artVisual culture: from prints to net-art (3102G05034)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tradició i modernitat en l'art contemporaniTradición y modernidad en el arte contemporáneoTradition and modernity in contemporary art (3102G05035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió del patrimoni culturalGestión del patrimonio culturalGestion of cultural heritage (3102G05041)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Usos del patrimoni històric-artísticUsos del patrimonio histórico-artísticoUses of the art historical heritage (3102G05042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i cinemaArte y cineArt and cinema (3102G05045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Crítica d'artCrítica de arteArt criticism (3102G05050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Música i arts escèniques Música y artes escénicas Music and scenic arts (3102G05052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estètica de la fotografiaEstética de la fotografíaAesthetics of photography (3102G05054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria de la literaturaTeoría de la literaturaTheory of literature (3102G00022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura catalana: del Modernisme fins a la Guerra CivilLiteratura catalana: del Modernismo hasta la Guerra Civil Catalan literature: From Modernisme to the Civil War (3102G06026)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: de la postguerra a l'actualitatLiteratura catalana: de la posguerra a la actualidadCatalan literature: from the postwar period to present days (3102G06027)

OPOptativa 6.00 AAnual

La llengua catalana: aspectes generalsLa lengua catalana: aspectos generalesCatalan language: an overview (3102G06028)

OPOptativa 6.00 AAnual

Història del català contemporaniHistoria del catalán contemporáneoHistory of contemporary catalan (3102G06030)

OPOptativa 6.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: italiàTercera lengua y literatura: italianoThird language and literature: italian (3102G00033)

OPOptativa 12.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: francèsTercera lengua y literatura: francésThird language and literature: french (3102G00034)

OPOptativa 12.00 AAnual

Crítica literàriaCrítica literariaLiterary criticism (3102G00024)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Literatura catalana: temes i gèneresLiteratura catalana: temas y génerosCatalan literature: topics and genres (3102G00027)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: descripció i variació Lengua catalana: descripción y variaciónCatalan language: description and variation (3102G00028)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyolaLiteratura españolaSpanish literature (3102G00029)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyolaLengua españolaSpanish Language (3102G00030)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua italiana Lengua italiana Italian language (3102G00032)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: aspectes històricsLengua catalana: aspectos históricosCatalan language: historical aspects (3102G06053)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: anàlisi gramaticalLengua catalana: análisis gramaticalCatalan language: grammatical analysis (3102G06054)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura catalana: la prosa narrativaLiteratura catalana: la prosa narrativaCatalan literature: the narrative prose (3102G06055)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la narrativa breuLiteratura catalana: la narrativa breveCatalan literature: the brief narrative (3102G06056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la líricaLiteratura catalana: la líricaCatalan literature: the poetry (3102G06057)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura catalana: sàtira i paròdiaLiteratura catalana: sátira y parodiaCatalan literature: satire and parody (3102G06058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: herois i antiheroisLiteratura catalana: héroes y antihéroesCatalan literature: heroes and anitheroes (3102G06059)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i donaLiteratura catalana: literatura y mujerCatalan literature: literature and woman (3102G06060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i guerraLiteratura catalana: literatura y guerraCatalan literature: literature and war (3102G06061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i poderLiteratura catalana: literatura y poderCatalan literature: literature and power (3102G06062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura fantàsticaLiteratura catalana: literatura fantásticaCatalan literature: fantastic literature (3102G06063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura i cultura italianesLiteratura y cultura italianasLiterature and culture Italian (3102G06064)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Escriptura creativaEscritura creativaCreative writing (3102G06065)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Variació i canvi lingüísticVariación y cambio lingüísticoLanguage variation and change (3102G06066)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura comparada i estudis culturalsLiteratura comparada y estudios culturalesComparative Literature and Cultural Studies (3102G00047)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola contemporània (segle XX)Literatura española contemporánea (siglo XX)Contemporary spanish literature (20th century) (3102G07023)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura hispanoamericana contemporània (segle XX)Literatura hispanoamericana contemporánea (siglo XX)Contemporary latinamerican literature (20th century) (3102G07024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura espanyola del RenaixementLiteratura española del RenacimientoRenaissance spanish literature (3102G07026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola I: sintaxi elementalGramática española I: sintaxis elementalSpanish grammar II: basic syntax (3102G07028)

OPOptativa 6.00 AAnual

Llengua espanyola ILengua española ISpanish language I (3102G07052)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola IILengua española IISpanish language II (3102G07053)

OPOptativa 12.00 AAnual

Llengua espanyola IIILengua española IIISpanish language III (3102G07054)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola IVLengua española IVSpanish language IV (3102G07055)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola VLengua española VSpanish language V (3102G07056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola VILengua española VISpanish language VI (3102G07057)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola ILiteratura española ISpanish literature I (3102G07058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola IILiteratura española IISpanish literature II (3102G07059)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura espanyola IIILiteratura española IIISpanish literature III (3102G07060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola IVLiteratura española IVSpanish literature IV (3102G07061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola VLiteratura española VSpanish literature V (3102G07062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola VILiteratura española VISpanish literature VI (3102G07063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Treball final12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball final de grauTrabajo final de gradoFinal project (3102G01033)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Optatives36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Transformacions del món globalTransformaciones del mundo globalGlobal transformations / Optional seminar (3102G01028)

OPOptativa 12.00 AAnual

Discurs i imatgeDiscurso e imagenDiscourse and image / Optional seminar (3102G01029)

OPOptativa 12.00 AAnual

Pràctiques externesPrácticas externasWork placements (3102G01030)

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres ISeminario de Letras ISeminar of Arts and Humanities I (3102G01031)

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres IISeminario de Letras IISeminar of Arts and Humanities II (3102G01032)

OPOptativa 12.00 AAnual

Optativitat + reconeixement acadèmic78.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Paisatge: visions i intervencióPaisaje: Visiones e intervenciónLandscape: visions and intervention (3102G02040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Geopolítica Geopolítica Geopolitics (3102G02023)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Turisme, territori i medi ambientTurismo, territorio y medio ambiente Tourism, territory and environment (3102G02031)

OPOptativa 6.00 AAnual

Història de la filosofia contemporània Historia de la filosofía contemporánea Contemporary Philosophy (3102G03023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Corrents actuals de la filosofiaCorrientes actuales de la filosofíaCurrent philosophical issues (3102G03024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Filosofia política IFilosofía política IPolitical philosophy I (3102G03034)

OPOptativa 6.00 AAnual

Filosofia política IIFilosofía política IIPolitical philosophy II (3102G03035)

OPOptativa 6.00 AAnual

Estètica IEstética IAesthetics I (3102G03036)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estètica IIEstética IIAesthetics II (3102G03037)

OPOptativa 6.00 AAnual

Història de CatalunyaHistoria de Cataluña History of Catalonia (3102G04020)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història d'EspanyaHistoria de EspañaHistory of Spain (3102G04030)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història econòmica del segle XXHistoria económica del siglo XXEconomic history of the 20th century (3102G04034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Etnohistòria d'AmèricaEtnohistoria de AméricaEthnological history of America (3102G04035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Patrimoni cultural: desenvolupament i sostenibilitatPatrimonio cultural: desarrollo y sostenibilidadCultural heritage: developmen and sustainability (3102G04037)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de les donesHistoria de las mujeresHistory of women (3102G04038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Antropologia de les representacions simbòliquesAntropología de las representaciones simbólicasAnthropology of symbolic representations (3102G04039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art prehistòricArte prehistóricoPrehistoric art (3102G04041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Antropologia contemporàniaAntropología contemporáneaContemporary anthropology (3102G04046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica contemporàniaHistoria económica contemporáneaEconomic contemporary history (3102G04047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Humans fòssilsHumanos fósilesHuman fossil (3102G04048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història d'Amèrica Llatina contemporàniaHistoria de América Latina contemporáneaContemporary Latin American History (3102G04049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història, patrimoni i societatHistoria, patrimonio y sociedadHistory, heritage and society (3102G04050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La cultura femenina a EuropaLa cultura femenina en EuropaThe female culture in Europe (3102G04051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història del llibre i de la lecturaHistoria del libro y de la lecturaHistory of books and reading (3102G04052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Antropologia econòmicaAntropología económicaEconomic Anthropology (3102G04054)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història econòmica d’Espanya Historia económica de EspañaEconomic History of Spain (3102G04056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L’Europa d’entreguerres: patrimoni, memòria i història La Europa de entreguerras: patrimonio, memoria e historiaThe inter-war Europe: heritage, memory and history (3102G04060)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art contemporani IArte contemporáneo IModern & contemporary art I (3102G05024)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art contemporani IIArte contemporáneo IIModern & contemporary art II (3102G05025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de les idees estètiquesHistoria de las ideas estéticasHistory of Aesthetic Ideas (3102G05027)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estètica de la producció i de la recepció de l'obra d'artEstética de la producción y de la recepción de la obra de arteAesthetics of the production and recepcion of work of art (3102G05028)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la música Historia de la música Music history (3102G05029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història i teoria del cinemaHistoria y teoría del cineFilm history and theory (3102G05030)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Museologia MuseologíaMuseology (3102G05032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Músiques del món contemporaniMúsicas del mundo contemporáneo World musics of today (3102G05033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cultura visual: del gravat al net-artCultura visual: del grabado al net-artVisual culture: from prints to net-art (3102G05034)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tradició i modernitat en l'art contemporaniTradición y modernidad en el arte contemporáneoTradition and modernity in contemporary art (3102G05035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió del patrimoni culturalGestión del patrimonio culturalGestion of cultural heritage (3102G05041)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Usos del patrimoni històric-artísticUsos del patrimonio histórico-artísticoUses of the art historical heritage (3102G05042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i cinemaArte y cineArt and cinema (3102G05045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Crítica d'artCrítica de arteArt criticism (3102G05050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Música i arts escèniques Música y artes escénicas Music and scenic arts (3102G05052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estètica de la fotografiaEstética de la fotografíaAesthetics of photography (3102G05054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria de la literaturaTeoría de la literaturaTheory of literature (3102G00022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura catalana: del Modernisme fins a la Guerra CivilLiteratura catalana: del Modernismo hasta la Guerra Civil Catalan literature: From Modernisme to the Civil War (3102G06026)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: de la postguerra a l'actualitatLiteratura catalana: de la posguerra a la actualidadCatalan literature: from the postwar period to present days (3102G06027)

OPOptativa 6.00 AAnual

La llengua catalana: aspectes generalsLa lengua catalana: aspectos generalesCatalan language: an overview (3102G06028)

OPOptativa 6.00 AAnual

Història del català contemporaniHistoria del catalán contemporáneoHistory of contemporary catalan (3102G06030)

OPOptativa 6.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: italiàTercera lengua y literatura: italianoThird language and literature: italian (3102G00033)

OPOptativa 12.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: francèsTercera lengua y literatura: francésThird language and literature: french (3102G00034)

OPOptativa 12.00 AAnual

Crítica literàriaCrítica literariaLiterary criticism (3102G00024)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Literatura catalana: temes i gèneresLiteratura catalana: temas y génerosCatalan literature: topics and genres (3102G00027)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: descripció i variació Lengua catalana: descripción y variaciónCatalan language: description and variation (3102G00028)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyolaLiteratura españolaSpanish literature (3102G00029)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyolaLengua españolaSpanish Language (3102G00030)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua italiana Lengua italiana Italian language (3102G00032)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: aspectes històricsLengua catalana: aspectos históricosCatalan language: historical aspects (3102G06053)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: anàlisi gramaticalLengua catalana: análisis gramaticalCatalan language: grammatical analysis (3102G06054)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura catalana: la prosa narrativaLiteratura catalana: la prosa narrativaCatalan literature: the narrative prose (3102G06055)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la narrativa breuLiteratura catalana: la narrativa breveCatalan literature: the brief narrative (3102G06056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la líricaLiteratura catalana: la líricaCatalan literature: the poetry (3102G06057)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura catalana: sàtira i paròdiaLiteratura catalana: sátira y parodiaCatalan literature: satire and parody (3102G06058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: herois i antiheroisLiteratura catalana: héroes y antihéroesCatalan literature: heroes and anitheroes (3102G06059)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i donaLiteratura catalana: literatura y mujerCatalan literature: literature and woman (3102G06060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i guerraLiteratura catalana: literatura y guerraCatalan literature: literature and war (3102G06061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i poderLiteratura catalana: literatura y poderCatalan literature: literature and power (3102G06062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura fantàsticaLiteratura catalana: literatura fantásticaCatalan literature: fantastic literature (3102G06063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura i cultura italianesLiteratura y cultura italianasLiterature and culture Italian (3102G06064)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Escriptura creativaEscritura creativaCreative writing (3102G06065)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Variació i canvi lingüísticVariación y cambio lingüísticoLanguage variation and change (3102G06066)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura comparada i estudis culturalsLiteratura comparada y estudios culturalesComparative Literature and Cultural Studies (3102G00047)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola contemporània (segle XX)Literatura española contemporánea (siglo XX)Contemporary spanish literature (20th century) (3102G07023)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura hispanoamericana contemporània (segle XX)Literatura hispanoamericana contemporánea (siglo XX)Contemporary latinamerican literature (20th century) (3102G07024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura espanyola del RenaixementLiteratura española del RenacimientoRenaissance spanish literature (3102G07026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola I: sintaxi elementalGramática española I: sintaxis elementalSpanish grammar II: basic syntax (3102G07028)

OPOptativa 6.00 AAnual

Llengua espanyola ILengua española ISpanish language I (3102G07052)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola IILengua española IISpanish language II (3102G07053)

OPOptativa 12.00 AAnual

Llengua espanyola IIILengua española IIISpanish language III (3102G07054)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola IVLengua española IVSpanish language IV (3102G07055)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola VLengua española VSpanish language V (3102G07056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola VILengua española VISpanish language VI (3102G07057)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola ILiteratura española ISpanish literature I (3102G07058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola IILiteratura española IISpanish literature II (3102G07059)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura espanyola IIILiteratura española IIISpanish literature III (3102G07060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola IVLiteratura española IVSpanish literature IV (3102G07061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola VLiteratura española VSpanish literature V (3102G07062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola VILiteratura española VISpanish literature VI (3102G07063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Transformacions del món globalTransformaciones del mundo globalGlobal transformations / Optional seminar (3102G01028)

OPOptativa 12.00 AAnual

Discurs i imatgeDiscurso e imagenDiscourse and image / Optional seminar (3102G01029)

OPOptativa 12.00 AAnual

Pràctiques externesPrácticas externasWork placements (3102G01030)

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres ISeminario de Letras ISeminar of Arts and Humanities I (3102G01031)

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres IISeminario de Letras IISeminar of Arts and Humanities II (3102G01032)

OPOptativa 12.00 AAnual

Cal superar 1 dels requisits següents

Cal superar 2 dels requisits següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Paisatge: visions i intervencióPaisaje: Visiones e intervenciónLandscape: visions and intervention (3102G02040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Geopolítica Geopolítica Geopolitics (3102G02023)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Turisme, territori i medi ambientTurismo, territorio y medio ambiente Tourism, territory and environment (3102G02031)

OPOptativa 6.00 AAnual

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Història de la filosofia contemporània Historia de la filosofía contemporánea Contemporary Philosophy (3102G03023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Corrents actuals de la filosofiaCorrientes actuales de la filosofíaCurrent philosophical issues (3102G03024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Filosofia política IFilosofía política IPolitical philosophy I (3102G03034)

OPOptativa 6.00 AAnual

Filosofia política IIFilosofía política IIPolitical philosophy II (3102G03035)

OPOptativa 6.00 AAnual

Estètica IEstética IAesthetics I (3102G03036)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estètica IIEstética IIAesthetics II (3102G03037)

OPOptativa 6.00 AAnual

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Història de CatalunyaHistoria de Cataluña History of Catalonia (3102G04020)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història d'EspanyaHistoria de EspañaHistory of Spain (3102G04030)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història econòmica del segle XXHistoria económica del siglo XXEconomic history of the 20th century (3102G04034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Etnohistòria d'AmèricaEtnohistoria de AméricaEthnological history of America (3102G04035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Patrimoni cultural: desenvolupament i sostenibilitatPatrimonio cultural: desarrollo y sostenibilidadCultural heritage: developmen and sustainability (3102G04037)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de les donesHistoria de las mujeresHistory of women (3102G04038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Antropologia de les representacions simbòliquesAntropología de las representaciones simbólicasAnthropology of symbolic representations (3102G04039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art prehistòricArte prehistóricoPrehistoric art (3102G04041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Antropologia contemporàniaAntropología contemporáneaContemporary anthropology (3102G04046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica contemporàniaHistoria económica contemporáneaEconomic contemporary history (3102G04047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Humans fòssilsHumanos fósilesHuman fossil (3102G04048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història d'Amèrica Llatina contemporàniaHistoria de América Latina contemporáneaContemporary Latin American History (3102G04049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història, patrimoni i societatHistoria, patrimonio y sociedadHistory, heritage and society (3102G04050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La cultura femenina a EuropaLa cultura femenina en EuropaThe female culture in Europe (3102G04051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història del llibre i de la lecturaHistoria del libro y de la lecturaHistory of books and reading (3102G04052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Antropologia econòmicaAntropología económicaEconomic Anthropology (3102G04054)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història econòmica d’Espanya Historia económica de EspañaEconomic History of Spain (3102G04056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L’Europa d’entreguerres: patrimoni, memòria i història La Europa de entreguerras: patrimonio, memoria e historiaThe inter-war Europe: heritage, memory and history (3102G04060)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Art contemporani IArte contemporáneo IModern & contemporary art I (3102G05024)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art contemporani IIArte contemporáneo IIModern & contemporary art II (3102G05025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de les idees estètiquesHistoria de las ideas estéticasHistory of Aesthetic Ideas (3102G05027)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estètica de la producció i de la recepció de l'obra d'artEstética de la producción y de la recepción de la obra de arteAesthetics of the production and recepcion of work of art (3102G05028)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la música Historia de la música Music history (3102G05029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història i teoria del cinemaHistoria y teoría del cineFilm history and theory (3102G05030)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Museologia MuseologíaMuseology (3102G05032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Músiques del món contemporaniMúsicas del mundo contemporáneo World musics of today (3102G05033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cultura visual: del gravat al net-artCultura visual: del grabado al net-artVisual culture: from prints to net-art (3102G05034)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tradició i modernitat en l'art contemporaniTradición y modernidad en el arte contemporáneoTradition and modernity in contemporary art (3102G05035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió del patrimoni culturalGestión del patrimonio culturalGestion of cultural heritage (3102G05041)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Usos del patrimoni històric-artísticUsos del patrimonio histórico-artísticoUses of the art historical heritage (3102G05042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i cinemaArte y cineArt and cinema (3102G05045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Crítica d'artCrítica de arteArt criticism (3102G05050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Música i arts escèniques Música y artes escénicas Music and scenic arts (3102G05052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estètica de la fotografiaEstética de la fotografíaAesthetics of photography (3102G05054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Teoria de la literaturaTeoría de la literaturaTheory of literature (3102G00022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura catalana: del Modernisme fins a la Guerra CivilLiteratura catalana: del Modernismo hasta la Guerra Civil Catalan literature: From Modernisme to the Civil War (3102G06026)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: de la postguerra a l'actualitatLiteratura catalana: de la posguerra a la actualidadCatalan literature: from the postwar period to present days (3102G06027)

OPOptativa 6.00 AAnual

La llengua catalana: aspectes generalsLa lengua catalana: aspectos generalesCatalan language: an overview (3102G06028)

OPOptativa 6.00 AAnual

Història del català contemporaniHistoria del catalán contemporáneoHistory of contemporary catalan (3102G06030)

OPOptativa 6.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: italiàTercera lengua y literatura: italianoThird language and literature: italian (3102G00033)

OPOptativa 12.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: francèsTercera lengua y literatura: francésThird language and literature: french (3102G00034)

OPOptativa 12.00 AAnual

Crítica literàriaCrítica literariaLiterary criticism (3102G00024)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Literatura catalana: temes i gèneresLiteratura catalana: temas y génerosCatalan literature: topics and genres (3102G00027)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: descripció i variació Lengua catalana: descripción y variaciónCatalan language: description and variation (3102G00028)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyolaLiteratura españolaSpanish literature (3102G00029)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyolaLengua españolaSpanish Language (3102G00030)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua italiana Lengua italiana Italian language (3102G00032)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: aspectes històricsLengua catalana: aspectos históricosCatalan language: historical aspects (3102G06053)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: anàlisi gramaticalLengua catalana: análisis gramaticalCatalan language: grammatical analysis (3102G06054)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura catalana: la prosa narrativaLiteratura catalana: la prosa narrativaCatalan literature: the narrative prose (3102G06055)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la narrativa breuLiteratura catalana: la narrativa breveCatalan literature: the brief narrative (3102G06056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la líricaLiteratura catalana: la líricaCatalan literature: the poetry (3102G06057)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura catalana: sàtira i paròdiaLiteratura catalana: sátira y parodiaCatalan literature: satire and parody (3102G06058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: herois i antiheroisLiteratura catalana: héroes y antihéroesCatalan literature: heroes and anitheroes (3102G06059)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i donaLiteratura catalana: literatura y mujerCatalan literature: literature and woman (3102G06060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i guerraLiteratura catalana: literatura y guerraCatalan literature: literature and war (3102G06061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i poderLiteratura catalana: literatura y poderCatalan literature: literature and power (3102G06062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura fantàsticaLiteratura catalana: literatura fantásticaCatalan literature: fantastic literature (3102G06063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura i cultura italianesLiteratura y cultura italianasLiterature and culture Italian (3102G06064)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Escriptura creativaEscritura creativaCreative writing (3102G06065)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Variació i canvi lingüísticVariación y cambio lingüísticoLanguage variation and change (3102G06066)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura comparada i estudis culturalsLiteratura comparada y estudios culturalesComparative Literature and Cultural Studies (3102G00047)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Teoria de la literaturaTeoría de la literaturaTheory of literature (3102G00022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tercera llengua i literatura: italiàTercera lengua y literatura: italianoThird language and literature: italian (3102G00033)

