Doble titulació Dret / Criminologia

Doble titulació Dret / Criminologia

Curs 2018-2019

Amb aquesta doble titulació no només rebràs una formació jurídica sòlida, sinó que a més a més rebràs una formació multidisciplinària amb la qual analitzaràs els problemes socials des d’una perspectiva àmplia i integral. Això et capacitarà per treballar a l’àmbit de la criminalitat en tota la seva dimensió: la prevenció i el tractament de la delinqüència; la gestió i la resolució de conflictes que implica la consideració del delicte, del delinqüent i de la víctima; el funcionament del sistema penal com a mecanisme de control i de reacció social; les diferents formes de criminalitat en relació amb els problemes socials.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Doble titulació Dret / Criminologia
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
5 anys
Crèdits europeus:
360
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Criminologia per la Universitat de Girona
Graduat/ada en Dret per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Dret
Nombre orientatiu de places:
10
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

1.960 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Una de les bases de l'organització social moderna és que per prevenir i resoldre els diversos conflictes s'estableixen una sèrie de normes que s'apliquen a tots, donant lloc al que coneixem com l'Estat de dret. En el grau de dret s'estudia aquest conjunt de normes conegut com l'ordenament jurídic. Per la seva banda, existeixen determinats conflictes i problemes individuals i socials, que si no es resolen poden acabar en comportaments delictius. La Criminologia estudia a fons aquests problemes, les seves causes, els efectes sobre les víctimes, els actes delictius que es generen i el funcionament dels controls socials i estatals, amb la finalitat de prevenir-los i si no hi ha altre remei veure les mesures penals més adequades. En definitiva, l'estudi dels dos graus perfila a un professional àmpliament capacitat enfront de la comprensió i resolució de conflictes socials. Prevenció i resolució bé des de l'àmbit general del dret o bé en el camp específic de la criminalitat. Cada vegada més les societats demanen professionals altament qualificats per prevenir, gestionar i resoldre els conflictes i els riscs en una societat de la qual ja parlem com a societat de risc. Professionals que tinguin els coneixements i les habilitats necessàries, primer, per comprendre l’ordenament jurídic en general i el fenomen criminal en particular, i sàpiguen com fer-hi front, de la millor manera possible (en termes d’efectivitat, però també de respecte pels drets humans i la justícia i equitat).

Competències adquirides

Amb aquest doble grau adquiriràs coneixements, habilitats i competències que et seran d’utilitat en el món laboral, com ara analitzar situacions jurídiques i criminològiques, dissenyar estratègies per intervenir-hi i solucionar-les, comprendre i avaluar críticament la informació jurídica dels diferents sectors de l’ordenament jurídic i de la dimensió social que l’envolta, raonar i argumentar jurídicament i criminològicament, desenvolupar i argumentar en públic un discurs jurídic o criminològic, etc.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

El Grau en Dret t’obre un ampli ventall de possibilitats professionals. Podràs desenvolupar l’exercici professional lliure com a advocat, o exercir pel teu compte com a notari o registrador. També podràs treballar per a empreses com a assessor jurídic. Per la seva banda el Grau de Criminologia et permet desenvolupar l’exercici lliure de la professió com a criminòleg, amb una consultoria, realitzant assessorament en temes de prevenció, seguretat, gestió de riscos i de problemes criminològics, atenció a les víctimes, etc. Un altre camp professional és el de l’Administració de justícia, ja sigui treballant en oficines judicials, en qualitat de jutge, fiscal o secretari judicial, o com a procurador dels tribunals o com assessor o expert criminològic, assessorant jutges, fiscals, advocats, institucions encarregades de les penes i les mesures de seguretat en adults i menors, etc. La doble titulació et permetrà integrar-te a l’Administració pública, tant l’estatal, autonòmica o local, com la de la Unió Europea o d’altres organismes internacionals. Una altra possibilitat és que et dediquis a la docència i a la recerca en dret i/o criminologia.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Cal superar 72,00 B

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Antropologia jurídica (3104G03022)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret administratiu I (3104G00064)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret de la persona (3104G00067)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret dels contractes i de les obligacions (3104G01005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret romà (3104G01040)

BBàsica 6.00 SSemestral

Economia política (3104G00075)

BBàsica 6.00 SSemestral

Història del dret i de les institucions (3104G00078)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció a la ciència política (3104G00074)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció a la criminologia (3104G03006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció al dret processal (3104G00077)

BBàsica 6.00 SSemestral

Teoria del dret (3104G00079)

BBàsica 6.00 SSemestral

Cal superar 18,00 B

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a la psicologia (3104G03030)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció a la sociologia (3104G00080)

BBàsica 6.00 SSemestral

Metodologia de la investigació social (3104G00082)

BBàsica 6.00 SSemestral

Cal superar 56,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Bases de la responsabilitat penal (teoria general del delicte) (3104G01034)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Despesa pública i recursos per al seu finançament (3104G01017)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret constitucional. Drets i llibertats (3104G00069)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret constitucional. Estatut i institucions de Catalunya (3104G00070)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de la responsabilitat civil (3104G01006)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret de propietat i drets reals (3104G01007)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Dret de societats (3104G01026)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret del treball I (3104G01010)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional públic I (3104G00071)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret mercantil I (3104G01023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret processal civil I (3104G01037)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Dret processal civil II (3104G01038)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fonaments del dret penal (3104G01033)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Institucions de la Unió Europea (3104G00073)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Cal superar 76,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret administratiu II (3104G00065)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret administratiu III (3104G00066)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de família (3104G01008)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret de la seguretat social (3104G01012)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret del treball II (3104G01011)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret i societat (3104G03020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret internacional privat I (3104G01021)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional públic II (3104G00072)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret mercantil II (3104G01024)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret mercantil III (3104G01025)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret penal. Part especial (3104G00076)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret processal penal (3104G01039)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret tributari (3104G01018)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Mediació i resolució de conflictes socials (3104G03008)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Metodologia jurídica (3104G01117)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Sistema tributari espanyol I (3104G01019)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Teories criminològiques (3104G03007)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Cal superar 77,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Criminalitat econòmica (3104G03017)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret de la Unió Europea (3104G01030)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de successions (3104G01009)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret eclesiàstic de l'estat (3104G01016)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional privat II (3104G01022)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea (3104G03026)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Filosofia del dret (3104G01043)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Justícia de proximitat (3104G03009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

La investigació científica aplicada a la criminologia (3104G03014)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Penologia (3104G03028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Política criminal i control social (3104G03025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Presons i dret penitenciari (3104G03027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Psicologia criminal (3104G03031)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistema tributari espanyol II (3104G01020)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Tècniques d'investigació qualitativa (3104G03077)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Tècniques d'investigació quantitativa (3104G03078)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 43,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi de polítiques públiques (3104G00081)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Criminologia aplicada (3104G03016)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Immigració i sistema penal (3104G03021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Policia i societat (3104G03010)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques externes (3104G03074)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Prevenció de la criminalitat (3104G03011)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Victimologia (3104G03029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 18,00 TFG

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball final de grau (3104G03079)

TFGTreball final de grau 9.00 SSemestral

Treball Final de Grau (3104G01119)

TFGTreball final de grau 9.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell B2 - Francès
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
17 de juliol, 9 h, Sala de Graus de la Facultat de Dret (FD)
Estudiants de segona i posteriors opcions
27 de juliol, 9 h, Sala de Graus de la FD
Dates de matrícula
En primera preferència
17 de juliol, després de la sessió informativa, aules informàtiques de la FD
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, 10.30 h, aules informàtiques de la FD
De segona assignació (en qualsevol preferència)
27 de juliol, després de la sessió informativa, aules informàtiques de la FD
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FD
De segona reassignació de juny
14 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FD
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FD
En convocatòria de setembre
27 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FD
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FD
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 81 20
Correu electrònic
secretaria.dretieconomiques@udg.edu

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula