Escola Politècnica Superior

Trasllat d'expedient d'estudis amb un mínim de 30 crèdits reconeguts

(estudis iniciats a l'estranger)

Estudis iniciats i no acabats a l’estranger

La condició que han de complir els estudiants que han iniciat els seus estudis a l’estranger és que tinguin un mínim de 30 crèdits reconeguts entre l’estudi del qual provenen i l’estudi al qual volen accedir. En cas que no compleixin la condició hauran d’accedir als estudis de què es tracti mitjançant preinscripció universitària .

La normativa que regula l’accés als estudis de grau dels estudiants que sí compleixen la condició del paràgraf precedent és la Normativa d'accés als estudis de grau amb un mínim de 30 crèdits reconeguts , aprovada pel Consell de Govern en la sessió núm. 5/10, de 3 de juny de 2010 (eBOU-6), i modificada pel Consell de Govern en les sessions núm. 6/10, de 15 de juliol de 2010 (eBOU-24); núm. 10/11, de 22 de desembre de 2011 (eBOU-291), núm. 4/2014, de 29 de maig de 2014 (eBOU-647) i núm. 3/2017, de 4 d’abril de 2017 (e-BOU985).

Per al curs 2019/20, l’Escola Politècnica Superior ofereix dues places per a cadascun dels graus que imparteix a excepció de les dobles titulacions, que no n’ofereix cap:

  • Doble titulació en Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials / Grau en Administració i Direcció d'Empreses
  • Doble titulació en Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Grau en Enginyeria Elèctrica

El termini per demanar aquest trasllat és durant la segona quinzena d’abril.

Cal que els interessats presentin en la secretaria acadèmica de l’Escola les següents sol·licituds: d’admissió als estudis de grau i de convalidació d’estudis estrangers. En aquest darrer imprès s’indica l’import que cal satisfer en concepte de taxa i la relació de documentació que cal aportar, amb els requisits de legalització que pertoquin.

En cas que el nombre de sol·licituds presentades que hagin superat el requisit del mínim de 30 crèdits sigui igual o inferior al nombre de places d’oferta específica al grau al qual volen accedir, s’assignarà plaça a tots els sol·licitants.

En cas contrari, un cop baremats els expedients de les sol·licituds, s’assignaran places per un nombre igual al de les places ofertes, i els sol·licitants sense plaça assignada quedaran en llista d’espera, en l’ordre establert en el procés de baremació, per si algun dels assignats decidís no formalitzar la matrícula.

La resolució dels admesos i exclosos es dictarà durant la segona quinzena de maig i serà publicada en el web l’últim dia hàbil del mes de maig. Aquesta serà notificada als interessats.

Llistat d'admesos i exclosos, curs acadèmic 2019/20

Estudis iniciats i acabats a l’estranger, havent obtingut una titulació universitària oficial

Homologació del títol estranger a l’Estat Espanyol

Els requisits que cal tenir en compte es troben detallats a l’enllaç https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Requisits-formatius-homologacio-titols-estrangers

Accés a una segona titulació quan la primera s’ha obtingut fora de l’Estat Espanyol

Els estudiants que volen ser admesos en un estudi de Grau diferent al que ja tenen (segona titulació) cal que facin la tramitació mitjançant preinscripció universitària.

Els passos previs que han de dur a terme són els següents:

  • Obtenció d’una nota d’accés. Aquesta s’ha obtenir sol·licitant al Ministeri l’homologació dels estudis al sistema espanyol. La informació per a realitzar aquest tràmit està disponible a http://universitats.gencat.cat/es/que_puc_fer/soc_estudiant_de_fora/index.html
  • El Ministeri atorga una nota que estarà entre 5 i 10 (la notifica a l’estudiant). Aquesta serà la nota d’accés per tramitar la preinscripció i accedir a estudiar un grau en la Universitat de Girona. L’enllaç és el següent: http://universitats.gencat.cat/es/preinscripcio/index.html  
  • En cas que l’estudiant resulti admès haurà de formalitzar la matrícula, aportant la documentació acreditativa de la titulació anterior amb els requisits de legalització corresponents, i llavors podrà sol·licitar la convalidació d’estudis estrangers, pagant la taxa de 54,54 € (preu públic establert a l’Annex 1, punt 7.3 del Decret de preus per al curs 2018/19), per si se li poden reconèixer crèdits en el nou estudi.

Cal tenir present que el percentatge de places reservades per estudiar una segona titulació per a les persones que ja han obtingut un títol universitari amb anterioritat és d’un 3% del total de l’oferta. Aquesta xifra es pot veure ampliada si no s’omplen el total de places que s’oferiran als estudiants que no tenen cap titulació prèvia i que provenen de Batxillerat.

Per a més informació contacteu amb infoacademica.eps@udg.edu