Grau en Mestre/a d'Educació Primària

Grau en Mestre/a d'Educació Primària

Curs 2018-2019

Els estudiants que obtinguin aquest títol podran treballar educant els infants de 6 a 12 anys en centres d’educació primària.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Mestre/a d'Educació Primària
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Mestre/a d'Educació Primària per la Universitat de Girona, amb Menció en... (vegeu mencions )
Centre docent:
Facultat d'Educació i Psicologia
Nombre orientatiu de places:
90
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
1.657 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Una bona integració dels coneixements del batxillerat que faciliti una anàlisi didàctica de les matèries que s’han d’ensenyar a l’escola. Èmfasi especial en un bon coneixement de la llengua catalana com a vehicle principal de comunicació educativa a l’escola. Una base cultural que permeti a l’alumne conèixer la situació del context cultural i social en què haurà de treballar.

Per a les especialitats, uns coneixements previs que li permetin adquirir els nivells necessaris per ser un bon mestre especialista. Interès personal pel treball amb els nens i nenes o nois i noies, i il·lusió per millorar la societat des de l’ensenyament.

Objectius formatius

Formar professionals compromesos amb l’educació i conscients de la importància de la tasca que desenvolupen en la societat.

Competències adquirides

Les competències que s’adquiriran són: educar els infants, treballar en equip amb els altres mestres del centre i amb altres professionals, col·laborar amb les famílies i la comunitat, organitzar i gestionar els ensenyaments i el centre, relacionar-se amb l’Administració educativa i amb altres institucions, etc.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Prova d'aptitud personal (PAP)

Per accedir als graus d’Educació Infantil, Educació Primària i a la doble titulació d’Educació Infantil / Educació Primària, és un requisit indispensable superar una Prova d’aptitud personal (PAP), que consisteix en 2 exàmens: Competència comunicativa i raonament crític, i Competència logicomatemàtica.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

La mestra i el mestre d’educació primària treballen en escoles —públiques, concertades o privades— educant els infants de 6 a 12 anys. També poden treballar en escoles d’adults, escoles hospitalàries o escoles de les institucions penitenciàries, entre altres centres, així com assumir la direcció de centres educatius.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Societat, família i escola15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Societat, família i escola. (3101G00004)

BBàsica 15.00 AAnual No

Societat, família i escola. Sociologia (3101G00143)

BBàsica 6.00 SSemestral

Societat, família i escola. Teories i institucions (3101G00144)

BBàsica 3.00 SSemestral

Societat, família i escola. Tecnologies (3101G00145)

BBàsica 6.00 SSemestral

Ciència, salut i sostenibilitat 10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ciència, salut i sostenibilitat (3101G03002)

BBàsica 10.00 AAnual No

Ciències naturals i sostenibilitat (3101G03029)

BBàsica 4.00 SSemestral

Societat, ciència i sostenibilitat (3101G03030)

BBàsica 3.00 SSemestral

Salut i expressió corporal per a mestres (3101G03031)

BBàsica 3.00 SSemestral

Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (3101G03003)

BBàsica 10.00 AAnual

Llengües i competències comunicatives 15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Llengües i competències comunicatives (3101G00001)

BBàsica 15.00 AAnual No

Anglès per a usos acadèmics i professionals (3101G00146)

BBàsica 5.00 SSemestral

Català i castellà per a usos acadèmics i professionals (3101G00147)

BBàsica 5.00 SSemestral

Comunicació visual i musical per a usos acadèmics i professionals (3101G00148)

BBàsica 5.00 SSemestral

Observació sistemàtica i anàlisi de contextos10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Observació sistemàtica i anàlisi de contextos (3101G00002)

BBàsica 10.00 AAnual

Processos i contextos educatius 10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Processos i contextos educatius (3101G03006)

OBObligatòria 10.00 AAnual No

Processos i contextos educatius (3101G03032)

OBObligatòria 7.00 SSemestral

Arts, qualitat i multiculturalitat (3101G03033)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents 10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents (3101G00003)

OBObligatòria 10.00 AAnual

Matemàtiques 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Matemàtiques 1 (3101G03008)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Ciències experimentals 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ciències experimentals 1 (3101G03009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Llengües 7.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Llengües 1 (3101G03010)

OBObligatòria 7.00 AAnual

Educació física 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Educació física 1 (3101G03011)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Educació musical, plàstica i visual 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Educació musical, plàstica i visual 1 (3101G03012)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Ciències socials 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ciències socials 1 (3101G03013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Optatives 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Art, comunicació i joc visual i espacial en contextos tecnològics (3101G00017)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistemes i didàctica de la representació visual i espacial (3101G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Del patrimoni multicultural a la contemporaneïtat artística: recursos educatius (3101G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques bidimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques tridimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques (3101G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecològica (3101G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intel·ligències múltiples, arts i creativitat (3101G00071)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Projectes de teatre visual a l'escola (3101G00149)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació emocional i arts (3101G00150)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El dibuix i la imatge com a instruments didàctics (3101G00151)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació artística ecològica (3101G00152)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'expressió corporal i la dansa (3101G00024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'educació física (3101G00025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Salut i condició física (3101G00026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Desenvolupament i aprenentatge de les habilitats motrius (3101G00027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Iniciació als esports (3101G00028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos didàctics per a l'educació física (3101G00029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'activitat física com a instrument d'integració social (3101G00030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller d'expressió escrita (anglès, francès) (3101G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la llengua estrangera ( aprofundiment 3-12 ) (3101G00032)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantil (3101G00033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La pronunciació de l'anglès a l'aula (3101G00034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller d'expressió oral (anglès / francès) (3101G00035)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultura anglesa (3101G00036)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de teatre en anglès (3101G00037)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Característiques de les llengües estrangeres presents a l'entorn (3101G00073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil anglès i francès (3101G00092)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Aprenentatge integrat de llengües i continguts (3101G00139)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'anglès II (3101G00142)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació de la veu i cançó. Desenvolupament de capacitats musicals (3101G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctica instrumental i creativitat (3101G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Oïda i comprensió musical i ús de les tecnologies audiovisuals (3101G00040)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'educació musical (3101G00041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dansa a l'escola (3101G00042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Música en l'educació especial (3101G00043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció coral i instrumental (3101G00044)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cançó i dansa per a infantil (3101G00070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació musical i noves tecnologies (3101G00093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història de la música: evolució, renovació i estils (3101G00140)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la música II (3101G00141)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació permanent (3101G03024)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Models d'aprenentatge i educació de persones adultes (3101G03025)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicosociologia i característiques de l'aprenentatge de joves i de persones adultes (3101G03026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Català com a nova llengua (3101G03027)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació i treball en el territori (3101G03028)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alfabetització digital de persones adultes (3101G00006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estructures lingüístiques comunes des del plurilingüisme (3101G00074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació per al desenvolupament (3101G00076)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Vídeo digital per educadors 0-3 (3101G00005)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny, creació i avaluació de materials interactius (3101G00045)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi, avaluació i ús d'entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge (3101G00046)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Videojocs i educació (3101G00047)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Productes multimèdia infantils i juvenils (3101G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La imatge digital en contextos educatius (3101G00094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El so digital en els materials didàctics (3101G00095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Vídeo digital per a educadors (3101G00157)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Recursos digitals didàctics (3101G00158)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge (3101G00159)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gamificació i videojocs (3101G00160)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

So digital en contextos educatius (3101G00161)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Religió, cultura i valors (3101G00048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

El missatge cristià (3101G00049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L'església, els sagraments i la moral (3101G00050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pedagogia i didàctica de la religió en l'escola (3101G00051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Un dia a l'escola de d'Educació Infantil 0-3 (3101G04020)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Creació d'entorns i accions estètiques (3101G04021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació sensorial i expressió corporal (3101G04022)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El taller en el primer cicle d'Educació Infantil (3101G04023)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El massatge en la primera infància (3101G04024)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Música, emoció i moviment (3101G04025)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Necessitats especials d'aprenentatge (3101G00007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Llenguatge de signes i Braille (3101G00008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinamització de la biblioteca escolar (3101G00009)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantil en diverses llengües. Taller de contes (3101G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller de teatre, expressió i objectes (3101G00011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gènere i educació (3101G00012)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinàmica de grups (3101G00013)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Filosofia en l'escola (3101G00014)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La matemàtica com a recurs de dinamització i ambientació escolar (3101G00015)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sortides a l'entorn, activitats i colònies des de l'escola. (3101G00016)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de la biblioteca (3101G00052)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Organització: catalogació i classificació (3101G00053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pla Lector: Experiències i planificació (3101G00054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Selecció crítica d'informació i recursos (3101G00055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura i literacitat crítica (3101G00056)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fonaments de l'aprenentatge i raonaments científics (3101G00058)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El treball experimental: tipologia, recursos, i exemplificació (3101G00059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El treball de camp: tipologia, recursos i exemplificació (3101G00060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Implicacions socials de la ciència. La comunicació científica (3101G00061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ciència i sostenibilitat. Anàlisis i resposta a problemes ambientals contextualitzats (3101G00062)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'educació ambiental: objectius, conceptes, estratègies metodològiques, avaluació (3101G00063)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'escola sostenible i criteris de qualitat (3101G00064)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elaboració i lideratge de projectes d'innovació i millora (3101G00065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de recursos humans, materials i funcionals (3101G00066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i conflictes en els centres escolars (3101G00067)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Clima i cultura institucional (3101G00068)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció de centres educatius d'Infantil i Primària (3101G00069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pensament matemàtic i científic (3101G00072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantil en castellà (3101G00075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Europa a l'escola (3101G00077)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Escola rural (3101G00078)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Catalunya, terra d'acollida (3101G00079)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Viure i educar en les ciutats (3101G00080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller d'escriptura creativa (3101G00081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'oralitat en llengua castellana (3101G00082)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teatre a l'escola (3101G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació emocional (3101G00084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció en alumnes amb dificultats de comunicació (3101G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Detecció i diagnosi de dificultats d'aprenentatge (3101G00086)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tractament i intervenció en alumnes amb trastorns psicològics i socials (3101G00087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies de l'escola inclusiva (3101G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Metodologia de la geografia i de la història local i oral (3101G00089)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Geografia en un món de canvi (3101G00090)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Coordinació i dinamització d'equips de treball (3101G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Resolució de problemes, lògica i jocs matemàtics (3101G00096)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació matemàtica a l'aula d'educació infantil i educació primària (3101G00097)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Innovació i investigació educativa (3101G00098)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Antropologia i educació (3101G00099)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Llengua catalana per a usos acadèmics i professionals (3101G00136)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pensament computacional i programació (3101G00156)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Experiències d'educació científica i ambiental a les escoles (3101G00137)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Naturalesa de la Ciència per a mestres (3101G00138)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Lògica, joc i resolució de problemes (3101G00153)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ambientació matemàtica a l'escola (3101G00154)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Recursos tecnològics i aprenentatge matemàtic (3101G00155)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Matemàtiques 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Matemàtiques 2 (3101G03018)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Educació física 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Educació física 2 (3101G03021)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Educació musical, plàstica i visual 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Educació musical, plàstica i visual 2 (3101G03022)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Competències bàsiques i currículum 15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Competències bàsiques i currículum (3101G03014)

OBObligatòria 15.00 AAnual No

Competències bàsiques i currículum (3101G03034)

OBObligatòria 10.00 AAnual

Anglès: aprenentatge per competències (3101G03035)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Pràcticum 1 i TFG 121.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

OBObligatòria 21.00 AAnual

Optatives 9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Art, comunicació i joc visual i espacial en contextos tecnològics (3101G00017)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistemes i didàctica de la representació visual i espacial (3101G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Del patrimoni multicultural a la contemporaneïtat artística: recursos educatius (3101G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques bidimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques tridimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques (3101G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecològica (3101G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intel·ligències múltiples, arts i creativitat (3101G00071)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Projectes de teatre visual a l'escola (3101G00149)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació emocional i arts (3101G00150)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El dibuix i la imatge com a instruments didàctics (3101G00151)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació artística ecològica (3101G00152)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'expressió corporal i la dansa (3101G00024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'educació física (3101G00025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Salut i condició física (3101G00026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Desenvolupament i aprenentatge de les habilitats motrius (3101G00027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Iniciació als esports (3101G00028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos didàctics per a l'educació física (3101G00029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'activitat física com a instrument d'integració social (3101G00030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller d'expressió escrita (anglès, francès) (3101G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la llengua estrangera ( aprofundiment 3-12 ) (3101G00032)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantil (3101G00033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La pronunciació de l'anglès a l'aula (3101G00034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller d'expressió oral (anglès / francès) (3101G00035)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultura anglesa (3101G00036)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de teatre en anglès (3101G00037)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Característiques de les llengües estrangeres presents a l'entorn (3101G00073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil anglès i francès (3101G00092)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Aprenentatge integrat de llengües i continguts (3101G00139)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'anglès II (3101G00142)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació de la veu i cançó. Desenvolupament de capacitats musicals (3101G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctica instrumental i creativitat (3101G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Oïda i comprensió musical i ús de les tecnologies audiovisuals (3101G00040)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'educació musical (3101G00041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dansa a l'escola (3101G00042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Música en l'educació especial (3101G00043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció coral i instrumental (3101G00044)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cançó i dansa per a infantil (3101G00070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació musical i noves tecnologies (3101G00093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història de la música: evolució, renovació i estils (3101G00140)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la música II (3101G00141)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació permanent (3101G03024)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Models d'aprenentatge i educació de persones adultes (3101G03025)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicosociologia i característiques de l'aprenentatge de joves i de persones adultes (3101G03026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Català com a nova llengua (3101G03027)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació i treball en el territori (3101G03028)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alfabetització digital de persones adultes (3101G00006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estructures lingüístiques comunes des del plurilingüisme (3101G00074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació per al desenvolupament (3101G00076)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Vídeo digital per educadors 0-3 (3101G00005)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny, creació i avaluació de materials interactius (3101G00045)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi, avaluació i ús d'entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge (3101G00046)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Videojocs i educació (3101G00047)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Productes multimèdia infantils i juvenils (3101G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La imatge digital en contextos educatius (3101G00094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El so digital en els materials didàctics (3101G00095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Vídeo digital per a educadors (3101G00157)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Recursos digitals didàctics (3101G00158)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge (3101G00159)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gamificació i videojocs (3101G00160)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

So digital en contextos educatius (3101G00161)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Religió, cultura i valors (3101G00048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

El missatge cristià (3101G00049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L'església, els sagraments i la moral (3101G00050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pedagogia i didàctica de la religió en l'escola (3101G00051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Un dia a l'escola de d'Educació Infantil 0-3 (3101G04020)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Creació d'entorns i accions estètiques (3101G04021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació sensorial i expressió corporal (3101G04022)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El taller en el primer cicle d'Educació Infantil (3101G04023)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El massatge en la primera infància (3101G04024)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Música, emoció i moviment (3101G04025)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Necessitats especials d'aprenentatge (3101G00007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Llenguatge de signes i Braille (3101G00008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinamització de la biblioteca escolar (3101G00009)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantil en diverses llengües. Taller de contes (3101G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller de teatre, expressió i objectes (3101G00011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gènere i educació (3101G00012)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinàmica de grups (3101G00013)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Filosofia en l'escola (3101G00014)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La matemàtica com a recurs de dinamització i ambientació escolar (3101G00015)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sortides a l'entorn, activitats i colònies des de l'escola. (3101G00016)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de la biblioteca (3101G00052)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Organització: catalogació i classificació (3101G00053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pla Lector: Experiències i planificació (3101G00054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Selecció crítica d'informació i recursos (3101G00055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura i literacitat crítica (3101G00056)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fonaments de l'aprenentatge i raonaments científics (3101G00058)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El treball experimental: tipologia, recursos, i exemplificació (3101G00059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El treball de camp: tipologia, recursos i exemplificació (3101G00060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Implicacions socials de la ciència. La comunicació científica (3101G00061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ciència i sostenibilitat. Anàlisis i resposta a problemes ambientals contextualitzats (3101G00062)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'educació ambiental: objectius, conceptes, estratègies metodològiques, avaluació (3101G00063)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'escola sostenible i criteris de qualitat (3101G00064)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elaboració i lideratge de projectes d'innovació i millora (3101G00065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de recursos humans, materials i funcionals (3101G00066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i conflictes en els centres escolars (3101G00067)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Clima i cultura institucional (3101G00068)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció de centres educatius d'Infantil i Primària (3101G00069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pensament matemàtic i científic (3101G00072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantil en castellà (3101G00075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Europa a l'escola (3101G00077)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Escola rural (3101G00078)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Catalunya, terra d'acollida (3101G00079)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Viure i educar en les ciutats (3101G00080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller d'escriptura creativa (3101G00081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'oralitat en llengua castellana (3101G00082)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teatre a l'escola (3101G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació emocional (3101G00084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció en alumnes amb dificultats de comunicació (3101G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Detecció i diagnosi de dificultats d'aprenentatge (3101G00086)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tractament i intervenció en alumnes amb trastorns psicològics i socials (3101G00087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies de l'escola inclusiva (3101G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Metodologia de la geografia i de la història local i oral (3101G00089)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Geografia en un món de canvi (3101G00090)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Coordinació i dinamització d'equips de treball (3101G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Resolució de problemes, lògica i jocs matemàtics (3101G00096)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació matemàtica a l'aula d'educació infantil i educació primària (3101G00097)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Innovació i investigació educativa (3101G00098)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Antropologia i educació (3101G00099)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Llengua catalana per a usos acadèmics i professionals (3101G00136)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pensament computacional i programació (3101G00156)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Experiències d'educació científica i ambiental a les escoles (3101G00137)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Naturalesa de la Ciència per a mestres (3101G00138)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Lògica, joc i resolució de problemes (3101G00153)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ambientació matemàtica a l'escola (3101G00154)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Recursos tecnològics i aprenentatge matemàtic (3101G00155)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ciències experimentals 4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ciències experimentals 2 (3101G03019)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Llengües 3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Llengües 2 (3101G03020)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Ciències socials 4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ciències socials 2 (3101G03023)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Instrumentals i aprenentatge interdisciplinari (llengua i matemàtiques)10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Instrumentals i aprenentatge interdisciplinari (llengua i matemàtiques) (3101G03015)

OBObligatòria 10.00 AAnual No

Dificultats d'aprenentatge i instrumentals (3101G03036)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Matemàtica: didàctica i interdisciplinarietat (3101G03037)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràcticum 2 i TFG 230.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràcticum 2 i TFG 2 (3101G03017)

OBObligatòria 30.00 AAnual No

Pràcticum 2 (3101G03038)

OBObligatòria 24.00 AAnual

Treball Final de Grau (3101G03039)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Optatives 9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Art, comunicació i joc visual i espacial en contextos tecnològics (3101G00017)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistemes i didàctica de la representació visual i espacial (3101G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Del patrimoni multicultural a la contemporaneïtat artística: recursos educatius (3101G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques bidimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques tridimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques (3101G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecològica (3101G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intel·ligències múltiples, arts i creativitat (3101G00071)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Projectes de teatre visual a l'escola (3101G00149)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació emocional i arts (3101G00150)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El dibuix i la imatge com a instruments didàctics (3101G00151)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació artística ecològica (3101G00152)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'expressió corporal i la dansa (3101G00024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'educació física (3101G00025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Salut i condició física (3101G00026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Desenvolupament i aprenentatge de les habilitats motrius (3101G00027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Iniciació als esports (3101G00028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos didàctics per a l'educació física (3101G00029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'activitat física com a instrument d'integració social (3101G00030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller d'expressió escrita (anglès, francès) (3101G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la llengua estrangera ( aprofundiment 3-12 ) (3101G00032)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantil (3101G00033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La pronunciació de l'anglès a l'aula (3101G00034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller d'expressió oral (anglès / francès) (3101G00035)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultura anglesa (3101G00036)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de teatre en anglès (3101G00037)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Característiques de les llengües estrangeres presents a l'entorn (3101G00073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil anglès i francès (3101G00092)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Aprenentatge integrat de llengües i continguts (3101G00139)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'anglès II (3101G00142)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació de la veu i cançó. Desenvolupament de capacitats musicals (3101G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctica instrumental i creativitat (3101G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Oïda i comprensió musical i ús de les tecnologies audiovisuals (3101G00040)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'educació musical (3101G00041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dansa a l'escola (3101G00042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Música en l'educació especial (3101G00043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció coral i instrumental (3101G00044)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cançó i dansa per a infantil (3101G00070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació musical i noves tecnologies (3101G00093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història de la música: evolució, renovació i estils (3101G00140)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la música II (3101G00141)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació permanent (3101G03024)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Models d'aprenentatge i educació de persones adultes (3101G03025)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicosociologia i característiques de l'aprenentatge de joves i de persones adultes (3101G03026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Català com a nova llengua (3101G03027)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació i treball en el territori (3101G03028)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alfabetització digital de persones adultes (3101G00006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estructures lingüístiques comunes des del plurilingüisme (3101G00074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació per al desenvolupament (3101G00076)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Vídeo digital per educadors 0-3 (3101G00005)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny, creació i avaluació de materials interactius (3101G00045)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi, avaluació i ús d'entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge (3101G00046)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Videojocs i educació (3101G00047)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Productes multimèdia infantils i juvenils (3101G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La imatge digital en contextos educatius (3101G00094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El so digital en els materials didàctics (3101G00095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Vídeo digital per a educadors (3101G00157)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Recursos digitals didàctics (3101G00158)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge (3101G00159)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gamificació i videojocs (3101G00160)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

So digital en contextos educatius (3101G00161)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Religió, cultura i valors (3101G00048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

El missatge cristià (3101G00049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L'església, els sagraments i la moral (3101G00050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pedagogia i didàctica de la religió en l'escola (3101G00051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Un dia a l'escola de d'Educació Infantil 0-3 (3101G04020)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Creació d'entorns i accions estètiques (3101G04021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació sensorial i expressió corporal (3101G04022)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El taller en el primer cicle d'Educació Infantil (3101G04023)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El massatge en la primera infància (3101G04024)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Música, emoció i moviment (3101G04025)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Necessitats especials d'aprenentatge (3101G00007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Llenguatge de signes i Braille (3101G00008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinamització de la biblioteca escolar (3101G00009)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantil en diverses llengües. Taller de contes (3101G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller de teatre, expressió i objectes (3101G00011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gènere i educació (3101G00012)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinàmica de grups (3101G00013)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Filosofia en l'escola (3101G00014)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La matemàtica com a recurs de dinamització i ambientació escolar (3101G00015)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sortides a l'entorn, activitats i colònies des de l'escola. (3101G00016)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de la biblioteca (3101G00052)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Organització: catalogació i classificació (3101G00053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pla Lector: Experiències i planificació (3101G00054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Selecció crítica d'informació i recursos (3101G00055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura i literacitat crítica (3101G00056)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fonaments de l'aprenentatge i raonaments científics (3101G00058)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El treball experimental: tipologia, recursos, i exemplificació (3101G00059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El treball de camp: tipologia, recursos i exemplificació (3101G00060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Implicacions socials de la ciència. La comunicació científica (3101G00061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ciència i sostenibilitat. Anàlisis i resposta a problemes ambientals contextualitzats (3101G00062)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'educació ambiental: objectius, conceptes, estratègies metodològiques, avaluació (3101G00063)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'escola sostenible i criteris de qualitat (3101G00064)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elaboració i lideratge de projectes d'innovació i millora (3101G00065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de recursos humans, materials i funcionals (3101G00066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i conflictes en els centres escolars (3101G00067)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Clima i cultura institucional (3101G00068)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció de centres educatius d'Infantil i Primària (3101G00069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pensament matemàtic i científic (3101G00072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantil en castellà (3101G00075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Europa a l'escola (3101G00077)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Escola rural (3101G00078)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Catalunya, terra d'acollida (3101G00079)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Viure i educar en les ciutats (3101G00080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller d'escriptura creativa (3101G00081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'oralitat en llengua castellana (3101G00082)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teatre a l'escola (3101G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació emocional (3101G00084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció en alumnes amb dificultats de comunicació (3101G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Detecció i diagnosi de dificultats d'aprenentatge (3101G00086)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tractament i intervenció en alumnes amb trastorns psicològics i socials (3101G00087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies de l'escola inclusiva (3101G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Metodologia de la geografia i de la història local i oral (3101G00089)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Geografia en un món de canvi (3101G00090)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Coordinació i dinamització d'equips de treball (3101G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Resolució de problemes, lògica i jocs matemàtics (3101G00096)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació matemàtica a l'aula d'educació infantil i educació primària (3101G00097)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Innovació i investigació educativa (3101G00098)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Antropologia i educació (3101G00099)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Llengua catalana per a usos acadèmics i professionals (3101G00136)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pensament computacional i programació (3101G00156)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Experiències d'educació científica i ambiental a les escoles (3101G00137)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Naturalesa de la Ciència per a mestres (3101G00138)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Lògica, joc i resolució de problemes (3101G00153)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ambientació matemàtica a l'escola (3101G00154)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Recursos tecnològics i aprenentatge matemàtic (3101G00155)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Optativitat + reconeixement acadèmic24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Art, comunicació i joc visual i espacial en contextos tecnològics (3101G00017)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistemes i didàctica de la representació visual i espacial (3101G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Del patrimoni multicultural a la contemporaneïtat artística: recursos educatius (3101G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques bidimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques tridimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques (3101G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecològica (3101G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intel·ligències múltiples, arts i creativitat (3101G00071)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Projectes de teatre visual a l'escola (3101G00149)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació emocional i arts (3101G00150)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El dibuix i la imatge com a instruments didàctics (3101G00151)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació artística ecològica (3101G00152)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'expressió corporal i la dansa (3101G00024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'educació física (3101G00025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Salut i condició física (3101G00026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Desenvolupament i aprenentatge de les habilitats motrius (3101G00027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Iniciació als esports (3101G00028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos didàctics per a l'educació física (3101G00029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'activitat física com a instrument d'integració social (3101G00030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller d'expressió escrita (anglès, francès) (3101G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la llengua estrangera ( aprofundiment 3-12 ) (3101G00032)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantil (3101G00033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La pronunciació de l'anglès a l'aula (3101G00034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller d'expressió oral (anglès / francès) (3101G00035)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultura anglesa (3101G00036)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de teatre en anglès (3101G00037)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Característiques de les llengües estrangeres presents a l'entorn (3101G00073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil anglès i francès (3101G00092)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Aprenentatge integrat de llengües i continguts (3101G00139)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'anglès II (3101G00142)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació de la veu i cançó. Desenvolupament de capacitats musicals (3101G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctica instrumental i creativitat (3101G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Oïda i comprensió musical i ús de les tecnologies audiovisuals (3101G00040)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'educació musical (3101G00041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dansa a l'escola (3101G00042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Música en l'educació especial (3101G00043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció coral i instrumental (3101G00044)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cançó i dansa per a infantil (3101G00070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació musical i noves tecnologies (3101G00093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història de la música: evolució, renovació i estils (3101G00140)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la música II (3101G00141)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació permanent (3101G03024)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Models d'aprenentatge i educació de persones adultes (3101G03025)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicosociologia i característiques de l'aprenentatge de joves i de persones adultes (3101G03026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Català com a nova llengua (3101G03027)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació i treball en el territori (3101G03028)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alfabetització digital de persones adultes (3101G00006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estructures lingüístiques comunes des del plurilingüisme (3101G00074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació per al desenvolupament (3101G00076)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Vídeo digital per educadors 0-3 (3101G00005)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny, creació i avaluació de materials interactius (3101G00045)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi, avaluació i ús d'entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge (3101G00046)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Videojocs i educació (3101G00047)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Productes multimèdia infantils i juvenils (3101G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La imatge digital en contextos educatius (3101G00094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El so digital en els materials didàctics (3101G00095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Vídeo digital per a educadors (3101G00157)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Recursos digitals didàctics (3101G00158)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge (3101G00159)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gamificació i videojocs (3101G00160)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

So digital en contextos educatius (3101G00161)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Religió, cultura i valors (3101G00048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

El missatge cristià (3101G00049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L'església, els sagraments i la moral (3101G00050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pedagogia i didàctica de la religió en l'escola (3101G00051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Un dia a l'escola de d'Educació Infantil 0-3 (3101G04020)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Creació d'entorns i accions estètiques (3101G04021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació sensorial i expressió corporal (3101G04022)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El taller en el primer cicle d'Educació Infantil (3101G04023)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El massatge en la primera infància (3101G04024)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Música, emoció i moviment (3101G04025)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Necessitats especials d'aprenentatge (3101G00007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Llenguatge de signes i Braille (3101G00008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinamització de la biblioteca escolar (3101G00009)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantil en diverses llengües. Taller de contes (3101G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller de teatre, expressió i objectes (3101G00011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gènere i educació (3101G00012)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinàmica de grups (3101G00013)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Filosofia en l'escola (3101G00014)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La matemàtica com a recurs de dinamització i ambientació escolar (3101G00015)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sortides a l'entorn, activitats i colònies des de l'escola. (3101G00016)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de la biblioteca (3101G00052)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Organització: catalogació i classificació (3101G00053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pla Lector: Experiències i planificació (3101G00054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Selecció crítica d'informació i recursos (3101G00055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura i literacitat crítica (3101G00056)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fonaments de l'aprenentatge i raonaments científics (3101G00058)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El treball experimental: tipologia, recursos, i exemplificació (3101G00059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El treball de camp: tipologia, recursos i exemplificació (3101G00060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Implicacions socials de la ciència. La comunicació científica (3101G00061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ciència i sostenibilitat. Anàlisis i resposta a problemes ambientals contextualitzats (3101G00062)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'educació ambiental: objectius, conceptes, estratègies metodològiques, avaluació (3101G00063)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'escola sostenible i criteris de qualitat (3101G00064)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elaboració i lideratge de projectes d'innovació i millora (3101G00065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de recursos humans, materials i funcionals (3101G00066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i conflictes en els centres escolars (3101G00067)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Clima i cultura institucional (3101G00068)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció de centres educatius d'Infantil i Primària (3101G00069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pensament matemàtic i científic (3101G00072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantil en castellà (3101G00075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Europa a l'escola (3101G00077)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Escola rural (3101G00078)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Catalunya, terra d'acollida (3101G00079)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Viure i educar en les ciutats (3101G00080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller d'escriptura creativa (3101G00081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'oralitat en llengua castellana (3101G00082)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teatre a l'escola (3101G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació emocional (3101G00084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció en alumnes amb dificultats de comunicació (3101G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Detecció i diagnosi de dificultats d'aprenentatge (3101G00086)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tractament i intervenció en alumnes amb trastorns psicològics i socials (3101G00087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies de l'escola inclusiva (3101G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Metodologia de la geografia i de la història local i oral (3101G00089)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Geografia en un món de canvi (3101G00090)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Coordinació i dinamització d'equips de treball (3101G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Resolució de problemes, lògica i jocs matemàtics (3101G00096)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació matemàtica a l'aula d'educació infantil i educació primària (3101G00097)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Innovació i investigació educativa (3101G00098)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Antropologia i educació (3101G00099)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Llengua catalana per a usos acadèmics i professionals (3101G00136)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pensament computacional i programació (3101G00156)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Experiències d'educació científica i ambiental a les escoles (3101G00137)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Naturalesa de la Ciència per a mestres (3101G00138)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Lògica, joc i resolució de problemes (3101G00153)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ambientació matemàtica a l'escola (3101G00154)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Recursos tecnològics i aprenentatge matemàtic (3101G00155)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels requisits següents

Menció en educació en les arts visuals i plàstiques (3-12)21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Art, comunicació i joc visual i espacial en contextos tecnològics (3101G00017)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistemes i didàctica de la representació visual i espacial (3101G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Del patrimoni multicultural a la contemporaneïtat artística: recursos educatius (3101G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques bidimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques tridimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques (3101G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecològica (3101G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intel·ligències múltiples, arts i creativitat (3101G00071)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Projectes de teatre visual a l'escola (3101G00149)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació emocional i arts (3101G00150)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El dibuix i la imatge com a instruments didàctics (3101G00151)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació artística ecològica (3101G00152)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Menció en educació física (3-12)21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

L'expressió corporal i la dansa (3101G00024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'educació física (3101G00025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Salut i condició física (3101G00026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Desenvolupament i aprenentatge de les habilitats motrius (3101G00027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Iniciació als esports (3101G00028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos didàctics per a l'educació física (3101G00029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'activitat física com a instrument d'integració social (3101G00030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Menció en llengües estrangeres (3-12)21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Taller d'expressió escrita (anglès, francès) (3101G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la llengua estrangera ( aprofundiment 3-12 ) (3101G00032)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantil (3101G00033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La pronunciació de l'anglès a l'aula (3101G00034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller d'expressió oral (anglès / francès) (3101G00035)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultura anglesa (3101G00036)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de teatre en anglès (3101G00037)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Característiques de les llengües estrangeres presents a l'entorn (3101G00073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil anglès i francès (3101G00092)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Aprenentatge integrat de llengües i continguts (3101G00139)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'anglès II (3101G00142)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Menció en educació musical (3-12)21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Educació de la veu i cançó. Desenvolupament de capacitats musicals (3101G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctica instrumental i creativitat (3101G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Oïda i comprensió musical i ús de les tecnologies audiovisuals (3101G00040)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'educació musical (3101G00041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dansa a l'escola (3101G00042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Música en l'educació especial (3101G00043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció coral i instrumental (3101G00044)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cançó i dansa per a infantil (3101G00070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació musical i noves tecnologies (3101G00093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història de la música: evolució, renovació i estils (3101G00140)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la música II (3101G00141)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Menció en educació de persones adultes 21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Educació permanent (3101G03024)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Models d'aprenentatge i educació de persones adultes (3101G03025)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicosociologia i característiques de l'aprenentatge de joves i de persones adultes (3101G03026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Català com a nova llengua (3101G03027)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació i treball en el territori (3101G03028)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alfabetització digital de persones adultes (3101G00006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estructures lingüístiques comunes des del plurilingüisme (3101G00074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació per al desenvolupament (3101G00076)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Menció en tecnologies de la informació i la comunicació (3-12)21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Vídeo digital per educadors 0-3 (3101G00005)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny, creació i avaluació de materials interactius (3101G00045)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi, avaluació i ús d'entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge (3101G00046)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Videojocs i educació (3101G00047)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Productes multimèdia infantils i juvenils (3101G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La imatge digital en contextos educatius (3101G00094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El so digital en els materials didàctics (3101G00095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Vídeo digital per a educadors (3101G00157)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Recursos digitals didàctics (3101G00158)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge (3101G00159)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gamificació i videojocs (3101G00160)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

So digital en contextos educatius (3101G00161)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Menció en teologia catòlica i la seva pedagogia 24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Religió, cultura i valors (3101G00048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

El missatge cristià (3101G00049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L'església, els sagraments i la moral (3101G00050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pedagogia i didàctica de la religió en l'escola (3101G00051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Menció en biblioteca escolar (3-12)21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dinamització de la biblioteca escolar (3101G00009)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantil en diverses llengües. Taller de contes (3101G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de la biblioteca (3101G00052)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Organització: catalogació i classificació (3101G00053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pla Lector: Experiències i planificació (3101G00054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Selecció crítica d'informació i recursos (3101G00055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura i literacitat crítica (3101G00056)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantil en castellà (3101G00075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teatre a l'escola (3101G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Menció en educació científica i ambiental (3-12)21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

La matemàtica com a recurs de dinamització i ambientació escolar (3101G00015)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Fonaments de l'aprenentatge i raonaments científics (3101G00058)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El treball experimental: tipologia, recursos, i exemplificació (3101G00059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El treball de camp: tipologia, recursos i exemplificació (3101G00060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Implicacions socials de la ciència. La comunicació científica (3101G00061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ciència i sostenibilitat. Anàlisis i resposta a problemes ambientals contextualitzats (3101G00062)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'educació ambiental: objectius, conceptes, estratègies metodològiques, avaluació (3101G00063)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'escola sostenible i criteris de qualitat (3101G00064)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pensament matemàtic i científic (3101G00072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Geografia en un món de canvi (3101G00090)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació matemàtica a l'aula d'educació infantil i educació primària (3101G00097)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Experiències d'educació científica i ambiental a les escoles (3101G00137)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Naturalesa de la Ciència per a mestres (3101G00138)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Lògica, joc i resolució de problemes (3101G00153)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ambientació matemàtica a l'escola (3101G00154)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Recursos tecnològics i aprenentatge matemàtic (3101G00155)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Menció en coordinació i dinamització (3-12)21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dinàmica de grups (3101G00013)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elaboració i lideratge de projectes d'innovació i millora (3101G00065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de recursos humans, materials i funcionals (3101G00066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i conflictes en els centres escolars (3101G00067)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Clima i cultura institucional (3101G00068)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció de centres educatius d'Infantil i Primària (3101G00069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies de l'escola inclusiva (3101G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Coordinació i dinamització d'equips de treball (3101G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Requisit de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
16 de juliol, 11 h, Sala d'Actes de la FEP
Dates de matrícula
En primera preferència
16 de juliol, 11.30 h, aula 170 de la FEP
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 13.30 h, aula 170 de la FEP
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, 9.30 h, aula 170 de la FEP

27 de juliol, de 9.30 h a 13.30 h , Secretaria Acadèmica de la FEP (estudiants que no hagi pogut venir el 26 per causes majors)
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP

Consulta l'apartat "Documentació que hauràs de presentar"

Inici de les classes
Data d'inici
17 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 83 20
Correu electrònic
secacademica.fep@udg.edu

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula