Grau en Biotecnologia

Grau en Biotecnologia

Curs 2018-2019

La biotecnologia és el conjunt de disciplines o ciències que té per objectiu l’estudi dels éssers vius o parts dels éssers vius per tal d’obtenir-ne béns i serveis. La seva zona d’estudi està entre la biologia, la bioquímica i l’enginyeria, i té a més gran repercussió en la farmàcia, la medicina, la microbiologia, la ciència dels aliments i l’agricultura, entre altres camps.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Biotecnologia
Branca de coneixement:
Ciències
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Biotecnologia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Ciències
Nombre orientatiu de places:
60
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

2.287 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:

Cal acreditar, en acabar els estudis, un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià

Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

La biotecnologia és el conjunt de disciplines o ciències que té per objectiu l’estudi dels éssers vius o parts dels éssers vius per tal d’obtenir-ne béns i serveis. La seva zona d’estudi està entre la biologia, la bioquímica i l’enginyeria, i té a més gran repercussió en la farmàcia, la medicina, la microbiologia, la ciència dels aliments i l’agricultura, entre altres camps. El coneixement de què disposen els biotecnòlegs, que fa de lligam entre la biologia i l’enginyeria química, els permet optimitzar i dur a gran escala la síntesi de productes que afecten tots els camps esmentats.

Una secció de la biotecnologia és l’ús directe d’organismes per a la producció de productes orgànics per al consum, per al reciclatge, per al tractament de residus o per netejar les zones contaminades per activitats industrials (bioremediació). Hi ha també aplicacions de la biotecnologia que no empra organismes vius; els microxips d’ADN que es fan servir en les anàlisis genètiques en són un exemple. Hi ha moltíssimes produccions que es fan només amb la reacció dels enzims dels microorganismes.

La biotecnologia moderna està freqüentment associada amb l’ús dels microorganismes genèticament modificats, com ara l’Escherichia coli o el llevat Saccharomyces cerevisiae, per a la producció de substàncies com la insulina o els antibiòtics. També es pot referir als animals transgènics o a plantes transgèniques o cèl·lules animals modificades, com ara les d’ovari de hàmster xinès (CHO) entre moltíssimes altres, que són emprades per als assajos de les indústries farmacèutiques, per la qual cosa la biotecnologia també està comunament associada amb la recerca de noves teràpies i nous dispositius de diagnòstic.

Objectius formatius

El Grau de Biotecnologia pretén aconseguir els objectius següents:

 • Infondre l’interès per l’aprenentatge i l’aplicació dels coneixements assolits en diferents situacions i contextos.
 • Establir les bases per permetre el desenvolupament de processos biotecnològics, basant-se en el coneixement i la millora de les transformacions que duen a terme els éssers vius.
 • Aconseguir l’aprenentatge de quines són les eines conceptuals, manuals i tècniques per millorar processos industrials ja existents.
 • Dotar els estudiants de la capacitat d’apli­car els coneixements adquirits a diferents problemes i àrees de coneixement (química, agricultura, sanitat, alimentació, medi ambient, etc.) per a la producció de béns i serveis.

Perspectives

La biotecnologia, tot i que com a titulació universitària és recent, fa temps que és un concepte conegut i utilitzat. Això és així perquè neix de la confluència d’interessos i coneixements entre la biologia, la bioquímica, la química i l’enginyeria, entre altres disciplines. El progrés de la biotecnologia és conseqüència del progrés de totes les àrees de coneixement de què es nodreix, perquè constitueix, a la pràctica, una mena de síntesi aplicada a la solució d’alguns problemes específics. Paraules o expressions com ara cèl·lules mare, clonació terapèutica, teràpia gènica, biosensors, microxips de DNA o de proteïna, diagnòstic molecular i moltes altres tenen una estreta relació amb la biotecnologia.

Aquestes eines o tècniques han de servir en el futur per obtenir mètodes millors de diagnòstic i curació de les malalties, per obtenir noves i millors vacunes, per augmentar la producció agrícola minimitzant l’ús de pesticides, i col·laborar d’aquesta manera a eradicar la malnutrició, o per fer més nets i segurs els processos de producció d’una àmplia gamma de productes.

Organització del grau

El Grau de Biotecnologia s’organitza en quatre anys, i al llarg d’aquest temps adquiriràs les competències relacionades amb l’aprenentatge de les metodologies experimentals, unes competències que apliquen el raonament científic al disseny d’experiments, i a la recollida, processament, interpretació i anàlisi de dades. En definitiva, aprendràs una nova manera de pensar i resoldre problemes, aplicant el mètode científic.

En el primer curs trobaràs les anomenades matèries bàsiques: Química, Física, Biologia, Matemàtiques i Geologia, així com una matèria pràctica anomenada Tècniques científiques integrades, que et permetrà adquirir i desenvolupar les competències i habilitats relacionades amb el treball experimental, tant de laboratori com de camp.

En el segon curs trobaràs les matèries obligatòries que et permetran aprendre com són els éssers vius des del punt de vista cel·lular i molecular, i quins són els principis termodinàmics que els governen, al mateix temps que t’iniciaràs en el món de l’enginyeria química.

En el tercer curs completaràs els aprenentatges sobre matèries obligatòries relacionades amb els processos que utilitzen els éssers vius per transformar la matèria, i quins són els fluxos d’ener­gia associats a aquestes transformacions. També en aquest curs, aprendràs com es pot utilitzar l’enginyeria química per simular o reproduir aquests processos amb una finalitat determinada. Per completar la teva formació, treballaràs amb eines bioinformàtiques de gestió de bancs de dades, que permeten disposar d’una gran quantitat d’informació sobre els éssers vius, la seva estructura i les seves funcions. Atès que la professió de biotecnòleg està orientada cap als diversos vessants de la indústria, el graduat o graduada en biotecnologia ha de ser capaç de dur a terme tasques de responsabilitat en el disseny, la producció i la gestió. És per això que en aquest curs prendràs contacte amb aspectes socials, legals, econòmics i de gestió vinculats a la biotecnologia.

A quart curs es fa el pas cap a l’especialització i la professionalització, ja que has d’escollir dos mòduls optatius entre els següents: Aplicació Industrial de la biotecnologia, Biotecnologia Cel·lular i Molecular, Biotecnologia Fonamental i Fisiologia Molecular. A més s’ofereixen també les assignatures optatives de Pràctiques en empresa, Disseny Biomolecular, Bioanàlisi i Introducció a la professionalització. Per finalitzar el grau, hauràs d’elaborar un treball final de grau en el qual podràs aplicar totes les competències apreses anteriorment.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

Les sortides professionals preferents per a un biotecnòleg o biotecnòloga són:

 • Indústria: farmacèutica, veterinària, química fina, agroalimentària, microelectrònica o relacionada amb el medi
 • Laboratoris d’R+D per al desenvolupament de nous processos i productes
 • Plantes de producció
 • Laboratoris d’anàlisi i de control de qualitat
 • Gestió, documentació, màrqueting i comercialització, tramitació de patents i aspectes legals
 • Centres de recerca en salut humana
 • Laboratoris d’anàlisi i de diagnòstic molecular
 • Recerca pública en universitats o centres públics o privats
 • Docència en l’ensenyament secundari, escoles tècniques, escoles universitàries i universitats
 • Administració pública i serveis, en tasques relacionades amb el tractament d’aigües o de residus, com a tècnics de medi ambient, en consultories o empreses de disseny de processos

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Química Bàsica9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Química (3103G02070)

BBàsica 9.00 AAnual

Biologia Bàsica12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Biologia fonamental (3103G00079)

BBàsica 6.00 AAnual

Biodiversitat i fisiologia (3103G02071)

BBàsica 6.00 AAnual

Matemàtiques Bàsiques9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Matemàtiques (3103G00085)

BBàsica 9.00 AAnual

Física Bàsica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Física (3103G00081)

BBàsica 6.00 AAnual

Matèries Instrumentals Bàsiques24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tècniques científiques integrades 1 (3103G00082)

BBàsica 6.00 AAnual

Tècniques científiques integrades 2 (3103G00083)

BBàsica 6.00 AAnual

Estadística aplicada (3103G00084)

BBàsica 6.00 AAnual

Tècniques científiques integrades 3 (3103G02072)

BBàsica 6.00 AAnual

Bioquímica9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Bioquímica (3103G00086)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de bioquímica (3103G00087)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Biologia Molecular i Tècniques de DNA Recombinant9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Biologia molecular i tècniques de DNA recombinant (3103G00097)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de DNA recombinant (3103G02073)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Enginyeria Bioquímica9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Enginyeria bioquímica (3103G02074)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques d'enginyeria bioquímica (3103G02075)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fonaments de Biologia per Biotecnologia 24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Citologia i histologia (3103G00088)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Microbiologia (3103G00091)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Genètica (3103G00092)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques integrades de citologia i histologia, microbiologia i genètica (3103G02076)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Fonaments de Química per Biotecnologia9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Química dels compostos orgànics (3103G00094)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Termodinàmica bàsica (3103G02077)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Modificació Genètica d'Organismes6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Modificació genètica d'organismes (3103G02078)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de modificació genètica d'organismes (3103G02079)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Processos, Productes i Projectes Biotecnològics9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Processos, productes i projectes biotecnològics (3103G02080)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de processos, productes i projectes biotecnològics (3103G02081)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Mètodes Instrumentals Quantitatius9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Mètodes instrumentals quantitatius (3103G02082)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de mètodes instrumentals quantitatius (3103G02083)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Bioenergètica i Metabolisme9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Bioenergètica i metabolisme (3103G02084)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de bioenergètica i metabolisme (3103G02085)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Enginyeria de Bioreactors9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Enginyeria de bioreactors (3103G02086)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cinètica química (3103G02087)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Bioinformàtica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Bioinformàtica aplicada (3103G00098)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fonaments de bioinformàtica (3103G00099)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Aspectes Socials i Econòmics de la Biotecnologia6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Economia i gestió d'empreses (3103G00125)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Aspectes socials i legals de la biotecnologia (3103G02088)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques Integrades6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràctiques integrades (3103G02089)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Projectes6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Projectes (3103G02090)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Treball de Ffi de Grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball de fi de grau (3103G02098)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Cal superar 2 dels mòduls següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Enginyeria de proteïnes (3103G02091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fàrmacs biotecnològics (3103G02092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultius cel · lulars (3103G02093)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teràpia gènica i cel·lular (3103G02094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bioremediació (3103G02095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Genètica aplicada (3103G00105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia animal (3103G00106)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia vegetal (3103G00107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia alimentària (3103G00108)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia de la reproducció (3103G00109)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fisiologia bacteriana (3103G00100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Genòmica (3103G00101)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Immunologia (3103G00102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Virologia (3103G00103)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Neurobiologia (3103G00104)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Bioinorgànica (3103G00127)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Bioorgànica (3103G00128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Productes naturals (3103G00129)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Disseny biomolecular (3103G00130)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bioanàlisi (3103G00131)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Recuperació de productes (3103G00132)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nanotecnologia (3103G00133)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió i control de la qualitat (3103G00134)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química verda (3103G00135)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Simulació i control de processos (3103G02096)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràctiques en empresa (3103G02097)

OPOptativa 6.00 AAnual

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fisiologia bacteriana (3103G00100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Genòmica (3103G00101)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Immunologia (3103G00102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Virologia (3103G00103)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Neurobiologia (3103G00104)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Genètica aplicada (3103G00105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia animal (3103G00106)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia vegetal (3103G00107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia alimentària (3103G00108)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia de la reproducció (3103G00109)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció a la professionalització (3103G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bioinorgànica (3103G00127)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Bioorgànica (3103G00128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Productes naturals (3103G00129)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Disseny biomolecular (3103G00130)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bioanàlisi (3103G00131)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recuperació de productes (3103G00132)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nanotecnologia (3103G00133)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió i control de la qualitat (3103G00134)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química verda (3103G00135)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Enginyeria de proteïnes (3103G02091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fàrmacs biotecnològics (3103G02092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultius cel · lulars (3103G02093)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teràpia gènica i cel·lular (3103G02094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bioremediació (3103G02095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Simulació i control de processos (3103G02096)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Optativitat + Reconeixement Acadèmic42.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Enginyeria de proteïnes (3103G02091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fàrmacs biotecnològics (3103G02092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultius cel · lulars (3103G02093)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teràpia gènica i cel·lular (3103G02094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bioremediació (3103G02095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Genètica aplicada (3103G00105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia animal (3103G00106)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia vegetal (3103G00107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia alimentària (3103G00108)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia de la reproducció (3103G00109)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fisiologia bacteriana (3103G00100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Genòmica (3103G00101)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Immunologia (3103G00102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Virologia (3103G00103)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Neurobiologia (3103G00104)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bioinorgànica (3103G00127)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Bioorgànica (3103G00128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Productes naturals (3103G00129)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Disseny biomolecular (3103G00130)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bioanàlisi (3103G00131)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recuperació de productes (3103G00132)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nanotecnologia (3103G00133)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió i control de la qualitat (3103G00134)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química verda (3103G00135)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Simulació i control de processos (3103G02096)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctiques en empresa (3103G02097)

OPOptativa 6.00 AAnual

Introducció a la professionalització (3103G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Dates de les sessions informatives
Estudiants de primera opció
16 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Estudiants que han passat la seva plaça a primera opció
18 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Estudiants de segona i posteriors opcions
27 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Dates de matrícula
En primera preferència
16 de juliol, de 10.30 h a 13 h, a les aules informàtiques
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10.30 h a 13 h, a les aules informàtiques
De segona assignació (en qualsevol preferència)
27 de juliol, de 10.30 h a 13 h, a les aules informàtiques
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2018

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula