Escola de Doctorat

Indicadors

La institució ha d’analitzar i reflexionar sobre el funcionament del centre i el desenvolupament de les titulacions impartides. Aquesta reflexió s’ha de fonamentar tant en la informació pública com en les dades, els indicadors i la informació qualitativa derivada del seu SGIQ.

Els indicadors són els senyals quantitatius de l'evolució de les variables numèriques d’una titulació que fan referència des del nombre de matriculats a la taxa de rendiment acadèmic. Són l’eina bàsica quantitativa per a la reflexió de les titulacions.