Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Escola Politècnica Superior

Estudiants nous de màsters

Matrícula

1

Períodes de matrícula 2019 - 20

Us podreu matricular del 22 de juliol al 20 de setembre

2

Lloc de matrícula

Des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet (de dilluns a divendres de 8h del matí a 1h de la matinada)

3

Informació a llegir abans de formalitzar la matrícula

És important que consulteu les normatives que afecten els estudis de màster, sobretot les següents

Tota la informació acadèmica necessària per a la vostra matrícula la podreu trobar al web de l’EPS (horaris, calendaris acadèmics i administratius, calendari d’exàmens...)

4

Documentació que es requereix

Els estudiants que accedeixin per primera vegada a un estudi de màster a la Universitat de Girona hauran d’aportar la documentació general següent a la secretaria acadèmica corresponent:

1. Fotocòpia compulsada del document acreditatiu vigent: 

 • Per estudiants de països de la UE i altres (*): DNI, document acreditatiu del país, o passaport.

(*) Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra

 • Per estudiants estrangers no comunitaris:
  • Per estades superiors a 6 mesos: Fotocòpia del TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Tenen un termini de tres mesos per a lliurar el TIE.
  • Per estades d’estudis no superiors a 6 mesos, el passaport vigent amb el visat pel període d’estudis.

2. Justificants dels drets a bonificacions o exempcions. Si teniu algun tipus d’exempció heu de tenir en compte que cal que sigui vigent el dia en què us matriculeu.  Caldrà que ens feu arribar a la Secretaria Acadèmica original i fotocòpia  del document vigent abans de matricular-vos per tal de no tenir problemes el dia de la matrícula. Podeu consultar les bonificacions i préstecs en el següent enllaç.

En el cas de família nombrosa necessitem que acrediteu el nombre de membres de la família. En cas que no aparegui en el carnet individual és necessari presentar el carnet familiar.

3. En cas de domiciliar el pagament de la matrícula i no ser el titular del compte, la comunicació/actualització de dades bancàries, degudament emplenada. Cal adjuntar una fotocòpia del DNI del titular. Ens ho podeu portar a la Secretaria Acadèmica o bé enviar-ho escanejat a infoacademica.eps@udg.edu

4. El document acreditatiu d’accés, segons s’indica a continuació:

 • Els estudiants amb títol expedit o estudis cursats a la UdG, si han sol·licitat el títol on-line, no caldrà que justifiquin documentalment els estudis cursats.
 • La resta d’estudiants han d’aportar, en cas de no haver-ho fet abans:
  • Fotocòpia compulsada del títol universitari al·legat per accedir-hi o certificació acreditativa de la seva expedició.
  • Certificació acadèmica dels estudis realitzats per a l’obtenció del títol corresponent, en què constin, entre altres, la durada del programa d’estudis seguit, les assignatures cursades amb indicació de la càrrega lectiva en hores i de les qualificacions obtingudes i la mitjana atorgada.

En cas que sigui necessària la legalització de la documentació, caldrà aportar-ne traducció jurada si estan redactats en llengua diferent que el català, el castellà o l’anglès.

En cas de dubte sobre l’autenticitat, validesa o contingut dels documents aportats, es podran fer les accions necessàries per a la seva comprovació, així com adreçar-se a l’autoritat expedidora per validar-ne els punts dubtosos, incloent els països que formen la Unió Europea.

Si en algun cas no s’accepta algun dels documents aportats, es procedirà a l’anul·lació de la matrícula d’ofici.

L’automatrícula té caràcter provisional i caldrà que presenteu la documentació original necessària a la secretaria acadèmica del centre docent el primer dia d’inici de les classes.

Tota la documentació s’haurà de presentar a la secretaria acadèmica del centre docent abans de 31 de desembre de 2019.

5

Com funciona el programa d'automatrícula?

Entreu al programa d'automatrícula des de La Meva UdG i seguiu les instruccions de les diferents pantalles. Guia automatrícula 

A més a més heu de tenir en compte:

 1. Accés: per accedir a l’aplicació telemàtica, heu d’introduir el nom d’usuari i la paraula de pas que us haurà proporcionat el Centre de Postgraus en el missatge d’admissió. Després heu d’anar a “la meva UdG”, accedir al vostre expedient, a la pestanya “matrícula”.
 2. Pantalla de dades personals: comprovar les vostres dades personals i, sobretot, la casella corresponent a l’autorització o no de la difusió de la vostra adreça
 3. Pantalla d’assignatures: 

  L’adjudicació de les places als grups de les assignatures es realitzarà segons l’ordre de matrícula dels estudiants. Quan un grup d’una assignatura està ple ja no s’admeten més estudiants (per les assignatures obligatòries s’adjudica un altra grup, en canvi, les assignatures optatives quan estan plenes no hi ha possibilitat d’ampliació del grup). Els estudiants heu d’assistir a classe en el grup assignat. 

  És important la comprovació que esteu matriculats d’allò que voleu ja que no es poden fer modificacions fora del període establert en el calendari administratiu. 

  Durant el mateix dia podreu modificar la matrícula tantes vegades com vulgueu, però a partir de la 1 de la matinada ja no podreu modificar-la. Per això és molt important que seleccioneu bé les assignatures i sobretot els grups per evitar solapaments.  

  La Normativa de matrícula no permet modificacions si no hi ha hagut canvis en l’horari. Davant de casos justificats i excepcionals, s’analitzaran i resoldran les possibles modificacions de matrícula. Per a qualsevol modificació caldrà presentar a l’oficina del registre del CIAE una sol·licitud adreçada a la direcció de l’EPS amb totes les justificacions que creieu convenient. 

 4. Pantalla de pagament

Podeu consultar els preus del crèdits i els terminis de cobraments dels rebuts per part de la Universitat.

El sistema de pagament previst amb caràcter general en el procés d’automatrícula és la domiciliació bancària. A aquest efecte, el formulari de sol·licitud de matrícula dels estudiants requereix la identificació del compte bancari on es carregaran els rebuts i la declaració de ser-ne titular. 

Els estudiants que no puguin domiciliar els pagaments de la matrícula, especialment els que tinguin problemes amb la domiciliació per residir fora del territori espanyol, podran abonar-la mitjançant targeta de crèdit.

Bonificacions i exempcions: si teniu algun tipus d’exempció heu de tenir en compte que cal que sigui vigent el dia en què us matriculeu.

Cal que tingueu en compte els terminis de cobrament dels rebuts, que es poden consultar a la pàgina web Calendari de cobraments i devolucions.

6

Com contactar amb la Secretaria Acadèmica

Atès que la major part de les qüestions que plantegeu sobre matrícula i tràmits administratius estan resoltes a la web de la UdG/EPS, per agilitar els tràmits administratius relacionats amb la matrícula durant tot el mes de juliol no s’atendran consultes per telèfon.

Per evitar els temps d’espera i cues a la Secretaria acadèmica podeu adreçar les vostres consultes per correu electrònic a l’adreça infoacademica.eps@udg.edu. Intentarem resoldre-les en un màxim de 48 hores.

L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres:

 • de l’1 al 30 de juny: de 9’30h a 13’45h
 • de l'1 al 31 de juliol: de 9’30h a 13’15h
 • de l'1 al 30 de setembre: de 9’30h a 13’45h

L’agost la secretaria acadèmica estarà tancada.

7

A tenir en compte

Convocatòries

Els estudiants de màster teniu dues convocatòries (els estudiants de grau tres) per a superar cadascuna de les assignatures (una cada curs). El “no presentat” exhaureix convocatòria.

Per tal de no comptabilitzar convocatòria, podeu sol·licitar l’anul·lació fins a la data establerta en el calendari acadèmic i administratiu.

8

Data inici i final de classes

MÀSTERS PROFESSIONALITZADORS

 • Màster en Arquitectura: dia 20 de setembre de 2019
 • Màster en Enginyeria Industrial: dia 16 de setembre de 2019

Per a més informació consulteu el calendari acadèmic.