Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Grau en Estudis d'Arquitectura

Grau en Estudis d'Arquitectura

Curs 2020-2021

Arquitectura és una professió de caire multidisciplinari a la qual la societat atribueix la responsabilitat de projectar i conservar l’entorn edificat. Cases, carres, places, ciutats i territoris són els escenaris on el arquitecte hi té un paper protagonista.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Estudis d'Arquitectura
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
5 anys
Crèdits europeus:
300
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Estudis d'Arquitectura per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
40
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

La formació dels futurs arquitectes ha d'atendre dues vessants inqüestionables de l'exercici de l'ofici: capacitat tècnica i preparació cultural. Projectar un edifici és, alhora, un acte tècnic i un fet cultural.

Es tracta d'una carrera vocacional i generalista, a mig camí entre la formació tecnològica i les humanitats, que permet als seus titulats operar en una multitud de sortides professionals lligades de manera especial al camp de l'edificació però també, i cada vegada més, a altres àmbits del món de la indústria, la cultura o l'empresa.

L'arquitecte pot desenvolupar la seva activitat, de manera individual o en equip, com a professional liberal; integrat en el món de l'empresa, en tots els nivells organitzatius (tècnic, gerencial o directiu); com a tècnic o funcionari de l'Administració pública, i, finalment, en el camp de la docència i la recerca, tant en centres d'ensenyament secundari i universitari com en instituts de recerca i innovació tecnològica.

També té un paper rellevant en el camp de les arts decoratives: interiorisme, mobiliari, disseny gràfic i industrial, disseny escenogràfic i publicitat.

En el camp de la recerca la seva preparació el capacita per participar en projectes d'R+D en el sector tecnològic, en els àmbits propers a la seva disciplina (nous materials, estalvi energètic, domòtica, realitat virtual i dibuix 3D, rehabilitació i restauració arquitectòniques, etc), o en altres àmbits, com ara les humanitats (teoria i història de l'art i l'arquitectura, sistemes de representació, expressió gràfica, fotografia, etc).

Per aconseguir aquests objectius l'escola desplega el pla d'estudis vigent a Espanya per a la titulació d'arquitecte, consistent en 300 crèdits (5 cursos) de grau i 60 crèdits (un curs) de màster.

De forma específica en el pla d'estudis de Girona s'incorporen dues activitats docents especifiques més: 

 • les aules d'arquitectura 1 i 2, consistent en workshops intensius d'una setmana a 3 i 4 curs, amb un arquitecte convidat de reconegut prestigi
 • 5 viatges d'estudis d'una setmana (un per curs) amb destí a ciutats europees d'interès arquitectònic

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: enginyeria i arquitectura.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

La llei regula la professió d’arquitecte, atorgant-li les següents atribucions:

 • Redacció de projectes d’edificació de nova construcció i d’ampliació, modificació, reforma, rehabilitació o intervenció en edificis catalogats.
 • Direcció de l’obra d’edificació de nova construcció i d’ampliació, modificació, reforma, rehabilitació o intervenció en edificis catalogats.
 • Direcció de l’execució d’obra d’edificació de nova construcció i d’ampliació, modificació, reforma, rehabilitació o intervenció en edificis catalogats, en els casos previstos per la legislació vigent.
 • Redacció d’instruments de planejament urbanístic com ara plans generals d’ordenació urbana, plans parcials, estudis de detall, programes d’actuació urbanística, plans especials de qualsevol tipus, normes subsidiàries del planejament, normes complementàries del planejament i projectes de delimitació del sòl urbà.
 • Redacció d’instruments de gestió urbanística com ara projectes de parcel·lació, reparcel·lació i expropiació.
 • Participació en la redacció de projectes d’ordenació territorial.
 • Redacció de projectes d’urbanització.
 • Assessorament i altres treballs urbanístics.
 • Partió de terrenys, solars i edificacions; replantejaments de llindars i alineacions; amidaments de terrenys, solars i edificis.
 • Valoració i taxació de terrenys, solars, edificis i drets reals.
 • Redacció d’informes, dictàmens i certificats relacionats amb arquitectura, edificació, urbanisme i patrimoni històric; emissió de dictàmens pericials en judicis i arbitratges oralment o per escrit.
 • Redacció de projectes i direcció de decoració, moblament i ambientació d’edificis i locals; disseny escenogràfic, industrial i d’artesania.
 • Projectes de demolició d’edificis i construccions.
 • Desenvolupament i dimensionament d’instal·lacions.
 • Redacció de documents per a expedients de legalització d’obres.

Continuar estudiant

Per exercir professionalment com a arquitecte/a caldrà superar el Màster en Arquitectura (60 crèdits) que també s'imparteix a la EPS-UdG.

Els estudis del Grau en Estudis d'Arquitectura permeten accedir a estudis de màster de l’àmbit de la tecnologia i de l’arquitectura.

La Universitat de Girona i la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació proposen un ampli programa de màsters amb un perfil eminentment pràctic i enfocat a les necessitats del mercat de treball. També es dóna resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior, amb cursos d’especialització i altres activitats post graduals en tots els camps de coneixement.

Si es vol continuar la formació en l’àmbit de la recerca, des de qualsevol dels màsters de l’àrea d’estudis tècnics que ofereix la Universitat de Girona, es pot accedir al doctorat en Tecnologia.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Fonaments de Física6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Fonaments de física 1   Fundamentos de física 1   Fundamentals of Physics 1 (3105G00021) BBàsica 6.00 SSemestral
Fonaments de matemàtiques12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Fonaments de matemàtiques 1   Fundamentos de matemáticas 1   Fundamentals of mathematics 1 (3105G00019) BBàsica 6.00 SSemestral
Fonaments de matemàtiques 2   Fundamentos de matemáticas 2   Fundamentals of mathematics 2 (3105G00020) BBàsica 6.00 SSemestral
Expressió gràfica15.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Expressió gràfica 1   Expresión gráfica 1   Graphic expression 1 (3105G00023) BBàsica 6.00 SSemestral
Expressió gràfica 2   Expresión gráfica 2   Graphic expression 2 (3105G00024) BBàsica 6.00 SSemestral
Fonaments d'art 1   Fundamentos de arte 1   Art basis 1 (3105G12003) BBàsica 3.00 SSemestral
Construcció12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Fonaments de materials   Fundamentos de materiales   Fundamentals of materials (3105G00026) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Construcció 1   Construcción 1   Construction 1 (3105G00028) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Projectes9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Projectes 1   Proyectos 1   Design project unit 1 (3105G12017) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Projectes 2   Proyectos 2   Design project unit 2 (3105G12018) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Urbanisme6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Urbanística 1   Urbanística 1   Town planning 1 (3105G12028) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Fonaments de Física6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Fonaments de física 2   Fundamentos de física 2   Fundamentals of Physics 2 (3105G00022) BBàsica 6.00 SSemestral
Expressió gràfica21.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Expressió gràfica 3   Expresión gráfica 3   Graphic expression 3 (3105G00025) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Representació arquitectònica 1   Representación arquitectónica 1   Architectural representation 1 (3105G12001) BBàsica 6.00 SSemestral
Representació arquitectònica 2   Representación arquitectónica 2   Architectural representation 2 (3105G12002) BBàsica 6.00 SSemestral
Fonaments d'art 2   Fundamentos de arte 2   Art basis 2 (3105G12004) BBàsica 3.00 SSemestral
Construcció12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Empresa   Empresa   Business (3105G00027) BBàsica 6.00 SSemestral
Construcció 2   Construcción 2   Building technology 2 (3105G12005) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Estructures6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Estructures 1   Estructuras 1   Structures 1 (3105G00036) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Projectes9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Projectes 3   Proyectos 3   Design project unit 3 (3105G12019) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Projectes 4   Proyectos 4   Design project unit 4 (3105G12020) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Urbanisme6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Urbanística 2   Urbanística 2   Town planning 2 (3105G12029) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Construcció6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Construcció 3   Construcción 3   Building technology 3 (3105G12044) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Estructures9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Estructures 2   Estructuras 2   Structures 2 (3105G00037) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Estructures 3   Estructuras 3   Structural design 3 (3105G12046) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Instal.lacions12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Instal·lacions 1   Instalaciones 1   Installations 1 (3105G00033) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Instal·lacions 2   Instalaciones 2   Installations 2 (3105G00034) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Composició9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Història de l'art i l'arquitectura 1   Historia del arte y la arquitectura 1   History of art and architecture 1 (3105G12010) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Història de l'art i l'arquitectura 2   Historia del arte y la arquitectura 2   History of art and architecture 2 (3105G12011) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Composició 1   Composición 1   Theory of architecture 1 (3105G12013) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Projectes18.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Projectes 5   Proyectos 5   Design project unit 5 (3105G12021) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Projectes 6   Proyectos 6   Design project unit 6 (3105G12022) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Aula d'arquitectura 1   Aula de arquitectura 1   Workshop 1 (3105G12026) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Urbanisme6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Urbanística 3   Urbanística 3   Town planning 3 (3105G12030) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Construcció12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Anàlisi del procés constructiu   Análisis de los procesos constructivo   Analysis of the construction process (3105G00031) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Patologia i rehabilitació   Patología y rehabilitación   Pathology and rehabilitation (3105G00032) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Construcció 4   Construcción 4   Building technology 4 (3105G12006) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Estructures9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Estructures 4   Estructuras 4   Structural design 4 (3105G12007) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Estructures 5   Estructuras 5   Structural design 5 (3105G12008) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Instal.lacions3.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Instal·lacions 3   Instalaciones 3   Environmental design 3 (3105G12009) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Composició12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Història de l'art i l'arquitectura 3   Historia del arte y la arquitectura 3   History of art and architecture 3 (3105G12012) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Composició 2   Composición 2   Theory of architecture 2 (3105G12014) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Composició 3   Composición 3   Theory of the architecture 3 (3105G12015) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Estètica   Estética   Aesthetics (3105G12016) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Projectes18.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Projectes 7   Proyectos 7   Design project unit 7 (3105G12023) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Projectes 8   Proyectos 8   Design project unit 8 (3105G12024) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Aula d'arquitectura 2   Aula de arquitectura 2   Workshop 2 (3105G12027) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Urbanisme6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Dret en edificació   Derecho en edificación   Building construction law (3105G00039) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Urbanística 4   Urbanística 4   Town planning 4 (3105G12031) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Construcció6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Construcció 5   Construcción 5   Building technology 5 (3105G12045) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Projectes9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Projectes 9   Proyectos 9   Design project unit 9 (3105G12025) OBObligatòria 9.00 SSemestral
Urbanisme3.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Urbanística 5   Urbanística 5   Town planning 5 (3105G12032) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Optatives30.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Estructures de formigó   Estructuras de hormigón   Concrete Structures (3105G04038) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Estructures metàl·liques   Estructuras metálicas   Metal structures (3105G04039) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Projectes de restauració ambiental i paisatgística   Proyectos de restauración ambiental y paisajística   Environmental and Landscape Restoration Projects (3105G06033) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Informàtica gràfica   Informática gráfica   Computer graphics (3105G07035) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Patologia i rehabilitació estructural   Patología y rehabilitación estructural   Structural pathology and rehabilitation (3105G11019) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Patologia i rehabilitació de l'envolvent i els acabats   Patología y rehabilitación del envolvente y los acabados   Pathology and rehabilitation of siding and finish work (3105G11020) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Manteniment d'edificis   Mantenimiento de edificios   Building maintenance (3105G11021) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Gestió integral de la prevenció   Gestión integral de la prevención   Comprehensive prevention management (3105G11022) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Sistemes de planificació d'obres i el seu control   Sistemas de planificación de obras y su control   Building planning and control systems (3105G11023) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Conjuntura econòmica del sector i anàlisi del negoci immobiliari   Coyuntura económica del sector y análisis del negocio inmobiliario   Economic situation of the sector and analysis of the real estate market (3105G11024) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Introducció al control de costos de la construcció   Introducción al control de costes de construcción   Introduction to construction cost control (3105G11025) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Representació virtual de projectes d'interiorisme   Representación virtual de proyectos de interiorismo   Virtual representation of interior design projects (3105G11026) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Projectes d'acondicionament i instal·lacions   Proyectos de acondicionamiento e instalaciones   Conditioning projects and installations (3105G11027) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Gestió i eficiència energètica en l'edificació   Gestión y eficiencia energética en la edificación   Management and energy efficiency in buildings (3105G12033) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Projecte de restauració arquitectònica   Proyecto de restauración arquitectónica   Architectural conservation (3105G12034) OPOptativa 5.00 SSemestral
Projecte de restauració ambiental   Proyecto de restauración ambiental   Environmental restoration (3105G12035) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Innovació tecnològica a la construcció   Innovación tecnológica en la construcción   Advanced Building Technologies (3105G12036) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Saber veure l'arquitectura   Saber ver la arquitectura   How to look at the architecture (3105G12037) OPOptativa 5.00 SSemestral
Utopia i avantguarda   Utopía y vanguardia   Utopia and modernity (3105G12038) OPOptativa 5.00 SSemestral
Teoria de la imatge   Teoría de la imagen   Theory of image (3105G12039) OPOptativa 5.00 SSemestral
La forma de la ciutat   La forma de la ciudad   The form of the city (3105G12040) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Arquitectura sostenible   Arquitectura sostenible   Sustainable architecture (3105G12041) OPOptativa 5.00 SSemestral
Prácticas en Empresa   Prácticas en Empresa   Practices on companies (3105G12042) OPOptativa 15.00 SSemestral
Cultura i projecte   Cultura y proyecto   Culture and design (3105G12047) OPOptativa 5.00 SSemestral
Anàlisi i rehabilitació d’edificis històrics   Análisis y rehabilitación de edificios históricos   Analysis and intervention in historic buildings (3105G12048) OPOptativa 5.00 SSemestral
Treball fi de grau6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Treball fi de grau   Trabajo fin de grado   Final work degree (3105G12043) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Optativitat + Reconeixement 36.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Estructures de formigó   Estructuras de hormigón   Concrete Structures (3105G04038) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Estructures metàl·liques   Estructuras metálicas   Metal structures (3105G04039) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Projectes de restauració ambiental i paisatgística   Proyectos de restauración ambiental y paisajística   Environmental and Landscape Restoration Projects (3105G06033) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Informàtica gràfica   Informática gráfica   Computer graphics (3105G07035) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Patologia i rehabilitació estructural   Patología y rehabilitación estructural   Structural pathology and rehabilitation (3105G11019) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Patologia i rehabilitació de l'envolvent i els acabats   Patología y rehabilitación del envolvente y los acabados   Pathology and rehabilitation of siding and finish work (3105G11020) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Manteniment d'edificis   Mantenimiento de edificios   Building maintenance (3105G11021) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Gestió integral de la prevenció   Gestión integral de la prevención   Comprehensive prevention management (3105G11022) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Sistemes de planificació d'obres i el seu control   Sistemas de planificación de obras y su control   Building planning and control systems (3105G11023) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Conjuntura econòmica del sector i anàlisi del negoci immobiliari   Coyuntura económica del sector y análisis del negocio inmobiliario   Economic situation of the sector and analysis of the real estate market (3105G11024) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Introducció al control de costos de la construcció   Introducción al control de costes de construcción   Introduction to construction cost control (3105G11025) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Representació virtual de projectes d'interiorisme   Representación virtual de proyectos de interiorismo   Virtual representation of interior design projects (3105G11026) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Projectes d'acondicionament i instal·lacions   Proyectos de acondicionamiento e instalaciones   Conditioning projects and installations (3105G11027) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Gestió i eficiència energètica en l'edificació   Gestión y eficiencia energética en la edificación   Management and energy efficiency in buildings (3105G12033) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Projecte de restauració arquitectònica   Proyecto de restauración arquitectónica   Architectural conservation (3105G12034) OPOptativa 5.00 SSemestral
Projecte de restauració ambiental   Proyecto de restauración ambiental   Environmental restoration (3105G12035) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Innovació tecnològica a la construcció   Innovación tecnológica en la construcción   Advanced Building Technologies (3105G12036) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Saber veure l'arquitectura   Saber ver la arquitectura   How to look at the architecture (3105G12037) OPOptativa 5.00 SSemestral
Utopia i avantguarda   Utopía y vanguardia   Utopia and modernity (3105G12038) OPOptativa 5.00 SSemestral
Teoria de la imatge   Teoría de la imagen   Theory of image (3105G12039) OPOptativa 5.00 SSemestral
La forma de la ciutat   La forma de la ciudad   The form of the city (3105G12040) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Arquitectura sostenible   Arquitectura sostenible   Sustainable architecture (3105G12041) OPOptativa 5.00 SSemestral
Prácticas en Empresa   Prácticas en Empresa   Practices on companies (3105G12042) OPOptativa 15.00 SSemestral
Cultura i projecte   Cultura y proyecto   Culture and design (3105G12047) OPOptativa 5.00 SSemestral
Anàlisi i rehabilitació d’edificis històrics   Análisis y rehabilitación de edificios históricos   Analysis and intervention in historic buildings (3105G12048) OPOptativa 5.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

A partir de tercer curs de la carrera l'escola ofereix pràctiques professionals ( estades en l'entorn laboral), amb un reconeixement acadèmic d'un màxim de 15 crèdits (300 hores). Aquestes es poden fer tan en empreses i institucions, públiques o privades, lligades al sector de la construcció, moltes de les quals formen part del Patronat de l’Escola Politècnica Superior, com en estudis d'arquitectura de les comarques de Girona.

Les pràctiques en empreses permeten que els estudiants coneguin de prop el sector de la construcció i l'urbanisme, amb l'objectiu de completar la seva formació i obtenir experiència pràctica.

Des del Portal UNIVERSIA (Consorcio Portal Universia, S.A.) s'ofereixen pràctiques en empreses a l'estranger (dins la Unió europea) que poden donar dret a tenir una beca ERASMUS WORK PLACEMENT.

Les ofertes de UNIVERSIA per a pràctiques en empreses a l'estranger i la gestió de candidatures es fan des del següent subapartat del seu portal: www.practicaerasmus.es

Aquestes pràctiques en empreses a l'estranger poden donar opció a tenir el mateix tractament que les pràctiques nacionals a través del model Estades en l'Entorn Laboral, és a dir, seguiment acadèmic i matriculació de l'assignatura "Estades en l'Entorn Laboral".

Treball de fi de grau

Amb el TFG l’estudiant realitza un projecte, estudi, memòria o treball en què s’apliquen, s’integren i es desenvolupen els coneixements, capacitats, competències i habilitats requerides en l’ensenyament corresponent. Té assignats 6 crèdits ECTS.

El TFG està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i conclou amb la defensa pública i l’avaluació i qualificació del treball.

Tal i com estableix la normativa UdG, pel caràcter d’assignatura compendi, el TF no pot ser objecte de reconeixement o compensació.

Mobilitat

La EPS ofereix els següents programes de mobilitat en intercanvi amb universitats foranes:

 • ERASMUS. És un programa que s'adreça als estudiants de grau i postgrau que dóna la possibilitat de cursar part dels estudis en les institucions d'educació superior d'altres estats de la Unió Europea i països associats.
 • SICUE. És un programa de mobilitat, creat per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), que s'adreça únicament als estudiants de grau. 
 • PROMETEU. Permet fer estades d’intercanvi en institucions d’educació superior, amb les quals la UdG té conveni d'intercanvi, que estiguin ubicades a països no inclosos en el programa ERASMUS, en especial a Amèrica llatina.
 • Programa de mobilitat EPS-Wentworth Institute of Technology (WIT), Boston, EE.UU. Aquest programa de mobilitat permet fer una estada d’intercanvi al Wentworth Institute of Technology a Boston, USA amb el qual l'EPS ha signat un conveni marc de cooperació internacional. Aquest programa de mobilitat dóna la possibilitat als estudiants de grau en arquitectura de fer una estada d'un semestre en la institució de destí. Durant aquest període l'estudiant està matriculat a la UdG i al final de l’estada se li reconeixen les assignatures cursades a través d'un acord d'estudis signat.

Matrícula

Matrícula de primer

 1. Pots consultar els resultats de l’assignació al Portal d'Accés a la Universitat i informar-te sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).
 2. Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de la UdG amb el teu codi d'usuari i una adreça per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 3. En cas que no rebis el missatge, emplena i envia el formulari de Sol·licitud de compte d'usuari per a estudiants de nou accés del curs 2020-21.
 4. Accedeix a l'adreça proporcionada en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.
 5. Accedeix a l'aplicació d'automatrícula amb el teu codi d'usuari i contrasenya. Hi trobaràs el dia i hora de matrícula que tens assignats.
 6. Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.
 7. Consulta els apartats "Què necessites saber per a la teva matrícula" i "Documentació que hauràs de presentar" de la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 8. Consulta la Guia bàsica d'automatrícula de primer de grau .
 9. El dia i hora assignats, formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia.

 • Assignatures. Revisa les assignatures de què et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2020-2021.
 • Preus. Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Abans de la matrícula

Només hauràs de lliurar telemàticament la documentació relativa a bonificacions o exempcions que no constin com a acreditades, per poder gaudir del corresponent descompte o gratuïtat en la matrícula. Consulta l'apartat "Passos a seguir per a la matrícula".

Després de la matrícula

a) Si no has accedit a la universitat des de batxillerat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent el teu document d’identitat vigent, segons la teva nacionalitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants amb nacionalitat espanyola Fotocòpia compulsada del DNI
Estudiants de països de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent del país d’origen, o passaport
Estudiants estrangers no comunitaris Fotocòpia compulsada de la TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

b) Si has accedit a la UdG procedent d’una altra universitat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent la documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions de l'estudi d'origen, i justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

c) Si no ets titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

d) Si no l’has pogut presentar abans de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, la documentació acreditativa de bonificacions o exempcions. Segons el cas, la secretaria acadèmica del teu centre docent et pot reclamar la presentació física de la documentació.

La documentació es podrà presentar fins al 19 de novembre de 2020 (excepte l’acreditativa de bonificacions o exempcions, que es podrà lliurar fins al 31 de desembre de 2020).

Automatrícula