Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Curs 2018-2019

L’objectiu fonamental és formar especialistes en tots els àmbits que tinguin una connexió amb l’activitat física i l’esport. L’alumne ha de dominar tots els camps d’actuació de les citades àrees. La formació integrada i alhora especialitzada, permetrà a l’alumne encaminar-se i orientar-se a les seves línies d’interès i aprofundir en tots aquells aspectes que pugin esdevenir el seu veritable desig professional.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
Branca de coneixement:
Ciències de la Salut
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Ciències de l'Activitat Fisica i de l'Esport per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
90
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

6.700 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Web:
Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE) - Campus de Salt
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

L'estudiant de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport és recomanable que tingui una sòlida formació en les matèries relacionades amb les ciències de la salut. Cal tenir, a més a més, una bona condició física, constància per mantenir-la, gust pels esports i un caràcter actiu. Finalment, també serà d'utilitat tenir bones nocions d'anglès i d'informàtica.

Objectius formatius

Els objectius generals són els següents:

 • Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de l'activitat física i l'esport en el context de la salut, l'educació i l'oci.
 • Proporcionar als estudiants una base sòlida per identificar i analitzar els trets fonamentals de l'activitat física i l'esport.
 • Afavorir l'anàlisi de la motricitat pròpia a través de l'exercitació pràctica d'activitat física i esportiva, i proporcionar elements per analitzar i millorar la motricitat dels altres.
 • Desenvolupar en els estudiants l'habilitat de planificar, desenvolupar i avaluar els programes d'activitat física i esport en l'àmbit educatiu, de rendiment, d'oci i recreació, i també en la prevenció i la recuperació de la salut.
 • Proporcionar als estudiants una base per desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Infondre als estudiants l'interès per incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una forma crítica, constructiva i creativa.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències de la Salut.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Nota: No cal realitzar proves d’aptitud personal (PAP). Seguint el model d’universitats de referència a Europa i Amèrica del Nord, les proves físiques (PAP) no seran un requeriment per accedir a aquest grau. 

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Hi ha molts camps en els quals els graduats poden exercir professionalment:

 • Salut: la prevenció i la recuperació de la salut mitjançant l'activitat física i l'esport, la readaptació funcional.
 • Educació de l'activitat física i l'esport: en l'àmbit formal –caldrà fer el Màster en Formació de Professorat d'ESO, Batxillerat i Formació Professional– (ESO, batxillerat, cicles formatius d'activitats físiques i esportives i ensenyaments d'esports) i en l'àmbit no formal (escoles esportives, activitats extraescolars).
 • Rendiment esportiu: la preparació física tant per a l'esport de competició com per a l'esportista afeccionat, la readaptació esportiva.
 • Gestió de serveis esportius en l'àmbit públic o privat: instal·lacions, projectes, recursos humans, direccions tècniques.
 • L'activitat física i l'esport com a element d'oci i recreació: esports d'aventura, esport i turisme.
 • L'activitat física i esportiva com a eina d'intervenció social: treball amb col·lectius específics (gent gran, persones amb discapacitats, joves en risc d'exclusió social).

En l'era de la globalització, la societat exigeix un alt grau de preparació professional; això es reflecteix en gran mesura en la regulació de l'exercici de les professions de l'esport (Llei 3/2008, DOGC 5123, 02/05/2008, i modificacions posteriors).

La Llei de l'exercici de les professions de l'esport implica l'eradicació de la prestació de serveis professionals sense uns coneixements mínims i sense cap tipus de titulació (això implicava un risc per a la salut i la seguretat de les persones). Aquesta llei suposa que, tal com s'exposa en el  preàmbul, a partir de la seva entrada en vigor les diverses activitats professionals de l'esport a Catalunya siguin dutes a terme per persones amb una formació mínima en el camp respectiu. Per descomptat, la qualitat del sistema esportiu català depèn en gran mesura d'aquest procés d'incorporació progressiva de professionals degudament qualificats.

Els titulats poden exercir fins al moment (la Llei ha regulat en un principi quatre professions) com a professor d'educació física, monitor esportiu, entrenador esportiu (referit a un esport específic) i director esportiu.

Continuar estudiant

L'Escola proposarà:

 • Màsters de qualitat amb un perfil eminentment pràctic i enfocats a les necessitats del mercat de treball.
 • Una excel·lent i variada oferta de formació continuada per tal de donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior (cursos monogràfics, cursos d'estiu, etc).

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Ciències bàsiques 124.00 crèdits

Ciències bàsiques 26.00 crèdits

Manifestacions de la motricitat12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Jocs i habilitats motrius bàsiquesJuegos y habilidades motrices básicasGames and basic motor skills (3159G02011)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dansa i expressió corporalDanza y expresión corporalDance and body language (3159G02012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments dels esports individuals, aquatics i d'adversari18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Esports individualsDeportes individualesSingle sports (3159G02014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Esports d'adversariDeportes de adversarioOpponent sports (3159G02016)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Ciències bàsiques 112.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fisiologia de l'exercici 2Fisiología del ejercicio 2 Exercici physiology 2 (3159G02003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Kinesiologia i biomecànica del movimentKinesiología y biomecànica del movimiento Kinesiology and biomecanic movement (3159G02004)

BBàsica 6.00 SSemestral

Ciències bàsiques 218.00 crèdits

Fonaments dels esports col·lectius12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Esports d'equip 1Deportes colectivos 1Team sports 1 (3159G02017)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Entrenament esportiu6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Teoria de l'entrenament 1Teoría del entrenamiento 1Training theory 1 (3159G02019)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió i recreació esportiva6.00 crèdits

Ensenyança de l'activitat física i l'esport6.00 crèdits

Manifestacions de la motricitat6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Activitat física a la naturaActividad física en la naturalezaPhysical activity in the nature (3159G02013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments dels esports individuals, aquatics i d'adversari6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Esports aquàticsDeportes acuáticosWater sports (3159G02015)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments dels esports col·lectius12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Esports d'equip 2Deportes colectivos 2Team sports 2 (3159G02018)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Entrenament esportiu6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Teoria de l'entrenament 2Teoría del entrenamiento 2 Training theory 2 (3159G02020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Activitat física i qualitat de vida12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Prescripció d'exercici físic per la salutPrescripción de ejercicio físico para la saludPhisical exercice Prescription (order) for health (3159G02022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Primers auxilisPrimeros auxiliosFirst aid (3159G02024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió i recreació esportiva12.00 crèdits

Ensenyança de l'activitat física i l'esport6.00 crèdits

Entrenament esportiu6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Teoria de l'entrenament 3Teoría del entrenamiento 3Training theory 3 (3159G02021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Activitat física i qualitat de vida12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Nutrició i ajudes ergogèniquesNutrición y ayudas ergogénicasNutrition and ergogenic (tending to increase work output) aids (3159G02023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Mitjans i mètodes de recuperacióMedios y métodos de recuperaciónMethods of physical recovery (make-up) (3159G02025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió i recreació esportiva6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Recreació, oci i turismeRecreación, ocio y turismo Recreation, leisure and tourism (3159G02029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Matèries optatives6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

HidroteràpiaHidroterapiaHydrotherapy (3159G02032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

FrancèsFrancésFrensch language (3159G02033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teràpies holístiquesTerapias holísticasHolistic therapies (3159G02034)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Readaptació a l'esforçReadaptación al esfuerzoEffort rehability (3159G02035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Innovacions en l'ensenyament de l'educació físicaInnovaciones en la enseñanza de la educación físicaInnovations in teaching physical education (3159G02039)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Noves tendències en l'activitat física i la qualitat de vidaNuevas tendencias en la actividad física y la calidad de vidaNew trends in physical activity, well-being and quality of life (3159G02040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Professió i reptes de futur del Graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'EsportProfesión y retos de futuro del Graduado en Ciencias de la Actividad Física i el DeporteProfessional trends and future challenges for graduate students in Sport Science and Physical Activi (3159G02041)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cor i activitat físicaCorazón y actividad físicaHeart and physical activity (3159G02043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tecnificació esportiva i desenvolupament del talent esportiuTecnificación deportiva y desarrollo del talento deportivoTalent development and training with young athletes (3159G02045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Noves tendències i mètodes de valoració en l'activitat física i l'esportNuevas tendencias y métodos de valoración en la actividad física y el deporteNew Trends and Evaluation Methods in Physical Activity and Sport (3159G02046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

AnglèsInglésEnglish (3159G02042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès per ciències de l’esportInglés para ciencias del deporteEnglish for sport sciences (3159G02044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques externes12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràctiques externesPrácticas externasWork placements (3159G02036)

PEPràctiques externes 12.00 SSemestral

Treball final de grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball final de grauTrabajo fin de gradoFinal project (3159G02037)

TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral

Optativitat+Reconeixement acadèmic12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

HidroteràpiaHidroterapiaHydrotherapy (3159G02032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

FrancèsFrancésFrensch language (3159G02033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teràpies holístiquesTerapias holísticasHolistic therapies (3159G02034)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Readaptació a l'esforçReadaptación al esfuerzoEffort rehability (3159G02035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Innovacions en l'ensenyament de l'educació físicaInnovaciones en la enseñanza de la educación físicaInnovations in teaching physical education (3159G02039)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Noves tendències en l'activitat física i la qualitat de vidaNuevas tendencias en la actividad física y la calidad de vidaNew trends in physical activity, well-being and quality of life (3159G02040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Professió i reptes de futur del Graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'EsportProfesión y retos de futuro del Graduado en Ciencias de la Actividad Física i el DeporteProfessional trends and future challenges for graduate students in Sport Science and Physical Activi (3159G02041)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cor i activitat físicaCorazón y actividad físicaHeart and physical activity (3159G02043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tecnificació esportiva i desenvolupament del talent esportiuTecnificación deportiva y desarrollo del talento deportivoTalent development and training with young athletes (3159G02045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Noves tendències i mètodes de valoració en l'activitat física i l'esportNuevas tendencias y métodos de valoración en la actividad física y el deporteNew Trends and Evaluation Methods in Physical Activity and Sport (3159G02046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

AnglèsInglésEnglish (3159G02042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès per ciències de l’esportInglés para ciencias del deporteEnglish for sport sciences (3159G02044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Dates de les sessions informatives
Estudiants de primera opció
13 de juliol, a les 10 h, a EUSES
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 10 h, a EUSES
Dates de matrícula
En primera preferència
Del 13 al 18 de juliol, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 27 de juliol, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES

Els alumnes assignats reben un missatge de correu electrònic amb la data i l'horari de matrícula específic i tota la informació necessària per a la matrícula.

Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 40 51 30
Correu electrònic
info@euses.cat

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.

3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)

5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula