Grau en Ciències Ambientals

Grau en Ciències Ambientals

Curs 2018-2019

El grau de Ciències Ambientals a la Universitat de Girona ofereix a l'estudiant els conceptes i els mètodes per a l'anàlisi dels problemes ambientals associats a un món en creixement continu que té la responsabilitat de preservar els valors del medi natural. La perspectiva multidisciplinària d'aquests estudis permet assolir un coneixement integrat de la complexitat relacionada amb el medi ambient i aportar propostes innovadores en el context del desenvolupament sostenible.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Ciències Ambientals
Branca de coneixement:
Ciències
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Ciències Ambientals per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Ciències
Nombre orientatiu de places:
60
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

2.287 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:

Cal acreditar, en acabar els estudis, un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià

Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Els estudis de Ciències Ambientals són pluridisciplinaris i reuneixen tota una sèrie de camps d'estudi molt diversos, i fins i tot aparentment dispars, al voltant d'un tema comú: el medi ambient.

Aquests estudis s'ofereixen des de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona i, per tant, requereixen tenir assolida una formaci ó bàsica en les disciplines científiques clàssiques: matemàtiques, física, química, geologia i biologia.

Aquests estudis s'ofereixen des de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona i, per tant, consoliden una formació bàsica en les disciplines científiques clàssiques: matemàtiques, física, química, geologia i biologia; que, amb els coneixements sobre el medi humà, social i econòmic, defineixen la complexitat dels problemes ambientals i la seva visió integradora del món actual.

Organització del grau

El Grau en Ciències Ambientals consta d’un primer any, que inclou les matèries científiques fonamentals i les tècniques científiques integrades. Aquestes potencien el treball en equip, l’assoliment de competències pràctiques instrumentals i d’observació, i el treball de camp amb l’enfocament multidisciplinari que caracteritza els estudis ambientals.

El segon curs consta dels mòduls que aporten els coneixements bàsics del medi natural, de l’entorn social, econòmic i jurídic, i de les tècniques de tractament de dades.

Aquests conceptes es completen i s’amplien amb les assignatures de tercer curs, amb la introducció dels continguts en tecnologia ambiental i gestió de la qualitat ambiental, i amb les eines i els mètodes bàsics de l’avaluació d’impacte ambiental.

Durant el quart curs és obligatori cursar l’assignatura de Projectes i el treball de fi de grau, que consisteix a fer un treball pràctic tutoritzat. També s’ha de optar per cursar es assignatures amb una orientació professionalitzadora o realitzar les Pràctiques en empresa. Finalment, l’alumne ha de triar un total de 30 crèdits optatius, en dos mòduls de 15 crèdits, de matèries de caràcter divers que li permetin completar la seva formació.

L’oferta de crèdits optatius representa la diversitat temàtica dels estudis de Ciències Ambientals, amb la finalitat de la qual és donar una formació completa, segons els interessos de l’estudiant.

També s’ofereix la doble titulació Biologia/Ciències Ambientals.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

L’ambientòleg, una figura consolidada en el món laboral, ha anat creant unes competències de treball pròpies que han estat reconegudes amb la creació del corresponent col·legi professional. La seva contribució és fonamental en els estudis d’impacte ambiental i d’ordenació territorial. En l’administració local o supralocal, és el coneixedor de la legislació ambiental i el professional apte per a la redacció de plans d’acció destinats a assolir un desenvolupament eficient i racional amb els recursos i equitatiu en els beneficis. En una empresa pot adquirir responsabilitats en l’ús òptim dels recursos i l’energia, en el tractament i minimització de residus i emissions, i en l’establiment de programes de seguretat ambiental. També es pot implicar en l’estudi i gestió dels espais naturals i en la seva conservació en projectes d’educació i comunicació ambientals.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Química Bàsica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de química (3103G00078)

BBàsica 6.00 AAnual

Matemàtiques Bàsiques6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Matemàtiques (3103G00080)

BBàsica 6.00 AAnual

Física Bàsica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Física (3103G00081)

BBàsica 6.00 AAnual

Biologia Bàsica9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Biologia (3103G03087)

BBàsica 9.00 AAnual

Geologia Bàsica9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Geologia (3103G03088)

BBàsica 9.00 AAnual

Matèries Instrumentals Bàsiques24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tècniques científiques integrades 1 (3103G00082)

BBàsica 6.00 AAnual

Tècniques científiques integrades 2 (3103G00083)

BBàsica 6.00 AAnual

Estadística aplicada (3103G00084)

BBàsica 6.00 AAnual

Tècniques científiques integrades 3 (3103G03089)

BBàsica 6.00 AAnual

Bases Científiques del Medi Natural33.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Zoologia (3103G00089)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Botànica (3103G00093)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de diversitat vegetal (3103G03090)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de diversitat animal (3103G03091)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Química ambiental (3103G03092)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Hidrogeologia (3103G03093)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Meteorologia i climatologia (3103G03094)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Ciències Socials, Econòmiques i Jurídiques12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Medi ambient i societat (3103G03095)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Economia (3103G03096)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Legislació ambiental (3103G03097)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Matèries Instrumentals15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi avançada de dades (3103G00090)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Enginyeria ambiental (3103G03098)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cartografia (3103G03099)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Bases Ecològiques Ambientals15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ecologia (3103G00095)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques d'ecologia (3103G00096)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Microbiologia i toxicologia ambientals (3103G03100)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Tecnologia Ambiental21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Edafologia i contaminació de sòls (3103G03101)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Tractament d'aigües (3103G03102)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Contaminació atmosfèrica (3103G03103)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Tractament i valorització de residus (3103G03104)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Tècniques instrumentals d'anàlisi ambiental (3103G03105)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Gestió i Qualitat Ambientals24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Sistemes d'informació geogràfica (3103G03106)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió i planificació dels recursos i del territori (3103G03107)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Educació ambiental (3103G03108)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Sistemes de gestió ambiental (3103G03109)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Avaluació d'impacte ambiental (3103G03110)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Treball de Fi de Grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball de fi de grau (3103G03111)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Projectes6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Projectes (3103G03112)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràctiques en empresa (3103G03113)

OPOptativa 6.00 AAnual

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Geobotànica (3103G00110)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biodiversitat (3103G00111)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comunitats animals (3103G00112)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de fauna (3103G00113)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de flora (3103G00114)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia fluvial (3103G00115)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia marina (3103G00116)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia lacustre (3103G00117)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Oceanografia (3103G00118)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Mètodes en ecologia (3103G00119)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia aplicada (3103G00120)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Genètica de la conservació (3103G00121)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos faunístics (3103G00122)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos vegetals (3103G00123)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Resposta de la vegetació i de la fauna al canvi climàtic (3103G00124)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Economia i gestió d'empreses (3103G00125)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció a la professionalització (3103G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tecnologies netes (3103G03114)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecoenergia (3103G03115)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi del cicle de vida i ecodisseny (3103G03116)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tècniques de reconeixement del subsòl (3103G03117)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Monitorització de la contaminació (3103G03118)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Valoració del reciclatge i anàlisi del cicle de vida (3103G03119)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Restauració del medi natural (3103G03120)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tècniques de restauració ambiental (3103G03121)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Economia del medi ambient (3103G03122)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos geològics (3103G03123)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Riscos naturals (3103G03124)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctiques en gestió territorial i ambiental (3103G03125)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret urbanístic (3103G03126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Experiències d'educació científica i ambiental a les escoles (3103G03127)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme, territori i medi ambient (3103G03128)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Geopolítica (3103G03129)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió d'espais naturals (3103G03130)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Institucions i polítiques ambientals (3103G03131)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cal superar 2 dels mòduls següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ecologia fluvial (3103G00115)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia marina (3103G00116)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia lacustre (3103G00117)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Oceanografia (3103G00118)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Mètodes en ecologia (3103G00119)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Geobotànica (3103G00110)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biodiversitat (3103G00111)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comunitats animals (3103G00112)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de fauna (3103G00113)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de flora (3103G00114)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ecologia aplicada (3103G00120)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Genètica de la conservació (3103G00121)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos faunístics (3103G00122)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos vegetals (3103G00123)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Resposta de la vegetació i de la fauna al canvi climàtic (3103G00124)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràctiques en gestió territorial i ambiental (3103G03125)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret urbanístic (3103G03126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Experiències d'educació científica i ambiental a les escoles (3103G03127)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme, territori i medi ambient (3103G03128)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Geopolítica (3103G03129)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió d'espais naturals (3103G03130)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Institucions i polítiques ambientals (3103G03131)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tecnologies netes (3103G03114)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecoenergia (3103G03115)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi del cicle de vida i ecodisseny (3103G03116)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Monitorització de la contaminació (3103G03118)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Economia del medi ambient (3103G03122)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tècniques de reconeixement del subsòl (3103G03117)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Restauració del medi natural (3103G03120)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tècniques de restauració ambiental (3103G03121)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos geològics (3103G03123)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Riscos naturals (3103G03124)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Optativitat + Reconeixement Acadèmic42.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràctiques en empresa (3103G03113)

OPOptativa 6.00 AAnual

Geobotànica (3103G00110)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biodiversitat (3103G00111)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comunitats animals (3103G00112)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de fauna (3103G00113)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de flora (3103G00114)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia fluvial (3103G00115)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia marina (3103G00116)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia lacustre (3103G00117)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Oceanografia (3103G00118)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Mètodes en ecologia (3103G00119)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia aplicada (3103G00120)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Genètica de la conservació (3103G00121)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos faunístics (3103G00122)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos vegetals (3103G00123)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Resposta de la vegetació i de la fauna al canvi climàtic (3103G00124)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Economia i gestió d'empreses (3103G00125)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció a la professionalització (3103G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tecnologies netes (3103G03114)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecoenergia (3103G03115)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi del cicle de vida i ecodisseny (3103G03116)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tècniques de reconeixement del subsòl (3103G03117)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Monitorització de la contaminació (3103G03118)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Valoració del reciclatge i anàlisi del cicle de vida (3103G03119)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Restauració del medi natural (3103G03120)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tècniques de restauració ambiental (3103G03121)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Economia del medi ambient (3103G03122)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos geològics (3103G03123)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Riscos naturals (3103G03124)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctiques en gestió territorial i ambiental (3103G03125)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret urbanístic (3103G03126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Experiències d'educació científica i ambiental a les escoles (3103G03127)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme, territori i medi ambient (3103G03128)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Geopolítica (3103G03129)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió d'espais naturals (3103G03130)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Institucions i polítiques ambientals (3103G03131)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Dates de les sessions informatives
Estudiants de primera opció
16 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Estudiants que han passat la seva plaça a primera opció
18 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Estudiants de segona i posteriors opcions
27 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Dates de matrícula
En primera preferència
16 de juliol, de 10.30 h a 13 h, a les aules informàtiques
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10.30 h a 13 h, a les aules informàtiques
De segona assignació (en qualsevol preferència)
27 de juliol, de 10.30 h a 13 h, a les aules informàtiques
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 87 20
Correu electrònic
sacademica.aec@udg.edu

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula