Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Curs 2018-2019

L’objectiu fonamental és formar especialistes en tots els àmbits que tinguin una connexió amb l’activitat física i l’esport. L’alumne ha de dominar tots els camps d’actuació de les citades àrees. La formació integrada i alhora especialitzada, permetrà a l’alumne encaminar-se i orientar-se a les seves línies d’interès i aprofundir en tots aquells aspectes que pugin esdevenir el seu veritable desig professional.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
Branca de coneixement:
Ciències de la Salut
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Ciències de l'Activitat Fisica i de l'Esport per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
90
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

6.700 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Web:
Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE) - Campus de Salt
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

L'estudiant de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport és recomanable que tingui una sòlida formació en les matèries relacionades amb les ciències de la salut. Cal tenir, a més a més, una bona condició física, constància per mantenir-la, gust pels esports i un caràcter actiu. Finalment, també serà d'utilitat tenir bones nocions d'anglès i d'informàtica.

Objectius formatius

Els objectius generals són els següents:

 • Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de l'activitat física i l'esport en el context de la salut, l'educació i l'oci.
 • Proporcionar als estudiants una base sòlida per identificar i analitzar els trets fonamentals de l'activitat física i l'esport.
 • Afavorir l'anàlisi de la motricitat pròpia a través de l'exercitació pràctica d'activitat física i esportiva, i proporcionar elements per analitzar i millorar la motricitat dels altres.
 • Desenvolupar en els estudiants l'habilitat de planificar, desenvolupar i avaluar els programes d'activitat física i esport en l'àmbit educatiu, de rendiment, d'oci i recreació, i també en la prevenció i la recuperació de la salut.
 • Proporcionar als estudiants una base per desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Infondre als estudiants l'interès per incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una forma crítica, constructiva i creativa.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències de la Salut.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Nota: No cal realitzar proves d’aptitud personal (PAP). Seguint el model d’universitats de referència a Europa i Amèrica del Nord, les proves físiques (PAP) no seran un requeriment per accedir a aquest grau. 

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Hi ha molts camps en els quals els graduats poden exercir professionalment:

 • Salut: la prevenció i la recuperació de la salut mitjançant l'activitat física i l'esport, la readaptació funcional.
 • Educació de l'activitat física i l'esport: en l'àmbit formal –caldrà fer el Màster en Formació de Professorat d'ESO, Batxillerat i Formació Professional– (ESO, batxillerat, cicles formatius d'activitats físiques i esportives i ensenyaments d'esports) i en l'àmbit no formal (escoles esportives, activitats extraescolars).
 • Rendiment esportiu: la preparació física tant per a l'esport de competició com per a l'esportista afeccionat, la readaptació esportiva.
 • Gestió de serveis esportius en l'àmbit públic o privat: instal·lacions, projectes, recursos humans, direccions tècniques.
 • L'activitat física i l'esport com a element d'oci i recreació: esports d'aventura, esport i turisme.
 • L'activitat física i esportiva com a eina d'intervenció social: treball amb col·lectius específics (gent gran, persones amb discapacitats, joves en risc d'exclusió social).

En l'era de la globalització, la societat exigeix un alt grau de preparació professional; això es reflecteix en gran mesura en la regulació de l'exercici de les professions de l'esport (Llei 3/2008, DOGC 5123, 02/05/2008, i modificacions posteriors).

La Llei de l'exercici de les professions de l'esport implica l'eradicació de la prestació de serveis professionals sense uns coneixements mínims i sense cap tipus de titulació (això implicava un risc per a la salut i la seguretat de les persones). Aquesta llei suposa que, tal com s'exposa en el  preàmbul, a partir de la seva entrada en vigor les diverses activitats professionals de l'esport a Catalunya siguin dutes a terme per persones amb una formació mínima en el camp respectiu. Per descomptat, la qualitat del sistema esportiu català depèn en gran mesura d'aquest procés d'incorporació progressiva de professionals degudament qualificats.

Els titulats poden exercir fins al moment (la Llei ha regulat en un principi quatre professions) com a professor d'educació física, monitor esportiu, entrenador esportiu (referit a un esport específic) i director esportiu.

Continuar estudiant

L'Escola proposarà:

 • Màsters de qualitat amb un perfil eminentment pràctic i enfocats a les necessitats del mercat de treball.
 • Una excel·lent i variada oferta de formació continuada per tal de donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior (cursos monogràfics, cursos d'estiu, etc).

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Ciències bàsiques 124.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport (3159G02001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fisiologia de l'exercici 1 (3159G02002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Psicologia aplicada a l'activitat física i l'esport (3159G02005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Desenvolupament motor i iniciació esportiva (3159G02006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Ciències bàsiques 26.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Història i fonaments socio-culturals de l'AF i l'esport (3159G02010)

BBàsica 6.00 SSemestral

Manifestacions de la motricitat12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Jocs i habilitats motrius bàsiques (3159G02011)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dansa i expressió corporal (3159G02012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments dels esports individuals, aquatics i d'adversari18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Esports individuals (3159G02014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Esports d'adversari (3159G02016)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Ciències bàsiques 112.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fisiologia de l'exercici 2 (3159G02003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Kinesiologia i biomecànica del moviment (3159G02004)

BBàsica 6.00 SSemestral

Ciències bàsiques 218.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Estadística i metodologia de la investigació aplicada a l'AF (3159G02007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Principis didàctics de l'activitat física i l'esport (3159G02008)

BBàsica 6.00 SSemestral

Programació de l'ensenyança en el sistema educatiu (3159G02009)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments dels esports col·lectius12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Esports d'equip 1 (3159G02017)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Entrenament esportiu6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Teoria de l'entrenament 1 (3159G02019)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió i recreació esportiva6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Legislació esportiva i direcció de sistemes i organitzacions (3159G02026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Ensenyança de l'activitat física i l'esport6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Disseny, intervenció i evaluació en l'educació física i l'esport (3159G02030)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Manifestacions de la motricitat6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Activitat física a la natura (3159G02013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments dels esports individuals, aquatics i d'adversari6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Esports aquàtics (3159G02015)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments dels esports col·lectius12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Esports d'equip 2 (3159G02018)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Entrenament esportiu6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Teoria de l'entrenament 2 (3159G02020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Activitat física i qualitat de vida12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Prescripció d'exercici físic per la salut (3159G02022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Primers auxilis (3159G02024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió i recreació esportiva12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Bases económico-financeras i de contractació (3159G02027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Instal·lacions esportives (3159G02028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Ensenyança de l'activitat física i l'esport6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Activitat física i esport per persones amb alguna discapacitat (3159G02031)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Entrenament esportiu6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Teoria de l'entrenament 3 (3159G02021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Activitat física i qualitat de vida12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Nutrició i ajudes ergogèniques (3159G02023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Mitjans i mètodes de recuperació (3159G02025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió i recreació esportiva6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Recreació, oci i turisme (3159G02029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Matèries optatives6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Hidroteràpia (3159G02032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Francès (3159G02033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teràpies holístiques (3159G02034)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Readaptació a l'esforç (3159G02035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Innovacions en l'ensenyament de l'educació física (3159G02039)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Noves tendències en l'activitat física i la qualitat de vida (3159G02040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Professió i reptes de futur del Graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (3159G02041)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cor i activitat física (3159G02043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tecnificació esportiva i desenvolupament del talent esportiu (3159G02045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Noves tendències i mètodes de valoració en l'activitat física i l'esport (3159G02046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès (3159G02042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès per ciències de l’esport (3159G02044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques externes12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràctiques externes (3159G02036)

PEPràctiques externes 12.00 SSemestral

Treball final de grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball final de grau (3159G02037)

TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral

Optativitat+Reconeixement acadèmic12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Hidroteràpia (3159G02032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Francès (3159G02033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teràpies holístiques (3159G02034)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Readaptació a l'esforç (3159G02035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Innovacions en l'ensenyament de l'educació física (3159G02039)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Noves tendències en l'activitat física i la qualitat de vida (3159G02040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Professió i reptes de futur del Graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (3159G02041)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cor i activitat física (3159G02043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tecnificació esportiva i desenvolupament del talent esportiu (3159G02045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Noves tendències i mètodes de valoració en l'activitat física i l'esport (3159G02046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès (3159G02042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès per ciències de l’esport (3159G02044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Dates de les sessions informatives
Estudiants de primera opció
13 de juliol, a les 10 h, a EUSES
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 10 h, a EUSES
Dates de matrícula
En primera preferència
Del 13 al 18 de juliol, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 27 de juliol, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES

Els alumnes assignats reben un missatge de correu electrònic amb la data i l'horari de matrícula específic i tota la informació necessària per a la matrícula.

Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 40 51 30
Correu electrònic
info@euses.cat

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula