Grau en Medicina

Grau en Medicina

Curs 2018-2019

La metodologia principal que s'empra en els estudis de Medicina de la UdG és l'aprenentatge basat en problemes (ABP). Aquesta metodologia estimula que l'estudiant construeixi activament el coneixement a partir de l'anàlisi crítica i discussió en grups petits de situacions o casos clínics i, simultàniament, desenvolupa competències cabdals per al seu futur professional, com el treball en equip, les habilitats comunicatives, la identificació de problemes, l'anàlisi situacional o la gestió de la incertesa.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Medicina
Branca de coneixement:
Ciències de la Salut
Durada:
6 anys
Crèdits europeus:
360
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Medicina per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Medicina
Nombre orientatiu de places:
80
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

2.315 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

T'oferim una docència de qualitat caracteritzada pels aspectes següents:

 • Participació activa en el teu procés d'aprenentatge per tal que desenvolupis les teves capacitats de raonament, d'autoaprenentatge i d'avaluació.
 • Aprenentatge basat en la pràctica, que facilita que adquireixis les competències clíniques i socials necessàries per al desenvolupament de la professió mèdica.
 • Aprenentatge transversal i multidisciplinari, que integra en una mateixa unitat d'aprenentatge aspectes bàsics, clínics i psicosocials.
 • Potenciació de la teva competència en anglès mitjançant classes d'anglès mèdic, mòduls en anglès i pràctiques a l'estranger.
 • Avenç respecte al model clàssic de pràctiques clíniques: deixes de ser subjecte passiu i ets responsable de veure el malalt, examinar-lo i prendre les decisions.

L'aprenentatge basat en problemes, organitzat al voltant de grups reduïts i del treball en grup, et fa més responsable i afavoreix les teves habilitats de comunicació, de col·laboració i de coordinació.

L'aprenentatge en el medi clínic

Fer l'aprenentatge en el medi clínic parteix del convenciment que l'estudiant ha d'adquirir una sòlida competència professional durant els sis cursos dels estudis de Medicina. És per això que aquesta metodologia pretén potenciar, a través de l'adquisició de les competències per part dels estudiants i mitjançant el treball sobre els coneixements, habilitats i actituds, les especificitats següents:

 • La integració dels coneixements adquirits amb les tècniques clíniques associades.
 • L'adequació al context en què s'apliquen aquestes tècniques clíniques.
 • La utilització àgil de la informació.
 • El treball en equip.
 • El coneixement dels diferents sistemes de salut.
 • El coneixement de les relacions metge-pacient.

Aquest aprenentatge específic es realitzarà a l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, així com en els hospitals comarcals i en la xarxa de centres sociosanitaris i d'atenció primària de la demarcació de Girona i comarques properes. La immersió en el medi clínic anirà prenent més importància a mesura que els estudiants avancin els estudis.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències de la Salut.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Les sortides professionals van lligades a les tasques que desenvolupen els professionals de la medicina. Es diferencien en:

 • Assistencials: atenció primària; atenció en ambulatoris, clíniques i hospitals; medicina preventiva; medicina del treball; medicina forense; salut internacional (ONG); bioquímica i analítica clínica...
 • Docents: professor en facultats de Medicina o en altres estudis universitaris vinculats amb l'àmbit de la salut; docència sanitària no universitària...
 • De gestió: clínica i hospitalària, universitària, de la sanitat pública...
 • De recerca biomèdica: bàsica, clínica, epidemiològica; tant en universitats i centres de recerca com a la indústria.

Aquestes sortides professionals no són excloents; la majoria dels professionals combinen diverses d'aquestes activitats.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Introducció a l'estudi de la Medicina: Homeostasis i regulació15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a l'estudi de la Medicina: Homeostasis i regulació (3109G01001)

BBàsica 15.00 SSemestral

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 115.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 1 (3109G01002)

BBàsica 15.00 SSemestral

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 215.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 2 (3109G01003)

BBàsica 15.00 SSemestral

Programa d'habilitats 1. Recerca i anàlisi crítica de la informació10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Programa d'habilitats 1. Recerca i anàlisi crítica de la informació (3109G01004)

BBàsica 10.00 SSemestral

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 310.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 3 (3109G01005)

BBàsica 10.00 SSemestral

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 412.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 4 (3109G01006)

BBàsica 12.00 SSemestral

Introducció a l'estudi de la Medicina. Interacció amb agressors de l'entorn 112.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a l'estudi de la Medicina. Interacció amb agressors de l'entorn 1 (3109G01007)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Introducció a l'estudi de la Medicina. Interacció amb agressors de l'entorn 215.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a l'estudi de la Medicina. Interacció amb agressors de l'entorn 2 (3109G01008)

OBObligatòria 15.00 AAnual

Medicina social. Habilitats de comunicació i iniciació a la investigació6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Programa d'habilitats 2. Habilitats de comunicació (3109G01009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Optatives 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Economia de la salut (3109G01031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fragilitat i dependència (3109G01032)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió de la qualitat en els serveis de salut (3109G01033)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Intervenció en addiccions (3109G01034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Metodologia d'investigació qualitativa (3109G01035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics avançats en la investigació clínica (3109G01036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Telemedicina: tecnologies d'Internet per a la salut (3109G01037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Atenció a les persones amb discapacitat i problemes en salut mental (3109G01038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Benestar i qualitat de vida (3109G01039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Investigació de resultats en salut (IRS) (3109G01040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Antropologia de la salut (3109G01041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Salut i medi ambient (3109G01042)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Urgències mèdiques. Coneixement i entorn (3109G01043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia tromboembòlica venosa (3109G01044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor (3109G01045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Malalt crític (3109G01046)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica humana (3109G01047)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques avançades en anàlisis clíniques (3109G01048)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Regulació molecular de la relació hoste-patogen (3109G01049)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica viral i aplicacions en teràpia gènica (3109G01050)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia molecular (3109G01051)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques de DNA recombinant i enginyeria de proteïnes (3109G01052)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ampliació de les bases moleculars de les patologies (3109G01053)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Química mèdica (3109G01054)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics en epidemiologia avançada (3109G01055)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia de la reproducció (3109G01056)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anatomia funcional i biomecànica (3109G01057)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cirurgia experimental (3109G01058)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina global - Deficiències nutricionals en països emergents (3109G01059)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia i medicina a les arts plàstiques (3109G01060)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina en literatura (3109G01061)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Les malalties tropicals desateses - Enfocament de salut pública (3109G01062)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Ciència en medicina: vincle entre la recerca i la pràctica (3109G01063)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

La dimensió social dels medicaments (3109G01064)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Una visió teòrica i pràctica per a la recerca biomèdica (3109G01065)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Determinants socials i estructurals de la salut (3109G01066)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina del medi natural (3109G01067)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina translacional i Medicina personalitzada: del laboratori a la capçalera del pacient (3109G01068)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Reconeixement anatòmic mitjançant ecografia: Aparell locomotor i sistema musculoesquelètic. (3109G01069)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Osteologia humana aplicada I: identificació de restes humanes (3109G01070)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Fisiologia del Benestar: ment sana en un cos sa (3109G01071)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cirurgia plàstica (3109G01072)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a la cirurgia oral i craneomaxil·lofacial (3109G01073)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fisiologia de l’exercici (3109G01074)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cronomedicina (3109G01075)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a les humanitats mèdiques (3109G01076)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Com la imatge mèdica està millorant la medicina moderna (3109G01077)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina social. Habilitats de comunicació i iniciació a la investigació6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Programa d'habilitats 3. Exploració física i fonaments d'ètica mèdica (3109G01010)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistemes de provisió, processament i eliminació 1. El sistema cardiovascular15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Sistemes de provisió, processament i eliminació 1. El sistema cardiovascular (3109G01013)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Sistemes de provisió, processament i eliminació 2. La sang i els limfàtics10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Sistemes de provisió, processament i eliminació 2. La sang i els limfàtics (3109G01014)

OBObligatòria 10.00 SSemestral

Sistemes de provisió, processament i eliminació 3. L'aigua, els electròlits i l'excreció12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Sistemes de provisió, processament i eliminació 3. L'aigua, els electròlits i l'excreció (3109G01015)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Sistemes de provisió, processament i eliminació 4. Digestió, metabolisme i desintoxicació12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Sistemes de provisió, processament i eliminació 4. Digestió, metabolisme i desintoxicació (3109G01016)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Optatives 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Economia de la salut (3109G01031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fragilitat i dependència (3109G01032)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió de la qualitat en els serveis de salut (3109G01033)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Intervenció en addiccions (3109G01034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Metodologia d'investigació qualitativa (3109G01035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics avançats en la investigació clínica (3109G01036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Telemedicina: tecnologies d'Internet per a la salut (3109G01037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Atenció a les persones amb discapacitat i problemes en salut mental (3109G01038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Benestar i qualitat de vida (3109G01039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Investigació de resultats en salut (IRS) (3109G01040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Antropologia de la salut (3109G01041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Salut i medi ambient (3109G01042)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Urgències mèdiques. Coneixement i entorn (3109G01043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia tromboembòlica venosa (3109G01044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor (3109G01045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Malalt crític (3109G01046)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica humana (3109G01047)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques avançades en anàlisis clíniques (3109G01048)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Regulació molecular de la relació hoste-patogen (3109G01049)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica viral i aplicacions en teràpia gènica (3109G01050)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia molecular (3109G01051)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques de DNA recombinant i enginyeria de proteïnes (3109G01052)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ampliació de les bases moleculars de les patologies (3109G01053)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Química mèdica (3109G01054)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics en epidemiologia avançada (3109G01055)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia de la reproducció (3109G01056)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anatomia funcional i biomecànica (3109G01057)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cirurgia experimental (3109G01058)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina global - Deficiències nutricionals en països emergents (3109G01059)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia i medicina a les arts plàstiques (3109G01060)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina en literatura (3109G01061)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Les malalties tropicals desateses - Enfocament de salut pública (3109G01062)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Ciència en medicina: vincle entre la recerca i la pràctica (3109G01063)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

La dimensió social dels medicaments (3109G01064)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Una visió teòrica i pràctica per a la recerca biomèdica (3109G01065)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Determinants socials i estructurals de la salut (3109G01066)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina del medi natural (3109G01067)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina translacional i Medicina personalitzada: del laboratori a la capçalera del pacient (3109G01068)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Reconeixement anatòmic mitjançant ecografia: Aparell locomotor i sistema musculoesquelètic. (3109G01069)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Osteologia humana aplicada I: identificació de restes humanes (3109G01070)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Fisiologia del Benestar: ment sana en un cos sa (3109G01071)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cirurgia plàstica (3109G01072)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a la cirurgia oral i craneomaxil·lofacial (3109G01073)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fisiologia de l’exercici (3109G01074)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cronomedicina (3109G01075)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a les humanitats mèdiques (3109G01076)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Com la imatge mèdica està millorant la medicina moderna (3109G01077)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina social. Habilitats de comunicació i iniciació a la investigació6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Programa d'habilitats 4. Epidemiologia bàsica i administració sanitària (3109G01011)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistemes de provisió, processament i eliminació 5. La respiració i l'aparell respiratori12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Sistemes de provisió, processament i eliminació 5. La respiració i l'aparell respiratori (3109G01017)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Comunicació dins del cos humà i interfase amb el medi ambient 1. 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Els sistemes de comunicació al cos humà (3109G01018)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Comunicació dins del cos humà i interfase amb el medi ambient 2. 15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

La reproducció humana i les hormones sexuals (3109G01019)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 1. La conducta humana10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 1. La conducta humana (3109G01020)

OBObligatòria 10.00 SSemestral

Optatives 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Economia de la salut (3109G01031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fragilitat i dependència (3109G01032)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió de la qualitat en els serveis de salut (3109G01033)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Intervenció en addiccions (3109G01034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Metodologia d'investigació qualitativa (3109G01035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics avançats en la investigació clínica (3109G01036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Telemedicina: tecnologies d'Internet per a la salut (3109G01037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Atenció a les persones amb discapacitat i problemes en salut mental (3109G01038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Benestar i qualitat de vida (3109G01039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Investigació de resultats en salut (IRS) (3109G01040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Antropologia de la salut (3109G01041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Salut i medi ambient (3109G01042)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Urgències mèdiques. Coneixement i entorn (3109G01043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia tromboembòlica venosa (3109G01044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor (3109G01045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Malalt crític (3109G01046)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica humana (3109G01047)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques avançades en anàlisis clíniques (3109G01048)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Regulació molecular de la relació hoste-patogen (3109G01049)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica viral i aplicacions en teràpia gènica (3109G01050)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia molecular (3109G01051)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques de DNA recombinant i enginyeria de proteïnes (3109G01052)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ampliació de les bases moleculars de les patologies (3109G01053)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Química mèdica (3109G01054)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics en epidemiologia avançada (3109G01055)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia de la reproducció (3109G01056)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anatomia funcional i biomecànica (3109G01057)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cirurgia experimental (3109G01058)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina global - Deficiències nutricionals en països emergents (3109G01059)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia i medicina a les arts plàstiques (3109G01060)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina en literatura (3109G01061)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Les malalties tropicals desateses - Enfocament de salut pública (3109G01062)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Ciència en medicina: vincle entre la recerca i la pràctica (3109G01063)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

La dimensió social dels medicaments (3109G01064)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Una visió teòrica i pràctica per a la recerca biomèdica (3109G01065)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Determinants socials i estructurals de la salut (3109G01066)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina del medi natural (3109G01067)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina translacional i Medicina personalitzada: del laboratori a la capçalera del pacient (3109G01068)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Reconeixement anatòmic mitjançant ecografia: Aparell locomotor i sistema musculoesquelètic. (3109G01069)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Osteologia humana aplicada I: identificació de restes humanes (3109G01070)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Fisiologia del Benestar: ment sana en un cos sa (3109G01071)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cirurgia plàstica (3109G01072)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a la cirurgia oral i craneomaxil·lofacial (3109G01073)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fisiologia de l’exercici (3109G01074)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cronomedicina (3109G01075)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a les humanitats mèdiques (3109G01076)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Com la imatge mèdica està millorant la medicina moderna (3109G01077)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina social. Habilitats de comunicació i iniciació a la investigació7.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Programa d'habilitats 5. Bioètica. Valoració crítica (3109G01012)

OBObligatòria 7.00 SSemestral

La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 218.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Òrgans dels sentits: la pell (3109G01021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Òrgans dels sentits: Oftalmologia (3109G01022)

OBObligatòria 5.50 SSemestral

Òrgans dels sentits: Otorinolaringologia (3109G01023)

OBObligatòria 6.50 SSemestral

La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 3. El cervell i les seves funcions15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 3. El cervell i les seves funcions (3109G01024)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

El sistema de suport i moviment: L'aparell locomotor15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

El sistema de suport i moviment: L'aparell locomotor (3109G01025)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Optatives 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Economia de la salut (3109G01031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fragilitat i dependència (3109G01032)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió de la qualitat en els serveis de salut (3109G01033)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Intervenció en addiccions (3109G01034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Metodologia d'investigació qualitativa (3109G01035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics avançats en la investigació clínica (3109G01036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Telemedicina: tecnologies d'Internet per a la salut (3109G01037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Atenció a les persones amb discapacitat i problemes en salut mental (3109G01038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Benestar i qualitat de vida (3109G01039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Investigació de resultats en salut (IRS) (3109G01040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Antropologia de la salut (3109G01041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Salut i medi ambient (3109G01042)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Urgències mèdiques. Coneixement i entorn (3109G01043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia tromboembòlica venosa (3109G01044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor (3109G01045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Malalt crític (3109G01046)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica humana (3109G01047)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques avançades en anàlisis clíniques (3109G01048)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Regulació molecular de la relació hoste-patogen (3109G01049)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica viral i aplicacions en teràpia gènica (3109G01050)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia molecular (3109G01051)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques de DNA recombinant i enginyeria de proteïnes (3109G01052)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ampliació de les bases moleculars de les patologies (3109G01053)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Química mèdica (3109G01054)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics en epidemiologia avançada (3109G01055)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia de la reproducció (3109G01056)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anatomia funcional i biomecànica (3109G01057)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cirurgia experimental (3109G01058)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina global - Deficiències nutricionals en països emergents (3109G01059)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia i medicina a les arts plàstiques (3109G01060)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina en literatura (3109G01061)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Les malalties tropicals desateses - Enfocament de salut pública (3109G01062)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Ciència en medicina: vincle entre la recerca i la pràctica (3109G01063)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

La dimensió social dels medicaments (3109G01064)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Una visió teòrica i pràctica per a la recerca biomèdica (3109G01065)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Determinants socials i estructurals de la salut (3109G01066)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina del medi natural (3109G01067)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina translacional i Medicina personalitzada: del laboratori a la capçalera del pacient (3109G01068)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Reconeixement anatòmic mitjançant ecografia: Aparell locomotor i sistema musculoesquelètic. (3109G01069)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Osteologia humana aplicada I: identificació de restes humanes (3109G01070)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Fisiologia del Benestar: ment sana en un cos sa (3109G01071)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cirurgia plàstica (3109G01072)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a la cirurgia oral i craneomaxil·lofacial (3109G01073)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fisiologia de l’exercici (3109G01074)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cronomedicina (3109G01075)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a les humanitats mèdiques (3109G01076)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Com la imatge mèdica està millorant la medicina moderna (3109G01077)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

La continuïtat vital 1. Del naixement a l'edat adulta15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

La continuïtat vital 1. Del naixement a l'edat adulta (3109G01026)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Situacions especials en l'atenció mèdica: atenció al pacient ancià i atenció a les urgències 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

La continuïtat vital 2. Canvis a l'organisme: Envelliment (3109G01027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Integració: Abordatge de les urgències (3109G01028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Integració: abordatge biològic, psicològic, social i cultural10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Integració: Abordatge biològic, psicològic, social i cultural (3109G01029)

OBObligatòria 10.00 SSemestral

Treball final de grau18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball final de grau (3109G01030)

OBObligatòria 18.00 SSemestral

Optatives 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Economia de la salut (3109G01031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fragilitat i dependència (3109G01032)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió de la qualitat en els serveis de salut (3109G01033)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Intervenció en addiccions (3109G01034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Metodologia d'investigació qualitativa (3109G01035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics avançats en la investigació clínica (3109G01036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Telemedicina: tecnologies d'Internet per a la salut (3109G01037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Atenció a les persones amb discapacitat i problemes en salut mental (3109G01038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Benestar i qualitat de vida (3109G01039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Investigació de resultats en salut (IRS) (3109G01040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Antropologia de la salut (3109G01041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Salut i medi ambient (3109G01042)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Urgències mèdiques. Coneixement i entorn (3109G01043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia tromboembòlica venosa (3109G01044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor (3109G01045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Malalt crític (3109G01046)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica humana (3109G01047)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques avançades en anàlisis clíniques (3109G01048)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Regulació molecular de la relació hoste-patogen (3109G01049)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica viral i aplicacions en teràpia gènica (3109G01050)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia molecular (3109G01051)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques de DNA recombinant i enginyeria de proteïnes (3109G01052)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ampliació de les bases moleculars de les patologies (3109G01053)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Química mèdica (3109G01054)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics en epidemiologia avançada (3109G01055)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia de la reproducció (3109G01056)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anatomia funcional i biomecànica (3109G01057)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cirurgia experimental (3109G01058)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina global - Deficiències nutricionals en països emergents (3109G01059)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia i medicina a les arts plàstiques (3109G01060)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina en literatura (3109G01061)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Les malalties tropicals desateses - Enfocament de salut pública (3109G01062)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Ciència en medicina: vincle entre la recerca i la pràctica (3109G01063)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

La dimensió social dels medicaments (3109G01064)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Una visió teòrica i pràctica per a la recerca biomèdica (3109G01065)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Determinants socials i estructurals de la salut (3109G01066)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina del medi natural (3109G01067)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina translacional i Medicina personalitzada: del laboratori a la capçalera del pacient (3109G01068)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Reconeixement anatòmic mitjançant ecografia: Aparell locomotor i sistema musculoesquelètic. (3109G01069)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Osteologia humana aplicada I: identificació de restes humanes (3109G01070)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Fisiologia del Benestar: ment sana en un cos sa (3109G01071)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cirurgia plàstica (3109G01072)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a la cirurgia oral i craneomaxil·lofacial (3109G01073)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fisiologia de l’exercici (3109G01074)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cronomedicina (3109G01075)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a les humanitats mèdiques (3109G01076)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Com la imatge mèdica està millorant la medicina moderna (3109G01077)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Optativitat + reconeixement acadèmic30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Economia de la salut (3109G01031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fragilitat i dependència (3109G01032)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió de la qualitat en els serveis de salut (3109G01033)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Intervenció en addiccions (3109G01034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Metodologia d'investigació qualitativa (3109G01035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics avançats en la investigació clínica (3109G01036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Telemedicina: tecnologies d'Internet per a la salut (3109G01037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Atenció a les persones amb discapacitat i problemes en salut mental (3109G01038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Benestar i qualitat de vida (3109G01039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Investigació de resultats en salut (IRS) (3109G01040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Antropologia de la salut (3109G01041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Salut i medi ambient (3109G01042)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Urgències mèdiques. Coneixement i entorn (3109G01043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia tromboembòlica venosa (3109G01044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor (3109G01045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Malalt crític (3109G01046)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica humana (3109G01047)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques avançades en anàlisis clíniques (3109G01048)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Regulació molecular de la relació hoste-patogen (3109G01049)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica viral i aplicacions en teràpia gènica (3109G01050)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia molecular (3109G01051)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques de DNA recombinant i enginyeria de proteïnes (3109G01052)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ampliació de les bases moleculars de les patologies (3109G01053)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Química mèdica (3109G01054)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics en epidemiologia avançada (3109G01055)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia de la reproducció (3109G01056)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anatomia funcional i biomecànica (3109G01057)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cirurgia experimental (3109G01058)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina global - Deficiències nutricionals en països emergents (3109G01059)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia i medicina a les arts plàstiques (3109G01060)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina en literatura (3109G01061)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Les malalties tropicals desateses - Enfocament de salut pública (3109G01062)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Ciència en medicina: vincle entre la recerca i la pràctica (3109G01063)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

La dimensió social dels medicaments (3109G01064)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Una visió teòrica i pràctica per a la recerca biomèdica (3109G01065)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Determinants socials i estructurals de la salut (3109G01066)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina del medi natural (3109G01067)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina translacional i Medicina personalitzada: del laboratori a la capçalera del pacient (3109G01068)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Reconeixement anatòmic mitjançant ecografia: Aparell locomotor i sistema musculoesquelètic. (3109G01069)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Osteologia humana aplicada I: identificació de restes humanes (3109G01070)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Fisiologia del Benestar: ment sana en un cos sa (3109G01071)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cirurgia plàstica (3109G01072)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a la cirurgia oral i craneomaxil·lofacial (3109G01073)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fisiologia de l’exercici (3109G01074)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cronomedicina (3109G01075)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a les humanitats mèdiques (3109G01076)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Com la imatge mèdica està millorant la medicina moderna (3109G01077)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
13 de juliol, a les 9 h, a la Sala d'Actes de la Facultat de Medicina
Estudiants de segona i posteriors opcions
27 de juliol, a les 9 h, a la Sala d'Actes de la Facultat de Medicina
Dates de matrícula
En primera preferència
13, 17 o 18 de juliol, a les 10 h, a l'aula 423 (4a planta) de la Facultat de Medicina
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, a les 9.30 h, a la Secretaria (1a planta) de la Facultat de Medicina
De segona assignació (en qualsevol preferència)
27 de juliol, a les 10 h, a l'aula 423 (4a planta) de la Facultat de Medicina
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, a les 9.30 h, a la Secretaria (1a planta) de la Facultat de Medicina
De segona reassignació de juny
14 de setembre, a les 9.30 h, a la Secretaria (1a planta) de la Facultat de Medicina
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, a les 9.30 h, a la Secretaria (1a planta) de la Facultat de Medicina
Inici de les classes
Data d'inici
21 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 96 16
Correu electrònic
secacad.areasalut@udg.edu

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula