Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Doble titulació Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia

Doble titulació Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia

Curs 2018-2019

El doble grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport + Fisioteràpia té com a prioritat formar professionals amb preparació metodològica i tècnica avantguardista per descriure, identificar, desenvolupar i tractar tots els programes propis d’aquests dos graus per contribuir al manteniment i a la millora de la salut, el benestar i la qualitat de vida de les persones.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Doble titulació Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia
Branca de coneixement:
Ciències de la Salut
Durada:
5 anys
Crèdits europeus:
384
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Ciències de l'Activitat Fisica i de l'Esport per la Universitat de Girona
Graduat/ada en Fisioteràpia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
10
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

9.720 euros. Vegeu la informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Web:
Doble titulació CAFE + Fisioteràpia a Campus de Salt
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

L'estudiant del doble Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i Fisioteràpia és recomanable que tingui una sòlida formació en les matèries relacionades amb les ciències de la salut. Cal tenir, a més a més, una bona condició física, constància per mantenir-la, gust pels esports, un caràcter actiu i una bona actitud de servei vers les persones. Finalment, serà d'utilitat tenir bones nocions d'anglès i d'informàtica.

L’horari de les classes serà de matí (habitualment CAFiE) i tarda (Fisioteràpia).

Objectius formatius

Els objectius generals són els següents:

 • Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de la fisioteràpia en el context de la salut.
 • Afavorir l'anàlisi de la motricitat pròpia a través de l'exercitació pràctica d'activitat física i esportiva, i proporcionar elements per analitzar i millorar la motricitat dels altres.
 • Proporcionar la preparació científica i les competències adients per identificar, descriure, comparar i tractar alteracions de la salut a les que es pugui respondre des de la fisioteràpia i les ciències de l’activitat física i l’esport.
 • Adquirir les competències en l’ús conjunt de mètodes, procediments, models, tècniques i actuacions que, mitjançant l’aplicació d’agents físics, tècniques manuals i exercicis terapèutics, entre altres, prevenen, curen i recuperen a persones afectades per deficiències,limitacions funcionals o canvis en la funció física i en l’estat de salut, producte d’una lesió, malaltia, accident o qualsevol altre causa.
 • Desenvolupar en els estudiants l'habilitat de planificar, desenvolupar i avaluar els programes d'activitat física i esport en l'àmbit educatiu, de rendiment, d'oci i recreació, i també en la prevenció i la recuperació de la salut.
 • Proporcionar als estudiants una base per desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Infondre als estudiants l’ interès per incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una forma crítica, constructiva i creativa.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències de la Salut.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Nota: No cal realitzar proves d’aptitud personal (PAP). Seguint el model d’universitats de referència a Europa i Amèrica del Nord, les proves físiques (PAP) no seran un requeriment per accedir a aquest grau. 

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Hi ha molts camps en els quals els graduats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport poden exercir professionalment:

 • Salut: la prevenció i la recuperació de la salut mitjançant l'activitat física i l'esport, la readaptació funcional; L'activitat física i esportiva com a eina d'intervenció social: treball amb col·lectius específics (gent gran, persones amb discapacitats, joves en risc d'exclusió social).
 • Educació de l'activitat física i l'esport: en l'àmbit formal –caldrà fer el màster en Professorat d'ESO, Batxillerat i Formació Professional– (ESO, batxillerat, cicles formatius d'activitats físiques i esportives i ensenyaments d'esports) i en l'àmbit no formal (escoles esportives, activitats extraescolars).
 • Rendiment esportiu: la preparació física tant per a l'esport de competició com per a l'esportista afeccionat, la readaptació esportiva.
 • Gestió de serveis esportius en l'àmbit públic o privat: instal·lacions, projectes, recursos humans, direccions tècniques. L'activitat física i l'esport com a element d'oci i recreació: esports d'aventura, esport i turisme.

En l’àmbit de la Fisioteràpia les sortides professionals a les que té accés el graduat són àmplies i variades:

 • Traumatologia, geriatria, lesions esportives, pediatria, afeccions cardiorespiratòries, ergonomia, neurologia, uro-ginecologia, reumatologia…
 • El fisioterapeuta pot exercir de manera autònoma, o integrat en equips multidisciplinaris (clíniques , centres d’atenció primària, hospitals…).

Continuar estudiant

L'Escola proposarà:

 • Màsters de qualitat amb un perfil eminentment pràctic i enfocats a les necessitats del mercat de treball.
 • Una excel·lent i variada oferta de formació continuada per tal de donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior (cursos monogràfics, cursos d'estiu, etc.).

Més informació: Màsters i formació continuada EUSES

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Cal superar 44,00 B

Cal superar 42,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dansa i expressió corporalDanza y expresión corporalDance and body language (3159G02012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Esports d'adversariDeportes de adversarioOpponent sports (3159G02016)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Esports individualsDeportes individualesSingle sports (3159G02014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

FONAMENTS DE FISIOTERÀPIAFUNDAMENTOS DE FISIOTERAPIAPHYSIOTHERAPY FUNDAMENTALS (3159G01031)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Jocs i habilitats motrius bàsiquesJuegos y habilidades motrices básicasGames and basic motor skills (3159G02011)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIAVALORACION EN FISIOTERAPIAPHYSIOTHERAPY VALUATION (3159G01032)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 36,00 B

Cal superar 44,00 OB

Cal superar 85,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Activitat física a la naturaActividad física en la naturalezaPhysical activity in the nature (3159G02013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Activitat física i esport per persones amb alguna discapacitatActividad física y deporte para personas con alguna discapacidad Phisical activities and sports for handicapped / disabled people (3159G02031)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

AFECCIONS MEDICOQUIRÚRGIQUESAFECCIONES MEDICOQUIRURGICASMEDICAL SURGICAL PATHOLOGY (3159G01016)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

ARTICULACIÓ TEMPORO-MANDIBULARARTICULACION TEMPORO-MANDIBULARARTICULATION TEMPORE MANDIBULAR (3159G01015)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

ATENCIÓ DE FISIOTERÀPIA EN LES LESIONS DE L'APARELL LOCOMOTORATENCION DE FISIOTERAPIA EN LAS LESIONES DEL APARATO LOCOMOTORATTENTION PHYSIOTHERAPY IN INJURIES LOCOMOTOR (3159G01010)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Bases económico-financeras i de contractacióBases economico-financieras y de contrataciónGeneral economic and financial requirements and contracting / hiring (3159G02027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

CINESITERÀPIACINESITERAPIAKINESITHERAPY (3159G01034)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Esports aquàticsDeportes acuáticosWater sports (3159G02015)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Esports d'equip 2Deportes colectivos 2Team sports 2 (3159G02018)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Instal·lacions esportivesInstalaciones deportivasSports facilities (sport hall, swimming pool, pitches, …) (3159G02028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

PATOLOGIA CARDIORESPIRATÒRIAPATOLOGIA CARDIORESPIRATORIACARDIORESPIRATORY DISEASE (3159G01020)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

PATOLOGIA EN NEUROLOGIAPATOLOGIA EN NEUROLOGIANEUROLOGY DISEASE (3159G01019)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Prescripció d'exercici físic per la salutPrescripción de ejercicio físico para la saludPhisical exercice Prescription (order) for health (3159G02022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Primers auxilisPrimeros auxiliosFirst aid (3159G02024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Teoria de l'entrenament 2Teoría del entrenamiento 2 Training theory 2 (3159G02020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Optatives6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Reeducació postural i del moviment – RPMReducación postural y del movimiento – RPMMouvement and posture re-education - MPR (3159G01042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès IIInglés IIEnglish 2 (3159G01043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques fisioterapèutiques i esportTécnicas fisioterapeúticas y deporte (3159G01044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Prevenció de riscos laboralsPrevención de riesgos laborales (3159G01045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cal superar 53,00 OB

Cal superar 12,00 PE

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràctiques externesPrácticas externasWork placements (3159G02036)

PEPràctiques externes 12.00 SSemestral No

Optatives8.00 crèdits

Cal superar 30,00 PE

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

PRACTICUM II PRACTICUM II PRACTICUM II (3159G01039)

PEPràctiques externes 30.00 AAnual No

Cal superar 24,00 TFG

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

TREBALL FI DE GRAUTRABAJO FIN DE GRADOFINAL WORK OF DEGREE (3159G01041)

TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral No

Treball final de grauTrabajo fin de gradoFinal project (3159G02037)

TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral No

Requisit de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Dates de les sessions informatives
Estudiants de primera opció
13 de juliol, a les 10 h, a EUSES
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 10 h, a EUSES
Dates de matrícula
En primera preferència
Del 13 al 18 de juliol, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 27 de juliol, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES

Els alumnes assignats reben un correu electrònic amb data i horari de matrícula específics i tota la informació necessària per a la matrícula.

Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 40 51 30
Correu electrònic
info@euses.cat

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.

3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)

5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula