Doble titulació Mestre/a d'Educació Infantil / Mestre/a d'Educació Primària

Doble titulació Mestre/a d'Educació Infantil / Mestre/a d'Educació Primària

Curs 2018-2019

Els estudiants que obtinguin aquest títol podran treballar educant els infants de 0 a 12 anys en centres d’educació infantil i primària.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Doble titulació Mestre/a d'Educació Infantil / Mestre/a d'Educació Primària
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
5 anys
Crèdits europeus:
369
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Mestre/a d'Educació Infantil per la Universitat de Girona, amb Menció en... (vegeu mencions )
Graduat/ada en Mestre/a d'Educació Primària per la Universitat de Girona, amb Menció en... (vegeu mencions )
Centre docent:
Facultat d'Educació i Psicologia
Nombre orientatiu de places:
50
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

1.834 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

En aquest itinerari doble els estudiants rebran una formació que els permetrà exercir tant a educació infantil com a primària. L’objectiu és que, més enllà de la flexibilitat que aquesta formació doni a les plantilles, els mestres formats amb aquest programa puguin planificar i actuar de manera integradora i global, tenint en compte aspectes de continuïtat i progressió.

La realitat escolar de Catalunya corrobora que els mestres i les mestres han de conèixer les bases —psicològiques, pedagògiques, socials, didàctiques i disciplinàries— i el currículum de les dues etapes amb la suficient profunditat per generar transicions més dolces i adaptacions individuals i col·lectives als contextos reals de diversitat, multiculturalitat i multilingüisme que es donen en la majoria de les nostres escoles.

Una visió holística de l’educació infantil i primària millorarà aspectes com l’aprenentatge de les llengües i les matemàtiques, que es podrà garantir d’una manera més coherent i efectiva perquè els estudiants tindran més coneixements i més recursos didàctics i culturals. Alhora, sabran valorar els recursos i les metodologies globals (racons, projectes, tallers, jocs i experiments, etc.), així com l’enfocament flexible, sensible i creatiu característics de l’etapa infantil.

Competències adquirides

Les competències que s’adquiriran són: educar els infants, treballar en equip amb els altres mestres del centre i amb altres professionals, col·laborar amb les famílies i la comunitat, organitzar i gestionar els ensenyaments i el centre, relacionar-se amb l’Administració educativa i amb altres institucions, etc.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Prova d'aptitud personal (PAP)

Per accedir a la doble titulació d’Educació Infantil / Educació Primària, és un requisit indispensable superar una prova d’aptitud personal (PAP), que consisteix en 2 exàmens: Competència comunicativa i raonament crític, i Competència logicomatemàtica.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

La mestra i el mestre de la doble titulació d’infantil i primària treballen en escoles bressol, en parvularis públics, concertats i privats i en escoles públiques, concertades i privades, educant els infants de 0 a 12 anys.

També poden assumir la direcció d’escoles bressol i de centres educatius, i poden treballar en ajuntaments i consells comarcals, en programes i serveis d’atenció a la infància, en escoles d’adults, escoles hospitalàries i escoles de les institucions penitenciàries, entre altres.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Societat, família i escola 15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Societat, família i escola. (3101G00004)

BBàsica 15.00 AAnual No

Societat, família i escola. Sociologia (3101G00143)

BBàsica 6.00 SSemestral

Societat, família i escola. Teories i institucions (3101G00144)

BBàsica 3.00 SSemestral

Societat, família i escola. Tecnologies (3101G00145)

BBàsica 6.00 SSemestral

Infància, salut i alimentació 7.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Infància, salut i alimentació (3101G04009)

BBàsica 10.00 AAnual No

Infància, salut i alimentació (3101G04027)

BBàsica 7.00 AAnual

Ciència, salut i sostenibilitat 10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ciència, salut i sostenibilitat (3101G03002)

BBàsica 10.00 AAnual No

Ciències naturals i sostenibilitat (3101G03029)

BBàsica 4.00 SSemestral

Societat, ciència i sostenibilitat (3101G03030)

BBàsica 3.00 SSemestral

Salut i expressió corporal per a mestres (3101G03031)

BBàsica 3.00 SSemestral

Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (3101G03003)

BBàsica 10.00 AAnual

Llengües i competències comunicatives 15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Llengües i competències comunicatives (3101G00001)

BBàsica 15.00 AAnual No

Anglès per a usos acadèmics i professionals (3101G00146)

BBàsica 5.00 SSemestral

Català i castellà per a usos acadèmics i professionals (3101G00147)

BBàsica 5.00 SSemestral

Comunicació visual i musical per a usos acadèmics i professionals (3101G00148)

BBàsica 5.00 SSemestral

Observació sistemàtica i anàlisi de contextos 10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Observació sistemàtica i anàlisi de contextos (3101G00002)

BBàsica 10.00 AAnual

Música, expressió plàstica i corporal 15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Música, expressió plàstica i corporal (3101G04013)

OBObligatòria 15.00 AAnual No

Expressió corporal, psicomotricitat i aprenentatge (3101G04029)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Arts visuals i aprenentatge (3101G04030)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Musica i aprenentatge (3101G04031)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Processos i contextos educatius 10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Processos i contextos educatius (3101G03006)

OBObligatòria 10.00 AAnual No

Processos i contextos educatius (3101G03032)

OBObligatòria 7.00 SSemestral

Arts, qualitat i multiculturalitat (3101G03033)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents 10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents (3101G00003)

OBObligatòria 10.00 AAnual

Aprenentatge de les ciències naturals, socials i matemàtiques 15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Aprenentatge de les ciències naturals, socials i matemàtiques (3101G04015)

OBObligatòria 15.00 AAnual No

Aprenentatge de les ciències socials (3101G04032)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Aprenentatge de les matemàtiques (3101G04033)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Aprenentatge de les ciències naturals (3101G04034)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Matemàtiques 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Matemàtiques 1 (3101G03008)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Aprenentatge de les llengües i lectoescriptura 4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Aprenentatge de llengües i lectoescriptura (1) (3101G04001)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Diversitat i connexions entre àrees curriculars 10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Diversitat i connexions entre àrees curriculars (3101G04016)

OBObligatòria 10.00 AAnual

Llengües 7.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Llengües 1 (3101G03010)

OBObligatòria 7.00 AAnual

Cal superar 6,00 OP

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ambientació matemàtica a l'escola (3101G00154)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi, avaluació i ús d'entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge (3101G00046)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Aprenentatge integrat de llengües i continguts (3101G00139)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Art, comunicació i joc visual i espacial en contextos tecnològics (3101G00017)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cançó i dansa per a infantil (3101G00070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Característiques de les llengües estrangeres presents a l'entorn (3101G00073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ciència i sostenibilitat. Anàlisis i resposta a problemes ambientals contextualitzats (3101G00062)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Clima i cultura institucional (3101G00068)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i conflictes en els centres escolars (3101G00067)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Coordinació i dinamització d'equips de treball (3101G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques (3101G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultura anglesa (3101G00036)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dansa a l'escola (3101G00042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Del patrimoni multicultural a la contemporaneïtat artística: recursos educatius (3101G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Desenvolupament i aprenentatge de les habilitats motrius (3101G00027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la llengua estrangera ( aprofundiment 3-12 ) (3101G00032)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la música II (3101G00141)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'anglès II (3101G00142)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Didàctica de l'educació física (3101G00025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'educació musical (3101G00041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dinamització de la biblioteca escolar (3101G00009)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció coral i instrumental (3101G00044)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Direcció de centres educatius d'Infantil i Primària (3101G00069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Disseny, creació i avaluació de materials interactius (3101G00045)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació artística ecològica (3101G00152)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació de la veu i cançó. Desenvolupament de capacitats musicals (3101G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació emocional i arts (3101G00150)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecològica (3101G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació musical i noves tecnologies (3101G00093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El dibuix i la imatge com a instruments didàctics (3101G00151)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El missatge cristià (3101G00049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

El so digital en els materials didàctics (3101G00095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El treball de camp: tipologia, recursos i exemplificació (3101G00060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El treball experimental: tipologia, recursos, i exemplificació (3101G00059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Elaboració i lideratge de projectes d'innovació i millora (3101G00065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies de l'escola inclusiva (3101G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Experiències d'educació científica i ambiental a les escoles (3101G00137)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fonaments de l'aprenentatge i raonaments científics (3101G00058)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Geografia en un món de canvi (3101G00090)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de la biblioteca (3101G00052)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de recursos humans, materials i funcionals (3101G00066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història de la música: evolució, renovació i estils (3101G00140)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Implicacions socials de la ciència. La comunicació científica (3101G00061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Iniciació als esports (3101G00028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intel·ligències múltiples, arts i creativitat (3101G00071)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació matemàtica a l'aula d'educació infantil i educació primària (3101G00097)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La imatge digital en contextos educatius (3101G00094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La pronunciació de l'anglès a l'aula (3101G00034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'activitat física com a instrument d'integració social (3101G00030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'educació ambiental: objectius, conceptes, estratègies metodològiques, avaluació (3101G00063)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'escola sostenible i criteris de qualitat (3101G00064)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'església, els sagraments i la moral (3101G00050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L'expressió corporal i la dansa (3101G00024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura i literacitat crítica (3101G00056)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil anglès i francès (3101G00092)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil en castellà (3101G00075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil en diverses llengües. Taller de contes (3101G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil (3101G00033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Llengua catalana per a usos acadèmics i professionals (3101G00136)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Lògica, joc i resolució de problemes (3101G00153)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Música en l'educació especial (3101G00043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Naturalesa de la Ciència per a mestres (3101G00138)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Oïda i comprensió musical i ús de les tecnologies audiovisuals (3101G00040)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Organització: catalogació i classificació (3101G00053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i didàctica de la religió en l'escola (3101G00051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pensament matemàtic i científic (3101G00072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pla Lector: Experiències i planificació (3101G00054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pràctica instrumental i creativitat (3101G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Productes multimèdia infantils i juvenils (3101G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Projectes de teatre visual a l'escola (3101G00149)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Recursos didàctics per a l'educació física (3101G00029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos tecnològics i aprenentatge matemàtic (3101G00155)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Salut i condició física (3101G00026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Selecció crítica d'informació i recursos (3101G00055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistemes i didàctica de la representació visual i espacial (3101G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de teatre en anglès (3101G00037)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller de tècniques bidimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques tridimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller d'expressió escrita (anglès, francès) (3101G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teatre a l'escola (3101G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Vídeo digital per educadors 0-3 (3101G00005)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Videojocs i educació (3101G00047)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dinàmica de grups (3101G00013)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Religió, cultura i valors (3101G00048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Taller d'expressió oral (anglès / francès) (3101G00035)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Aprenentatge de les llengües i lectoescriptura 11.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Aprenentatge de llengües i lectoescriptura (2) (3101G04026)

OBObligatòria 11.00 AAnual

Ciències experimentals 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ciències experimentals 1 (3101G03009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Educació física 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Educació física 1 (3101G03011)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Educació musical, plàstica i visual 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Educació musical, plàstica i visual 1 (3101G03012)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Ciències socials 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ciències socials 1 (3101G03013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Competències bàsiques i currículum 15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Competències bàsiques i currículum (3101G03014)

OBObligatòria 15.00 AAnual No

Competències bàsiques i currículum (3101G03034)

OBObligatòria 10.00 AAnual

Anglès: aprenentatge per competències (3101G03035)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Pràcticum 1 i TFG 121.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

