Escola Politècnica Superior

El procediment d'assignació de places de les EEL segueix els següents passos:

 • L'empresa (o entitat acollidora) fa la seva oferta de places.
 • Els estudiants s'inscriuen com a candidats.
 • L'empresa (o entitat acollidora) selecciona els candidats.
 • Es tanquen les places i s'inicien les estades.

Les principals característiques d'aquest model de pràctiques són les següents:

 • El marc legal és un conveni de cooperació educativa (regulat pel Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol).
 • No hi ha cap mena de vinculació laboral amb l'estudiant.
 • L’estudiant està cobert per l’assegurança escolar.
 • En el cas de pràctiques no retribuïdes no hi ha despeses de Seguretat Social (Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre).
 • Les pràctiques retribuïdes han de cotitzar a la Seguretat Social (Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre).
 • L'empresa pot definir, d'acord amb la universitat, el pla de treball i el perfil de cada plaça.
 • Permet conèixer, en profunditat i condicions reals de treball, candidats a incorporar a l'empresa.

Els principals avantatges que incorpora aquest model de pràctiques són:

 • Major seguiment i control acadèmic des de la Politècnica.
 • Supervisió d'un professor tutor que tindrà un mínim de 3 contactes amb l'empresa: presentació de l'estudiant, seguiment i finalització.
 • Reconeixement i avantatges (accés a serveis i recursos de la UdG) per al tutor de l'estudiant a l'empresa.
 • Control d'assoliment d'objectius: el professor tutor recull un informe de l'empresa, l'estudiant elabora una memòria de pràctiques i s'omplen enquestes, entre d’altres.
 • Oferta més atractiva en crèdits per als estudiants.
 • Integració en el calendari acadèmic.

És important que l’estudiant tingui en compte els criteris de matriculació de pràctiques externes curriculars en els Graus de l'EPS.

Resum de característiques

Durada

Entre les 330 i les 600 hores en els estudis de grau.

L'equivalència mínima en hores/crèdit és de 22 hores/crèdit, és a dir 22 hores efectives de pràctiques per crèdit de l'assignatura de practiques corresponent.


Convocatòries de places

Hi ha 3 convocatòries durant el curs: 1r semestre, 2n semestre i estiu
Dedicació
Màxim orientatiu de 20 hores/setmanals durant el curs i 40 hores/setmanals durant l'estiu.
Supervisió / Tutoria

Cada estudiant amb plaça EEL té assignat un tutor a l'empresa i un professor tutor de l'EPS que pertany a l'àmbit d'estudis adequat a la plaça.
Crèdits
Els estudiants amb plaça assignada que es matriculin i superin l'assignatura de les Estades en l'Entorn Laboral obtindran els crèdits corresponents (per a qualsevol durada de l'estada entre el marges indicats abans).

Calendari orientatiu

Convocatòria de places Oferta i selecció de candidats Realització (termini màxim)
1. Primer semestre Setembre i octubre Octubre - Setembre
2. Semestre Gener i febrer Març - Setembre
3. Estiu Maig i juny  Juliol - Setembre