Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Grau en Enginyeria Informàtica

Grau en Enginyeria Informàtica

Curs 2020-2021

El Grau d’Enginyeria Informàtica està enfocat directament a aportar solucions professionals a qualsevol àmbit socioeconòmic que impliqui l’ús d'eines i sistemes informàtics. El pla d’estudis representa una oferta diferenciada dels que hi ha en el nostre entorn, molt adaptat a les característiques del nostre teixit social i econòmic, sense oblidar una base científica i tècnica adequada. La participació del sector empresarial és explícita en el pla d’estudis, ja que incorpora la possibilitat de fer pràctiques en entorns laborals. Com a enginyer, l’estudiant serà capaç de dissenyar i construir noves eines informàtiques, i també de mantenir i actualitzar qualsevol aplicació de gestió, de sistemes, d’informàtica industrial i de noves tecnologies. El Grau en Enginyeria Informàtica de la UdG té una qualificació d’excel·lència atorgada per l’Agència Catalana d’Universitats. Només un 10% dels estudis a Catalunya disposen d’aquest distintiu.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Enginyeria Informàtica
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Enginyeria Informàtica per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
100
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Els cursos que componen el primer curs d’Enginyeria Informàtica contenen assignatures instrumentals de caire general: càlcul, àlgebra, lògica i física, i assignatures específiques informàtiques d’introducció a la programació i als ordinadors. Per abordar aquesta primera etapa, l’estudiant hauria d'haver cursat les assignatures afins en el batxillerat o en els seus estudis de procedència. Els estudiants amb ànim de resoldre reptes, amb capacitat d’anàlisi de problemes, d’abstracció, d’imaginació i creativitat, amants de la precisió, dels raonaments lògics... són ferms candidats a gaudir amb aquests estudis, que obren la porta a una professió dinàmica i amb moltes sortides professionals.

L’objectiu dels estudis consisteix a facilitar la capacitat d’anàlisi i disseny de sistemes informàtics. Això inclou també la creació i adaptació dels sistemes informàtics a les necessitats específiques dels usuaris finals. Paral·lelament, es donen els coneixements bàsics d’enginyeria científica i tècnica des d’una perspectiva informàtica, per facilitar l’adaptació als canvis tecnològics continus que es produeixen en aquest camp.

El Grau d’Enginyeria Informàtica està enfocat directament a aportar solucions professionals a qualsevol àmbit socioeconòmic que impliqui l’ús d'eines i sistemes informàtics. El pla d’estudis representa una oferta diferenciada dels que hi ha en el nostre entorn, molt adaptat a les característiques del nostre teixit social i econòmic, sense oblidar una base científica i tècnica adequada. La participació del sector empresarial és explícita en el pla d’estudis, ja que incorpora la possibilitat de fer pràctiques en entorns laborals. Com a enginyer, l’estudiant serà capaç de dissenyar i construir noves eines informàtiques, i també de mantenir i actualitzar qualsevol aplicació de gestió, de sistemes, d’informàtica industrial i de noves tecnologies.

Competències

Aquesta titulació té com a objectiu formar els estudiants perquè adquireixin les competències necessàries per a l’exercici de l’activitat professional informàtica. De manera resumida, algunes de les competències que l’alumne adquirirà són les següents:

 • Capacitat per redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i firmar projectes en l’àmbit de l’enginyeria informàtica.
 • Capacitat per dirigir projectes de l’àmbit informàtic.
 • Capacitat per dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l’accessibilitat, l’ergonomia, la usabilitat i la seguretat dels sistemes, els serveis i les aplicacions informàtiques.
 • Capacitat per definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per al desenvolupament i l’execució de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
 • Capacitat per dissenyar, desenvolupar i mantenir tot tipus de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques, i per assegurar-ne la qualitat.
 • Capacitat per dissenyar i desenvolupar arquitectures informàtiques, centralitzades i/o distribuïdes, que integrin maquinari, programari i xarxes.
 • Capacitat per conèixer, comprendre i aplicar la legislació relativa a l’àmbit informàtic.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i de les tecnologies que capacitin per a l’aprenentatge i el desenvolupament de nous mètodes i tecnologies.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat.
 • Coneixements per a la realització de mesures, valoracions, taxacions, peritatges, estudis i informes en l'àmbit informàtic.
 • Capacitat per analitzar i valorar l’impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Coneixement i aplicació dels elements bàsics d’economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes.
 • Capacitat per treballar en entorns multilingües i multidisciplinaris.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: enginyeria i arquitectura.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

El graduat en Enginyeria Informàtica podrà desenvolupar l’activitat laboral en sectors molt diversos i en qualsevol àmbit socioeconòmic que impliqui el desenvolupament d’eines i sistemes informàtics. En general, entre aquestes feines podem esmentar: 

 • Anàlisi, disseny i programació d’aplicacions (perfil d’analista / programador).
 • Desenvolupament de software gràfic i multimèdia.
 • Administrador de sistemes, xarxes i bases de dades.
 • Informàtica industrial (robòtica i programació de control i processos).

El 97% dels nostres alumnes troba feina del seu àmbit el primer any després d'acabar els estudis d'enginyeria (font: informe AQU 2017). També, segons l'estudi "Inserción laboral de los estudiantes universitarios", elaborat per la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades i presentat el novembre de 2015, Enginyeria Informàtica figura en sisè lloc entre les titulacions més ben posicionades quant a inserció laboral, i des del 2011 ha passat del 69,1% al 93,4%.

Continuar estudiant

El Grau en Enginyeria Informàtica dóna accés directe al Màster en Enginyeria Informàtica. També els alumnes que desitgin continuar els estudis de doctorat ho podran fer dins el programa de doctorat de l’EPS i dins uns dels moltíssims grups de recerca en l’àmbit informàtic amb reconeixement nacional e internacional.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Matemàtiques21.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Àlgebra   Álgebra   Algebra (3105G07001) BBàsica 6.00 SSemestral
Càlcul   Cálculo   Calculus (3105G07002) BBàsica 6.00 SSemestral
Lògica i matemàtica discreta   Lógica y matemática discreta   Logic and discrete mathematics (3105G07003) BBàsica 9.00 SSemestral
Informàtica18.00 crèdits
Física9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Física i electrònica   Física y electrónica   Physics and Electronics (3105G07006) BBàsica 9.00 SSemestral
Programació6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Metodologia i tecnologia de la programació II   Metodología y tecnología de la programación II   Programming methodology and technology II (3105G07009) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Computadors6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Estructura i tecnologia de computadors II   Estructura y tecnología de computadores II   Computer Structure and Technology II (3105G07016) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Estadística6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Estadística   Estadística   Statistics (3105G07007) BBàsica 6.00 SSemestral
Empresa6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Organització i administració d'empreses   Organización y administración de empresas   Business organisation and management (3105G07008) BBàsica 6.00 SSemestral
Programació14.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Estructures de dades i algorítmica   Estructuras de datos y algorítmica   Data structures and algorithms (3105G07010) OBObligatòria 9.00 SSemestral
Projecte de programació   Proyecto de programación   Programming Project (3105G07011) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Computadors15.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Sistemes digitals   Sistemas digitales   Digital Systems (3105G07017) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Computadors   Computadores   Computers (3105G07018) OBObligatòria 9.00 SSemestral
Sistemes d'informació14.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Bases de dades   Bases de datos   Databases (3105G07021) OBObligatòria 9.00 SSemestral
Enginyeria del software I   Ingeniería del software I   Software engineering I (3105G07022) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Sistemes operatius5.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Sistemes operatius   Sistemas operativos   Operating systems (3105G07025) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Programació20.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Multimèdia i interfícies d'usuari   Multimedia e interfases de usuario   Multimedia and user interfaces (3105G07012) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Fonaments de computació   Fundamentos de computación   Fundamentals of Computation (3105G07013) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Paradigmes i llenguatges de programació   Paradigmas y lenguajes de programación   Programming Paradigms (3105G07014) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Intel·ligència artificial   Inteligencia artificial   Artificial intelligence (3105G07015) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Computadors10.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Arquitectura de computadors   Arquitectura de computadores   Computer Architecture (3105G07019) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Informàtica industrial i robòtica   Informática industrial y robótica   Industrial Computing and Robotics (3105G07020) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Sistemes d'informació10.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Enginyeria del software II   Ingeniería del software II   Software engineering II (3105G07023) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Projecte de desenvolupament de software   Proyecto de desarrollo de software   Software Development Project (3105G07024) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Sistemes operatius5.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Projecte de sistemes operatius   Proyectos de sistemas operativos   Operating Systems Project (3105G07026) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Xarxes10.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Xarxes   Redes   Networks (3105G07027) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Projecte de xarxes   Proyecto de redes   Network Project (3105G07028) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Legislació5.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Legislació i ètica professional   Legislación y ética profesional   Legislation and professional ethics (3105G07029) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Optatives40.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Sistemes d'ajuda a la presa de decisions   Sistema de ayuda a la toma de decisiones   Decision-Making Support Systems (3105G07041) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Estades en entorn laboral   Estancias en entorno laboral   External Work Placement (3105G07055) OPOptativa 15.00 SSemestral
Organització i gestió de sistemes d'informació   Organización y gestión de sistemas de información   Information System Organisation and Management (3105G07030) OPOptativa 5.00 SSemestral
Sistemes de gestió de bases de dades   Sistemas de gestión de bases de datos   Database Management Systems (3105G07031) OPOptativa 5.00 SSemestral
Conceptes avançats d'enginyeria del software   Conceptos avanzados de ingeniería de software   Advanced Software Engineering Concepts (3105G07032) OPOptativa 5.00 SSemestral
Business intelligence   Business intelligence   Business Intelligence (3105G07036) OPOptativa 5.00 SSemestral
Habilitats directives i de comunicació   Habilidades directivas y de comunicación   Management and Communication Skills (3105G07039) OPOptativa 5.00 SSemestral
Gestió de la producció i logística   Gestión de la producción y logística   Operations Management and Logistics (3105G07040) OPOptativa 5.00 SSemestral
Visió per computador   Visión por computador   Computer Vision (3105G07048) OPOptativa 5.00 SSemestral
Robòtica   Robótica   Robotics (3105G07049) OPOptativa 5.00 SSemestral
Sistemes empotrats   Sistemas empotrados   Embedded Systems (3105G07050) OPOptativa 5.00 SSemestral
Robòtica mòbil   Robótica móvil   Mobile Robotics (3105G07051) OPOptativa 5.00 SSemestral
Anàlisi i processament d'imatges   Análisis y procesamiento de imágenes   Image analysis and processing (3105G07052) OPOptativa 5.00 SSemestral
Automàtica   Automática   Automatic Engineering (3105G07054) OPOptativa 5.00 SSemestral
Informàtica gràfica   Informática gráfica   Computer graphics (3105G07035) OPOptativa 5.00 SSemestral
Programació declarativa. Aplicacions   Programación declarativa. Aplicaciones   Declarative Programming and Applications (3105G07037) OPOptativa 5.00 SSemestral
Compiladors   Compiladores   Compilers (3105G07038) OPOptativa 5.00 SSemestral
Criptografia   Criptografía   Cryptography (3105G07043) OPOptativa 5.00 SSemestral
Computació numèrica i simulació   Computación numérica y simulación   Numerical Computation and Simulation (3105G07044) OPOptativa 5.00 SSemestral
Tècniques avançades d'intel·ligència artificial   Técnicas avanzadas de inteligencia artificial   Advanced Techniques of Artificial Intelligence (3105G07045) OPOptativa 5.00 SSemestral
Programació d'entorns web   Programación en entornos web   Web Environment Programming (3105G07033) OPOptativa 5.00 SSemestral
Seguretat i protecció de dades   Seguridad y protección de datos   Data Protection and Security (3105G07034) OPOptativa 5.00 SSemestral
Optimització   Optimización   Optimisation (3105G07042) OPOptativa 5.00 SSemestral
Administració de sistemes   Administración de sistemas   System Administration (3105G07046) OPOptativa 5.00 SSemestral
Xarxes troncals i serveis publics de dades   Redes troncales y servicios públicos de datos   Backbone Networks and Public Data Services (3105G07047) OPOptativa 5.00 SSemestral
Configuració i manteniment de xarxes i serveis d'internet   Configuración y mantenimiento de redes y servicios de internet   Network and Internet Service Configuration and Maintenance (3105G07053) OPOptativa 5.00 SSemestral
Projecte fi de grau15.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Projecte fi de grau   Proyecto final de grado   Final Degree Project (3105G07056) OBObligatòria 15.00 AAnual
Optativitat + reconeixement acadèmic45.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Sistemes d'ajuda a la presa de decisions   Sistema de ayuda a la toma de decisiones   Decision-Making Support Systems (3105G07041) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Estades en entorn laboral   Estancias en entorno laboral   External Work Placement (3105G07055) OPOptativa 15.00 SSemestral
Organització i gestió de sistemes d'informació   Organización y gestión de sistemas de información   Information System Organisation and Management (3105G07030) OPOptativa 5.00 SSemestral
Sistemes de gestió de bases de dades   Sistemas de gestión de bases de datos   Database Management Systems (3105G07031) OPOptativa 5.00 SSemestral
Conceptes avançats d'enginyeria del software   Conceptos avanzados de ingeniería de software   Advanced Software Engineering Concepts (3105G07032) OPOptativa 5.00 SSemestral
Business intelligence   Business intelligence   Business Intelligence (3105G07036) OPOptativa 5.00 SSemestral
Habilitats directives i de comunicació   Habilidades directivas y de comunicación   Management and Communication Skills (3105G07039) OPOptativa 5.00 SSemestral
Gestió de la producció i logística   Gestión de la producción y logística   Operations Management and Logistics (3105G07040) OPOptativa 5.00 SSemestral
Visió per computador   Visión por computador   Computer Vision (3105G07048) OPOptativa 5.00 SSemestral
Robòtica   Robótica   Robotics (3105G07049) OPOptativa 5.00 SSemestral
Sistemes empotrats   Sistemas empotrados   Embedded Systems (3105G07050) OPOptativa 5.00 SSemestral
Robòtica mòbil   Robótica móvil   Mobile Robotics (3105G07051) OPOptativa 5.00 SSemestral
Anàlisi i processament d'imatges   Análisis y procesamiento de imágenes   Image analysis and processing (3105G07052) OPOptativa 5.00 SSemestral
Automàtica   Automática   Automatic Engineering (3105G07054) OPOptativa 5.00 SSemestral
Informàtica gràfica   Informática gráfica   Computer graphics (3105G07035) OPOptativa 5.00 SSemestral
Programació declarativa. Aplicacions   Programación declarativa. Aplicaciones   Declarative Programming and Applications (3105G07037) OPOptativa 5.00 SSemestral
Compiladors   Compiladores   Compilers (3105G07038) OPOptativa 5.00 SSemestral
Criptografia   Criptografía   Cryptography (3105G07043) OPOptativa 5.00 SSemestral
Computació numèrica i simulació   Computación numérica y simulación   Numerical Computation and Simulation (3105G07044) OPOptativa 5.00 SSemestral
Tècniques avançades d'intel·ligència artificial   Técnicas avanzadas de inteligencia artificial   Advanced Techniques of Artificial Intelligence (3105G07045) OPOptativa 5.00 SSemestral
Programació d'entorns web   Programación en entornos web   Web Environment Programming (3105G07033) OPOptativa 5.00 SSemestral
Seguretat i protecció de dades   Seguridad y protección de datos   Data Protection and Security (3105G07034) OPOptativa 5.00 SSemestral
Optimització   Optimización   Optimisation (3105G07042) OPOptativa 5.00 SSemestral
Administració de sistemes   Administración de sistemas   System Administration (3105G07046) OPOptativa 5.00 SSemestral
Xarxes troncals i serveis publics de dades   Redes troncales y servicios públicos de datos   Backbone Networks and Public Data Services (3105G07047) OPOptativa 5.00 SSemestral
Configuració i manteniment de xarxes i serveis d'internet   Configuración y mantenimiento de redes y servicios de internet   Network and Internet Service Configuration and Maintenance (3105G07053) OPOptativa 5.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