PEPràctiques externes 21.00 AAnual

Cal superar 6,00 OP

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ambientació matemàtica a l'escola (3101G00154)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi, avaluació i ús d'entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge (3101G00046)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Aprenentatge integrat de llengües i continguts (3101G00139)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Art, comunicació i joc visual i espacial en contextos tecnològics (3101G00017)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cançó i dansa per a infantil (3101G00070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Característiques de les llengües estrangeres presents a l'entorn (3101G00073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ciència i sostenibilitat. Anàlisis i resposta a problemes ambientals contextualitzats (3101G00062)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Clima i cultura institucional (3101G00068)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i conflictes en els centres escolars (3101G00067)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Coordinació i dinamització d'equips de treball (3101G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques (3101G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultura anglesa (3101G00036)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dansa a l'escola (3101G00042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Del patrimoni multicultural a la contemporaneïtat artística: recursos educatius (3101G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Desenvolupament i aprenentatge de les habilitats motrius (3101G00027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la llengua estrangera ( aprofundiment 3-12 ) (3101G00032)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la música II (3101G00141)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'anglès II (3101G00142)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Didàctica de l'educació física (3101G00025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'educació musical (3101G00041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dinamització de la biblioteca escolar (3101G00009)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció coral i instrumental (3101G00044)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Direcció de centres educatius d'Infantil i Primària (3101G00069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Disseny, creació i avaluació de materials interactius (3101G00045)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació artística ecològica (3101G00152)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació de la veu i cançó. Desenvolupament de capacitats musicals (3101G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació emocional i arts (3101G00150)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecològica (3101G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació musical i noves tecnologies (3101G00093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El dibuix i la imatge com a instruments didàctics (3101G00151)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El missatge cristià (3101G00049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

El so digital en els materials didàctics (3101G00095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El treball de camp: tipologia, recursos i exemplificació (3101G00060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El treball experimental: tipologia, recursos, i exemplificació (3101G00059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Elaboració i lideratge de projectes d'innovació i millora (3101G00065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies de l'escola inclusiva (3101G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Experiències d'educació científica i ambiental a les escoles (3101G00137)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fonaments de l'aprenentatge i raonaments científics (3101G00058)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Geografia en un món de canvi (3101G00090)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de la biblioteca (3101G00052)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de recursos humans, materials i funcionals (3101G00066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història de la música: evolució, renovació i estils (3101G00140)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Implicacions socials de la ciència. La comunicació científica (3101G00061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Iniciació als esports (3101G00028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intel·ligències múltiples, arts i creativitat (3101G00071)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació matemàtica a l'aula d'educació infantil i educació primària (3101G00097)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La imatge digital en contextos educatius (3101G00094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La pronunciació de l'anglès a l'aula (3101G00034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'activitat física com a instrument d'integració social (3101G00030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'educació ambiental: objectius, conceptes, estratègies metodològiques, avaluació (3101G00063)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'escola sostenible i criteris de qualitat (3101G00064)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'església, els sagraments i la moral (3101G00050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L'expressió corporal i la dansa (3101G00024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura i literacitat crítica (3101G00056)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil anglès i francès (3101G00092)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil en castellà (3101G00075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil en diverses llengües. Taller de contes (3101G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil (3101G00033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Llengua catalana per a usos acadèmics i professionals (3101G00136)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Lògica, joc i resolució de problemes (3101G00153)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Música en l'educació especial (3101G00043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Naturalesa de la Ciència per a mestres (3101G00138)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Oïda i comprensió musical i ús de les tecnologies audiovisuals (3101G00040)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Organització: catalogació i classificació (3101G00053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i didàctica de la religió en l'escola (3101G00051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pensament matemàtic i científic (3101G00072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pla Lector: Experiències i planificació (3101G00054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pràctica instrumental i creativitat (3101G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Productes multimèdia infantils i juvenils (3101G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Projectes de teatre visual a l'escola (3101G00149)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Recursos didàctics per a l'educació física (3101G00029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos tecnològics i aprenentatge matemàtic (3101G00155)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Salut i condició física (3101G00026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Selecció crítica d'informació i recursos (3101G00055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistemes i didàctica de la representació visual i espacial (3101G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de teatre en anglès (3101G00037)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller de tècniques bidimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques tridimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller d'expressió escrita (anglès, francès) (3101G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teatre a l'escola (3101G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Vídeo digital per educadors 0-3 (3101G00005)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Videojocs i educació (3101G00047)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dinàmica de grups (3101G00013)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Religió, cultura i valors (3101G00048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Taller d'expressió oral (anglès / francès) (3101G00035)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Matemàtiques 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Matemàtiques 2 (3101G03018)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Ciències experimentals 4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ciències experimentals 2 (3101G03019)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Llengües 3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Llengües 2 (3101G03020)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Educació física 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Educació física 2 (3101G03021)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

L'escola d'educació infantil 10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Educació infantil 1 (3101G04006)

OBObligatòria 4.00 AAnual

Educació infantil 2 (3101G04007)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Educació musical, plàstica i visual 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Educació musical, plàstica i visual 2 (3101G03022)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Dificultats d'aprenentatge i transtorns del desenvolupament10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament (3101G04017)

OBObligatòria 10.00 AAnual

Ciències socials 4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ciències socials 2 (3101G03023)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Pràcticum 1 i TFG 120.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

PEPràctiques externes 20.00 AAnual

Cal superar 9,00 OP

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ambientació matemàtica a l'escola (3101G00154)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi, avaluació i ús d'entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge (3101G00046)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Aprenentatge integrat de llengües i continguts (3101G00139)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Art, comunicació i joc visual i espacial en contextos tecnològics (3101G00017)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cançó i dansa per a infantil (3101G00070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Característiques de les llengües estrangeres presents a l'entorn (3101G00073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ciència i sostenibilitat. Anàlisis i resposta a problemes ambientals contextualitzats (3101G00062)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Clima i cultura institucional (3101G00068)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i conflictes en els centres escolars (3101G00067)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Coordinació i dinamització d'equips de treball (3101G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques (3101G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultura anglesa (3101G00036)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dansa a l'escola (3101G00042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Del patrimoni multicultural a la contemporaneïtat artística: recursos educatius (3101G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Desenvolupament i aprenentatge de les habilitats motrius (3101G00027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la llengua estrangera ( aprofundiment 3-12 ) (3101G00032)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la música II (3101G00141)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'anglès II (3101G00142)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Didàctica de l'educació física (3101G00025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'educació musical (3101G00041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dinamització de la biblioteca escolar (3101G00009)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció coral i instrumental (3101G00044)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Direcció de centres educatius d'Infantil i Primària (3101G00069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Disseny, creació i avaluació de materials interactius (3101G00045)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació artística ecològica (3101G00152)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació de la veu i cançó. Desenvolupament de capacitats musicals (3101G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació emocional i arts (3101G00150)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecològica (3101G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació musical i noves tecnologies (3101G00093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El dibuix i la imatge com a instruments didàctics (3101G00151)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El missatge cristià (3101G00049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

El so digital en els materials didàctics (3101G00095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El treball de camp: tipologia, recursos i exemplificació (3101G00060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El treball experimental: tipologia, recursos, i exemplificació (3101G00059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Elaboració i lideratge de projectes d'innovació i millora (3101G00065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies de l'escola inclusiva (3101G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Experiències d'educació científica i ambiental a les escoles (3101G00137)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fonaments de l'aprenentatge i raonaments científics (3101G00058)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Geografia en un món de canvi (3101G00090)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de la biblioteca (3101G00052)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de recursos humans, materials i funcionals (3101G00066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història de la música: evolució, renovació i estils (3101G00140)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Implicacions socials de la ciència. La comunicació científica (3101G00061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Iniciació als esports (3101G00028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intel·ligències múltiples, arts i creativitat (3101G00071)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació matemàtica a l'aula d'educació infantil i educació primària (3101G00097)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La imatge digital en contextos educatius (3101G00094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La pronunciació de l'anglès a l'aula (3101G00034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'activitat física com a instrument d'integració social (3101G00030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'educació ambiental: objectius, conceptes, estratègies metodològiques, avaluació (3101G00063)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'escola sostenible i criteris de qualitat (3101G00064)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'església, els sagraments i la moral (3101G00050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L'expressió corporal i la dansa (3101G00024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura i literacitat crítica (3101G00056)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil anglès i francès (3101G00092)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil en castellà (3101G00075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil en diverses llengües. Taller de contes (3101G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil (3101G00033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Llengua catalana per a usos acadèmics i professionals (3101G00136)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Lògica, joc i resolució de problemes (3101G00153)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Música en l'educació especial (3101G00043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Naturalesa de la Ciència per a mestres (3101G00138)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Oïda i comprensió musical i ús de les tecnologies audiovisuals (3101G00040)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Organització: catalogació i classificació (3101G00053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pedagogia i didàctica de la religió en l'escola (3101G00051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pensament matemàtic i científic (3101G00072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pla Lector: Experiències i planificació (3101G00054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pràctica instrumental i creativitat (3101G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Productes multimèdia infantils i juvenils (3101G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Projectes de teatre visual a l'escola (3101G00149)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Recursos didàctics per a l'educació física (3101G00029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos tecnològics i aprenentatge matemàtic (3101G00155)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Salut i condició física (3101G00026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Selecció crítica d'informació i recursos (3101G00055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistemes i didàctica de la representació visual i espacial (3101G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de teatre en anglès (3101G00037)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller de tècniques bidimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques tridimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller d'expressió escrita (anglès, francès) (3101G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teatre a l'escola (3101G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Vídeo digital per educadors 0-3 (3101G00005)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Videojocs i educació (3101G00047)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dinàmica de grups (3101G00013)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Religió, cultura i valors (3101G00048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Taller d'expressió oral (anglès / francès) (3101G00035)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Experimentació, manipulació i joc a l'educació infantil 10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Experimentació, manipulació i joc 1 (3101G04035)

OBObligatòria 10.00 AAnual

Pràcticum 2 i TFG 230.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràcticum 2 i TFG 2 (3101G04019)

PEPràctiques externes 30.00 AAnual No

Pràcticum 2 (3101G04037)

PEPràctiques externes 24.00 AAnual

Treball Final de Grau (3101G04038)

TFGTreball final de grau 6.00 SSemestral

Pràcticum 2 i TFG 230.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràcticum 2 i TFG 2 (3101G03017)

PEPràctiques externes 30.00 AAnual No

Pràcticum 2 (3101G03038)

PEPràctiques externes 24.00 AAnual

Treball Final de Grau (3101G03039)

TFGTreball final de grau 6.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

Menció en educació en les arts visuals i plàstiques (3-12)21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Art, comunicació i joc visual i espacial en contextos tecnològics (3101G00017)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistemes i didàctica de la representació visual i espacial (3101G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Del patrimoni multicultural a la contemporaneïtat artística: recursos educatius (3101G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques bidimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques tridimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques (3101G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecològica (3101G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intel·ligències múltiples, arts i creativitat (3101G00071)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Projectes de teatre visual a l'escola (3101G00149)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació emocional i arts (3101G00150)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El dibuix i la imatge com a instruments didàctics (3101G00151)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació artística ecològica (3101G00152)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Menció en educació física (3-12)21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

L'expressió corporal i la dansa (3101G00024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'educació física (3101G00025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Salut i condició física (3101G00026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Desenvolupament i aprenentatge de les habilitats motrius (3101G00027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Iniciació als esports (3101G00028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos didàctics per a l'educació física (3101G00029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'activitat física com a instrument d'integració social (3101G00030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Menció en llengües estrangeres (3-12)21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Taller d'expressió escrita (anglès, francès) (3101G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la llengua estrangera ( aprofundiment 3-12 ) (3101G00032)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantil (3101G00033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La pronunciació de l'anglès a l'aula (3101G00034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller d'expressió oral (anglès / francès) (3101G00035)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultura anglesa (3101G00036)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de teatre en anglès (3101G00037)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Característiques de les llengües estrangeres presents a l'entorn (3101G00073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil anglès i francès (3101G00092)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Aprenentatge integrat de llengües i continguts (3101G00139)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'anglès II (3101G00142)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Menció educació musical (3-12)21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Educació de la veu i cançó. Desenvolupament de capacitats musicals (3101G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctica instrumental i creativitat (3101G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Oïda i comprensió musical i ús de les tecnologies audiovisuals (3101G00040)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'educació musical (3101G00041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dansa a l'escola (3101G00042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Música en l'educació especial (3101G00043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció coral i instrumental (3101G00044)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cançó i dansa per a infantil (3101G00070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació musical i noves tecnologies (3101G00093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història de la música: evolució, renovació i estils (3101G00140)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la música II (3101G00141)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Menció tecnologies de la informació i la comunicació (3-12)21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Vídeo digital per educadors 0-3 (3101G00005)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny, creació i avaluació de materials interactius (3101G00045)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi, avaluació i ús d'entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge (3101G00046)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Videojocs i educació (3101G00047)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Productes multimèdia infantils i juvenils (3101G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La imatge digital en contextos educatius (3101G00094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El so digital en els materials didàctics (3101G00095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Menció Teologia catòlica i la seva pedagogia 21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Religió, cultura i valors (3101G00048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

El missatge cristià (3101G00049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L'església, els sagraments i la moral (3101G00050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pedagogia i didàctica de la religió en l'escola (3101G00051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Menció Biblioteca escolar (3-12)21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dinamització de la biblioteca escolar (3101G00009)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil en diverses llengües. Taller de contes (3101G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de la biblioteca (3101G00052)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Organització: catalogació i classificació (3101G00053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pla Lector: Experiències i planificació (3101G00054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Selecció crítica d'informació i recursos (3101G00055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura i literacitat crítica (3101G00056)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil en castellà (3101G00075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teatre a l'escola (3101G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Menció Educació Científica i Ambiental21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de l'aprenentatge i raonaments científics (3101G00058)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El treball experimental: tipologia, recursos, i exemplificació (3101G00059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El treball de camp: tipologia, recursos i exemplificació (3101G00060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Implicacions socials de la ciència. La comunicació científica (3101G00061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ciència i sostenibilitat. Anàlisis i resposta a problemes ambientals contextualitzats (3101G00062)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'educació ambiental: objectius, conceptes, estratègies metodològiques, avaluació (3101G00063)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'escola sostenible i criteris de qualitat (3101G00064)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pensament matemàtic i científic (3101G00072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Geografia en un món de canvi (3101G00090)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació matemàtica a l'aula d'educació infantil i educació primària (3101G00097)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Experiències d'educació científica i ambiental a les escoles (3101G00137)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Naturalesa de la Ciència per a mestres (3101G00138)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Lògica, joc i resolució de problemes (3101G00153)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ambientació matemàtica a l'escola (3101G00154)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Recursos tecnològics i aprenentatge matemàtic (3101G00155)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Menció en Coordinació i Dinamització21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dinàmica de grups (3101G00013)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elaboració i lideratge de projectes d'innovació i millora (3101G00065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de recursos humans, materials i funcionals (3101G00066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i conflictes en els centres escolars (3101G00067)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Clima i cultura institucional (3101G00068)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció de centres educatius d'Infantil i Primària (3101G00069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies de l'escola inclusiva (3101G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Coordinació i dinamització d'equips de treball (3101G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Dins d’aquest grau, es comencen a realizar estades a l’escola des del primer curs. Les assignatures exclusivament de pràctiques es comencen a realitzar a partir de 3r curs, i suposen un total de 89 crèdits al llarg del grau.

Treball de fi de grau

Per completar la titulació i obtenir el graduat, l’estudiant ha de realitzar dos Treballs de Final de Grau (a 5è curs), un corresponent al Grau de Mestre d’Educació Infantil i un al Grau de Mestre d’Educació Primària, que serveixen per avaluar les competències generals adquirides en el decurs dels estudis i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals ha accedit. Els TFG, tutoritzats, tenen una càrrega lectiva de 6 crèdits cadascun.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
17 de juliol, 10 h, Sala d'Actes de la FEP
Dates de matrícula
En primera preferència
17 de juliol, 10.30 h, aula 170 de la FEP
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 13.30 h, aula 170 de la FEP
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, 9.30 h, aula 170 de la FEP

27 de juliol, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP (estudiants que no hagin pogut venir el 26 per causes majors)
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP

Consulta l'apartat "Documentació que hauràs de presentar"

Inici de les classes
Data d'inici
17 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 83 20
Correu electrònic
secacademica.fep@udg.edu

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula