Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Doble titulació Economia / Filosofia

Doble titulació Economia / Filosofia

Curs 2020-2021

Aquesta doble titulació, única a Catalunya, dóna l’oportunitat d'obtenir una formació àmplia en dues disciplines complementàries i permet assolir competències importants atès el seu caràcter pluridisciplinari i global.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Doble titulació Economia / Filosofia
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques / Arts i Humanitats
Durada:
5 anys
Crèdits europeus:
354
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Economia per la Universitat de Girona
Graduat/ada en Filosofia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Nombre orientatiu de places:
10
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El jovent amb visió crítica i interès en la comprensió del funcionament de l'economia i la societat encaixa en el perfil del grau d'Economia i Filosofia. Recomanem que l'optativitat del batxillerat s'orienti cap a les matemàtiques i els idiomes, en especial l'anglès.

Competències adquirides

Aquest doble grau formarà l’estudiant perquè gestioni i comprengui la informació econòmica, la sintetitzi i analitzi amb sentit crític, sigui conscient del caràcter pluridisciplinari dels problemes econòmics que puguin presentar-se durant l’exercici de la seva professió, sigui capaç d’analitzar situacions econòmiques complexes i d’oferir respostes adequades per al seu tractament, interpreti i analitzi críticament textos i arguments filosòfics de distintes èpoques i tradicions filosòfiques, expressi de manera precisa la formulació de problemes filosòfics complexos i controvertits, tot comprenent les estratègies seguides per resoldre’ls, construeixi textos i arguments filosòfics, fent servir la terminologia tècnica escaient, i utilitzi en contextos no acadèmics els coneixements i les tècniques d’argumentació i d’anàlisi propis de la Filosofia.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: Proves d'accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a les PAU vinculades a les branques de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques i Arts i Humanitats.
 • Cicles formatius de graus superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a les PAU vinculades a les branques de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques i Arts i Humanitats.
 • Més grans de 25 anys. Opcions preferents de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques i Arts i Humanitats.
 • Més grans de 45 anys. Prova d'accés superada i amb resultat d'apte/a a l'entrevista.
 • Altres tipus d'accés especials reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Les més freqüents d’aquesta doble titulació, única a Catalunya, són:

 • Analista de l’activitat econòmica.
 • Assessor d’organismes col·legiats.
 • Assessorament d’empreses culturals.
 • Assessorament ètic (comitès de bioètica dels hospitals i departaments de recursos humans).
 • Col·laboració als mitjans de comunicació.
 • Consultoria de responsabilitat social corporativa.
 • Difusió científica i cultural (específicament de l’àmbit de l’economia i la filosofia)
 • Docència a la universitat o en centres d’investigació superior.
 • Documentalista.
 • Economista d’organismes internacionals.
 • Economista de l’Estat.
 • Ensenyament en instituts de secundària
 • Gestió pública i privada.
 • Projectes de sostenibilitat.
 • Recerca en serveis d’estudis públics o privats.
 • Treball en departaments de formació, estudis, personal, planificació, publicacions, etc.
 • Treball en editorials (edició i correcció de textos econòmics i filosòfics).

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Cal superar 60,00 B
Cal superar 6,00 OB
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Sociologia   Sociología   Sociology (3107G00006) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Cal superar 36,00 B
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Antropologia filosòfica   Antropología filosófica   Philosophical antropology (3102G00010) BBàsica 6.00 SSemestral
Comunicació oral i escrita   Comunicación oral y escrita   Oral and written communication (3102G00001) BBàsica 12.00 AAnual
Estadística   Estadística   Statistics (3107G00004) BBàsica 12.00 AAnual
Ètica   Ética   Ethics (3102G00011) BBàsica 6.00 SSemestral
Cal superar 42,00 OB
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Economia industrial   Economía industrial   Industrial organization (3107G00016) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Economia internacional   Economía internacional   International economics (3107G00015) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Lògica I   Lógica I   Logic I (3102G03029) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Lògica II   Lógica II   Logic II (3102G03030) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Macroeconomia   Macroeconomía   Macroeconomics (3107G00014) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Matemàtiques II   Matemáticas II   Mathematics II (3107G00003) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Microeconomia   Microeconomía   Microeconomics (3107G00013) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Cal superar 72,00 OB
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Anàlisi macroeconòmica   Análisis macroeconómico   Macroeconomic Analysis (3107G03019) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Anàlisi microeconòmica   Análisis microeconómica   Microeconomic analysis (3107G03018) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Econometria   Econometría   Econometrics (3107G03021) OBObligatòria 12.00 AAnual
Economia del medi ambient i dels recursos naturals (economia)   Economía del medio ambiente y de los recursos naturales   Environmental and resource economics (3107G03025) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Economia pública   Economía pública   Public economics (3107G03020) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Història de la filosofia antiga I   Historia de la filosofía antigua I   Ancient philosophy I (3102G03018) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Història de la filosofia antiga II   Historia de la filosofía antigua II   Ancient philosophy II (3102G03019) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Instruments d'economia aplicada (II)   Instrumentos de economía aplicada (II)   Tools of applied economics (II) (3107G03022) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Metafísica I   Metafísica I   Metaphysics I (3102G03025) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Política econòmica I   Política económica I   Economic policy I (3107G03023) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Temes d'història econòmica contemporània   Temas de historia económica contemporánea   Topics on Modern Economic History (3107G03006) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Cal superar 72,00 OB
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Estètica I   Estética I   Aesthetics I (3102G03036) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Filosofia del llenguatge I   Filosofía del lenguaje I   Philosophy of language I (3102G03031) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Filosofia del llenguatge II   Filosofía del lenguaje II   Philosophy of language II (3102G03032) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Filosofia moral   Filosofía moral   Moral philosophy (3102G03033) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Filosofia política I   Filosofía política I   Political philosophy I (3102G03034) OBObligatòria 6.00 AAnual
Filosofia política II   Filosofía política II   Political philosophy II (3102G03035) OBObligatòria 6.00 AAnual
Història de la filosofia contemporània   Historia de la filosofía contemporánea   Contemporary Philosophy (3102G03023) OBObligatòria 6.00 AAnual
Història de la filosofia medieval   Historia de la filosofía medieval   Medieval philosophy (3102G03020) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Història de la filosofia moderna I   Historia de la filosofía moderna I   Modern philosophy I (3102G03021) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Història de la filosofia moderna II   Historia de la filosofía moderna II   Modern philosophy II (3102G03022) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Introducció a la comptabilitat   Introducción a la contabilidad   Accounting introduction (3107G00009) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Teoria del coneixement   Teoría del conocimiento   Theory of knowlege (3102G03027) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Cal superar 42,00 OB
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Anàlisi dels cicles i de la conjuntura econòmica   Análisis de los ciclos y de la coyuntura económica   Business cycles (3107G03027) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Comerç i creixement econòmic   Comercio y crecimiento económico   Trade and growth (3107G03026) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Corrents actuals de la filosofia   Corrientes actuales de la filosofía   Current philosophical issues (3102G03024) OBObligatòria 6.00 AAnual
Estètica II   Estética II   Aesthetics II (3102G03037) OBObligatòria 6.00 AAnual
Filosofia de la ciència   Filosofía de la ciencia   Philosophy of science (3102G03028) OBObligatòria 6.00 AAnual
Metafísica II   Metafísica II   Metaphysics II (3102G03026) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Política econòmica II   Política económica II   Economic policy II (3107G03024) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Cal superar 24,00 TFG
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Treball de fi de grau   Trabajo de fin de grado   Global evaluation of the degree (3107G03079) TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral
Treball final de grau   Trabajo final de grado   Final project (3102G03051) TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

 1. Pots consultar els resultats de l’assignació al Portal d'Accés a la Universitat i informar-te sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).
 2. Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de la UdG amb el teu codi d'usuari i un enllaç per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi.
 3. Utilitza l'enllaç proporcionat en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.
 4. Revisa la informació de matrícula del teu estudi de grau i accedeix a l'aplicació d'automatrícula amb el teu codi d'usuari i contrasenya. Hi trobaràs el dia i hora de matrícula que tens assignats.
 5. Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.
 6. El dia i hora assignats, formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia d'automatrícula.

 • Assignatures. Revisa les assignatures de què et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2020-2021.
 • Preus. Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Properament disponible

Automatrícula