Grau en Treball Social

Grau en Treball Social

Curs 2018-2019

El Grau en Treball Social es una formació universitària basada en una perspectiva teòrica i pràctica en què l’estudiantat desenvolupa un conjunt d’eines analítiques, relacionals i d’intervenció sobre els problemes socials per millorar el benestar de les persones, grups i comunitats.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Treball Social
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Treball Social per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat d'Educació i Psicologia
Nombre orientatiu de places:
60
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
1.657 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El Grau en Treball Social de la Universitat de Girona proposa que els estudiants adquireixin les competències necessàries per a l'exercici de la professió d'acord amb les referències aprovades pels òrgans col·legials i tenint en compte les definides als principals països europeus.

Els plans d'estudis del Grau en treball Social de la Universitat de Girona assumeixen com a objectiu que l'alumnat adquireixi els coneixements i competències necessaris per desenvolupar les següents funcions en l'exercici professional:

 • Assistència: Detecció i tractament psicosocial de les necessitats individuals, grupals, familiars i de la comunitat, al costat de la gestió de serveis i prestacions que facilitin i garanteixin l'exercici dels drets de ciutadania.
 • Prevenció: Prevenció de l'aparició de desenvolupament de situacions d'exclusió social, pobresa i marginalitat, així com de la cronificació de problemes psicosocials derivats del desenvolupament evolutiu i de les situacions de dependència i vulnerabilitat.
 • Mediació: Mediació en la resolució de conflictes entre persones, famílies i grups socials, incloent les relacions entre les institucions i la ciutadania.
 • Promoció: Promoció i desenvolupament d'iniciatives socials per recolzar a persones i grups socials en l'adquisició d'habilitats i competències que els permetin afrontar les seves necessitats i conflictes, els processos de presa de decisions i l'assumpció de responsabilitats. Donar a conèixer les oportunitats que els grups socials tenen a la seva disposició, motivar-los per tenir accés a aquestes oportunitats i ajudar a les persones, famílies i grups socials a desenvolupar les respostes emocionals, intel·lectuals i socials necessàries per permetre'ls aprofitar aquestes oportunitats.
 • Mobilització: Mobilització dels individus, famílies, grups organitzacions i comunitats amb la finalitat de millorar el seu benestar i la seva capacitat per resoldre els seus problemes.
 • Transformació: Modificació de les condicions socials generadores de situacions de desigualtat, exclusió, discriminació i injustícia a través del desenvolupament de programes i projectes dirigits a millorar la qualitat de vida dels ciutadans, i especialment, als col·lectius especialment vulnerables.
 • Planificació i avaluació: Disseny, desenvolupament i execució de programes i projectes socials amb grups i xarxes, contribuint al desenvolupament de les polítiques socials. Ajustar els recursos institucionals a la situació concreta de cada persona o grup en el nivell d'assistència facilitant informació precisa detallada sobre les possibilitats i límits dels recursos institucionals en funció de les circumstàncies específiques de cada cas.
 • Gerència i administració: Adreça, coordinació i administració de serveis i programes socials.
 • Recerca: Disseny i desenvolupament de projectes de recerca orientats a incrementar el coneixement de la realitat social, de les característiques de les poblacions ateses, de les necessitats persistents i emergents i el desenvolupament de bones pràctiques professionals.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

L’exercici del treball social es desenvolupa en un conjunt molt ampli d’àmbits d’intervenció i en serveis de promoció de l’autonomia i de suport a la dependència: en l’Administració pública, en iniciatives socials i ONG, i en entitats privades i empreses. Entre altres, volem assenyalar els àmbits següents:

 • Serveis socials bàsics: equips d’atenció social bàsica i primària (d’ajuntaments, consells comarcals, consorcis, etc.), serveis d’atenció domiciliària, centres oberts per a infants, etc.
 • Serveis socials especialitzats: atenció a la infància (centres d’acolliment, centres residencials d’acció educativa “CRAE”, serveis d’integració familiar i d’adopcions, etc.), atenció a la família (dones en situació de violència masclista, acolliment residencial, etc.), atenció a la gent gran en dependència o risc social (centres de dia, centres residencials, etc.), atenció a persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial (centres de dia d’atenció especialitzada, centres ocupacionals, serveis d’acolliment residencial, etc.), atenció a problemes socials derivats de malalties mentals, prevenció i atenció en l’àmbit de les drogodependències, acolliment i atenció social a persones immigrades i refugiades, acolliment i atenció a persones sense llar, etc.
 • Salut: centres de salut, hospitals, serveis de salut mental, serveis i centres sociosanitaris, etc.
 • Justícia: justícia juvenil (serveis d’assessorament tècnic, mediació amb les víctimes, aplicació de mesures en medi obert i medi tancat, etc.), jutjats (serveis d’assessorament tècnic, oficina d’atenció a les víctimes, mediació familiar, etc.), institucions penitenciàries (comissions d’assistència social penitenciària, serveis de reinserció, etc.).
 • Educació: equips d’assessorament i orientació psicopedagògics, mediació escolar, detecció i tractament de l’absentisme, centres d’educació especial, etc.
 • Habitatge: col·laboració en programes de promoció, estudi i adjudicació d’habitatges de protecció social, etc.
 • Dinamització comunitària: centres socials, centres cívics, esplais, centres oberts, col·laboració amb les associacions de veïns, plans de desenvolupament comunitari, etc.
 • Altres: administració, gerència i planificació de serveis de benestar; serveis relacionats amb el sector laboral (empreses, sindicats, mutualitats, cooperatives); exercici privat (consultories, supervisió), etc.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

SOCIETAT, CULTURA I EDUCACIÓ12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Aproximació al fenomen educatiu (3101G00100)

BBàsica 6.00 SSemestral

Sociologia (3101G00103)

BBàsica 6.00 SSemestral

CLAUS FILOSÒFIQUES I HISTÒRIQUES DEL MÓN ACTUAL6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pensament contemporani (3101G00105)

BBàsica 6.00 SSemestral

FONAMENTS D'ECONOMIA I DRET6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments d'economia (3101G00107)

BBàsica 6.00 SSemestral

LA PSICOLOGIA COM A EINA PER AL TREBALL SOCIAL12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Processos psicològics i desenvolupament humà (3101G00101)

BBàsica 6.00 SSemestral

Psicologia social (3101G00102)

BBàsica 6.00 SSemestral

TEORIES, MÈTODES I INSTRUMENTS DEL TREBALL SOCIAL12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Teories del treball social (3101G06013)

OBObligatòria 12.00 AAnual

INTRODUCCIÓ ALS ÀMBITS DEL TREBALL SOCIAL6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Els àmbits del treball social (3101G06017)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

LA PRÀCTICA DEL TREBALL SOCIAL6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Habilitats socials i comunicació (3101G06025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

SOCIETAT, CULTURA I EDUCACIÓ6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Antropologia (3101G00104)

BBàsica 6.00 SSemestral

CLAUS FILOSÒFIQUES I HISTÒRIQUES DEL MÓN ACTUAL6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Claus històriques del món actual (3101G00106)

BBàsica 6.00 SSemestral

FONAMENTS D'ECONOMIA I DRET12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Funcions i conceptes bàsics del dret (3101G00108)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret i garanties constitucionals (3101G06008)

BBàsica 6.00 SSemestral

TEORIES, MÈTODES I INSTRUMENTS DEL TREBALL SOCIAL18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Bases de la investigació (3101G00109)

BBàsica 6.00 SSemestral

Treball social amb individus i families (3101G06014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Treball social amb grups i comunitats (3101G06015)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

INTRODUCCIÓ ALS ÀMBITS DEL TREBALL SOCIAL6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Desigualtat, pobresa i exclusió social (3101G06018)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

EL CONTEXT INSTITUCIONAL DEL TREBALL SOCIAL12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Política i legislació social i educativa (3101G00110)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Teories i processos organitzatius (3101G00111)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

FONAMENTS D'ECONOMIA I DRET6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret de la persona (3101G06009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

TEORIES, MÈTODES I INSTRUMENTS DEL TREBALL SOCIAL6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Investigació i diagnòstic (3101G06016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

INTRODUCCIÓ ALS ÀMBITS DEL TREBALL SOCIAL6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Salut, autonomia i benestar social (3101G06019)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

EL CONTEXT INSTITUCIONAL DEL TREBALL SOCIAL18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Direcció i gestió de centres i projectes (3101G00112)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Avaluació de centres, programes i professionals (3101G00113)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Serveis socials (3101G06023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

LA PRÀCTICA DEL TREBALL SOCIAL6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi de casos i situacions d'intervenció (3101G06026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

OPTATIVES18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envelliment (3101G02008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitat (3101G02029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pedagogia i animació sociocultural (3101G00116)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La intervenció pedagògica: família i entorn social (3101G00117)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Relacions interpersonals (3101G00118)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció pedagògica amb adolescents i comportaments de risc (3101G00119)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estrès i salut (3101G00120)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La funció del pedagog en els projectes de participació ciutadana i intervenció comunitària (3101G00121)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió local de programes de participació ciutadana (3101G00122)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La condició juvenil (3101G00123)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Serveis i programes educatius per a joves (3101G00124)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura, immigració i educació (3101G00125)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mediació comunitària com a eina d'intervenció (3101G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques i estratègies de mediació (3101G00127)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació-acció participativa com a instrument d'intervenció pedagògica (3101G00128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i orientació professional (3101G00129)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i orientació per a l'ocupació (3101G00130)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Assessorament pedagògic i consultoria (3101G00131)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies i tècniques d'orientació (3101G00132)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mercat de treball i inserció laboral (3101G00133)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció i gestió de fundacions i entitats del tercer sector (3101G00134)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elaboració i gestió de projectes (3101G00135)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia i dinàmica de grups (3101G06033)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El tercer sector i la participació cívica (3101G06034)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El poble gitano (3101G06037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Diversitat religiosa, avui (3101G06038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques de convivència i igualtat (3101G06039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Immigració i estrangeria: drets, llibertats i deures (3101G06041)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Treball social i sistema educatiu (3101G06042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques de feina i de formació per a la feina (3101G06047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La funció de supervisió en el treball social (3101G06049)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mediació i orientació familiar (3101G06053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Infància i adolescència en risc (3101G06054)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Menors: de la protecció a la justícia juvenil (3101G06055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envelliment (3101G06059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Víctimes de violència domèstica i de gènere (3101G06060)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Treball social en l'àmbit penitenciari (3101G06061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Salut mental (3101G06062)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drogoaddiccions i intervenció social (3101G06063)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Discapacitats i treball social (3101G06064)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Programes d'acció educativa en situacions d'exclusió (3101G06065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i imatge en relació amb temes socials (3101G06066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Les tecnologies de la informació i la comunicació com a recurs socioeducatiu (3101G06069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Planificació i control financer i econòmic (3101G06070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió financera i comptabilitat (3101G06071)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques socials a la Unió Europea (3101G06072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Economia i estat del benestar (3101G06073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Avaluació econòmica de projectes i polítiques socials (3101G06074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret penal (3101G06075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret del treball i de la seguretat social (3101G06076)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La joventut avui: noves formes culturals i de socialització (3101G05084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Projectes de participació ciutadana i intervenció comunitària (3101G06079)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció social en sistemes familiars (3101G06080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L’entrevista en intervenció social (3101G06081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

LA PRÀCTICA DEL TREBALL SOCIAL6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tecnologies de la informació i la comunicació (3101G00114)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Ètica i deontologia professional (3101G00115)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

PRÀCTICUM30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràcticum (3101G06077)

OBObligatòria 30.00 SSemestral

TREBALL DE FI DE GRAU12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball de fi de grau (3101G06078)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

OPTATIVES6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envelliment (3101G02008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitat (3101G02029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pedagogia i animació sociocultural (3101G00116)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La intervenció pedagògica: família i entorn social (3101G00117)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Relacions interpersonals (3101G00118)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció pedagògica amb adolescents i comportaments de risc (3101G00119)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estrès i salut (3101G00120)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La funció del pedagog en els projectes de participació ciutadana i intervenció comunitària (3101G00121)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió local de programes de participació ciutadana (3101G00122)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La condició juvenil (3101G00123)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Serveis i programes educatius per a joves (3101G00124)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura, immigració i educació (3101G00125)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mediació comunitària com a eina d'intervenció (3101G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques i estratègies de mediació (3101G00127)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació-acció participativa com a instrument d'intervenció pedagògica (3101G00128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i orientació professional (3101G00129)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i orientació per a l'ocupació (3101G00130)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Assessorament pedagògic i consultoria (3101G00131)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies i tècniques d'orientació (3101G00132)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mercat de treball i inserció laboral (3101G00133)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció i gestió de fundacions i entitats del tercer sector (3101G00134)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elaboració i gestió de projectes (3101G00135)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia i dinàmica de grups (3101G06033)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El tercer sector i la participació cívica (3101G06034)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El poble gitano (3101G06037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Diversitat religiosa, avui (3101G06038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques de convivència i igualtat (3101G06039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Immigració i estrangeria: drets, llibertats i deures (3101G06041)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Treball social i sistema educatiu (3101G06042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques de feina i de formació per a la feina (3101G06047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La funció de supervisió en el treball social (3101G06049)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mediació i orientació familiar (3101G06053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Infància i adolescència en risc (3101G06054)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Menors: de la protecció a la justícia juvenil (3101G06055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envelliment (3101G06059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Víctimes de violència domèstica i de gènere (3101G06060)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Treball social en l'àmbit penitenciari (3101G06061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Salut mental (3101G06062)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drogoaddiccions i intervenció social (3101G06063)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Discapacitats i treball social (3101G06064)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Programes d'acció educativa en situacions d'exclusió (3101G06065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i imatge en relació amb temes socials (3101G06066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Les tecnologies de la informació i la comunicació com a recurs socioeducatiu (3101G06069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Planificació i control financer i econòmic (3101G06070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió financera i comptabilitat (3101G06071)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques socials a la Unió Europea (3101G06072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Economia i estat del benestar (3101G06073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Avaluació econòmica de projectes i polítiques socials (3101G06074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret penal (3101G06075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret del treball i de la seguretat social (3101G06076)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La joventut avui: noves formes culturals i de socialització (3101G05084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Projectes de participació ciutadana i intervenció comunitària (3101G06079)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció social en sistemes familiars (3101G06080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L’entrevista en intervenció social (3101G06081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Optativitat + reconeixement acadèmic30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envelliment (3101G02008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitat (3101G02029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pedagogia i animació sociocultural (3101G00116)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La intervenció pedagògica: família i entorn social (3101G00117)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Relacions interpersonals (3101G00118)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció pedagògica amb adolescents i comportaments de risc (3101G00119)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estrès i salut (3101G00120)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La funció del pedagog en els projectes de participació ciutadana i intervenció comunitària (3101G00121)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió local de programes de participació ciutadana (3101G00122)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La condició juvenil (3101G00123)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Serveis i programes educatius per a joves (3101G00124)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura, immigració i educació (3101G00125)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mediació comunitària com a eina d'intervenció (3101G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques i estratègies de mediació (3101G00127)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació-acció participativa com a instrument d'intervenció pedagògica (3101G00128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i orientació professional (3101G00129)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i orientació per a l'ocupació (3101G00130)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Assessorament pedagògic i consultoria (3101G00131)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies i tècniques d'orientació (3101G00132)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mercat de treball i inserció laboral (3101G00133)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció i gestió de fundacions i entitats del tercer sector (3101G00134)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elaboració i gestió de projectes (3101G00135)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia i dinàmica de grups (3101G06033)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El tercer sector i la participació cívica (3101G06034)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El poble gitano (3101G06037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Diversitat religiosa, avui (3101G06038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques de convivència i igualtat (3101G06039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Immigració i estrangeria: drets, llibertats i deures (3101G06041)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Treball social i sistema educatiu (3101G06042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques de feina i de formació per a la feina (3101G06047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La funció de supervisió en el treball social (3101G06049)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mediació i orientació familiar (3101G06053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Infància i adolescència en risc (3101G06054)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Menors: de la protecció a la justícia juvenil (3101G06055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envelliment (3101G06059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Víctimes de violència domèstica i de gènere (3101G06060)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Treball social en l'àmbit penitenciari (3101G06061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Salut mental (3101G06062)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drogoaddiccions i intervenció social (3101G06063)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Discapacitats i treball social (3101G06064)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Programes d'acció educativa en situacions d'exclusió (3101G06065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i imatge en relació amb temes socials (3101G06066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Les tecnologies de la informació i la comunicació com a recurs socioeducatiu (3101G06069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Planificació i control financer i econòmic (3101G06070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió financera i comptabilitat (3101G06071)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques socials a la Unió Europea (3101G06072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Economia i estat del benestar (3101G06073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Avaluació econòmica de projectes i polítiques socials (3101G06074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret penal (3101G06075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret del treball i de la seguretat social (3101G06076)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La joventut avui: noves formes culturals i de socialització (3101G05084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Projectes de participació ciutadana i intervenció comunitària (3101G06079)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció social en sistemes familiars (3101G06080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L’entrevista en intervenció social (3101G06081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià

Pràctiques

El Pràcticum és un pilar important en la formació de l'estudiant de Treball Social perquè li permet iniciar-se en l’exercici de la professió i desenvolupar les competències, habilitats i actituds que li son pròpies.

El Pràcticum permet desenvolupar els tres eixos de la formació del grau: coneixements, habilitats i actituds. 

Els objectius generals del pràcticum són:

 • Interrelacionar l'espai teòric de les classes amb la praxis que s’exerceix des del món professional. 
 • Intercalar i aplicar la formació centrada en la metodologia, continguts i procediments tècnics amb la pràctica professional tenint en compte els valors i actituds com a elements rellevants.
 • Realimentar la necessària relació entre el món universitari i el món professional.

Es realitza durant el primer semestre del quart curs del grau de manera que l’estudiant ja ha assolit un cos teòric important que li permet un aprofitament òptim de l’experiència de les pràctiques.

Treball de fi de grau

El Treball Final de Grau (TFG) té el caràcter d’assignatura enfocada a l’aprenentatge autònom, en la que l’èmfasi recau en les capacitats de l’estudiant de realitzar un treball d’estudi/exploració original i rigorós i la seva defensa oral davant d’una comissió/tribunal de docents.

En aquest treball es pretén que s’apliquin, integrin i es desenvolupin coneixements, capacitats, competències i habilitats requerides en el grau i en l’exercici de la professió.
En la realització d’aquest treball, l’estudiant és orientat/assessorat individualment i en grup per un professor-tutor.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
13 de juliol, 12 h, aula 170 de la FEP
Dates de matrícula
En primera preferència
13 de juliol, 12.30 h, aula 170 de la FEP
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 13.30 h, aula 170 de la FEP
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, 11 h, aula 170 de la FEP

27 de juliol, de 9.30 h a 13.30 h , Secretaria Acadèmica de la FEP (estudiants que no hagi pogut venir el 26 per causes majors)
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP

Consulta l'apartat "Documentació que hauràs de presentar"

Inici de les classes
Data d'inici
17 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 83 20
Correu electrònic
secacademica.fep@udg.edu

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula