Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Grau en Logística Empresarial

Grau en Logística Empresarial

Curs 2020-2021

Una carrera enfocada a formar els millors experts en logística en un entorn global, on l'alumne, gràcies al component dual de la formació, s'integra en les empreses ja des del tercer curs de carrera, ampliant així el seu horitzó professional.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Logística Empresarial
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Logística Empresarial per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Universitària Mediterrani (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
50
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Web:
Grau en Logística Empresarial (Modalitat Dual)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El sector econòmic de la logística és un sector en expansió que generarà desenes de milers de llocs de treball qualificats i d'alta especialització al nostre país. Segons dades de l'Associació per a la Cerca de l'Excel·lència específica de Logística (ABE-L) i de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la logística representa actualment entorn del 12 % de PIB nacional, amb un volum de negoci proper a 95.000 milions d'euros i una inversió anual superior als 12.000 milions. L'alt nivell d'inserció laboral del grau en logística empresarial que oferim en EU Mediterrani es veu optimitzat pel nostre innovador pla d'estudis dual, que facilita la inserció laboral de l'alumne durant la carrera, gràcies a la col·laboració amb nombroses empreses, en un sector empresarial emergent i tecnològicament molt avançat. I per millorar la teva formació, incloem en la carrera les titulacions oficials d'anglès i alemany, a més d'un ordinador portàtil Apple, d'ús habitual a les nostres aules.

Competències generals

 1. Ser hàbil en la comunicació, tant per escrit com verbalment, en l’idioma propi i en altres llengües estrangeres.
 2. Treballar en equip, establint les relacions que més puguin ajudar al progrés i execució de projectes.
 3. Saber elaborar i defensar arguments i resoldre problemes dins de l’àrea d’estudi, convertint un problema empíric en un objectiu de recerca i presentar conclusions.
 4. Desenvolupar habilitats per reunir, processar i analitzar informació procedent de diverses fonts per aplicar-les en la presa de decisions.
 5. Prendre decisions en l’àmbit professional, aplicant els coneixements i tècniques adquirides al llarg de l’activitat acadèmica.
 6. Ser capaç de liderar equips de treball, adquirint habilitats de negociació per prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions, assumint una marcada orientació per la qualitat.

Competències específiques

 1. Analitzar el funcionament, gestió i control de les diferents àrees funcionals de l’empresa i els instruments d’anàlisis aplicades a la logística.
 2. Desenvolupar els processos i les funcionalitats d’un sistema de suport per a la presa de decisions, identificant els diferents conceptes i instruments logístics.
 3. Analitzar les característiques del comerç internacional i distribució comercial, establint oportunitats de mercat.
 4. Desenvolupar habilitats de gestió logística per aplicar-les en qualsevol entorn empresarial.
 5. Planificar, organitzar i controlar les àrees i eines de suport a la logística.
 6. Planificar, organitzar i controlar les àrees estratègiques de la logística en la gestió integral de la cadena de subministrament.
 7. Gestionar, planificar i controlar les operacions de logística i transport.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

 • Transitari/a i tècnic/a en comerç exterior
 • Director/a d’operacions (supply chain manager)
 • Cap de trànsit
 • E-commerce manager
 • Consultor/a logístic/a
 • Director/a de logística
 • Director/a d’importació/exportació
 • Cap de compres
 • Responsable de control d’estocs

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Fonaments de l'empresa24.00 crèdits
Principis de logística i transport12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Fonaments de la Logística   Fundamentos de la Logística   Fundamentals of Logistics (3152G03006) BBàsica 6.00 SSemestral
Modalitats del Transport i Intermodalitats   Modalidades del Transporte e Intermodalidades   Modalities of Transport and Intermodality (3152G03007) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Distribució comercial i comerç internacional6.00 crèdits
Mètodes estadístics i gestió de dades aplicats a la logística 4.06.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Mètodes Quantitatius aplicats a la Logística   Métodos Cuantitativos aplicados a la Logística   Quantitative Methods for Logistics (3152G03012) BBàsica 6.00 SSemestral
Àrees i eines de suport a la logística6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Fonaments de Metereologia i Climatologia   Fundamentos de Metereología y Climatología   Foundations of Metereology and Climatology (3152G03017) BBàsica 6.00 SSemestral
Llengües estrangeres aplicades a la logística6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Anglès I   Inglés I   English I (3152G03030) OBObligatòria 3.00 AAnual
Alemany I   Alemán I   German I (3152G03034) OBObligatòria 3.00 AAnual
Fonaments de l'empresa6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Gestió dels Recursos Humans   Gestión de los Recursos Humanos   Human Resources Management (3152G03005) BBàsica 6.00 SSemestral
Principis de logística i transport6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Transport de Containers   Transporte de Containers   Container Transport (3152G03008) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Dret del Transport   Derecho del Transporte   Transportation Law (3152G03009) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Distribució comercial i comerç internacional6.00 crèdits
Mètodes estadístics i gestió de dades aplicats a la logística 4.012.00 crèdits
Àrees i eines de suport a la logística12.00 crèdits
Estrategia integral de la logística12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Gestió de la Cadena de Subministrament (SCM)   Gestión de la Cadena de Suministros (SCM)   Supply Chain Managment (SCM) (3152G03021) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Emmagatzematge i Gestió de Stocks   Almacenaje y Gestión de Stocks   Storage and Stock Management (3152G03022) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Llengües estrangeres aplicades a la logística6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Anglès II   Inglés II   English II (3152G03031) OBObligatòria 3.00 AAnual
Alemany II   Alemán II   German II (3152G03035) OBObligatòria 3.00 AAnual
Mètodes estadístics i gestió de dades aplicats a la logística 4.012.00 crèdits
Àrees i eines de suport a la logística6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Gestió de la Qualitat aplicada a la Logística   Gestión de la Calidad aplicada a la Logística   Quality Management applied to Logistics (3152G03020) OBObligatòria 6.00 SSemestral No
Estrategia integral de la logística18.00 crèdits
Pràctiques en empreses o departaments logístics18.00 crèdits
Llengües estrangeres aplicades a la logística6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Anglès III   Inglés III   English III (3152G03032) OBObligatòria 3.00 AAnual No
Alemany III   Alemán III   German III (3152G03036) OBObligatòria 3.00 AAnual No
Pràctiques en empreses o departaments logístics24.00 crèdits
Llengües estrangeres aplicades a la logística6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Anglès IV   Inglés IV   English IV (3152G03033) OBObligatòria 3.00 AAnual No
Alemany IV   Alemán IV   German IV (3152G03037) OBObligatòria 3.00 AAnual No
Treball final de grau12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Treball Final de Grau   Trabajo final de Grado   Final Degree Project (3152G03038) TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral No
Matèries optatives12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Llengua i Cultura Francesa I   Lengua y Cultura Francesa I   French Language and Culture I (3152G03039) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Llengua i Cultura Francesa II   Lengua y Cultura Francesa II   French Language and Culture II (3152G03040) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Llengua i Cultura Xinesa I   Lengua y Cultura China I   Xinese Language and Culture I (3152G03041) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Llengua i Cultura Xinesa II   Lengua y Cultura China II   Xinese Language and Culture II (3152G03042) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Direcció estratègica   Dirección estratégica   Strategic management (3152G03043) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Pràctiques d'aplicació en la Logística del sector de l'automoció   Prácticas de aplicación en la Logística del sector de la Automoción   Work Placements in logistic of automotive companies (3152G03044) OPOptativa 6.00 AAnual No
Pràctiques d'aplicació en la Logística dels sectors farmacèutics i químic   Prácticas de aplicación en la Logística de los sectores Farmacéuticos y Químico   Work Placements in logistics of Pharmaceutical and Chemical companies (3152G03045) OPOptativa 6.00 AAnual No
Pràctiques d'aplicació al sector logístic en empreses tèxtils i moda   Prácticas de aplicación en la Logística del sector Textil y Moda   Work Placements in logistic of textile and fashion companies (3152G03046) OPOptativa 6.00 AAnual No
Pràctiques d'aplicació en la Logística del sector agroalimentari   Prácticas de aplicación en la Logística del sector Agroalimentario   Work Placements in logistic of agrifood companies (3152G03047) OPOptativa 6.00 AAnual No
Pràctiques d'aplicació en la logística en empreses de gran distribució   Prácticas de aplicación en la Logística en empresas de gran distribución   Work Integrated Placements in logistic of large distribution companies (3152G03048) OPOptativa 6.00 AAnual No
Pràctiques d'aplicació en la logística del Turisme i Transport de Viatgers   Prácticas de aplicación en la logística del Turismo y Transporte de Viajero   Work Placements in logistic of tourism and passenger transport companies (3152G03049) OPOptativa 6.00 AAnual No
Pràctiques d'aplicació logística en empreses del negoci portuari i navilier   Prácticas de aplicación Logística en el negocio Portuario y Naviero   Work Integrated Placements in logistic of port and naval companies (3152G03050) OPOptativa 6.00 AAnual No
Pràctiques d'aplicació Logística Aeroportuària   Prácticas de aplicación Logística Aeroportuaria   Work Placements in logistic of airport companies (3152G03051) OPOptativa 6.00 AAnual No
Pràctiques en Consultories per desenvolupar Projectes d'Innovació Logística i Noves Tecnologies   Prácticas en Consultorías para desarrollar Proyectos de Innovación Logística y Nuevas Tecnología   Work Placements in Consultancies to develop Projects of Logistic Innovation and New Technologies (3152G03052) OPOptativa 6.00 AAnual No
Optativitat+Reconeixement acadèmic18.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Llengua i Cultura Francesa I   Lengua y Cultura Francesa I   French Language and Culture I (3152G03039) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Llengua i Cultura Francesa II   Lengua y Cultura Francesa II   French Language and Culture II (3152G03040) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Llengua i Cultura Xinesa I   Lengua y Cultura China I   Xinese Language and Culture I (3152G03041) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Llengua i Cultura Xinesa II   Lengua y Cultura China II   Xinese Language and Culture II (3152G03042) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Direcció estratègica   Dirección estratégica   Strategic management (3152G03043) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Pràctiques d'aplicació en la Logística del sector de l'automoció   Prácticas de aplicación en la Logística del sector de la Automoción   Work Placements in logistic of automotive companies (3152G03044) OPOptativa 6.00 AAnual No
Pràctiques d'aplicació en la Logística dels sectors farmacèutics i químic   Prácticas de aplicación en la Logística de los sectores Farmacéuticos y Químico   Work Placements in logistics of Pharmaceutical and Chemical companies (3152G03045) OPOptativa 6.00 AAnual No
Pràctiques d'aplicació al sector logístic en empreses tèxtils i moda   Prácticas de aplicación en la Logística del sector Textil y Moda   Work Placements in logistic of textile and fashion companies (3152G03046) OPOptativa 6.00 AAnual No
Pràctiques d'aplicació en la Logística del sector agroalimentari   Prácticas de aplicación en la Logística del sector Agroalimentario   Work Placements in logistic of agrifood companies (3152G03047) OPOptativa 6.00 AAnual No
Pràctiques d'aplicació en la logística en empreses de gran distribució   Prácticas de aplicación en la Logística en empresas de gran distribución   Work Integrated Placements in logistic of large distribution companies (3152G03048) OPOptativa 6.00 AAnual No
Pràctiques d'aplicació en la logística del Turisme i Transport de Viatgers   Prácticas de aplicación en la logística del Turismo y Transporte de Viajero   Work Placements in logistic of tourism and passenger transport companies (3152G03049) OPOptativa 6.00 AAnual No
Pràctiques d'aplicació logística en empreses del negoci portuari i navilier   Prácticas de aplicación Logística en el negocio Portuario y Naviero   Work Integrated Placements in logistic of port and naval companies (3152G03050) OPOptativa 6.00 AAnual No
Pràctiques d'aplicació Logística Aeroportuària   Prácticas de aplicación Logística Aeroportuaria   Work Placements in logistic of airport companies (3152G03051) OPOptativa 6.00 AAnual No
Pràctiques en Consultories per desenvolupar Projectes d'Innovació Logística i Noves Tecnologies   Prácticas en Consultorías para desarrollar Proyectos de Innovación Logística y Nuevas Tecnología   Work Placements in Consultancies to develop Projects of Logistic Innovation and New Technologies (3152G03052) OPOptativa 6.00 AAnual No

Cal superar 1 dels mòduls següents

Llengües estrangeres aplicades a la logística24.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Anglès I   Inglés I   English I (3152G03030) OBObligatòria 3.00 AAnual
Anglès II   Inglés II   English II (3152G03031) OBObligatòria 3.00 AAnual
Anglès III   Inglés III   English III (3152G03032) OBObligatòria 3.00 AAnual No
Anglès IV   Inglés IV   English IV (3152G03033) OBObligatòria 3.00 AAnual No
Alemany I   Alemán I   German I (3152G03034) OBObligatòria 3.00 AAnual
Alemany II   Alemán II   German II (3152G03035) OBObligatòria 3.00 AAnual
Alemany III   Alemán III   German III (3152G03036) OBObligatòria 3.00 AAnual No
Alemany IV   Alemán IV   German IV (3152G03037) OBObligatòria 3.00 AAnual No

Cal superar 2 dels mòduls següents

* Nivell C1 - Anglès
* Nivell B1 - Alemany

Pràctiques

Degut al model dual que planteja l’estudi, a partir del tercer i també durant tot el quart curs l’estudiant realitzarà les seves pràctiques duals gaudint d’un contracte laboral dins les diferents empreses col·laboradores.

Treball de fi de grau

El TFG del Grau en Logística Empresarial té caràcter obligatori i una assignació de 12 ECTS. En el Grau en Logística Empresarial, el TFG comporta la realització per part de l’estudiant d’un projecte, una memòria, un estudi o un treball en el qual s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats adquirides i treballades durant la carrera universitària. En tractar-se d’un TFG d’un grau dual els alumnes hauran d'elaborar i defensar un projecte logístic dut a terme durant les pràctiques duals.

El TFG està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i finalitza amb la defensa pública i l’avaluació i qualificació del treball.

La dedicació de l’estudiant està determinada pels 12 ECTS assignats a aquesta assignatura i per equivalència de 25 hores de dedicació dels estudiants per cada crèdit.

El TFG del Grau en Logística Empresarial (Dual) estarà dirigit per un professor del grau i comptarà amb la codirecció del director del projecte logístic de l’empresa.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

 • Assignatures. Revisa les assignatures de què et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2020-2021.
 • Preus. Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Properament disponible

Automatrícula