Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Escola de Doctorat

Programa de Doctorat Interuniversitari en Dret, Economia i Empresa

Programa de Doctorat Interuniversitari en Dret, Economia i Empresa

Curs 2018-2019

Informació general

Dades generals

Nom
Programa de Doctorat Interuniversitari en Dret, Economia i Empresa
Centres/s
Escola de Doctorat
Nombre orientatiu de places
25
Nombre d'estudiants matriculats
Dades oficials de matrícula
Altres informacions
Indicadors AQU

Presentació

Per què un doctorat en Dret, Economia i Empresa?

Els estudis del programa de doctorat en Dret, Economia i Empresa:

 • ofereixen una formació avançada d'investigadors d'alta qualitat para poder exercir una carrera de investigació i/o de docència en institucions acadèmiques, centres de investigació, escoles de estudis avançats, empreses, companyies de consultoria, i/o organitzacions governamentals;
 • permeten desenvolupar habilitats investigadores per ser capaços d’articular i realitzar la pròpia investigació;
 • generen nous coneixements, tant en recerca bàsica com aplicada, i
 • dinamitzen l'activitat investigadora dins les línies de recerca en dret, economia i empresa.

Per què estudiar a Girona o Vic

 • Encara que Girona i Vic són Universitats relativament petites, el Programa de Doctorat compta amb grups de recerca que són nacional i internacionalment reconeguts.
 • La mida reduïda dels Departaments de Dret, Economia i Empresa permet una tutorització dels estudiants de doctorat de manera individual i personalitzada.
 • Respecte a la qualitat de vida de tots els municipis majors de 10.000 habitants d’Espanya, Girona i Vic figuren entre els primers 50.
 • El programa conjunt de Dret, Economia i Empresa permet que l’estudiant de doctorat pugui abordar qüestions des de diferents perspectives si ho considera oportú.

Són competències dels estudiants del Programa de Doctorat en Dret, Economia i Empresa

 • La comprensió sistemàtica del camp d'estudi i el domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb el dret, l’economia i l'empresa.
 • La capacitat de concebre, dissenyar i crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
 • La capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
 • La capacitat de realitzar un anàlisi crític, d'avaluació i de síntesi d'idees noves i complexes.
 • La capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general en relació a l'àmbit del turisme, dret i empresa,a través dels idiomes d'ús habitual en la comunitat científica internacional.
 • La capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social i cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Objectius formatius

Els estudis del Programa de Doctorat en Dret, Economia i Empresa tenen com a finalitat la formació d’investigadors en les línies de recerca dels àmbits de coneixement afins de la UdG i de la UVic, d’acord amb els objectius generals següents:

 • la formació avançada d’investigadors d’alta qualitat en els àmbits de coneixement de la UdG i de la UVic;
 • la generació i difusió de nou coneixement, tant en recerca bàsica com aplicada, i
 • la dinamització de l’activitat investigadora dins les línies de recerca en Dret, Economia i Empresa.

Línies de recerca

1. Procés judicial i mitjans complementaris o alternatius de resolució de conflictes

Investigació: Centre d'Estudis Avançats del Procés i de la Justícia, (CEAPJ); Qüestions Actuals de Dret Processal

Directors: Dra. M. Teresa Armenta DeuDr. Guillem Ormazábal SánchezDra. Susanna Oromí Vall·llovera, Dra. Sílvia Pereira Puigvert

Persona de contacte: Dra. Susanna Oromí Vall·llovera

2. Els reptes del Dret Públic davant el segle XXI

3. Política, Institucions i Polítiques Públiques

Investigació: Grup de Recerca en Ciència Política

Directors: Dr. Salvador Martí Puig, Dra. Gemma Ubasart González

Persona de contacte: Dra. Gemma Ubasart González

4. Dret Privat europeu i comparat: Dret de la responsabilitat civil, Dret de contractes i Dret de família

Investigació: Institut de Dret Privat europeu i comparat

Directors: Dr. Miquel Martín Casals, Dr. Jordi Ribot Igualada, Dr. Josep Solé Feliu, Dr. Albert Ruda González

Persona de contacte: Dr. Miquel Martín Casals

5. Anàlisi històrica i filosòfica del Dret

6. L’evolució del Dret Laboral, Dret Mercantil i de la immigració de la UE i espanyol

7. Anàlisi Econòmica i Empresarial

8. Emprenedoria, comptabilitat i finances

9. Organització empresarial

Investigació: Grup de Recerca Avançada sobre Dinàmica Empresarial i Impacte de les Noves Tecnologies a les Organitzacions. GRADIENT ; Càtedra Cambra d’empresa familiar

Directors: Dr. Martí Casadesús Fa, Dra. M. Pilar Marquès GouDra. Anna Arbussà Reixach, Dra. Núria Arimany Serrat (*), Dra. Elisenda Tarrats-Pons (*)

Persona de contacte: Dra. Anna Arbussà Reixach

10. Gestió i innovació en els sistemes de producció

Investigació: Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny del producte ; Càtedra de Seguretat i Salut en el Treball ; Grup de Recerca en Enginyeria de Procés, Producte i Producció. Grep

Directors: Dr. Rudi de Castro Vila, Dr. Joaquim de Ciurana Gay, Dr. Josep Llach Pagès, Dra. Gerusa Giménez Leal, Dra. Núria Mancebo Fernández, Dr. Xavier Ferràs Hernández (*), Dra. Petra Nylund (*)

Persona de contacte: Dr. Josep Llach Pagès

11. Gestió i innovació del coneixement

Investigació: Xarxes organitzatives, innovació i desenvolupament d'estratègies i productes turístics (ONIT) ; Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny del producte; Grup d'Anàlisi de la Recepció de les Pantalles Audiovisuals - ARPA

Directors: Dr. Jaume Guia JulveDra. Andrea BikfalviDr. Josep Llach PagèsDra. Maria del Carmen Echazarreta Soler (especialitat Comunicació, Publicitat i Relacions Públiques) , Dr. Xavier Ferràs Hernández (*), Dra. Petra Nylund (*)

Persona de contacte: Dra. Andrea Bikfalvi

12. Mètodes quantitatius en la recerca per a l’economia i l’empresa:

Investigació: Grup de Recerca en Estadística, Econometria i Salut (GRECS)

Directors: Dra. M. Antònia Barceló Rado,  Dr. Germà Coenders Gallart, Dr. Marc Sáez Zafra, Dra. M. Carme Saurina Canals, Dr. Lluís Coromina Soler, Dra. Laura Vall-llosera Casanovas, Dra. Gemma Renart Vicens, Dr. Joan Carles Martori Cañas (*), Dr. Ramon Oller Piqué (*), Dr. Josep Lluís García Domingo (*), Dr. Rafa Madariaga Sánchez (*)

Persona de contacte: Dr. Germà Coenders Gallart

(*) Universitat de Vic

(**) Universitat de Lleida

Requisits addicionals

La normativa d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de Girona estableix que les Comissions Acadèmiques de cada programa de doctorat poden establir requisits addicionals als que marca l'Ëscola de Doctorat en els següents casos:

 1. Les Comissions Acadèmiques podran establir requisits i criteris addicionals als previstos a l'article 3 per a la selecció i admissió dels estudiants al programa de doctorat corresponent.
 2. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per ser tutor de tesi.
 3. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per ser director de tesi.
 4. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per a l'autorització a presentar una tesi en la modalitat de compendi de publicacions.
 5. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per ser membre d'un tribunal de tesi.
 6. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per concedir la menció "cum laude".

Accés

El Programa de Doctorat en Dret, Economia i Empresa es regeix pel Reial decret 99/2011 de 28 de gener, que estableix l’ordenació dels ensenyaments oficials de doctorat. Els requisits d’accés són els que marca aquest Reial decret i es poden consultar a l’adreça www.udg.edu/doctorat/acces.

***************

El Programa de Doctorat en Dret Economia i Empresa (DEE) organitza un seminari per als seus doctorands. Els doctorands tenen la possibilitat de presentar o bé el seu projecte de recerca o bé l’estat en el qual es troba el treball de recerca ja començat. A continuació hi haurà una discussió amb els assistents al seminari i els membres de la Comissió Acadèmica del programa DEE. El seminari està obert a tots els professors de la UdG i a tots els doctorands del programa de DEE. La participació dels estudiants és voluntària, excepte en el segon supòsit del paràgraf següent. Els seminaris s‘organitzaran anualment al final de cada curs acadèmic.

L’organització dels seminaris té dues finalitats:

 • Per un costat, donar suport acadèmic a l’estudiant del doctorat amb caràcter general.
 • Per l’altre costat, els estudiants que demanen una pròrroga per poder matricular-se en el quart o cinquè any de seus estudis doctorals (estudiants a temps complet) o en el sisè o setè any (estudiants a temps parcial) han de presentar l’estat de la seva recerca en el seminari. En aquests supòsits de petició de pròrroga, la mera presentació per escrit no es considera suficient sinó que ha d’anar acompanyada de l’exposició oral en l’esmentat seminari, la qual cosa no només permet al doctorand rebre opinions externes sobre la seva feina, sinó que especialment dóna a la Comissió Acadèmica elements de judici per avaluar la pròrroga sol•licitada.  Alternativament els doctorands poden acreditar haver presentat l’estat del seu treball en algun altre seminari organitzat per un departament, per un institut de recerca, per un grup de recerca o per una facultat de la UdG. 

Criteris d'admissió

Informe d’un investigador del programa de doctorat en disposició d’assumir la direcció o codirecció de la tesi sobre la idoneïtat de la formació del sol·licitant i el seu projecte de recerca.

En la valoració dels candidats, la Comissió Acadèmica del doctorat també tindrà en compte els aspectes següents:

 • Expedient acadèmic: 60%
 • Experiència professional i coneixement d'idiomes: 30%
 • Motivació i adequació a una de les línies de investigació que integren el programa: 10% 

Tesis

Has de saber

Formació obligatòria dels estudiants de doctorat

Programa de doctorat en Dret, Economia i Empresa

Formació  obligatòria: 20 h. de formació transversal a escollir entre l’oferta de cursos de l’Escola de Doctorat.

La Comissió Acadèmica considera molt recomanable l’assistència a alguna de les conferències del "Cicle de Conferències sobre Política i Pràctica de Publicació" com "Fer una tesi en l’àmbit de l’Economia i l’Empresa: Què? Com? Per a què?" o "Publicació de la recerca en l’àmbit de les Ciències Jurídiques"

També es recomana l’assistència a algun dels cursos del bloc de Comunicació i difusió de la recerca, com "Definir, Escriure i publicar treballs de doctorat en Economia i Empresa" o "Escriure i publicar una tesi doctorat en Dret". 

Tota l'oferta formativa del programa de doctorat en aquest enllaç

 

***************

 

Requisits per presentar la tesi com a compendi de publicacions

Opció 1) Mínim 3 articles, dels quals un publicat o acceptat del primer o segon quartil del JCR-WOS o de l’SCOPUS.

Opció 2) Mínim 3 articles, dels quals dos publicats o acceptats de qualsevol quartil del JCR-WOS o de l’SCOPUS, o bé dels dos primers quartils de l’IN-RECS, INRECJ o ERIH, o del catàleg Latindex (30/33 per a revistes impreses i 32/36 per a les electròniques).