Grau en Biologia

Grau en Biologia

Curs 2018-2019

El grau de Biologia ha de garantir l'adquisició de coneixements en morfologia, sistemàtica, estructura, funció i interacció dels éssers vius, així com de les anàlisis relacionades amb aquests aspectes tant des del punt de vista docent i investigador com de la utilització aplicada d'aquests coneixements.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Biologia
Branca de coneixement:
Ciències
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Biologia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Ciències
Nombre orientatiu de places:
90
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

2.287 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:

Cal acreditar, en acabar els estudis, un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià

Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

La biologia és una ciència experimental i, per tant, és bo tenir coneixements bàsics de física i química; també cal el suport de les matemàtiques i la geologia i, com en qualsevol disciplina científica, són importants els idiomes i la informàtica. Com en tots els estudis universitaris, és indispensable adquirir competències d'expressió tant oral com escrita per tal de poder realitzar presentacions o exposar projectes, resultats i memòries.

A l'estudiant de Biologia li ha d'agradar el treball de laboratori, sentir-se motivat per aprendre quines són les bases cel·lulars i moleculars de malalties com el càncer o la sida, però també per aprendre com ho podem fer per protegir les espècies i el medi ambient... Ha de tenir una gran capacitat d'observació, rigor, tenacitat i també ha d'estar preparat per actualitzar el seu aprenentatge, atès que la biologia és una ciència en desenvolupament continu.

Objectius formatius

L'objectiu general del grau de Biologia és la formació de professionals en l'àmbit de la biologia amb una base àmplia i generalista de coneixements i amb una formació experimental sòlida. Amb aquest grau es pretén estimular l'interès per l'aprenentatge i l'aplicació dels coneixements assolits en diferents entorns i problemàtiques. El grau de Biologia ha de garantir l'adquisició de coneixements en morfologia, sistemàtica, estructura, funció i interacció dels éssers vius, així com de les anàlisis relacionades amb aquests aspectes tant des del punt de vista docent i investigador com de la utilització aplicada d'aquests coneixements. La formació obtinguda al llarg del grau ha de permetre:

 • Realitzar estudis d'identificació, anàlisi i classificació dels organismes vius i dels agents i materials biològics, així com de les seves restes i senyals d'activitat.
 • Investigar, desenvolupar i establir sistemes de control dels processos biològics.
 • Produir, transformar, manipular, conservar, identificar i realitzar controls de qualitat de mostres d'origen biològic.
 • Estudiar els efectes biològics de productes de qualsevol naturalesa i controlar-ne l'acció.
 • Realitzar estudis genètics i determinar-ne l'aplicabilitat.
 • Dur a terme estudis ecològics, avaluar l'impacte ambiental i planificar, gestionar, explotar i conservar poblacions, ecosistemes i recursos naturals terrestres i marins.
 • Assessorar científicament i tècnica sobre temes biològics i el seu ensenyament en els nivells educatius on s'exigeixi la titulació mínima de graduat/ada.

Organització del grau

El Grau en Biologia s’organitza en 4 anys, i al llarg d’aquest temps adquiriràs les competències relacionades amb l’aprenentatge de les metodologies experimentals, que apliquen el raonament científic al disseny experimental i a la recollida, interpretació, processament i anàlisi de dades. En definitiva, aprendràs una nova manera de pensar i de resoldre problemes aplicant el mètode científic.

A primer curs hi trobaràs matèries bàsiques (Fonaments de Química, Física, Biologia Fonamental, Biologia d’Organismes i Sistemes, Matemàtiques, Estadística Aplicada i Geologia, així com una matèria pràctica anomenada Tècniques científiques integrades, que et permetrà adquirir i desenvolupar les competències i habilitats relacionades amb el treball experimental, tant de laboratori com de camp.

El segon curs inclou exclusivament matèries obligatòries: Bioquímica, Genètica, Zoologia, Anàlisi avançada de dades, Microbiologia, Citologia i histologia i Botànica. Cadascuna de les matèries obligatòries constitueix un mòdul, en el qual hi ha una part teòrica i una part pràctica.

A tercer es completen els aprenentatges sobre matèries obligatòries com ara Fisiologia vegetal, Fisiologia animal, Ecologia, Evolució i Biologia molecular. Ara ja tens una visió general de la biologia. Si t’interessa conèixer a fons l’estructura i el funcionament dels éssers vius, quines són les bases moleculars de les malalties, com podem utilitzar els organismes vius per tal de millorar la nostra qualitat de vida o com es poden aplicar aquests coneixements per generar béns i serveis pots, ja a tercer, dirigir el teu aprenentatge escollint el mòdul de Biologia Fonamental. Si esculls el mòdul d’Organismes i Sistemes, podràs estudiar la gran diversitat d’organismes que existeixen, les relacions que s’estableixen entre ells i amb el seu entorn, la dinàmica de les poblacions, les comunitats i els ecosistemes, com emmalalteixen aquests ecosistemes i quines estratègies es poden aplicar per tal de preservar i gestionar la flora, la fauna i el medi on viuen.

A quart curs faràs un pas cap a l’especialització i la professionalització. Podràs escollir dos mòduls optatius entre els següents: Biologia Fonamental II, Biologia Sanitària, Biotecnologia Fonamental, Ecosistemes Aquàtics, Conservació dels Recursos Naturals i Gestió de la Biodiversitat. A més, hauràs d’elaborar un treball final de grau en el qual podràs aplicar totes les competències que hauràs après anteriorment, i realitzar un període de pràctiques en una empresa o bé cursar assignatures que tenen una orientació professionalitzadora.

També s’ofereixen les dobles titulacions Biologia/Ciències Ambientals i Biologia/Biotecnologia.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Els graduats i graduades en Biologia estan capacitats per exercir tasques de recerca, tant bàsica com aplicada. Els principals perfils professionals d'un/a graduat/ada en Biologia són:

 • Anàlisi i control de qualitat
 • Assessories
 • Comercial
 • Control de processos industrials
 • Control de productes d'origen biològic
 • Control demogràfic
 • Estudi d'organismes vius
 • Explotació i producció
 • Formació/docència
 • Gestió
 • Peritatges
 • Sanitat (humana, vegetal, animal)

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Química Bàsica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de química (3103G00078)

BBàsica 6.00 AAnual

Biologia Bàsica12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Biologia fonamental (3103G00079)

BBàsica 6.00 AAnual

Biologia d'organismes i sistemes (3103G01079)

BBàsica 6.00 AAnual

Matemàtiques Bàsiques6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Matemàtiques (3103G00080)

BBàsica 6.00 AAnual

Física Bàsica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Física (3103G00081)

BBàsica 6.00 AAnual

Geologia Bàsica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Geologia (3103G01080)

BBàsica 6.00 AAnual

Matèries Instrumentals Bàsiques24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tècniques científiques integrades 1 (3103G00082)

BBàsica 6.00 AAnual

Tècniques científiques integrades 2 (3103G00083)

BBàsica 6.00 AAnual

Estadística aplicada (3103G00084)

BBàsica 6.00 AAnual

Tècniques científiques integrades 3 (3103G01081)

BBàsica 6.00 AAnual

Bioquímica9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Bioquímica (3103G00086)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de bioquímica (3103G00087)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Citologia i Histologia9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Citologia i histologia (3103G00088)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de citologia i histologia (3103G01082)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Zoologia9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Zoologia (3103G00089)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de zoologia (3103G01083)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anàlisi Avançada de Dades6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi avançada de dades (3103G00090)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Microbiologia9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Microbiologia (3103G00091)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de microbiologia (3103G01084)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Genètica9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Genètica (3103G00092)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de genètica (3103G01085)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Botànica9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Botànica (3103G00093)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de botànica (3103G01086)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fisiologia Vegetal9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fisiologia vegetal (3103G01087)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de fisiologia vegetal (3103G01088)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Ecologia9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ecologia (3103G00095)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques d'ecologia (3103G00096)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Evolució9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Evolució (3103G01089)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques d'evolució (3103G01090)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fisiologia Animal9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fisiologia animal (3103G01091)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de fisiologia animal (3103G01092)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Biologia Molecular9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Biologia molecular i tècniques de DNA recombinant (3103G00097)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de biologia molecular (3103G01093)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Cal superar 1 dels requisits següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Vertebrats (3103G01094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Plantes vasculars (3103G01095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia de poblacions (3103G01096)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Artròpodes (3103G01097)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Botànica marina (3103G01098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Bioinformàtica aplicada (3103G00098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fonaments de bioinformàtica (3103G00099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fisiologia bacteriana (3103G00100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Genòmica (3103G00101)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Regulació metabòlica (3103G01099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Projectes6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Projectes (3103G01100)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Treball Final de Grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball de fi de grau (3103G01101)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Cal superar 2 dels requisits següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Genètica aplicada (3103G00105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia animal (3103G00106)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia vegetal (3103G00107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia alimentària (3103G00108)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia de la reproducció (3103G00109)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Immunologia (3103G00102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Virologia (3103G00103)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Neurobiologia (3103G00104)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Microbiologia clínica (3103G01102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Genètica humana (3103G01103)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Reproducció i desenvolupament (3103G01104)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fisiologia cel.lular (3103G01105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Genètica de poblacions (3103G01106)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia microbiana (3103G01107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Organografia comparada (3103G01108)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Geobotànica (3103G00110)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biodiversitat (3103G00111)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comunitats animals (3103G00112)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de fauna (3103G00113)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de flora (3103G00114)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ecologia fluvial (3103G00115)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia marina (3103G00116)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia lacustre (3103G00117)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Oceanografia (3103G00118)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Mètodes en ecologia (3103G00119)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ecologia aplicada (3103G00120)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Genètica de la conservació (3103G00121)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos faunístics (3103G00122)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos vegetals (3103G00123)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Resposta de la vegetació i de la fauna al canvi climàtic (3103G00124)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cal superar 1 dels requisits següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràctiques en empresa (3103G01109)

OPOptativa 6.00 AAnual

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Immunologia (3103G00102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Virologia (3103G00103)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Neurobiologia (3103G00104)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Genètica aplicada (3103G00105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia animal (3103G00106)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia vegetal (3103G00107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia alimentària (3103G00108)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia de la reproducció (3103G00109)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Geobotànica (3103G00110)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biodiversitat (3103G00111)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comunitats animals (3103G00112)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de fauna (3103G00113)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de flora (3103G00114)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia fluvial (3103G00115)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia marina (3103G00116)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia lacustre (3103G00117)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Oceanografia (3103G00118)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Mètodes en ecologia (3103G00119)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia aplicada (3103G00120)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Genètica de la conservació (3103G00121)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos faunístics (3103G00122)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos vegetals (3103G00123)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Resposta de la vegetació i de la fauna al canvi climàtic (3103G00124)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Economia i gestió d'empreses (3103G00125)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció a la professionalització (3103G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Microbiologia clínica (3103G01102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Genètica humana (3103G01103)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Reproducció i desenvolupament (3103G01104)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fisiologia cel.lular (3103G01105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Genètica de poblacions (3103G01106)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia microbiana (3103G01107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Organografia comparada (3103G01108)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Optativitat + Reconeixement Acadèmic57.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Vertebrats (3103G01094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Plantes vasculars (3103G01095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia de poblacions (3103G01096)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Artròpodes (3103G01097)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Botànica marina (3103G01098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bioinformàtica aplicada (3103G00098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fonaments de bioinformàtica (3103G00099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fisiologia bacteriana (3103G00100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Genòmica (3103G00101)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Regulació metabòlica (3103G01099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Genètica aplicada (3103G00105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia animal (3103G00106)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia vegetal (3103G00107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia alimentària (3103G00108)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia de la reproducció (3103G00109)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Immunologia (3103G00102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Virologia (3103G00103)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Neurobiologia (3103G00104)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Microbiologia clínica (3103G01102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Genètica humana (3103G01103)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Reproducció i desenvolupament (3103G01104)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fisiologia cel.lular (3103G01105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Genètica de poblacions (3103G01106)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia microbiana (3103G01107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Organografia comparada (3103G01108)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Geobotànica (3103G00110)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biodiversitat (3103G00111)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comunitats animals (3103G00112)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de fauna (3103G00113)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de flora (3103G00114)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia fluvial (3103G00115)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia marina (3103G00116)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia lacustre (3103G00117)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Oceanografia (3103G00118)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Mètodes en ecologia (3103G00119)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia aplicada (3103G00120)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Genètica de la conservació (3103G00121)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos faunístics (3103G00122)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos vegetals (3103G00123)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Resposta de la vegetació i de la fauna al canvi climàtic (3103G00124)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctiques en empresa (3103G01109)

OPOptativa 6.00 AAnual

Economia i gestió d'empreses (3103G00125)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció a la professionalització (3103G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Requisit llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Dates de les sessions informatives
Estudiants de primera opció
13 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Estudiants que han passat la seva plaça a primera opció
18 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Dates de matrícula
En primera preferència
13 de juliol, de 10.30 h a 13 h, a les aules informàtiques
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10.30 h a 13 h, a les aules informàtiques
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, de 10.30 h a 13 h, a les aules informàtiques
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 87 20
Correu electrònic
sacademica.aec@udg.edu

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula