Escola Politècnica Superior

Qualitat

La millora contínua

El procés d'acreditació

Totes les titulacions universitàries oficials han de passar pel procés d'acreditació abans dels sis anys a comptar des de la seva verificació inicial (o darrera acreditació), en el cas dels graus i doctorats, i abans dels quatre anys, en el cas dels màsters.

El processos d’acreditació han finalitzar amb èxit per totes les titulacions que s'han avaluat. Tres titulacions: El Grau en Enginyeria Informàtica i el Màster Universitari en Mecànica de Materials i Estructures i el Màster en Biotecnologia Alimentària han assolit l’acreditació d’excel·lència .

La verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de titulacions oficials es realitza d’acord amb el  marc VSMA (AQU2016 ). 

Per a cada procés es crea un Comitè d'Acreditació Interna (CAI) coordinat pel responsable de qualitat de centre.

2017-2018: Procés d'acreditació de les titulacions Màster en Arquitectura, Màster en Enginyeria Informàtica,
Master's in Business Innovation and Technology Management i Màster en Smart Healthcare. Es constitueix el Comitè d'Acreditació Intern 2017 (CAI2017),  la visita del Comitè Extern d'Acreditació està  prevista el 12 i 13 de febrer del 2018.

2016: Procés d'acreditació s'obre per a les titulacions de Màster d’Enginyeria Industrial, Màster en Biotecnologia Alimentària i Màster en Ciutats Intel·ligents (Smart Cities) i la visita del Comitè Extern d'Acreditació es va realitzar 13 de desembre de 2016.

El procés de seguiment

El sistema de seguiment és l’eina de gestió que ha de permetre el procés de millora contínua i que culmina amb la validació externa dels resultats. El procés es centra en la comparació entre el disseny dels títols i el seu desenvolupament ordinari, ha d’identificar si es produeixen desviacions, avaluar-les i proposar accions de millora per corregir-les. El responsable de qualitat de centre coordina i dóna suport al procés.

L’informe de seguiment es construeix anualment mitjançant l’anàlisi de les dades del curs anterior, l’evolució dels indicadors i el seguiment de les accions de millora programades per a cada un dels estudis. Aquest seguiment es consolida a nivell de centre en un únic document que elabora i aprova la comissió de qualitat, s’informa a la comissió de govern de la Politècnica i s’aprova a la Junta d’escola. Finalment el document s’envia a l’AQU.

Els informes de seguiment poden ser consultats en aquest enllaç . Els Objectius i accions de millora (30/03/17) 

PROGRAMA FOMENT INNOVACIÓ DOCENT I MILLORA QUALITAT EN LA DOCÈNCIA (novetat 2017- tancat)

El Programa de foment de la innovació docent i de la millora de la qualitat de la docència 2017-2018.  Enllaç del programa model de sol·licitud   .

Propostes de treball pel subprograma 2: Desenvolupament i potenciació dels projectes estratègics singulars dels centres docents

Subprograma 2. Resolució 16 de juny 2017  .

Subprograma 3. Resolució 18 de juliol 2017 .

Seguiment EPS 2017: Enllaç formulari (termini tancat)

La Comissió de Qualitat de la Politècnica

Aquesta comissió és l’òrgan responsable dels processos de qualitat relatius a les titulacions oficials de l'Escola Politècnica Superior. Així, la CQC ha de vetllar per la qualitat en el plantejament i desplegament dels processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació dels estudis de grau i de màster impartits en el centre, així com també dels processos del SGIQ (Sistema de Gestió Intern de la Qualitat) a nivell de centre docent.

La  Comissió de Qualitat de la Politècnica té la composició següent:
 

a) Director de l’Escola, que la presideix,
b) La persona responsable dels processos de qualitat del centre (RespQ)
c) Els/les coordinadors/ores de tots els estudis de grau del centre docent,
d) Els/les coordinadors/ores de tots els estudis de màster adscrits al centre docent,
e) Un/a professor/a de cada departament la docència majoritària del qual sigui en els estudis del centre,
f) 3 estudiants de grau i 1 estudiant de màster dels estudis impartits al centre escollit pel Consell d’Estudiants i designat pel degà/degana o director/directora,
g) 1 representant del PAS, les funcions del qual tinguin relació amb l’organització i la gestió de la docència del centre,
h) Fins a un màxim de 3 representants d’organitzacions externes relacionades amb els estudis de grau i de màster del centre docent, a proposta del degà o director del centre docent,
i) L’administrador de l’àrea d’estudis, que farà les funcions de secretari.
j) Un membre del GPA (Gabinet de Planificació i Avaluació)

Agenda Qualitat Escola Politècnica 2017-2018 (actualitzat 10 gener 2018)