Tecnologia Enginyeria del software50.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Projecte de programació   Proyecto de programación   Programming Project (3105G07011) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Multimèdia i interfícies d'usuari   Multimedia e interfases de usuario   Multimedia and user interfaces (3105G07012) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Enginyeria del software II   Ingeniería del software II   Software engineering II (3105G07023) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Projecte de desenvolupament de software   Proyecto de desarrollo de software   Software Development Project (3105G07024) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Organització i gestió de sistemes d'informació   Organización y gestión de sistemas de información   Information System Organisation and Management (3105G07030) OPOptativa 5.00 SSemestral
Sistemes de gestió de bases de dades   Sistemas de gestión de bases de datos   Database Management Systems (3105G07031) OPOptativa 5.00 SSemestral
Conceptes avançats d'enginyeria del software   Conceptos avanzados de ingeniería de software   Advanced Software Engineering Concepts (3105G07032) OPOptativa 5.00 SSemestral
Business intelligence   Business intelligence   Business Intelligence (3105G07036) OPOptativa 5.00 SSemestral
Habilitats directives i de comunicació   Habilidades directivas y de comunicación   Management and Communication Skills (3105G07039) OPOptativa 5.00 SSemestral
Gestió de la producció i logística   Gestión de la producción y logística   Operations Management and Logistics (3105G07040) OPOptativa 5.00 SSemestral
Tecnologia Enginyeria de computadors50.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Sistemes digitals   Sistemas digitales   Digital Systems (3105G07017) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Arquitectura de computadors   Arquitectura de computadores   Computer Architecture (3105G07019) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Informàtica industrial i robòtica   Informática industrial y robótica   Industrial Computing and Robotics (3105G07020) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Projecte de xarxes   Proyecto de redes   Network Project (3105G07028) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Visió per computador   Visión por computador   Computer Vision (3105G07048) OPOptativa 5.00 SSemestral
Robòtica   Robótica   Robotics (3105G07049) OPOptativa 5.00 SSemestral
Sistemes empotrats   Sistemas empotrados   Embedded Systems (3105G07050) OPOptativa 5.00 SSemestral
Robòtica mòbil   Robótica móvil   Mobile Robotics (3105G07051) OPOptativa 5.00 SSemestral
Anàlisi i processament d'imatges   Análisis y procesamiento de imágenes   Image analysis and processing (3105G07052) OPOptativa 5.00 SSemestral
Automàtica   Automática   Automatic Engineering (3105G07054) OPOptativa 5.00 SSemestral
Tecnologia Computació50.00 crèdits
Tecnologia de la Informació50.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Multimèdia i interfícies d'usuari   Multimedia e interfases de usuario   Multimedia and user interfaces (3105G07012) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Arquitectura de computadors   Arquitectura de computadores   Computer Architecture (3105G07019) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Enginyeria del software II   Ingeniería del software II   Software engineering II (3105G07023) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Projecte de xarxes   Proyecto de redes   Network Project (3105G07028) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Programació d'entorns web   Programación en entornos web   Web Environment Programming (3105G07033) OPOptativa 5.00 SSemestral
Seguretat i protecció de dades   Seguridad y protección de datos   Data Protection and Security (3105G07034) OPOptativa 5.00 SSemestral
Optimització   Optimización   Optimisation (3105G07042) OPOptativa 5.00 SSemestral
Administració de sistemes   Administración de sistemas   System Administration (3105G07046) OPOptativa 5.00 SSemestral
Xarxes troncals i serveis publics de dades   Redes troncales y servicios públicos de datos   Backbone Networks and Public Data Services (3105G07047) OPOptativa 5.00 SSemestral
Configuració i manteniment de xarxes i serveis d'internet   Configuración y mantenimiento de redes y servicios de internet   Network and Internet Service Configuration and Maintenance (3105G07053) OPOptativa 5.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Totes les assignatures tenen un vessant pràctic que té un pes molt important en els estudis. Faràs les pràctiques en grups reduïts en laboratoris que tenen equipaments adaptats a les necessitats actuals. L’empresa està molt present a l’Escola Politècnica Superior. Com a estudiant del grau d’Enginyeria Informàtica podràs fer pràctiques en empreses a través de les estades a l'entorn laboral. Podràs triar entre les moltíssimes ofertes que es proposen cada curs.

Treball de fi de grau

Durant l’últim curs faràs el Treball Final de Grau, on demostraràs els coneixements que has adquirit durant la teva formació. Faràs un sol treball que serà avaluat per un tribunal amb membres de cada estudi. El Treball de Final de Grau és un projecte d’enginyeria sobre la matèria que escullis, que realitzaràs sota la supervisió d’un professor. Si vols, el podràs desenvolupar en una empresa o en un grup de recerca. El Patronat d’empreses que dóna suport a l’Escola Politècnica Superior i els col·legis professionals d’Enginyers cada any donen premis als millors Treballs Finals de Grau.

Mobilitat

L’Escola Politècnica Superior té relacions amb universitats d’arreu del món. Hi ha diversos programes de mobilitat i d’intercanvi que et permetran fer estades a l’estranger per cursar-hi assignatures, realitzar el Treball Final de Grau o ampliar estudis: Erasmus, Erasmus+, Erasmus Mundus, Sòcrates, IAESTE, SICUE-Sèneca, Beques Balsells, Beques Josep Maria Ginés i Pous...

Matrícula

Matrícula de primer

 1. Pots consultar els resultats de l’assignació al Portal d'Accés a la Universitat i informar-te sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).
 2. Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de la UdG amb el teu codi d'usuari i una adreça per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 3. En cas que no rebis el missatge, emplena i envia el formulari de Sol·licitud de compte d'usuari per a estudiants de nou accés del curs 2020-21.
 4. Accedeix a l'adreça proporcionada en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.
 5. Accedeix a l'aplicació d'automatrícula amb el teu codi d'usuari i contrasenya. Hi trobaràs el dia i hora de matrícula que tens assignats.
 6. Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.
 7. Consulta els apartats "Què necessites saber per a la teva matrícula" i "Documentació que hauràs de presentar" de la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 8. Consulta la Guia bàsica d'automatrícula de primer de grau .
 9. El dia i hora assignats, formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia.

 • Assignatures. Revisa les assignatures de què et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2020-2021.
 • Preus. Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Abans de la matrícula

Només hauràs de lliurar telemàticament la documentació relativa a bonificacions o exempcions que no constin com a acreditades, per poder gaudir del corresponent descompte o gratuïtat en la matrícula. Consulta l'apartat "Passos a seguir per a la matrícula".

Després de la matrícula

a) Si no has accedit a la universitat des de batxillerat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent el teu document d’identitat vigent, segons la teva nacionalitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants amb nacionalitat espanyola Fotocòpia compulsada del DNI
Estudiants de països de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent del país d’origen, o passaport
Estudiants estrangers no comunitaris Fotocòpia compulsada de la TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

b) Si has accedit a la UdG procedent d’una altra universitat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent la documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions de l'estudi d'origen, i justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

c) Si no ets titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

d) Si no l’has pogut presentar abans de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, la documentació acreditativa de bonificacions o exempcions. Segons el cas, la secretaria acadèmica del teu centre docent et pot reclamar la presentació física de la documentació.

La documentació es podrà presentar fins al 19 de novembre de 2020 (excepte l’acreditativa de bonificacions o exempcions, que es podrà lliurar fins al 31 de desembre de 2020).

Automatrícula