OPOptativa 12.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: francèsTercera lengua y literatura: francésThird language and literature: french (3102G00034)

OPOptativa 12.00 AAnual

Crítica literàriaCrítica literariaLiterary criticism (3102G00024)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Literatura catalana: temes i gèneresLiteratura catalana: temas y génerosCatalan literature: topics and genres (3102G00027)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: descripció i variació Lengua catalana: descripción y variaciónCatalan language: description and variation (3102G00028)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyolaLiteratura españolaSpanish literature (3102G00029)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyolaLengua españolaSpanish Language (3102G00030)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua italiana Lengua italiana Italian language (3102G00032)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola contemporània (segle XX)Literatura española contemporánea (siglo XX)Contemporary spanish literature (20th century) (3102G07023)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura hispanoamericana contemporània (segle XX)Literatura hispanoamericana contemporánea (siglo XX)Contemporary latinamerican literature (20th century) (3102G07024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura espanyola del RenaixementLiteratura española del RenacimientoRenaissance spanish literature (3102G07026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola I: sintaxi elementalGramática española I: sintaxis elementalSpanish grammar II: basic syntax (3102G07028)

OPOptativa 6.00 AAnual

Llengua espanyola ILengua española ISpanish language I (3102G07052)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola IILengua española IISpanish language II (3102G07053)

OPOptativa 12.00 AAnual

Llengua espanyola IIILengua española IIISpanish language III (3102G07054)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola IVLengua española IVSpanish language IV (3102G07055)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola VLengua española VSpanish language V (3102G07056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola VILengua española VISpanish language VI (3102G07057)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola ILiteratura española ISpanish literature I (3102G07058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola IILiteratura española IISpanish literature II (3102G07059)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura espanyola IIILiteratura española IIISpanish literature III (3102G07060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola IVLiteratura española IVSpanish literature IV (3102G07061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola VLiteratura española VSpanish literature V (3102G07062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola VILiteratura española VISpanish literature VI (3102G07063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Variació i canvi lingüísticVariación y cambio lingüísticoLanguage variation and change (3102G06066)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura comparada i estudis culturalsLiteratura comparada y estudios culturalesComparative Literature and Cultural Studies (3102G00047)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cal superar 1 dels requisits següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Paisatge: visions i intervencióPaisaje: Visiones e intervenciónLandscape: visions and intervention (3102G02040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Geopolítica Geopolítica Geopolitics (3102G02023)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Turisme, territori i medi ambientTurismo, territorio y medio ambiente Tourism, territory and environment (3102G02031)

OPOptativa 6.00 AAnual

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Història de la filosofia contemporània Historia de la filosofía contemporánea Contemporary Philosophy (3102G03023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Corrents actuals de la filosofiaCorrientes actuales de la filosofíaCurrent philosophical issues (3102G03024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Filosofia política IFilosofía política IPolitical philosophy I (3102G03034)

OPOptativa 6.00 AAnual

Filosofia política IIFilosofía política IIPolitical philosophy II (3102G03035)

OPOptativa 6.00 AAnual

Estètica IEstética IAesthetics I (3102G03036)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estètica IIEstética IIAesthetics II (3102G03037)

OPOptativa 6.00 AAnual

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Història de CatalunyaHistoria de Cataluña History of Catalonia (3102G04020)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història d'EspanyaHistoria de EspañaHistory of Spain (3102G04030)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història econòmica del segle XXHistoria económica del siglo XXEconomic history of the 20th century (3102G04034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Etnohistòria d'AmèricaEtnohistoria de AméricaEthnological history of America (3102G04035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Patrimoni cultural: desenvolupament i sostenibilitatPatrimonio cultural: desarrollo y sostenibilidadCultural heritage: developmen and sustainability (3102G04037)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de les donesHistoria de las mujeresHistory of women (3102G04038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Antropologia de les representacions simbòliquesAntropología de las representaciones simbólicasAnthropology of symbolic representations (3102G04039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art prehistòricArte prehistóricoPrehistoric art (3102G04041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Antropologia contemporàniaAntropología contemporáneaContemporary anthropology (3102G04046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica contemporàniaHistoria económica contemporáneaEconomic contemporary history (3102G04047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Humans fòssilsHumanos fósilesHuman fossil (3102G04048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història d'Amèrica Llatina contemporàniaHistoria de América Latina contemporáneaContemporary Latin American History (3102G04049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història, patrimoni i societatHistoria, patrimonio y sociedadHistory, heritage and society (3102G04050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La cultura femenina a EuropaLa cultura femenina en EuropaThe female culture in Europe (3102G04051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història del llibre i de la lecturaHistoria del libro y de la lecturaHistory of books and reading (3102G04052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Antropologia econòmicaAntropología económicaEconomic Anthropology (3102G04054)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història econòmica d’Espanya Historia económica de EspañaEconomic History of Spain (3102G04056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L’Europa d’entreguerres: patrimoni, memòria i història La Europa de entreguerras: patrimonio, memoria e historiaThe inter-war Europe: heritage, memory and history (3102G04060)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Art contemporani IArte contemporáneo IModern & contemporary art I (3102G05024)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art contemporani IIArte contemporáneo IIModern & contemporary art II (3102G05025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de les idees estètiquesHistoria de las ideas estéticasHistory of Aesthetic Ideas (3102G05027)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estètica de la producció i de la recepció de l'obra d'artEstética de la producción y de la recepción de la obra de arteAesthetics of the production and recepcion of work of art (3102G05028)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la música Historia de la música Music history (3102G05029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història i teoria del cinemaHistoria y teoría del cineFilm history and theory (3102G05030)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Museologia MuseologíaMuseology (3102G05032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Músiques del món contemporaniMúsicas del mundo contemporáneo World musics of today (3102G05033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cultura visual: del gravat al net-artCultura visual: del grabado al net-artVisual culture: from prints to net-art (3102G05034)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tradició i modernitat en l'art contemporaniTradición y modernidad en el arte contemporáneoTradition and modernity in contemporary art (3102G05035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió del patrimoni culturalGestión del patrimonio culturalGestion of cultural heritage (3102G05041)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Usos del patrimoni històric-artísticUsos del patrimonio histórico-artísticoUses of the art historical heritage (3102G05042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i cinemaArte y cineArt and cinema (3102G05045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Crítica d'artCrítica de arteArt criticism (3102G05050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Música i arts escèniques Música y artes escénicas Music and scenic arts (3102G05052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estètica de la fotografiaEstética de la fotografíaAesthetics of photography (3102G05054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Teoria de la literaturaTeoría de la literaturaTheory of literature (3102G00022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura catalana: del Modernisme fins a la Guerra CivilLiteratura catalana: del Modernismo hasta la Guerra Civil Catalan literature: From Modernisme to the Civil War (3102G06026)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: de la postguerra a l'actualitatLiteratura catalana: de la posguerra a la actualidadCatalan literature: from the postwar period to present days (3102G06027)

OPOptativa 6.00 AAnual

La llengua catalana: aspectes generalsLa lengua catalana: aspectos generalesCatalan language: an overview (3102G06028)

OPOptativa 6.00 AAnual

Història del català contemporaniHistoria del catalán contemporáneoHistory of contemporary catalan (3102G06030)

OPOptativa 6.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: italiàTercera lengua y literatura: italianoThird language and literature: italian (3102G00033)

OPOptativa 12.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: francèsTercera lengua y literatura: francésThird language and literature: french (3102G00034)

OPOptativa 12.00 AAnual

Crítica literàriaCrítica literariaLiterary criticism (3102G00024)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Literatura catalana: temes i gèneresLiteratura catalana: temas y génerosCatalan literature: topics and genres (3102G00027)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: descripció i variació Lengua catalana: descripción y variaciónCatalan language: description and variation (3102G00028)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyolaLiteratura españolaSpanish literature (3102G00029)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyolaLengua españolaSpanish Language (3102G00030)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua italiana Lengua italiana Italian language (3102G00032)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: aspectes històricsLengua catalana: aspectos históricosCatalan language: historical aspects (3102G06053)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: anàlisi gramaticalLengua catalana: análisis gramaticalCatalan language: grammatical analysis (3102G06054)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura catalana: la prosa narrativaLiteratura catalana: la prosa narrativaCatalan literature: the narrative prose (3102G06055)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la narrativa breuLiteratura catalana: la narrativa breveCatalan literature: the brief narrative (3102G06056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la líricaLiteratura catalana: la líricaCatalan literature: the poetry (3102G06057)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura catalana: sàtira i paròdiaLiteratura catalana: sátira y parodiaCatalan literature: satire and parody (3102G06058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: herois i antiheroisLiteratura catalana: héroes y antihéroesCatalan literature: heroes and anitheroes (3102G06059)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i donaLiteratura catalana: literatura y mujerCatalan literature: literature and woman (3102G06060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i guerraLiteratura catalana: literatura y guerraCatalan literature: literature and war (3102G06061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i poderLiteratura catalana: literatura y poderCatalan literature: literature and power (3102G06062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura fantàsticaLiteratura catalana: literatura fantásticaCatalan literature: fantastic literature (3102G06063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura i cultura italianesLiteratura y cultura italianasLiterature and culture Italian (3102G06064)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Escriptura creativaEscritura creativaCreative writing (3102G06065)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Variació i canvi lingüísticVariación y cambio lingüísticoLanguage variation and change (3102G06066)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura comparada i estudis culturalsLiteratura comparada y estudios culturalesComparative Literature and Cultural Studies (3102G00047)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Teoria de la literaturaTeoría de la literaturaTheory of literature (3102G00022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tercera llengua i literatura: italiàTercera lengua y literatura: italianoThird language and literature: italian (3102G00033)

OPOptativa 12.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: francèsTercera lengua y literatura: francésThird language and literature: french (3102G00034)

OPOptativa 12.00 AAnual

Crítica literàriaCrítica literariaLiterary criticism (3102G00024)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Literatura catalana: temes i gèneresLiteratura catalana: temas y génerosCatalan literature: topics and genres (3102G00027)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: descripció i variació Lengua catalana: descripción y variaciónCatalan language: description and variation (3102G00028)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyolaLiteratura españolaSpanish literature (3102G00029)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyolaLengua españolaSpanish Language (3102G00030)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua italiana Lengua italiana Italian language (3102G00032)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola contemporània (segle XX)Literatura española contemporánea (siglo XX)Contemporary spanish literature (20th century) (3102G07023)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura hispanoamericana contemporània (segle XX)Literatura hispanoamericana contemporánea (siglo XX)Contemporary latinamerican literature (20th century) (3102G07024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura espanyola del RenaixementLiteratura española del RenacimientoRenaissance spanish literature (3102G07026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola I: sintaxi elementalGramática española I: sintaxis elementalSpanish grammar II: basic syntax (3102G07028)

OPOptativa 6.00 AAnual

Llengua espanyola ILengua española ISpanish language I (3102G07052)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola IILengua española IISpanish language II (3102G07053)

OPOptativa 12.00 AAnual

Llengua espanyola IIILengua española IIISpanish language III (3102G07054)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola IVLengua española IVSpanish language IV (3102G07055)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola VLengua española VSpanish language V (3102G07056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola VILengua española VISpanish language VI (3102G07057)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola ILiteratura española ISpanish literature I (3102G07058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola IILiteratura española IISpanish literature II (3102G07059)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura espanyola IIILiteratura española IIISpanish literature III (3102G07060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola IVLiteratura española IVSpanish literature IV (3102G07061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola VLiteratura española VSpanish literature V (3102G07062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola VILiteratura española VISpanish literature VI (3102G07063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Variació i canvi lingüísticVariación y cambio lingüísticoLanguage variation and change (3102G06066)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura comparada i estudis culturalsLiteratura comparada y estudios culturalesComparative Literature and Cultural Studies (3102G00047)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Requisit de llegua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
13 de juliol, a les 9.30 h, a la Sala de Graus de l’Edifici Sant Domènec
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 9.30 h, a la Sala de Graus de l’Edifici Sant Domènec
Estudiants de setembre
27 de setembre, a les 9 h, a la Sala de Graus de l’Edifici Sant Domènec
Dates de matrícula
En primera preferència
13 de juliol, després de la sessió informativa fins a les 13 h, a l’aula informàtica
17 i 18 de juliol, de 10 h a 13 h, a l’aula informàtica
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 13 h, a l’aula informàtica
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, després de la sessió informativa fins a les 13 h, a l’aula informàtica
27 de juliol, de 10 h a 13 h, a l’aula informàtica
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, després de la sessió informativa fins a les 13 h, a l’aula informàtica
En matrícula d’octubre   
9 d'octubre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
27 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfons
972 418 220 / 972 419 703
Correu electrònic
secacad.aellt@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.

3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)

5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula