Grau en Història de l’Art

Grau en Història de l’Art

Curs 2018-2019

Els objectius fonamentals són formar professionals amb un coneixement global de totes les àrees relacionades amb la història de l’art i amb capacitat per desenvolupar de manera idònia les seves funcions i participar en el desenvolupament de projectes; proporcionar coneixements racionals i crítics de la producció artística al llarg de la història i de les seves manifestacions en diferents cultures; preparar l’alumne perquè adquireixi i pugui posar en pràctica les habilitats pròpies de l’historiador de l’art; capacitar l’alumne per a la pràctica professional i per organitzar i planificar el treball individual en el si d’un col·lectiu.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Història de l’Art
Branca de coneixement:
Arts i Humanitats
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Història de l’Art per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Lletres
Nombre orientatiu de places:
50
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
1.657 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Com per a qualsevol altra disciplina humanística, la curiositat intel·lectual, la capacitat expressiva, l’esperit reflexiu i el desig de penetrar en les interioritats del temps històric resulten un equipatge molt útil per avançar pels camins de la història de l’art. Però una certa predisposició sensible podria ser també un bon acompanyant, tenint en compte que la història de l’art es dedica a l’estudi d’uns objectes culturals molt especials, uns objectes històrics amb dimensió estètica.

Competències adquirides

Les competències no es limiten a la transferència de continguts o al desenvolupament d’activitats. A més de formar-se en coneixements o de demostrar la seva capacitat per elaborar tasques, ha de saber abordar i resoldre problemes sense menyscabar els principis ètics i de compromís social que ha de regir tota activitat acadèmica i laboral. Totes les competències són avaluables i s’han de poder identificar amb els resultats de l’aprenentatge.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Arts i Humanitats.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

Cinc perfils professionals:

 • Producció, documentació i divulgació de continguts d’història de l’art.
 • Protecció, catalogació i gestió del patrimoni historicoartístic i cultural en l’àmbit institucional i empresarial.
 • Conservació, exposició i crítica d’obres d’art en museus i en centres d’art i cultura.
 • Recerca i ensenyament.
 • Difusió del patrimoni artístic: interpretació, turisme cultural, programes didàctics.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Crèdits bàsics comuns de facultat24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Comunicació oral i escrita (3102G00001)

BBàsica 12.00 AAnual

L’evolució de les societats humanes (3102G00002)

BBàsica 12.00 AAnual

Crèdits bàsics propis12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a la imatge cinematogràfica (3102G00008)

BBàsica 6.00 SSemestral

Patrimoni cultural: conceptes i actuacions (3102G00009)

BBàsica 6.00 SSemestral

Història de l'art antic12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Art antic I. Proper orient (3102G05018)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Art antic II. Grècia i Roma (3102G05019)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història de l'art medieval12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Història de l'art de l'Alta Edat Mitjana (3102G05020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història de l'Art de la Baixa Edat Mitjana (3102G05021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història de l'art Medieval I (3102G05063)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Història de l'Art Medieval II (3102G05064)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Crèdits bàsics comuns de facultat12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Història de la ciència i la cultura (3102G00015)

BBàsica 12.00 AAnual

Crèdits bàsics complementaris12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi dels mitjans de comunicació (3102G00003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Teoria de la comunicació (3102G00004)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments del llenguatge (3102G00005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Geografia d'Europa (3102G00006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Patrimoni natural i problemàtica ambiental a Europa (3102G00007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Antropologia filosòfica (3102G00010)

BBàsica 6.00 SSemestral

Ètica (3102G00011)

BBàsica 6.00 SSemestral

Lectures de literatura universal (3102G00012)

BBàsica 6.00 AAnual

Gramàtica normativa i ortografia catalanes (3102G00013)

BBàsica 6.00 SSemestral

Gramàtica normativa i ortografia de l'espanyol (3102G00014)

BBàsica 6.00 SSemestral

Món actual I. Pau i conflicte en el món actual: economia, política i societat (3102G00016)

BBàsica 6.00 SSemestral

Món actual II. Pau i conflicte en el món actual: patrimoni, memòria i identitat (3102G00017)

BBàsica 6.00 SSemestral

Història de l'art modern12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Art del Renaixement (3102G05022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Art Barroc (3102G05023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història de l'Art contemporani12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Art contemporani I (3102G05024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Art contemporani II (3102G05025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Coneixement integrat de l'obra d'art12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Teoria de l'art (3102G05026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història de les idees estètiques (3102G05027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Coneixement integrat de l'obra d'art6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Estètica de la producció i de la recepció de l'obra d'art (3102G05028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Arts audiovisuals12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Història de la música (3102G05029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història i teoria del cinema (3102G05030)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

L'ordenació dels espais de l'art12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

La construcció de la ciutat: arquitectura i urbanisme (3102G05031)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Museologia (3102G05032)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

OB Itinerari TC/DP18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Músiques del món contemporani (3102G05033)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cultura visual: del gravat al net-art (3102G05034)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Tradició i modernitat en l'art contemporani (3102G05035)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Art i conflictes en el món antic (3102G05036)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Art medieval hispànic (3102G05037)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Art i arquitectura a Espanya: les èpoques del Renaixement i del Barroc (3102G05038)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Optatives12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Llengua i mitjans de comunicació I (3102G01018)

OPOptativa 12.00 AAnual

Llengua i mitjans de comunicació II (3102G01019)

OPOptativa 12.00 AAnual

Comunicació audiovisual I (3102G01020)

OPOptativa 12.00 AAnual

Comunicació audiovisual II (3102G01021)

OPOptativa 12.00 AAnual

Cultura contemporània I (3102G01022)

OPOptativa 12.00 AAnual

Cultura contemporània II (3102G01023)

OPOptativa 12.00 AAnual

Teoria de la comunicació I (3102G01026)

OPOptativa 12.00 AAnual

Teoria de la comunicació II (3102G01027)

OPOptativa 6.00 AAnual

Transformacions del món global (3102G01028)

OPOptativa 12.00 AAnual

Discurs i imatge (3102G01029)

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres I (3102G01031)

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres II (3102G01032)

OPOptativa 12.00 AAnual

Fonaments de geografia (3102G02034)

OPOptativa 12.00 AAnual

Anàlisi i tractament de la informació geogràfica (3102G02035)

OPOptativa 12.00 AAnual

Sistemes d'informació geogràfica (3102G02036)

OPOptativa 12.00 AAnual

Geografia regional (3102G02037)

OPOptativa 12.00 AAnual

Geografia econòmica i de la població (3102G02038)

OPOptativa 12.00 AAnual

Dinàmiques i gestió dels espais urbans i rurals (3102G02039)

OPOptativa 18.00 SSemestral

Geografia dels espais litorals (3102G02018)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Geografia dels espais de muntanya (3102G02019)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Paisatge: visions i intervenció (3102G02040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques d'ordenació del territori i gestió ambiental (3102G02041)

OPOptativa 12.00 SSemestral

Pensament geogràfic (3102G02042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques i mètodes professionals en geografia (3102G02043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Biogeografia i canvi ambiental (3102G02020)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geografia de l'aigua (3102G02021)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geografia social i cultural (3102G02022)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geopolítica (3102G02023)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Gestió d'espais naturals (3102G02024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Institucions i polítiques ambientals (3102G02025)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Gènere, lloc i cultura (3102G02026)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Polítiques i instruments d'ordenació i gestió del paisatge (3102G02027)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Riscos ambientals i societat (3102G02028)

OPOptativa 6.00 AAnual

Sistemes d'informació geogràfica avançat (3102G02029)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Les cares del paisatge (3102G02030)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Turisme, territori i medi ambient (3102G02031)

OPOptativa 6.00 AAnual

Geografia regional del món (3102G02032)

OPOptativa 6.00 AAnual

Pràctiques de gestió territorial ambiental (3102G02033)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Història de la filosofia antiga I (3102G03018)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la filosofia antiga II (3102G03019)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la filosofia medieval (3102G03020)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la filosofia moderna I (3102G03021)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la filosofia moderna II (3102G03022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la filosofia contemporània (3102G03023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Corrents actuals de la filosofia (3102G03024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Metafísica I (3102G03025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Metafísica II (3102G03026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teoria del coneixement (3102G03027)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Filosofia de la ciència (3102G03028)

OPOptativa 6.00 AAnual

Lògica I (3102G03029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Lògica II (3102G03030)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Filosofia del llenguatge I (3102G03031)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Filosofia del llenguatge II (3102G03032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Filosofia moral (3102G03033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Filosofia política I (3102G03034)

OPOptativa 6.00 AAnual

Filosofia política II (3102G03035)

OPOptativa 6.00 AAnual

Estètica I (3102G03036)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estètica II (3102G03037)

OPOptativa 6.00 AAnual

Comentaris de textos filosòfics I (3102G03038)

OPOptativa 6.00 AAnual

Comentaris de textos filosòfics II (3102G03039)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Comentaris de textos filosòfics III (3102G03040)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Qüestions disputades I (3102G03041)

OPOptativa 6.00 AAnual

Qüestions disputades II (3102G03042)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Qüestions disputades III (3102G03043)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Curs monogràfic I (3102G03044)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Curs monogràfic II (3102G03045)

OPOptativa 6.00 AAnual

Curs monogràfic III (3102G03046)

OPOptativa 6.00 AAnual

Temes d'història de la filosofia I (3102G03047)

OPOptativa 6.00 AAnual

Temes d'història de la filosofia II (3102G03048)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Temes d'història de la filosofia III (3102G03049)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Prehistòria (3102G04018)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història medieval (3102G04019)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història de Catalunya (3102G04020)

OPOptativa 12.00 AAnual

Arqueologia-patrimoni, paleografia, antropologia (3102G04021)

OPOptativa 18.00 AAnual

Historiografia (3102G04023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Art i gènere (3102G05043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i artistes a l'Europa Moderna (3102G05044)

OPOptativa 6.00 AAnual

Art i cinema (3102G05045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art d'època Moderna a Catalunya (3102G05046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art clàssic: escultura grecoromana (3102G05047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Del col·leccionisme als museus (3102G05048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Conservació i restauració del patrimoni històric-artístic (3102G05049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Crítica d'art (3102G05050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Darreres tendències de l'art contemporani (3102G05051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Música i arts escèniques (3102G05052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Patrimoni cultural i desenvolupament sostenible (3102G05053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estètica de la fotografia (3102G05054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Difusió del patrimoni (3102G05055)

OPOptativa 6.00 SSemestral

La imatge a l'Edat Mitjana (3102G05056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Catedrals, monestirs i palaus (3102G05057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Lingüística general I (3102G00019)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Llatí (3102G00020)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura romànica medieval (3102G00021)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teoria de la literatura (3102G00022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura catalana: segles XIII i XIV (3102G06022)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: segle XV (3102G06023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: Renaixement i Barroc (3102G06024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: Il·lustració i Romanticisme (3102G06025)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: del Modernisme fins a la Guerra Civil (3102G06026)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: de la postguerra a l'actualitat (3102G06027)

OPOptativa 6.00 AAnual

La llengua catalana: aspectes generals (3102G06028)

OPOptativa 6.00 AAnual

El català, dels inicis al segle XIX (3102G06029)

OPOptativa 6.00 AAnual

Història del català contemporani (3102G06030)

OPOptativa 6.00 AAnual

Fonètica i fonologia catalanes (3102G06031)

OPOptativa 6.00 AAnual

Morfologia catalana (3102G06032)

OPOptativa 6.00 AAnual

Sintaxi catalana (3102G06033)

OPOptativa 6.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: italià (3102G00033)

OPOptativa 12.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: francès (3102G00034)

OPOptativa 12.00 AAnual

Lingüística general II (3102G00023)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Crítica literària (3102G00024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Introducció a les llengües romàniques (3102G00025)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Literatura llatina (3102G00026)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: temes i gèneres (3102G00027)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: descripció i variació (3102G00028)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola (3102G00029)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola (3102G00030)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura italiana (3102G00031)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua italiana (3102G00032)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües (3102G06048)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura espanyola moderna (segles XVIII i XIX) (3102G07022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola contemporània (segle XX) (3102G07023)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura hispanoamericana contemporània (segle XX) (3102G07024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura espanyola medieval (3102G07025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola del Renaixement (3102G07026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola del Barroc (3102G07027)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola I: sintaxi elemental (3102G07028)

OPOptativa 6.00 AAnual

Gramàtica espanyola II: fonètica i fonologia (3102G07029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola III: sintaxi avançada (3102G07030)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola IV: la paraula (3102G07031)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica històrica i variació lingüística (3102G07032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la llengua i lexicografia (3102G07033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües (3102G07048)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Història antiga (3102G04027)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història moderna (3102G04028)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història contemporània (3102G04029)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història d'Espanya (3102G04030)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història de la industrialització (3102G04031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història agrària (3102G04032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Demografia històrica (3102G04033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica del segle XX (3102G04034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Etnohistòria d'Amèrica (3102G04035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Organitzacions patrimonials (3102G04036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Patrimoni cultural: desenvolupament i sostenibilitat (3102G04037)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de les dones (3102G04038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Antropologia de les representacions simbòliques (3102G04039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Prehistòria recent de la Península Ibèrica (3102G04040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art prehistòric (3102G04041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Patrimoni històric, mètodes per a l'anàlisi històrica (3102G04042)

OPOptativa 18.00 AAnual

Arqueologia (3102G04043)

OPOptativa 18.00 AAnual

Història social i econòmica (3102G04044)

OPOptativa 18.00 AAnual

Història política i cultural (3102G04045)

OPOptativa 18.00 AAnual

Estudi monogràfic (3102G05060)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Promoció i recepció (3102G05061)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cultures artístiques del món (3102G05062)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Llengua catalana: aspectes històrics (3102G06053)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: anàlisi gramatical (3102G06054)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura catalana: la prosa narrativa (3102G06055)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la narrativa breu (3102G06056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la lírica (3102G06057)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura catalana: sàtira i paròdia (3102G06058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: herois i antiherois (3102G06059)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i dona (3102G06060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i guerra (3102G06061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i poder (3102G06062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura fantàstica (3102G06063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura i cultura italianes (3102G06064)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Escriptura creativa (3102G06065)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola I (3102G07052)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola II (3102G07053)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola III (3102G07054)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola IV (3102G07055)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola V (3102G07056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola VI (3102G07057)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola I (3102G07058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola II (3102G07059)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola III (3102G07060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola IV (3102G07061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola V (3102G07062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola VI (3102G07063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Antropologia contemporània (3102G04046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica contemporània (3102G04047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Humans fòssils (3102G04048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història d'Amèrica Llatina contemporània (3102G04049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història, patrimoni i societat (3102G04050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Eines del filòleg (3102G00037)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Literatura contemporània (3102G00038)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

La cultura femenina a Europa (3102G04051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història del llibre i de la lectura (3102G04052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La diplomàtica, una eina per a la recerca medieval (3102G04053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Antropologia econòmica (3102G04054)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Debats d'història econòmica (3102G04055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica d’Espanya (3102G04056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Prehistòria de Catalunya (3102G04057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tecnologia prehistòrica (3102G04058)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia prehistòrica (3102G04059)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L’Europa d’entreguerres: patrimoni, memòria i història (3102G04060)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Conquesta i colonització d'Amèrica (3102G04061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Variació i canvi lingüístic (3102G06066)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura comparada i estudis culturals (3102G00047)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi crítica del discurs (3102G01035)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Geografia econòmica (3102G02047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Geografia de la població i recursos (3102G02048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dinàmiques i gestió dels espais urbans (3102G02049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dinàmiques i gestió dels espais rurals (3102G02050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques integrades de gestió territorial i ambiental (3102G02051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fonaments de Geografia i del medi ambient (3102G02052)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Meteorologia i climatologia (3102G02053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

OB Itinerari TC/DP12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Historiografia i metodologia (3102G05039)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Tècniques artístiques (3102G05040)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió del patrimoni cultural (3102G05041)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Usos del patrimoni històric-artístic (3102G05042)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Optatives30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Llengua i mitjans de comunicació I (3102G01018)

OPOptativa 12.00 AAnual

Llengua i mitjans de comunicació II (3102G01019)

OPOptativa 12.00 AAnual

Comunicació audiovisual I (3102G01020)

OPOptativa 12.00 AAnual

Comunicació audiovisual II (3102G01021)

OPOptativa 12.00 AAnual

Cultura contemporània I (3102G01022)

OPOptativa 12.00 AAnual

Cultura contemporània II (3102G01023)

OPOptativa 12.00 AAnual

Teoria de la comunicació I (3102G01026)

OPOptativa 12.00 AAnual

Teoria de la comunicació II (3102G01027)

OPOptativa 6.00 AAnual

Transformacions del món global (3102G01028)

OPOptativa 12.00 AAnual

Discurs i imatge (3102G01029)

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres I (3102G01031)

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres II (3102G01032)

OPOptativa 12.00 AAnual

Fonaments de geografia (3102G02034)

OPOptativa 12.00 AAnual

Anàlisi i tractament de la informació geogràfica (3102G02035)

OPOptativa 12.00 AAnual

Sistemes d'informació geogràfica (3102G02036)

OPOptativa 12.00 AAnual

Geografia regional (3102G02037)

OPOptativa 12.00 AAnual

Geografia econòmica i de la població (3102G02038)

OPOptativa 12.00 AAnual

Dinàmiques i gestió dels espais urbans i rurals (3102G02039)

OPOptativa 18.00 SSemestral

Geografia dels espais litorals (3102G02018)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Geografia dels espais de muntanya (3102G02019)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Paisatge: visions i intervenció (3102G02040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques d'ordenació del territori i gestió ambiental (3102G02041)

OPOptativa 12.00 SSemestral

Pensament geogràfic (3102G02042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques i mètodes professionals en geografia (3102G02043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Biogeografia i canvi ambiental (3102G02020)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geografia de l'aigua (3102G02021)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geografia social i cultural (3102G02022)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geopolítica (3102G02023)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Gestió d'espais naturals (3102G02024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Institucions i polítiques ambientals (3102G02025)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Gènere, lloc i cultura (3102G02026)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Polítiques i instruments d'ordenació i gestió del paisatge (3102G02027)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Riscos ambientals i societat (3102G02028)

OPOptativa 6.00 AAnual

Sistemes d'informació geogràfica avançat (3102G02029)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Les cares del paisatge (3102G02030)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Turisme, territori i medi ambient (3102G02031)

OPOptativa 6.00 AAnual

Geografia regional del món (3102G02032)

OPOptativa 6.00 AAnual

Pràctiques de gestió territorial ambiental (3102G02033)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Història de la filosofia antiga I (3102G03018)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la filosofia antiga II (3102G03019)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la filosofia medieval (3102G03020)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la filosofia moderna I (3102G03021)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la filosofia moderna II (3102G03022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la filosofia contemporània (3102G03023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Corrents actuals de la filosofia (3102G03024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Metafísica I (3102G03025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Metafísica II (3102G03026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teoria del coneixement (3102G03027)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Filosofia de la ciència (3102G03028)

OPOptativa 6.00 AAnual

Lògica I (3102G03029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Lògica II (3102G03030)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Filosofia del llenguatge I (3102G03031)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Filosofia del llenguatge II (3102G03032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Filosofia moral (3102G03033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Filosofia política I (3102G03034)

OPOptativa 6.00 AAnual

Filosofia política II (3102G03035)

OPOptativa 6.00 AAnual

Estètica I (3102G03036)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estètica II (3102G03037)

OPOptativa 6.00 AAnual

Comentaris de textos filosòfics I (3102G03038)

OPOptativa 6.00 AAnual

Comentaris de textos filosòfics II (3102G03039)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Comentaris de textos filosòfics III (3102G03040)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Qüestions disputades I (3102G03041)

OPOptativa 6.00 AAnual

Qüestions disputades II (3102G03042)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Qüestions disputades III (3102G03043)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Curs monogràfic I (3102G03044)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Curs monogràfic II (3102G03045)

OPOptativa 6.00 AAnual

Curs monogràfic III (3102G03046)

OPOptativa 6.00 AAnual

Temes d'història de la filosofia I (3102G03047)

OPOptativa 6.00 AAnual

Temes d'història de la filosofia II (3102G03048)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Temes d'història de la filosofia III (3102G03049)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Prehistòria (3102G04018)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història medieval (3102G04019)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història de Catalunya (3102G04020)

OPOptativa 12.00 AAnual

Arqueologia-patrimoni, paleografia, antropologia (3102G04021)

OPOptativa 18.00 AAnual

Historiografia (3102G04023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Art i gènere (3102G05043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i artistes a l'Europa Moderna (3102G05044)

OPOptativa 6.00 AAnual

Art i cinema (3102G05045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art d'època Moderna a Catalunya (3102G05046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art clàssic: escultura grecoromana (3102G05047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Del col·leccionisme als museus (3102G05048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Conservació i restauració del patrimoni històric-artístic (3102G05049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Crítica d'art (3102G05050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Darreres tendències de l'art contemporani (3102G05051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Música i arts escèniques (3102G05052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Patrimoni cultural i desenvolupament sostenible (3102G05053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estètica de la fotografia (3102G05054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Difusió del patrimoni (3102G05055)

OPOptativa 6.00 SSemestral

La imatge a l'Edat Mitjana (3102G05056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Catedrals, monestirs i palaus (3102G05057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Lingüística general I (3102G00019)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Llatí (3102G00020)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura romànica medieval (3102G00021)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teoria de la literatura (3102G00022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura catalana: segles XIII i XIV (3102G06022)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: segle XV (3102G06023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: Renaixement i Barroc (3102G06024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: Il·lustració i Romanticisme (3102G06025)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: del Modernisme fins a la Guerra Civil (3102G06026)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: de la postguerra a l'actualitat (3102G06027)

OPOptativa 6.00 AAnual

La llengua catalana: aspectes generals (3102G06028)

OPOptativa 6.00 AAnual

El català, dels inicis al segle XIX (3102G06029)

OPOptativa 6.00 AAnual

Història del català contemporani (3102G06030)

OPOptativa 6.00 AAnual

Fonètica i fonologia catalanes (3102G06031)

OPOptativa 6.00 AAnual

Morfologia catalana (3102G06032)

OPOptativa 6.00 AAnual

Sintaxi catalana (3102G06033)

OPOptativa 6.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: italià (3102G00033)

OPOptativa 12.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: francès (3102G00034)

OPOptativa 12.00 AAnual

Lingüística general II (3102G00023)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Crítica literària (3102G00024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Introducció a les llengües romàniques (3102G00025)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Literatura llatina (3102G00026)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: temes i gèneres (3102G00027)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: descripció i variació (3102G00028)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola (3102G00029)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola (3102G00030)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura italiana (3102G00031)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua italiana (3102G00032)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües (3102G06048)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura espanyola moderna (segles XVIII i XIX) (3102G07022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola contemporània (segle XX) (3102G07023)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura hispanoamericana contemporània (segle XX) (3102G07024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura espanyola medieval (3102G07025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola del Renaixement (3102G07026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola del Barroc (3102G07027)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola I: sintaxi elemental (3102G07028)

OPOptativa 6.00 AAnual

Gramàtica espanyola II: fonètica i fonologia (3102G07029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola III: sintaxi avançada (3102G07030)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola IV: la paraula (3102G07031)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica històrica i variació lingüística (3102G07032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la llengua i lexicografia (3102G07033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües (3102G07048)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Història antiga (3102G04027)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història moderna (3102G04028)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història contemporània (3102G04029)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història d'Espanya (3102G04030)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història de la industrialització (3102G04031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història agrària (3102G04032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Demografia històrica (3102G04033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica del segle XX (3102G04034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Etnohistòria d'Amèrica (3102G04035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Organitzacions patrimonials (3102G04036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Patrimoni cultural: desenvolupament i sostenibilitat (3102G04037)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de les dones (3102G04038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Antropologia de les representacions simbòliques (3102G04039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Prehistòria recent de la Península Ibèrica (3102G04040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art prehistòric (3102G04041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Patrimoni històric, mètodes per a l'anàlisi històrica (3102G04042)

OPOptativa 18.00 AAnual

Arqueologia (3102G04043)

OPOptativa 18.00 AAnual

Història social i econòmica (3102G04044)

OPOptativa 18.00 AAnual

Història política i cultural (3102G04045)

OPOptativa 18.00 AAnual

Estudi monogràfic (3102G05060)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Promoció i recepció (3102G05061)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cultures artístiques del món (3102G05062)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Llengua catalana: aspectes històrics (3102G06053)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: anàlisi gramatical (3102G06054)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura catalana: la prosa narrativa (3102G06055)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la narrativa breu (3102G06056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la lírica (3102G06057)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura catalana: sàtira i paròdia (3102G06058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: herois i antiherois (3102G06059)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i dona (3102G06060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i guerra (3102G06061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i poder (3102G06062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura fantàstica (3102G06063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura i cultura italianes (3102G06064)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Escriptura creativa (3102G06065)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola I (3102G07052)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola II (3102G07053)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola III (3102G07054)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola IV (3102G07055)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola V (3102G07056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola VI (3102G07057)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola I (3102G07058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola II (3102G07059)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola III (3102G07060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola IV (3102G07061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola V (3102G07062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola VI (3102G07063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Antropologia contemporània (3102G04046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica contemporània (3102G04047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Humans fòssils (3102G04048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història d'Amèrica Llatina contemporània (3102G04049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història, patrimoni i societat (3102G04050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Eines del filòleg (3102G00037)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Literatura contemporània (3102G00038)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

La cultura femenina a Europa (3102G04051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història del llibre i de la lectura (3102G04052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La diplomàtica, una eina per a la recerca medieval (3102G04053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Antropologia econòmica (3102G04054)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Debats d'història econòmica (3102G04055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica d’Espanya (3102G04056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Prehistòria de Catalunya (3102G04057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tecnologia prehistòrica (3102G04058)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia prehistòrica (3102G04059)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L’Europa d’entreguerres: patrimoni, memòria i història (3102G04060)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Conquesta i colonització d'Amèrica (3102G04061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Variació i canvi lingüístic (3102G06066)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura comparada i estudis culturals (3102G00047)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi crítica del discurs (3102G01035)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Geografia econòmica (3102G02047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Geografia de la població i recursos (3102G02048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dinàmiques i gestió dels espais urbans (3102G02049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dinàmiques i gestió dels espais rurals (3102G02050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques integrades de gestió territorial i ambiental (3102G02051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fonaments de Geografia i del medi ambient (3102G02052)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Meteorologia i climatologia (3102G02053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques externes (3102G05059)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Treball de fi de grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball de fi de grau (3102G05058)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Optativitat + reconeixement acadèmic48.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Llengua i mitjans de comunicació I (3102G01018)

OPOptativa 12.00 AAnual

Llengua i mitjans de comunicació II (3102G01019)

OPOptativa 12.00 AAnual

Comunicació audiovisual I (3102G01020)

OPOptativa 12.00 AAnual

Comunicació audiovisual II (3102G01021)

OPOptativa 12.00 AAnual

Cultura contemporània I (3102G01022)

OPOptativa 12.00 AAnual

Cultura contemporània II (3102G01023)

OPOptativa 12.00 AAnual

Teoria de la comunicació I (3102G01026)

OPOptativa 12.00 AAnual

Teoria de la comunicació II (3102G01027)

OPOptativa 6.00 AAnual

Transformacions del món global (3102G01028)

OPOptativa 12.00 AAnual

Discurs i imatge (3102G01029)

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres I (3102G01031)

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres II (3102G01032)

OPOptativa 12.00 AAnual

Fonaments de geografia (3102G02034)

OPOptativa 12.00 AAnual

Anàlisi i tractament de la informació geogràfica (3102G02035)

OPOptativa 12.00 AAnual

Sistemes d'informació geogràfica (3102G02036)

OPOptativa 12.00 AAnual

Geografia regional (3102G02037)

OPOptativa 12.00 AAnual

Geografia econòmica i de la població (3102G02038)

OPOptativa 12.00 AAnual

Dinàmiques i gestió dels espais urbans i rurals (3102G02039)

OPOptativa 18.00 SSemestral

Geografia dels espais litorals (3102G02018)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Geografia dels espais de muntanya (3102G02019)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Paisatge: visions i intervenció (3102G02040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques d'ordenació del territori i gestió ambiental (3102G02041)

OPOptativa 12.00 SSemestral

Pensament geogràfic (3102G02042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques i mètodes professionals en geografia (3102G02043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Biogeografia i canvi ambiental (3102G02020)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geografia de l'aigua (3102G02021)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geografia social i cultural (3102G02022)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geopolítica (3102G02023)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Gestió d'espais naturals (3102G02024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Institucions i polítiques ambientals (3102G02025)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Gènere, lloc i cultura (3102G02026)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Polítiques i instruments d'ordenació i gestió del paisatge (3102G02027)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Riscos ambientals i societat (3102G02028)

OPOptativa 6.00 AAnual

Sistemes d'informació geogràfica avançat (3102G02029)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Les cares del paisatge (3102G02030)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Turisme, territori i medi ambient (3102G02031)

OPOptativa 6.00 AAnual

Geografia regional del món (3102G02032)

OPOptativa 6.00 AAnual

Pràctiques de gestió territorial ambiental (3102G02033)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Història de la filosofia antiga I (3102G03018)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la filosofia antiga II (3102G03019)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la filosofia medieval (3102G03020)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la filosofia moderna I (3102G03021)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la filosofia moderna II (3102G03022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la filosofia contemporània (3102G03023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Corrents actuals de la filosofia (3102G03024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Metafísica I (3102G03025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Metafísica II (3102G03026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teoria del coneixement (3102G03027)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Filosofia de la ciència (3102G03028)

OPOptativa 6.00 AAnual

Lògica I (3102G03029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Lògica II (3102G03030)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Filosofia del llenguatge I (3102G03031)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Filosofia del llenguatge II (3102G03032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Filosofia moral (3102G03033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Filosofia política I (3102G03034)

OPOptativa 6.00 AAnual

Filosofia política II (3102G03035)

OPOptativa 6.00 AAnual

Estètica I (3102G03036)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estètica II (3102G03037)

OPOptativa 6.00 AAnual

Comentaris de textos filosòfics I (3102G03038)

OPOptativa 6.00 AAnual

Comentaris de textos filosòfics II (3102G03039)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Comentaris de textos filosòfics III (3102G03040)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Qüestions disputades I (3102G03041)

OPOptativa 6.00 AAnual

Qüestions disputades II (3102G03042)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Qüestions disputades III (3102G03043)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Curs monogràfic I (3102G03044)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Curs monogràfic II (3102G03045)

OPOptativa 6.00 AAnual

Curs monogràfic III (3102G03046)

OPOptativa 6.00 AAnual

Temes d'història de la filosofia I (3102G03047)

OPOptativa 6.00 AAnual

Temes d'història de la filosofia II (3102G03048)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Temes d'història de la filosofia III (3102G03049)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Prehistòria (3102G04018)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història medieval (3102G04019)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història de Catalunya (3102G04020)

OPOptativa 12.00 AAnual

Arqueologia-patrimoni, paleografia, antropologia (3102G04021)

OPOptativa 18.00 AAnual

Historiografia (3102G04023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Art i gènere (3102G05043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i artistes a l'Europa Moderna (3102G05044)

OPOptativa 6.00 AAnual

Art i cinema (3102G05045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art d'època Moderna a Catalunya (3102G05046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art clàssic: escultura grecoromana (3102G05047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Del col·leccionisme als museus (3102G05048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Conservació i restauració del patrimoni històric-artístic (3102G05049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Crítica d'art (3102G05050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Darreres tendències de l'art contemporani (3102G05051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Música i arts escèniques (3102G05052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Patrimoni cultural i desenvolupament sostenible (3102G05053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estètica de la fotografia (3102G05054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Difusió del patrimoni (3102G05055)

OPOptativa 6.00 SSemestral

La imatge a l'Edat Mitjana (3102G05056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Catedrals, monestirs i palaus (3102G05057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Lingüística general I (3102G00019)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Llatí (3102G00020)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura romànica medieval (3102G00021)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teoria de la literatura (3102G00022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura catalana: segles XIII i XIV (3102G06022)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: segle XV (3102G06023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: Renaixement i Barroc (3102G06024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: Il·lustració i Romanticisme (3102G06025)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: del Modernisme fins a la Guerra Civil (3102G06026)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: de la postguerra a l'actualitat (3102G06027)

OPOptativa 6.00 AAnual

La llengua catalana: aspectes generals (3102G06028)

OPOptativa 6.00 AAnual

El català, dels inicis al segle XIX (3102G06029)

OPOptativa 6.00 AAnual

Història del català contemporani (3102G06030)

OPOptativa 6.00 AAnual

Fonètica i fonologia catalanes (3102G06031)

OPOptativa 6.00 AAnual

Morfologia catalana (3102G06032)

OPOptativa 6.00 AAnual

Sintaxi catalana (3102G06033)

OPOptativa 6.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: italià (3102G00033)

OPOptativa 12.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: francès (3102G00034)

OPOptativa 12.00 AAnual

Lingüística general II (3102G00023)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Crítica literària (3102G00024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Introducció a les llengües romàniques (3102G00025)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Literatura llatina (3102G00026)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: temes i gèneres (3102G00027)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: descripció i variació (3102G00028)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola (3102G00029)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola (3102G00030)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura italiana (3102G00031)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua italiana (3102G00032)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües (3102G06048)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura espanyola moderna (segles XVIII i XIX) (3102G07022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola contemporània (segle XX) (3102G07023)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura hispanoamericana contemporània (segle XX) (3102G07024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura espanyola medieval (3102G07025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola del Renaixement (3102G07026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola del Barroc (3102G07027)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola I: sintaxi elemental (3102G07028)

OPOptativa 6.00 AAnual

Gramàtica espanyola II: fonètica i fonologia (3102G07029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola III: sintaxi avançada (3102G07030)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola IV: la paraula (3102G07031)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica històrica i variació lingüística (3102G07032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la llengua i lexicografia (3102G07033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües (3102G07048)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Història antiga (3102G04027)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història moderna (3102G04028)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història contemporània (3102G04029)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història d'Espanya (3102G04030)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història de la industrialització (3102G04031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història agrària (3102G04032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Demografia històrica (3102G04033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica del segle XX (3102G04034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Etnohistòria d'Amèrica (3102G04035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Organitzacions patrimonials (3102G04036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Patrimoni cultural: desenvolupament i sostenibilitat (3102G04037)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de les dones (3102G04038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Antropologia de les representacions simbòliques (3102G04039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Prehistòria recent de la Península Ibèrica (3102G04040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art prehistòric (3102G04041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Patrimoni històric, mètodes per a l'anàlisi històrica (3102G04042)

OPOptativa 18.00 AAnual

Arqueologia (3102G04043)

OPOptativa 18.00 AAnual

Història social i econòmica (3102G04044)

OPOptativa 18.00 AAnual

Història política i cultural (3102G04045)

OPOptativa 18.00 AAnual

Estudi monogràfic (3102G05060)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Promoció i recepció (3102G05061)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cultures artístiques del món (3102G05062)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Llengua catalana: aspectes històrics (3102G06053)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: anàlisi gramatical (3102G06054)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura catalana: la prosa narrativa (3102G06055)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la narrativa breu (3102G06056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la lírica (3102G06057)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura catalana: sàtira i paròdia (3102G06058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: herois i antiherois (3102G06059)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i dona (3102G06060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i guerra (3102G06061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i poder (3102G06062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura fantàstica (3102G06063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura i cultura italianes (3102G06064)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Escriptura creativa (3102G06065)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola I (3102G07052)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola II (3102G07053)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola III (3102G07054)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola IV (3102G07055)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola V (3102G07056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola VI (3102G07057)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola I (3102G07058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola II (3102G07059)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola III (3102G07060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola IV (3102G07061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola V (3102G07062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola VI (3102G07063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Antropologia contemporània (3102G04046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica contemporània (3102G04047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Humans fòssils (3102G04048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història d'Amèrica Llatina contemporània (3102G04049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història, patrimoni i societat (3102G04050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Eines del filòleg (3102G00037)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Literatura contemporània (3102G00038)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

La cultura femenina a Europa (3102G04051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història del llibre i de la lectura (3102G04052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La diplomàtica, una eina per a la recerca medieval (3102G04053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Antropologia econòmica (3102G04054)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Debats d'història econòmica (3102G04055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica d’Espanya (3102G04056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Prehistòria de Catalunya (3102G04057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tecnologia prehistòrica (3102G04058)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia prehistòrica (3102G04059)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L’Europa d’entreguerres: patrimoni, memòria i història (3102G04060)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Conquesta i colonització d'Amèrica (3102G04061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Variació i canvi lingüístic (3102G06066)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura comparada i estudis culturals (3102G00047)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi crítica del discurs (3102G01035)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Geografia econòmica (3102G02047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Geografia de la població i recursos (3102G02048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dinàmiques i gestió dels espais urbans (3102G02049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dinàmiques i gestió dels espais rurals (3102G02050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques integrades de gestió territorial i ambiental (3102G02051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fonaments de Geografia i del medi ambient (3102G02052)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Meteorologia i climatologia (3102G02053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques externes (3102G05059)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

OB Transversal-contemporani30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Músiques del món contemporani (3102G05033)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cultura visual: del gravat al net-art (3102G05034)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Tradició i modernitat en l'art contemporani (3102G05035)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Historiografia i metodologia (3102G05039)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Tècniques artístiques (3102G05040)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

OB Diacrònic-patrimonial30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Art i conflictes en el món antic (3102G05036)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Art medieval hispànic (3102G05037)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Art i arquitectura a Espanya: les èpoques del Renaixement i del Barroc (3102G05038)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió del patrimoni cultural (3102G05041)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Usos del patrimoni històric-artístic (3102G05042)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
13 de juliol, a les 10.15 h, a la Sala de Graus de l’Edifici Sant Domènec
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 9.30 h, a la Sala de Graus de l’Edifici Sant Domènec
Estudiants de setembre
27 de setembre, a les 9 h, a la Sala de Graus de l’Edifici Sant Domènec
Dates de matrícula
En primera preferència
13 de juliol, després de la sessió informativa fins a les 13 h, a l’aula informàtica
17 i 18 de juliol, de 10 h a 13 h, a l’aula informàtica
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 13 h, a l’aula informàtica
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, després de la sessió informativa fins a les 13 h, a l’aula informàtica
27 de juliol, de 10 h a 13 h, a l’aula informàtica
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, després de la sessió informativa fins a les 13 h, a l’aula informàtica
En matrícula d’octubre   
9 d'octubre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
27 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfons
972 418 220 / 972 419 703
Correu electrònic
secacad.aellt@udg.edu

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula