Grau en Psicologia

Grau en Psicologia

Curs 2018-2019

El Grau de Psicologia forma especialistes en l'estudi de la ment i de tots els seus processos i correlats psicofisiològics, les relacions interpersonals, els grups, les organitzacions i els moviments socials. Com a disciplina de l’àmbit de la salut, té un ampli component pràctic i uns objectius professionalitzadors.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Psicologia
Branca de coneixement:
Ciències de la Salut
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Psicologia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat d'Educació i Psicologia
Nombre orientatiu de places:
80
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

2.287 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau).
Addicionalment, si el nivell B2 o equivalent acreditat no és d’anglès, cal acreditar un nivell B1 d'aquest idioma (requisit específic del grau en Psicologia).
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

L’estudiant que vulgui cursar els estudis de psicologia ha de tenir una base de coneixements diversa, en la mesura que el camp de coneixement que es vol aprofundir també ho és. L’estudi de la psicologia requereix un interès pels temes filosòfics i epistemològics, en què es desenvolupa la reflexió sobre la persona i el seu desenvolupament. Requereix igualment un interès per temes metodològics, en la mesura que el coneixement psicològic es fonamenta en pràctiques sistematitzades per recollir i analitzar informacions. Requereix un interès per temes biològics, socials i culturals, ja que és la persona en el seu context qui es comporta i es desenvolupa, i, finalment, requereix un interès pels temes de salut, en els quals queden implicats el benestar i la qualitat de vida de la persona.

Objectius formatius

Formar professionals al servei de les persones i dels grups i organitzacions socials, a partir del coneixement teòric especialitzat i la formació pràctica, amb una gran varietat de funcions en àmbits tan diversos com la promoció de la salut i la qualitat de vida, l’educació, l’esport, la justícia, el treball, el trànsit i la seguretat viària o la intervenció social.

Competències adquirides

La formació permetrà que l’alumnat adquireixi els coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament; les habilitats per avaluar i intervenir en l’àmbit individual i social al llarg del cicle vital i, finalment, les actituds apropiades per promoure la salut, el benestar i la qualitat de vida.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Ciències de la Salut.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Ciències de la Salut.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

Els psicòlegs poden treballar en una gran varietat de centres i serveis (en alguns àmbits es requereix una especialització): jutjats, tribunals, centres penitenciaris, centres educatius formals i no formals, entitats esportives i de lleure, hospitals generals, hospitals psiquiàtrics, gabinets i serveis privats, mitjans de comunicació, associacions i fundacions, cossos de seguretat, empreses i organitzacions, etc.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Fonaments de la psicobiologia12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de la psicobiologia (3101G01056)

BBàsica 12.00 AAnual

Fonaments de psicologia12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de psicologia (3101G01057)

BBàsica 12.00 AAnual

Anàlisi de dades en psicologia6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi de dades en psicologia 1 (3101G01001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Percepció, atenció, memòria i interacció12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Percepció, atenció, memòria i interacció (3101G01058)

BBàsica 12.00 AAnual

Desenvolupament i cultura12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Desenvolupament i cultura (3101G01059)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Competències acadèmiques i professionals integrades6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Competències acadèmiques i professionals integrades (1) (3101G01003)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Competències acadèmiques i professionals integrades (2) (3101G01004)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Competències acadèmiques i professionals integrades (4) (3101G01006)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anàlisi de dades en psicologia6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi de dades en psicologia 2 (3101G01002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Aprenentatge, motivació i emoció12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Aprenentatge, motivació i emoció (3101G01060)

BBàsica 12.00 AAnual

Cognició i llenguatge 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Cognició i llenguatge (3101G01061)

BBàsica 12.00 AAnual

Personalitat i context social 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Personalitat i context social (3101G01062)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Psicometria i avaluació12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Psicometria i avaluació (3101G01063)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Competències acadèmiques i professionals integrades6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Competències acadèmiques i professionals integrades (3) (3101G01005)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Competències acadèmiques i professionals integrades (4) (3101G01006)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Psicologia de l'educació12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Psicologia de l'educació (3101G01064)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Psicologia clínica infantil 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Psicologia clínica infantil (3101G01065)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Psicologia clínica d'adults 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Psicologia clínica d'adults (3101G01066)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Psicologia dels grups i les organitzacions 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Psicologia dels grups i les organitzacions (3101G01067)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Pràcticum3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràcticum 1 (3101G01007)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Assignatures optatives del grau de psicologia9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Personalitat i salut (3101G01009)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Trastorns del comportament a la infància i l'adolescència (3101G01010)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Bases psicològiques del comportament alimentari (3101G01011)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alteracions del llenguatge a la infància: avaluació i intervenció (3101G01012)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció amb persones amb discapacitat intel·lectual (3101G01013)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció psicològica en processos de pèrdua i dol (3101G01014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Trastorns de la personalitat (3101G01015)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Neuropsicologia clínica (3101G01016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció a la clínica de l'envelliment: envelliment normal i envelliment patològic (3101G01017)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estrès i salut: prevenció, avaluació i tractament (3101G01018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La intervenció del psicòleg clínic als centres gerontològics (3101G01019)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Trastorns de la conducta alimentària: prevenció, avaluació i tractament (3101G01020)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Adolescència en risc (3101G01021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia del dolor (3101G01022)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sexualitat i salut (3101G01023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bases de psicofarmacologia (3101G01024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicologia de les addiccions (3101G01025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teràpies cognitivo-conductuals de tercera generació (3101G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigar la subjectivitat: introducció a la metodologia qualitativa (3101G01027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Neuropsicologia dels trastorns de desenvolupament i de l'aprenentatge (3101G01028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Observació de nadons i valoració de la interacció mare-infant (3101G01029)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Assessorament i intervenció psicològica a l'educació formal (3101G01030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicobiologia del desenvolupament (3101G01031)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teoria de l'afecció i neurociència de l'afectivitat (3101G01032)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teoria de la ment: desenvolupament normal i alteracions (3101G01033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Avaluació de programes (3101G01034)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació aplicada (3101G01035)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicobiologia aplicada (3101G01036)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Bases de psiconeuroendocrinologia (3101G01037)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Processos d'adaptació i motivació humana (3101G01038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia jurídica (3101G01039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció psicològica en justícia penal amb dones (3101G01040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció psicològica en les organitzacions (3101G01041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Problemes socials de la infància i risc social (3101G01042)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Art, MCM i psicologia crítica (3101G01043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Deconstrucció de la psicopatologia (3101G01044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció a la violència de gènere (3101G01045)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comportaments col·lectius i moviments socials (3101G01046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació interpersonal i noves tecnologies (3101G01047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Relacions interpersonals (3101G01048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció psicològica en emergències (3101G01049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicologia de les relacions familiars (3101G01050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia forense aplicada al dret de família (3101G01051)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicopatologia forense (3101G01052)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Alumnes amb trastorns del desenvolupament: intervenció psicoeducativa (3101G01053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi narratiu: metodologia interpretativa aplicada al camp psicosocial (3101G01054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió i resolució de conflictes (3101G01055)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació per la Salut (3101G01071)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Programes d’intervenció des de l’Envelliment Actiu (3101G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia de l’esport (3101G01073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tractament psicosocial de la diversitat afectiu-sexual: LGTBI. Homofòbia i transfòbia (3101G01074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pràcticum9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràcticum 2 (3101G01008)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Intervenció psicosocial 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Intervenció psicosocial (3101G01068)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Treball final de grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball final de grau (3101G01069)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Assignatures optatives del grau de psicologia21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Personalitat i salut (3101G01009)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Trastorns del comportament a la infància i l'adolescència (3101G01010)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Bases psicològiques del comportament alimentari (3101G01011)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alteracions del llenguatge a la infància: avaluació i intervenció (3101G01012)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció amb persones amb discapacitat intel·lectual (3101G01013)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció psicològica en processos de pèrdua i dol (3101G01014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Trastorns de la personalitat (3101G01015)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Neuropsicologia clínica (3101G01016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció a la clínica de l'envelliment: envelliment normal i envelliment patològic (3101G01017)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estrès i salut: prevenció, avaluació i tractament (3101G01018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La intervenció del psicòleg clínic als centres gerontològics (3101G01019)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Trastorns de la conducta alimentària: prevenció, avaluació i tractament (3101G01020)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Adolescència en risc (3101G01021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia del dolor (3101G01022)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sexualitat i salut (3101G01023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bases de psicofarmacologia (3101G01024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicologia de les addiccions (3101G01025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teràpies cognitivo-conductuals de tercera generació (3101G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigar la subjectivitat: introducció a la metodologia qualitativa (3101G01027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Neuropsicologia dels trastorns de desenvolupament i de l'aprenentatge (3101G01028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Observació de nadons i valoració de la interacció mare-infant (3101G01029)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Assessorament i intervenció psicològica a l'educació formal (3101G01030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicobiologia del desenvolupament (3101G01031)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teoria de l'afecció i neurociència de l'afectivitat (3101G01032)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teoria de la ment: desenvolupament normal i alteracions (3101G01033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Avaluació de programes (3101G01034)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació aplicada (3101G01035)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicobiologia aplicada (3101G01036)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Bases de psiconeuroendocrinologia (3101G01037)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Processos d'adaptació i motivació humana (3101G01038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia jurídica (3101G01039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció psicològica en justícia penal amb dones (3101G01040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció psicològica en les organitzacions (3101G01041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Problemes socials de la infància i risc social (3101G01042)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Art, MCM i psicologia crítica (3101G01043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Deconstrucció de la psicopatologia (3101G01044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció a la violència de gènere (3101G01045)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comportaments col·lectius i moviments socials (3101G01046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació interpersonal i noves tecnologies (3101G01047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Relacions interpersonals (3101G01048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció psicològica en emergències (3101G01049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicologia de les relacions familiars (3101G01050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia forense aplicada al dret de família (3101G01051)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicopatologia forense (3101G01052)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Alumnes amb trastorns del desenvolupament: intervenció psicoeducativa (3101G01053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi narratiu: metodologia interpretativa aplicada al camp psicosocial (3101G01054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió i resolució de conflictes (3101G01055)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació per la Salut (3101G01071)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Programes d’intervenció des de l’Envelliment Actiu (3101G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia de l’esport (3101G01073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tractament psicosocial de la diversitat afectiu-sexual: LGTBI. Homofòbia i transfòbia (3101G01074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Optativitat + reconeixement acadèmic36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Personalitat i salut (3101G01009)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Trastorns del comportament a la infància i l'adolescència (3101G01010)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Bases psicològiques del comportament alimentari (3101G01011)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alteracions del llenguatge a la infància: avaluació i intervenció (3101G01012)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció amb persones amb discapacitat intel·lectual (3101G01013)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció psicològica en processos de pèrdua i dol (3101G01014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Trastorns de la personalitat (3101G01015)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Neuropsicologia clínica (3101G01016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció a la clínica de l'envelliment: envelliment normal i envelliment patològic (3101G01017)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estrès i salut: prevenció, avaluació i tractament (3101G01018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La intervenció del psicòleg clínic als centres gerontològics (3101G01019)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Trastorns de la conducta alimentària: prevenció, avaluació i tractament (3101G01020)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Adolescència en risc (3101G01021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia del dolor (3101G01022)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sexualitat i salut (3101G01023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bases de psicofarmacologia (3101G01024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicologia de les addiccions (3101G01025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teràpies cognitivo-conductuals de tercera generació (3101G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigar la subjectivitat: introducció a la metodologia qualitativa (3101G01027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Neuropsicologia dels trastorns de desenvolupament i de l'aprenentatge (3101G01028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Observació de nadons i valoració de la interacció mare-infant (3101G01029)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Assessorament i intervenció psicològica a l'educació formal (3101G01030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicobiologia del desenvolupament (3101G01031)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teoria de l'afecció i neurociència de l'afectivitat (3101G01032)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teoria de la ment: desenvolupament normal i alteracions (3101G01033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Avaluació de programes (3101G01034)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació aplicada (3101G01035)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicobiologia aplicada (3101G01036)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Bases de psiconeuroendocrinologia (3101G01037)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Processos d'adaptació i motivació humana (3101G01038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia jurídica (3101G01039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció psicològica en justícia penal amb dones (3101G01040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció psicològica en les organitzacions (3101G01041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Problemes socials de la infància i risc social (3101G01042)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Art, MCM i psicologia crítica (3101G01043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Deconstrucció de la psicopatologia (3101G01044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció a la violència de gènere (3101G01045)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comportaments col·lectius i moviments socials (3101G01046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació interpersonal i noves tecnologies (3101G01047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Relacions interpersonals (3101G01048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció psicològica en emergències (3101G01049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Psicologia de les relacions familiars (3101G01050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia forense aplicada al dret de família (3101G01051)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicopatologia forense (3101G01052)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Alumnes amb trastorns del desenvolupament: intervenció psicoeducativa (3101G01053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi narratiu: metodologia interpretativa aplicada al camp psicosocial (3101G01054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió i resolució de conflictes (3101G01055)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació per la Salut (3101G01071)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Programes d’intervenció des de l’Envelliment Actiu (3101G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicologia de l’esport (3101G01073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tractament psicosocial de la diversitat afectiu-sexual: LGTBI. Homofòbia i transfòbia (3101G01074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cal superar 0 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
13 de juliol, 11 h, Sala d'Actes de la FEP
Dates de matrícula
En primera preferència
13 de juliol, 11.30 h, aula 170 de la FEP
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 13.30 h, aula 170 de la FEP
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, 11 h, aula 170 de la FEP

27 de juliol, de 9.30 h a 13.30 h , Secretaria Acadèmica de la FEP (estudiants que no hagi pogut venir el 26 per causes majors)
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP

Consulta l'apartat "Documentació que hauràs de presentar"

Inici de les classes
Data d'inici
17 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 83 20
Correu electrònic
secacademica.fep@udg.edu

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula