Grau en Educació Social

Grau en Educació Social

Curs 2018-2019

L'educador social és un professional que treballa a partir de la intervenció socioeducativa per a la millora de la qualitat de vida de les persones, grups i comunitats. Intervé, per tant, en el procés educatiu per afavorir la integració social i el desenvolupament personal i comunitari, i fa una tasca molt propera a les persones, les famílies i els diferents col·lectius d’un territori.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Educació Social
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Educació Social per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat d'Educació i Psicologia
Nombre orientatiu de places:
60
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
1.657 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El grau en Educació Social pretén formar professionals de l’acció socioeducativa capaços de contribuir a desenvolupar la cohesió i la participació social a través de l’educació, i capaços d’exercir les seves funcions en un context intercultural i de diversitat, tenint presents els drets fonamentals, la igualtat d’oportunitats i els valors democràtics i els propis de la cultura de la pau.

La titulació ofereix una formació basada en el coneixement de la realitat territorial del context més proper (català i estatal) i en els instruments que capacitin els estudiants per exercir les seves funcions professionals en altres contextos, potenciant estratègies de mobilitat dels estudiants al llarg dels estudis.

Competències adquirides

Les competències adquirides permetran desenvolupar les tasques següents:

 • Prevenció de situacions de risc social, marginació i inadaptació.
 • Formació i inserció professional de col·lectius en situació d’exclusió social.
 • Promoció de persones, grups i comunitats per a la millora de la seva qualitat de vida.
 • Promoció de l’educació en el lleure.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

L’educador social podrà treballar, com a professional de l’atenció directa o formant part d’un equip multidisciplinari, en tres grans àmbits d’actuació:

 • Els serveis socials (serveis socials d’atenció primària; serveis penitenciaris; justícia juvenil; infància, adolescència i família; persones amb discapacitats; gent gran; drogodependències; salut mental...).
 • L’animació sociocultural i l’educació per al temps lliure (àrees de joventut, cultura i oci de diferents administracions, serveis i programes de temps lliure, programes i serveis de desenvolupament comunitari i promoció de la participació ciutadana, serveis adreçats a la promoció sociocultural...).
 • L’educació permanent (programes de transició a la vida activa i centres de formació professional ocupacional, serveis i programes d’acollida i formació de refugiats, minories ètniques i estrangers, participació en programes socioculturals de promoció i dinamització comunitària...).

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

L'educador social i la seva acció12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

L'educador social i la seva accióEl educador social y su acciónThe social educator and their actions (3101G02033)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Corrents teòrics i metodològics en educació social12.00 crèdits

Societat, cultura i educació 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Societat, cultura i educació Sociedad, cultura y educación Society, culture and education (3101G02035)

BBàsica 12.00 SSemestral

La psicologia com a eina per a la pràctica educativa12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

La psicologia com a eina per a la pràctica educativaLa psicología como herramienta para la práctica educativaPsychology as a tool for educational practice (3101G02036)

BBàsica 12.00 SSemestral

L'aprenentatge de l'estudiant universitari 16.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

L'aprenentatge de l'estudiant universitari 1El aprendizaje del estudiante universitario 1The learning process of the university student 1 (3101G02037)

BBàsica 6.00 AAnual

Aprenentatge a través de les tecnologies de la informació i la comunicació6.00 crèdits

Polítiques socials i legislació en l'àmbit d'actuació de l'educació social12.00 crèdits

Disseny de projectes i estratègies bàsiques per a l'acció socioeducativa12.00 crèdits

Acció socioeducativa en contextos de vida quotidiana12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Acció socioeducativa en contextos de vida quotidianaAcción socioeducativa en contextos de vida cotidianaSocial-educational activities in daily life contexts (3101G02041)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Programes i eines d'intervenció socioeducativa12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Programes i eines d'intervenció socioeducativaProgramas y herramientas de intervención socioeducativaProgrammes and tools for social educational intervention (3101G02042)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

L'aprenentatge de l'estudiant universitari - 26.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

L'aprenentatge de l'estudiant universitari 2El aprendizaje del estudiante universitario 2The learning process of the university student 2 (3101G02043)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Anàlisi de situacions d'acció socioeducativa 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi de situacions d'acció socioeducativa Análisis de situaciones de acción socioeducativaAnalysis of social-education in action (3101G02044)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Organització, gestió i avaluació de projectes i serveis socioeducatius12.00 crèdits

Reflexió i acció en la pràctica educativa 24.00 crèdits

Aprofundiment en àmbits o espais d'acció socioeducativa 18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Serveis i programes educatius per a jovesServicios y programas educativos para jóvenesYouth educational services and programmes (3101G02003)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió i dinamització culturalGestión y dinamización culturalManagement and cultural dynamisation (3101G02004)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'esport com a recurs socioeducatiuEl deporte como recurso socioeducativoSport as a social-educational resource (3101G02005)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Organització i dinamització de projectes de lleure infantilOrganización y dinamización de proyectos de ocio infantilOrganisation and dynamisation of children’s leisure time projects (3101G02006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinamització de grups en educacióDinamización de grupos en educaciónGroups dynamics in education (3101G02007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envellimentAcción socioeducativa en el ámbito del envejecimientoSoical educational for the elderly (3101G02008)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'educador social en l'àmbit de l'atenció primària de serveis socialsEl educador social en el ámbito de la atención primaria de servicios socialesSocial educator in the field of primary attention social services (3101G02009)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'acció socioeducativa en violència familiarLa acción socioeducativa en violencia familiarSocial educational addressing family violence (3101G02010)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'acció de l'educador social en la promoció de l'autonomia i l'atenció a la dependènciaLa acción del educador social en la promoción de la autonomía y la atención a la dependenciaThe role of the social educator in promoting independent living and dependency care (3101G02011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Mediació i orientació familiarMediación y orientación familiarFamily mediation and counselling (3101G02012)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Projectes artístics com a recurs socioeducatiuProyectos artísticos como recurso socioeducativoArt projects as a socio-educational resource (3101G02013)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La mediació comunitària i en contextos multiculturalsLa mediación comunitaria y en contextos multiculturalesCommunity mediation and mediation in multicultural contexts (3101G02014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació-acció participativa per enfortir i dinamitzar grups i comunitatsInvestigación-acción participativa en la dinamización de grupos y comunidadesParticipatory action research to empower groups and communities (3101G02015)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'educador social en l'àmbit de la justíciaEl educador social en el ámbito de la justiciaThe social educator in the field of justice (3101G02016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'educador social en infància i adolescència en riscEl educador social en infancia y adolescencia en riesgoThe social educator for at-risk children and youth (3101G02017)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Acció socioeducativa en l'àmbit de la salut mentalAcción socioeducativa en el ámbito de la salud mentalSocial-education in mental health (3101G02018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'educador social als serveis d'atenció de persones amb discapacitatEl educador social en los servicios de atención a personas con discapacidadThe social educator in care services for people with disabilities (3101G02019)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Projectes de promoció de participació ciutadana i intervenció comunitàriaProyectos de promoción de participación ciudadana e intervención comunitariaProjects to encourage citizen participation (3101G02020)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació i formació d'adultsEducación y formación de adultosAdult education and training (3101G02021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Programes de transició de joves a la vida activaProgramas de transición de jóvenes a la vida activaTransition to work youth programmes (3101G02022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'educador social en programes de cooperació pel desenvolupamentEl educador social en programas de cooperación para el desarrolloThe social educator’s role in development cooperation as a contribution to social improvement progra (3101G02023)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'educador social en l'àmbit de les drogodependènciesEl educador social en el ámbito de las drogodependenciasThe social educator in the field of substance abuse and drug addiction (3101G02024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Formació i inserció laboral de persones amb discapacitatFormación e inserción laboral de personas con discapacidadWork placement and training for people with disabilities (3101G02025)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'educador social al sistema educatiu formalEl educador social en el sistema educativo formalThe social educator in the educational system (3101G02026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Programes de promoció de la salut i l'educació socialProgramas de promoción de la salud y la educación socialHealth programmes and social education (3101G02027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Programes d'acció educativa en situacions d'exclusióProgramas de acción educativa en situaciones de exclusiónEducational programmes in social exclusion contexts (3101G02028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitatEstrategias y técnicas de comunicación con personas con discapacidadCommunication strategies and techniques for people with disabilities (3101G02029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Les TIC i els audiovisuals com a recurs socioeducatiuLas TIC y los audiovisuales como recurso socioeducativoICT and audiovisuals as social education resources (3101G02030)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Adolescència i comportaments de riscAdolescencia y comportamientos de riesgoAdolescence and risk behaviours (3101G02031)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estrès i salutEstrés y saludStress and health (3101G02032)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El poble gitanoEl pueblo gitanoThe Roma community (3101G06037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques socials a la Unió EuropeaPolíticas sociales en la Unión EuropeaSocial policy in the European Union (3101G06072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Expertesa i transformació socialExperteza y transformación socialExpertise and social transformation (3101G02048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pràcticum 230.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràcticum 2Prácticum 2Fieldwork 2 (3101G02045)

OBObligatòria 30.00 SSemestral

Treball final de grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball final de grauTrabajo fin de gradoFinal project (3101G02046)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Aprofundiment en àmbits o espais d'acció socioeducativa 18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Serveis i programes educatius per a jovesServicios y programas educativos para jóvenesYouth educational services and programmes (3101G02003)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió i dinamització culturalGestión y dinamización culturalManagement and cultural dynamisation (3101G02004)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'esport com a recurs socioeducatiuEl deporte como recurso socioeducativoSport as a social-educational resource (3101G02005)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Organització i dinamització de projectes de lleure infantilOrganización y dinamización de proyectos de ocio infantilOrganisation and dynamisation of children’s leisure time projects (3101G02006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinamització de grups en educacióDinamización de grupos en educaciónGroups dynamics in education (3101G02007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envellimentAcción socioeducativa en el ámbito del envejecimientoSoical educational for the elderly (3101G02008)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'educador social en l'àmbit de l'atenció primària de serveis socialsEl educador social en el ámbito de la atención primaria de servicios socialesSocial educator in the field of primary attention social services (3101G02009)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'acció socioeducativa en violència familiarLa acción socioeducativa en violencia familiarSocial educational addressing family violence (3101G02010)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'acció de l'educador social en la promoció de l'autonomia i l'atenció a la dependènciaLa acción del educador social en la promoción de la autonomía y la atención a la dependenciaThe role of the social educator in promoting independent living and dependency care (3101G02011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Mediació i orientació familiarMediación y orientación familiarFamily mediation and counselling (3101G02012)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Projectes artístics com a recurs socioeducatiuProyectos artísticos como recurso socioeducativoArt projects as a socio-educational resource (3101G02013)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La mediació comunitària i en contextos multiculturalsLa mediación comunitaria y en contextos multiculturalesCommunity mediation and mediation in multicultural contexts (3101G02014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació-acció participativa per enfortir i dinamitzar grups i comunitatsInvestigación-acción participativa en la dinamización de grupos y comunidadesParticipatory action research to empower groups and communities (3101G02015)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'educador social en l'àmbit de la justíciaEl educador social en el ámbito de la justiciaThe social educator in the field of justice (3101G02016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'educador social en infància i adolescència en riscEl educador social en infancia y adolescencia en riesgoThe social educator for at-risk children and youth (3101G02017)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Acció socioeducativa en l'àmbit de la salut mentalAcción socioeducativa en el ámbito de la salud mentalSocial-education in mental health (3101G02018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'educador social als serveis d'atenció de persones amb discapacitatEl educador social en los servicios de atención a personas con discapacidadThe social educator in care services for people with disabilities (3101G02019)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Projectes de promoció de participació ciutadana i intervenció comunitàriaProyectos de promoción de participación ciudadana e intervención comunitariaProjects to encourage citizen participation (3101G02020)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació i formació d'adultsEducación y formación de adultosAdult education and training (3101G02021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Programes de transició de joves a la vida activaProgramas de transición de jóvenes a la vida activaTransition to work youth programmes (3101G02022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'educador social en programes de cooperació pel desenvolupamentEl educador social en programas de cooperación para el desarrolloThe social educator’s role in development cooperation as a contribution to social improvement progra (3101G02023)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'educador social en l'àmbit de les drogodependènciesEl educador social en el ámbito de las drogodependenciasThe social educator in the field of substance abuse and drug addiction (3101G02024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Formació i inserció laboral de persones amb discapacitatFormación e inserción laboral de personas con discapacidadWork placement and training for people with disabilities (3101G02025)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'educador social al sistema educatiu formalEl educador social en el sistema educativo formalThe social educator in the educational system (3101G02026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Programes de promoció de la salut i l'educació socialProgramas de promoción de la salud y la educación socialHealth programmes and social education (3101G02027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Programes d'acció educativa en situacions d'exclusióProgramas de acción educativa en situaciones de exclusiónEducational programmes in social exclusion contexts (3101G02028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitatEstrategias y técnicas de comunicación con personas con discapacidadCommunication strategies and techniques for people with disabilities (3101G02029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Les TIC i els audiovisuals com a recurs socioeducatiuLas TIC y los audiovisuales como recurso socioeducativoICT and audiovisuals as social education resources (3101G02030)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Adolescència i comportaments de riscAdolescencia y comportamientos de riesgoAdolescence and risk behaviours (3101G02031)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estrès i salutEstrés y saludStress and health (3101G02032)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El poble gitanoEl pueblo gitanoThe Roma community (3101G06037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques socials a la Unió EuropeaPolíticas sociales en la Unión EuropeaSocial policy in the European Union (3101G06072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Expertesa i transformació socialExperteza y transformación socialExpertise and social transformation (3101G02048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Optativitat + reconeixement acadèmic42.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Serveis i programes educatius per a jovesServicios y programas educativos para jóvenesYouth educational services and programmes (3101G02003)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió i dinamització culturalGestión y dinamización culturalManagement and cultural dynamisation (3101G02004)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'esport com a recurs socioeducatiuEl deporte como recurso socioeducativoSport as a social-educational resource (3101G02005)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Organització i dinamització de projectes de lleure infantilOrganización y dinamización de proyectos de ocio infantilOrganisation and dynamisation of children’s leisure time projects (3101G02006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinamització de grups en educacióDinamización de grupos en educaciónGroups dynamics in education (3101G02007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envellimentAcción socioeducativa en el ámbito del envejecimientoSoical educational for the elderly (3101G02008)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'educador social en l'àmbit de l'atenció primària de serveis socialsEl educador social en el ámbito de la atención primaria de servicios socialesSocial educator in the field of primary attention social services (3101G02009)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'acció socioeducativa en violència familiarLa acción socioeducativa en violencia familiarSocial educational addressing family violence (3101G02010)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'acció de l'educador social en la promoció de l'autonomia i l'atenció a la dependènciaLa acción del educador social en la promoción de la autonomía y la atención a la dependenciaThe role of the social educator in promoting independent living and dependency care (3101G02011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Mediació i orientació familiarMediación y orientación familiarFamily mediation and counselling (3101G02012)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Projectes artístics com a recurs socioeducatiuProyectos artísticos como recurso socioeducativoArt projects as a socio-educational resource (3101G02013)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La mediació comunitària i en contextos multiculturalsLa mediación comunitaria y en contextos multiculturalesCommunity mediation and mediation in multicultural contexts (3101G02014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació-acció participativa per enfortir i dinamitzar grups i comunitatsInvestigación-acción participativa en la dinamización de grupos y comunidadesParticipatory action research to empower groups and communities (3101G02015)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'educador social en l'àmbit de la justíciaEl educador social en el ámbito de la justiciaThe social educator in the field of justice (3101G02016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'educador social en infància i adolescència en riscEl educador social en infancia y adolescencia en riesgoThe social educator for at-risk children and youth (3101G02017)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Acció socioeducativa en l'àmbit de la salut mentalAcción socioeducativa en el ámbito de la salud mentalSocial-education in mental health (3101G02018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'educador social als serveis d'atenció de persones amb discapacitatEl educador social en los servicios de atención a personas con discapacidadThe social educator in care services for people with disabilities (3101G02019)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Projectes de promoció de participació ciutadana i intervenció comunitàriaProyectos de promoción de participación ciudadana e intervención comunitariaProjects to encourage citizen participation (3101G02020)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació i formació d'adultsEducación y formación de adultosAdult education and training (3101G02021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Programes de transició de joves a la vida activaProgramas de transición de jóvenes a la vida activaTransition to work youth programmes (3101G02022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'educador social en programes de cooperació pel desenvolupamentEl educador social en programas de cooperación para el desarrolloThe social educator’s role in development cooperation as a contribution to social improvement progra (3101G02023)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'educador social en l'àmbit de les drogodependènciesEl educador social en el ámbito de las drogodependenciasThe social educator in the field of substance abuse and drug addiction (3101G02024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Formació i inserció laboral de persones amb discapacitatFormación e inserción laboral de personas con discapacidadWork placement and training for people with disabilities (3101G02025)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'educador social al sistema educatiu formalEl educador social en el sistema educativo formalThe social educator in the educational system (3101G02026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Programes de promoció de la salut i l'educació socialProgramas de promoción de la salud y la educación socialHealth programmes and social education (3101G02027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Programes d'acció educativa en situacions d'exclusióProgramas de acción educativa en situaciones de exclusiónEducational programmes in social exclusion contexts (3101G02028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitatEstrategias y técnicas de comunicación con personas con discapacidadCommunication strategies and techniques for people with disabilities (3101G02029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Les TIC i els audiovisuals com a recurs socioeducatiuLas TIC y los audiovisuales como recurso socioeducativoICT and audiovisuals as social education resources (3101G02030)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Adolescència i comportaments de riscAdolescencia y comportamientos de riesgoAdolescence and risk behaviours (3101G02031)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estrès i salutEstrés y saludStress and health (3101G02032)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El poble gitanoEl pueblo gitanoThe Roma community (3101G06037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques socials a la Unió EuropeaPolíticas sociales en la Unión EuropeaSocial policy in the European Union (3101G06072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Expertesa i transformació socialExperteza y transformación socialExpertise and social transformation (3101G02048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Requisit de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C2 - Anglès

Pràctiques

Les pràctiques externes, és a dir, la realització d'estades de pràctiques en centres de l'àmbit socioeducatiu, és un dels elements fonamentals de la formació dels educadors socials a la Universitat de Girona. Aquestes pràctiques les anomenem "Pràcticum": el Pràcticum 1 es fa a tercer curs, i el Pràcticum 2 es fa a quart curs. A continuació trobaràs una síntesi de les característiques bàsiques de cada pràcticum.

Treball de fi de grau

El Treball de Fi de Grau (TFG) comporta la realització, per part de l’estudiant, d’un treball en què s’apliquen, s’integren i es desenvolupen els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en el Grau d’Educació social.

L’objectiu del TFG és elaborar, de forma individual, un treball escrit sobre una temàtica específica relacionada amb l’educació social i els àmbits de treball de l’educador. El treball ha de mostrar que l’estudiant ha analitzat documentació sobre el tema del treball, que hi ha reflexionat i que és capaç de fer una proposta específica.

El treball podrà desenvolupar-se a partir d’una de les següents propostes, la viabilitat de les quals dependrà del tema escollit. Aquestes poden ser:

 • una recerca amb una metodologia que inclogui la recollida, anàlisi i interpretació de les dades,
 • el disseny d’una proposta d’intervenció o d’un projecte, 
 • l’elaboració d’un material educatiu, 
 • l’elaboració d’un diagnòstic o anàlisi de necessitats d’un grup o comunitat, que serveixi de base per algun projecte,
 • el disseny d’instruments per a registrar informació o documentació,
 • una proposta de millora d’un projecte o servei, i
 • qualsevol altra proposta que s’acordi amb el tutor/a del treball.

El TFG es realitza durant el segon semestre i és supervisat per un professor que fa el seguiment a partir de tutories-seminaris grupals amb estudiants que treballen temes afins. El treball es concretarà en l’elaboració d’un article i serà exposat públicament.

Mobilitat

Els estudis de Grau d’Educació social potencien la possibilitat que et formis en altres universitats, ja siguin de Catalunya i l’Estat espanyol, així com a altres països europeus. La UdG té subscrits convenis bilaterals dins dels programes de mobilitat d’estudiants. A través del programa SICUE pots accedir a places del programa d’intercanvi amb les universitats següents: Universidad de Màlaga, Universidad de Extremadura, Universidad del País Vasco, Universitat de les Illes Balears, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Santiago de Compostela, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili i Universitat de València.

A través del programa europeu Erasmus podràs fer part dels teus estudis a diverses universitats i centres de formació d’educadors socials a ciutats com Eindhoven i Rotterdam (Holanda), Gant i Hasselt (Bèlgica), Marsella (França), Perpinyà i Tolouse (França), Hèlsinky (Finlàndia), etc.

També tindràs la possibilitat de realitzar l’estada de pràctiques de 4t curs en centres i organitzacions de països llatinoamericans com: Mèxic, Guatemala, Perú, Bolívia, Uruguay, Argentina, Nepal, Marroc, etc.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
13 de juliol, 10 h, Sala d'Actes de la FEP
Dates de matrícula
En primera preferència
13 de juliol, 10.30 h, aula 170 de la FEP
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 13.30 h, aula 170 de la FEP
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, 11 h, aula 170 de la FEP

27 de juliol, de 9.30 h a 13.30 h , Secretaria Acadèmica de la FEP (estudiants que no hagi pogut venir el 26 per causes majors)
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP

Consulta l'apartat "Documentació que hauràs de presentar"

Inici de les classes
Data d'inici
17 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 83 20
Correu electrònic
secacademica.fep@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys
La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula