Escola de Doctorat

Pla de millora

Cada centre ha d’analitzar i reflexionar sobre el seu funcionament i el desenvolupament de les titulacions impartides. Aquesta reflexió s’ha de fonamentar tant en la informació pública com en les dades, els indicadors i la informació qualitativa derivada del seu SGIQ.

Fruit de l’anàlisi valorativa, es detecten fortaleses i es proposaran objectius i accions de millora que s’han d’integrar en un pla de millora del centre, que ha d’incloure accions de millora transversals del centre i accions de millora específiques per a les titulacions que ho requereixin.

Més informació