Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Grau en Química

Grau en Química

Curs 2023-2024

El grau en Química et proporcionarà els coneixements fonamentals per a entendre i predir les transformacions que tenen lloc en qualsevol procés químic, tant a nivell de materials de tot tipus com en l’entorn natural o els éssers vius, i també et formarà en l’execució de tècniques de laboratori dirigides al seguiment de processos i a la preparació, caracterització i anàlisi de tota mena de compostos.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Química
Branca de coneixement:
Ciències
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dona dret:
Graduat/ada en Química per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Ciències
Nombre orientatiu de places:
60
Última nota de tall:

Notes de tall de la convocatòria de juny de 2022

Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:

Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià.

Memòria vigent:
Memòria (2022)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment

Em convé saber

Per accedir als estudis de Química és convenient tenir una sòlida formació en química i haver cursat durant el batxillerat el major nombre possible de crèdits de matemàtiques i física. Cal tenir també una bona disposició per a l'experimentació de laboratori.

Objectius formatius

L’objectiu general del grau en Química és l’adquisició, per part de l’estudiant, de competències en la comprensió del comportament químic dels elements i compostos i en el disseny i execució de muntatges experimentals. Així, els continguts que es treballen al Grau en Química són transversals i abasten els diferents àmbits que en formen part (química física, analítica, orgànica, inorgànica, bioquímica i enginyeria) incloent tant matèries teòriques com assignatures de tipus pràctic, on s’imparteixen més de 500 hores de laboratori.

El pla d’estudis proposat pretén que, en acabar el grau, hagis adquirit una base sòlida de coneixements teòrics i pràctics que puguis aplicar a la resolució de problemes i al disseny d’estratègies innovadores, per tal d' atendre les múltiples demandes socials que dia a dia arriben al sector químic. Aquesta formació implica també l’adquisició de competències que inclouen l’anàlisi i interpretació de dades , la comunicació científica (tant oral com escrita) incloent-hi la llengua anglesa, el treball en equip o la capacitat de generar propostes amb criteris ètics i de sostenibilitat, per tal de donar resposta a problemàtiques i necessitats dels àmbits industrial, econòmic, mediambiental o biomèdic, entre altres.

Competències bàsiques
 • CB-01. Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CB-02. Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CB-03. Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CB-04. Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CB-05. Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
Competències específiques
 • CE-01. Aplicar els fonaments científics i el mètode científic (reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.
 • CE-02. Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE-03. Utilitzar correctament la terminologia química: nomenclatura, convencions i unitats i aplicar conceptes, principis i teories relacionades amb les diferents àrees de la química.
 • CE-04. Identificar i entendre, a nivell estructural i funcional, les bases moleculars de les estructures i els processos biològics, les seves aplicacions i els mecanismes de regulació.
 • CE-05. Relacionar les propietats macroscòpiques de la matèria amb les característiques i estructura de les molècules individuals incloent biomolècules i macromolècules (naturals i sintètiques).
 • CE-06. Aplicar els principis i teories de la reactivitat química a l'estudi dels compostos orgànics i inorgànics i al desenvolupament dels processos.
 • CE-07. Utilitzar i aplicar les principals operacions bàsiques d'enginyeria relacionant-les amb els fonaments químics i / o biològics.
 • CE-08. Interpretar i aplicar els principis fisicoquímics a la descripció de l'estructura i les propietats dels àtoms i les molècules.
 • CE-09 Aplicar processos metrològics per a l'obtenció d'informació de qualitat en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius relacionats amb la identificació, caracterització i determinació de substàncies orgàniques i inorgàniques.
 • CE-10. Desenvolupar la redacció i planificar la direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit de treball.
 • CE-11. Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació, economia i gestió.

Organització del grau

El Grau en Química s’organitza en 4 anys, al llarg dels quals adquiriràs les competències necessàries per analitzar i estudiar tant la composició i propietats de les substàncies i els materials com per a entendre els canvis qualitatius, produïts de forma natural o provocats.

A primer, cursaràs les següents matèries bàsiques d’un estudi científic: Química, Física, Biologia, Matemàtiques i Estadística, així com un mòdul de caràcter pràctic anomenat Tècniques científiques integrades. Les matèries bàsiques et proporcionaran les eines necessàries per entendre la química, mentre que les tècniques científiques integrades et permetran adquirir i desenvolupar les competències i habilitats relacionades amb el treball experimental, principalment de laboratori però també de camp.

A segon i tercer, estudiaràs les matèries centrals de la Química: Química física, Química analítica, Química orgànica i Química inorgànica. A més, t’introduiràs en matèries afins com ara Bioquímica i Enginyeria química.

A quart aprendràs a crear, dissenyar i gestionar projectes i prendràs contacte amb la Ciència dels materials. A més, començaràs la teva especialització triant dos mòduls optatius entre els següents: ‘Síntesi i Reactivitat’, ‘Biomolècules’, ‘Anàlisi i Determinació Estructural’ i ‘Qualitat i Indústria’. També podràs decidir sobre la professionalització dels teus estudis escollint entre una major especialització si curses altres matèries optatives del mòdul "Complements Específics en Ciències Químiques" o la realització de pràctiques en empreses. Finalitzaràs els estudis amb un treball final de grau, en el qual podràs aplicar totes les competències adquirides.

Accés

Requisits d'accés

Batxillerat
Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències.
Cicles formatius de grau superior (CFGS)
Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències.
Més grans de 25 anys
Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències
Més grans de 40 anys
Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista
Més grans de 45 anys
Prova d’accés superada i resultat d’apte a l’entrevista
Altres
Tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent

Altra informació d'accés

Codi de preinscripció
81034
Ponderacions
Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU
Convalidació de CFGS
Assignatures i crèdits convalidables de cicles formatius de grau superior

Sortides professionals

La química és a tot arreu i, en conseqüència, es tracta d'una ciència en progrés continu que comporta una creixent demanda socioeconòmica, en paral·lel a l’augment demogràfic. El sector químic es troba en el segon lloc de l’estat espanyol a nivell d’exportacions i és el primer sector en recerca i desenvolupament, amb un bon percentatge de creixement fins i tot durant els anys de crisi econòmica. D’altra banda, el percentatge de contractes indefinits es troba al voltant del 95%, molt per sobre d’altres sectors i de la mitjana nacional.

Des del punt de vista de formació, el grau en Química de la UdG et convertirà en un professional molt versàtil, preparat per a la incorporació a qualsevol dels sectors de l’àmbit químic, com per exemple els que es detallen a continuació:

 • Indústria: projectes de recerca i desenvolupament, producció, control de qualitat, seguretat i medi ambient, enginyeria i disseny de processos, comercialització, etc., tant en indústria química de base com de transformació o de química fina.
 • Ensenyament: graus universitaris, ensenyament secundari en ciències de la salut, àrea cientificotècnica, cicles formatius...
 • Recerca: projectes desenvolupats tant en indústria (recerca aplicada) com en institucions públiques (recerca aplicada i també bàsica).
 • Serveis: anàlisis químiques en sanitat, tècnics de medi ambient i seguretat, sector d’assegurances...

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2022-2023

Química Bàsica12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Fonaments de químicaFundamentos de químicaFundamentals of chemistry  (3103G00078)

BBàsica 6.00 AAnual

Complements de químicaComplementos de químicaComplements of chemistry  (3103G04071)

BBàsica 6.00 AAnual

Biologia Bàsica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Biologia fonamentalBiología fundamentalFundamentals of biology  (3103G00079)

BBàsica 6.00 AAnual

Matemàtiques Bàsiques9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

MatemàtiquesMatemáticasMathematics  (3103G00085)

BBàsica 9.00 AAnual

Models matemàticsModelos matemáticosMathematical models  (3103G00136)

BBàsica 9.00 AAnual No

Física Bàsica9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

FísicaFísicaPhysics  (3103G04072)

BBàsica 9.00 AAnual

Fonaments de física Fundamentos de física Principles of physics   (3103G04113)

BBàsica 9.00 AAnual No

Matèries Instrumentals Bàsiques24.00 crèdits

Termodinàmica 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

TermodinàmicaTermodinámicaThermodynamics  (3103G04074)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Química Física6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Química quàntica i espectroscòpiaQuímica cuántica y espectroscopia Quantum chemistry and spectroscopy  (3103G04075)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Química Inorgànica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Química dels elementsQuímica de los elementosElements chemistry  (3103G04076)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Química Orgànica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Química dels compostos orgànicsQuímica de los compuestos orgánicosChemistry of organic compounds   (3103G00094)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Introducció a l'Experimentació en Síntesi Química6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Introducció a l'experimentació en síntesi químicaIntroducción a la experimentación en síntesis químicaIntroduction to experimental synthetic chemistry  (3103G04077)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Enginyeria Química12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Enginyeria químicaIngeniería químicaChemical engineering  (3103G04078)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Experimentació en enginyeria químicaExperimentación en ingeniería químicaExperimental chemical engineering  (3103G04079)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Mètodes numèricsMétodos numéricosNumerical methods  (3103G04080)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Bioquímica9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

BioquímicaBioquímicaBiochemistry  (3103G00086)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de bioquímicaPrácticas de bioquímicaBiochemistry practical lessons  (3103G00087)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Química Analítica9.00 crèdits

Química Física Avançada6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Cinètica química i dinàmica molecularCinética química y dinámica molecularChemical kinetics and molecular dynamics  (3103G04083)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Electroquímica i química macromolecularElectroquímica y química macromolecularElectrochemistry and macromolecular chemistry  (3103G04084)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Experimentació en Química Física6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Experimentació en química físicaExperimentación en química físicaPhysical chemistry experiments  (3103G04085)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Química Inorgànica Avançada9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Compostos de coordinacióCompuestos de coordinaciónCoordination chemistry  (3103G04086)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Química inorgànica avançadaQuímica inorgánica avanzadaAdvanced inorganic chemistry  (3103G04087)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Química Orgànica Avançada9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Mètodes sintètics orgànicsMétodos sintéticos orgánicosOrganic synthetic methods  (3103G04088)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Elucidació estructural de compostos orgànicsElucidación estructural de compuestos orgánicosStructural elucidation of organic compounds  (3103G04089)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Experimentació en Síntesi Química12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Experimentació en síntesi químicaExperimentación en síntesis químicaExperimental synthetic chemistry  (3103G04090)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Química Analítica Avançada9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Anàlisi instrumentalAnálisis instrumentalInstrumental analysis  (3103G04091)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Química analítica avançadaQuímica analítica avanzadaAdvanced analytical chemistry  (3103G04092)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Experimentació en Química Analítica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Experimentació en química analíticaExperimentación en química analíticaAdvanced analytical laboratory  (3103G04093)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Projectes9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

ProjectesProyectosProjects  (3103G04094)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estudi de casosEstudio de casosCase study  (3103G04095)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Ciència de Materials6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Ciència de materialsCiencia de materialesMaterials science  (3103G04096)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Treball de Fi de Grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Treball de fi de grauTrabajo de fin de gradoGraduation thesis  (3103G04097)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Optatives24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Química organometàl·licaQuímica organometálicaOrganometallic chemistry  (3103G04098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química heterocíclica i síntesi de fàrmacsQuímica heterocíclica y síntesis de fármacosHeterocyclic chemistry and drug synthesis  (3103G04099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny de molècules orgàniquesDiseño de moléculas orgánicasDesign of organic molecules  (3103G04100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Principis de reactivitat químicaPrincipios de reactividad químicaPrinciples of chemical reactivity  (3103G04101)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BioinorgànicaBioinorgánicaBioinorganic   (3103G00127)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Productes naturalsProductos naturalesNatural products  (3103G00129)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny biomolecularDiseño biomolecularBiomolecular design  (3103G00130)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BioanàlisiBioanálisisBioanalysis  (3103G00131)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tècniques espectroscòpiques i magnètiquesTécnicas espectroscópicas y magnéticasSpectroscopic and magnetic techniques  (3103G04102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Determinació estructural avançadaDeterminación estructural avanzadaAdvanced structure determination   (3103G04103)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Espectroscòpia avançadaEspectroscopia avanzadaAdvanced spectroscopy  (3103G04104)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi instrumental avançadaAnálisis instrumental avanzadoAdvanced instrumental analysis  (3103G04105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recuperació de productesRecuperación de productosDowstream processing  (3103G00132)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió i control de la qualitatGestión y control de la calidadQuality assurance and control  (3103G00134)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química verdaQuímica verdeGreen chemistry  (3103G00135)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi química aplicada a la indústriaAnálisis químico aplicado a la industriaChemical analysis applied to industry  (3103G04106)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Pràctiques en empresaPrácticas en empresaInternships  (3103G04107)

OPOptativa 6.00 AAnual

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

BioinorgànicaBioinorgánicaBioinorganic   (3103G00127)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Productes naturalsProductos naturalesNatural products  (3103G00129)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny biomolecularDiseño biomolecularBiomolecular design  (3103G00130)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BioanàlisiBioanálisisBioanalysis  (3103G00131)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recuperació de productesRecuperación de productosDowstream processing  (3103G00132)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió i control de la qualitatGestión y control de la calidadQuality assurance and control  (3103G00134)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química verdaQuímica verdeGreen chemistry  (3103G00135)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química organometàl·licaQuímica organometálicaOrganometallic chemistry  (3103G04098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química heterocíclica i síntesi de fàrmacsQuímica heterocíclica y síntesis de fármacosHeterocyclic chemistry and drug synthesis  (3103G04099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny de molècules orgàniquesDiseño de moléculas orgánicasDesign of organic molecules  (3103G04100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Principis de reactivitat químicaPrincipios de reactividad químicaPrinciples of chemical reactivity  (3103G04101)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tècniques espectroscòpiques i magnètiquesTécnicas espectroscópicas y magnéticasSpectroscopic and magnetic techniques  (3103G04102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Determinació estructural avançadaDeterminación estructural avanzadaAdvanced structure determination   (3103G04103)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Espectroscòpia avançadaEspectroscopia avanzadaAdvanced spectroscopy  (3103G04104)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi instrumental avançadaAnálisis instrumental avanzadoAdvanced instrumental analysis  (3103G04105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi química aplicada a la indústriaAnálisis químico aplicado a la industriaChemical analysis applied to industry  (3103G04106)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Economia i gestió d'empresesEconomía y gestión de empresasEconomics and Management  (3103G00125)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció a la professionalitzacióIntroducción a la profesionalizaciónIntroduction to professionalization   (3103G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

BioorgànicaBioorgánicaBioorganic   (3103G00128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

NanotecnologiaNanotecnologíaNanotecnology  (3103G00133)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Química quàntica avançadaQuímica cuántica avanzadaAdvanced quantum chemistry  (3103G04108)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Operacions de separacióOperaciones de separaciónSeparation unit processes  (3103G04109)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Reactors químicsReactores químicosChemical reactors  (3103G04110)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi d'alimentsAnálisis de alimentosFood analysis  (3103G04111)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

CatàlisiCatálisisCatalysis  (3103G04112)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Optativitat + Reconeixement Acadèmic36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Pràctiques en empresaPrácticas en empresaInternships  (3103G04107)

OPOptativa 6.00 AAnual

BioinorgànicaBioinorgánicaBioinorganic   (3103G00127)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Productes naturalsProductos naturalesNatural products  (3103G00129)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny biomolecularDiseño biomolecularBiomolecular design  (3103G00130)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BioanàlisiBioanálisisBioanalysis  (3103G00131)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recuperació de productesRecuperación de productosDowstream processing  (3103G00132)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió i control de la qualitatGestión y control de la calidadQuality assurance and control  (3103G00134)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química verdaQuímica verdeGreen chemistry  (3103G00135)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química organometàl·licaQuímica organometálicaOrganometallic chemistry  (3103G04098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química heterocíclica i síntesi de fàrmacsQuímica heterocíclica y síntesis de fármacosHeterocyclic chemistry and drug synthesis  (3103G04099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny de molècules orgàniquesDiseño de moléculas orgánicasDesign of organic molecules  (3103G04100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Principis de reactivitat químicaPrincipios de reactividad químicaPrinciples of chemical reactivity  (3103G04101)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tècniques espectroscòpiques i magnètiquesTécnicas espectroscópicas y magnéticasSpectroscopic and magnetic techniques  (3103G04102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Determinació estructural avançadaDeterminación estructural avanzadaAdvanced structure determination   (3103G04103)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Espectroscòpia avançadaEspectroscopia avanzadaAdvanced spectroscopy  (3103G04104)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi instrumental avançadaAnálisis instrumental avanzadoAdvanced instrumental analysis  (3103G04105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi química aplicada a la indústriaAnálisis químico aplicado a la industriaChemical analysis applied to industry  (3103G04106)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Economia i gestió d'empresesEconomía y gestión de empresasEconomics and Management  (3103G00125)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció a la professionalitzacióIntroducción a la profesionalizaciónIntroduction to professionalization   (3103G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

BioorgànicaBioorgánicaBioorganic   (3103G00128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

NanotecnologiaNanotecnologíaNanotecnology  (3103G00133)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Química quàntica avançadaQuímica cuántica avanzadaAdvanced quantum chemistry  (3103G04108)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Operacions de separacióOperaciones de separaciónSeparation unit processes  (3103G04109)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Reactors químicsReactores químicosChemical reactors  (3103G04110)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi d'alimentsAnálisis de alimentosFood analysis  (3103G04111)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

CatàlisiCatálisisCatalysis  (3103G04112)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Requeriment tercera llengua anglès
* Requeriment tercera llengua francès
* Requeriment tercera llengua italià
* Requeriment tercera llengua alemany

Calendari i horaris

A través dels següents enllaços podeu accedir als calendaris i horaris que corresponen a aquest grau.

El calendari acadèmic marca l'inici i final de classes, els dies no lectius, vacances, períodes d'examen... El calendari administratiu marca els períodes per fer els diferents tràmits administratius.

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

Informació properament disponible.

Informació properament disponible.

Informació properament disponible.

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.