Escola Politècnica Superior

Erasmus+ for Studies

Estudiants de Grau, Màster i Doctorat

ERASMUS+ for Studies és un programa adreçat als estudiants de Grau, Màster i Doctorat que permet cursar part dels estudis en institucions d'educació superior d'altres estats de la Unió Europea i països associats amb les quals l'Escola Politècnica Superior hagi signat un acord bilateral d'intercanvi. La durada de les estades és com a mínim de 3 mesos i com màxim d’un curs acadèmic. Durant aquest període l'estudiant està matriculat a la UdG i al final de l’estada se li reconeixen les assignatures cursades a través d'un acord d'estudis signat.

Els estudiants amb plaça de mobilitat ERASMUS+ for Studies poden optar a un ajut de la Comissió Europea per a estudiants del programa ERASMUS i/o sol·licitar ajuts econòmics complementaris com MOBINT (modalitat A) i la Beca Santander Erasmus.

Si ets estudiant de l'EPS i estàs interessat/da en fer una estada ERASMUS...

1ª Sessió Informativa sobre programes de mobilitat nacional i internacional a l'EPS

Oferta de places Erasmus

Sol·licitar una plaça ERASMUS

Es poden demanar fins a 6 places ordenades per ordre de preferència sempre i quan es compleixin els requisits per poder fer la sol·licitud.

Cal haver parlat amb el professorat responsable del conveni que és qui ha de donar el vistiplau a l'oferta seleccionada.


Per poder fer una sol·licitud dins la convocatòria de mobilitat internacional, l'estudiant ha d'acreditar una titulació oficial amb un mínim de nivell B2.1 d'una tercera llengua (anglès, francès, italià o alemany). Per fer-ho, a de portar l'original de la titulació a la secretaria acadèmica per tal que ho puguin incorporar al seu expedient acadèmic (excepte en aquelles places en què la llengua de docència sigui el castellà)

Aquells estudiants que no tinguin aquesta acreditació poden participar en les proves multinivell que convoca el Servei de Llengües Modernes de la UdG. El període per inscriure's és del 10 de desembre a l'11 de gener de 2019 al següent enllaç:

https://www.udg.edu/ca/slm/Examens-oficials

Cal tenir en compte que determinades places d'intercanvi requereixen un idioma i un nivell mínim que pot ser diferent a l'idioma i/o nivell acreditat per a la tercera llengua. Per tant, a més a més de la tercera llengua, cal complir amb l'idioma i el nivell mínim associats a cada plaça d'intercanvi.

1a sessió informativa

3 de desembre de 2018 a les 13h a l'aula PIII-05 (EPS)

Període de presentació de sol·licituds

Del 10 de desembre de 2018 al 18 de febrer de 2019

La presentació de sol·licituds Erasmus 2019-2020 es fa a mitjançant l'aplicació MobOut: http://aserv.udg.edu/outgoing

Publicació de la resolució provisional de places

8 de març de 2018 

L'Oficina de Relacions Exteriors (ORE) publicarà la resolució provisional de places a la Seu Electrònica de la UdG i al web de l'ORE.

Període d'acceptació o renúncia per part de l'estudiant de la plaça atorgada

Del 8 al 18 de març de 2019
L'estudiant ha d'acceptar la plaça mitjançant l'aplicació MobOut.

Període de reassignació de places per part de l'EPS

Un cop finalitzat el període perquè l'estudiant accepti la plaça, l'EPS pot reassignar les places que hagin quedat vacants.

Publicació de la resolució definitiva de places

1 d'abril de 2019
L'Oficina de Relacions Exteriors (ORE) publicarà la resolució definitiva de places a la Seu Electrònica de la UdG i al web de l'ORE.

2ª sessió informativa

21 de maig de 2019 - Aula PIII-01

2ª sessió informativa per als estudiants que tenen una plaça Erasmus assignada: informació de tota la documentació i tràmits que cal preparar per a poder realitzar la mobilitat

AJUT ERASMUS+

Si tens una plaça Erasmus assignada, automàticament ets sol·licitant de l'ajut ERASMUS+.

Aquest ajut és compatible amb la beca MOBINT que gestiona l’AGAUR i amb la Beca Santander Erasmus 2019-2020.

L’import de l’ajut econòmic va en funció del grup al que pertanyi el país de destí. Per al curs 2018-2019 els imports eren:

GRUP I: 300€/mes

GRUP II: 250€/mes

GRUP III: 200€/mes

A part, aquells estudiants que durant el curs 2017-2018 han estat beneficiaris de la beca general del MECD rebran un ajut complementari de 200€/mes (curs 2018-2019).

El nombre total de mesos en què es percep l'ajut vindrà indicat per l'ORE.

Un cop l'estudiant ha fet arribar el document "justificant d'incorporació" a l'ORE es tramita el primer pagament de l'ajut que correspon al 70% teòric i el 30% un cop ha finalitzat la seva estada.

Per a més informació, web ORE

BECA MOBINT

L'AGAUR convoca cada any les beques MOBINT destinades a aquells estudiants que realitzen una estada de mobilitat internacional. Pel curs 2018-2019 aquest ajut ha estat de 200€/mes per un període màxim de 6 mesos.

La convocatòria, l'imprès de sol·licitud i la resta de documentació es podrà trobar al web de l'AGAUR: www.gencat.net/agaur  (apartat: Beques i ajuts per a estudiants universitaris).