Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Departament de Geografia

Àmbit docent: Turisme

Perfil de recerca: Turisme i sostenibilitat; Geografia, Turisme i Medi Ambient; Gestió de recursos naturals i turisme; Turisme i canvi ambiental; Instruments de planificació ambiental i territorial aplicats a espais turístics i en especial a Catalunya; Turisme i paisatge. Es valorarà especialment coneixements avançats en l'ús de les tecnologies per a la informació geogràfica aplicades a la recerca.

Matèries que podria impartir: Turisme, Territori i Medi Ambient; Dimensió territorial del Turisme; Ordenació i planificació del territori; Tipologies i estratègies de destinacions turístiques; Espais naturals protegits; Gestió de recursos turístics; Desenvolupament sostenible del Turisme; Instruments de planificació del territori i del paisatge turístic; Tècniques d'anàlisi i informació territorial; Fonaments de Geografia; Sistemes d'Informació geogràfica.

Idiomes: Capacitat d’impartir docència en català, castellà i anglès.

 

Ámbito docente: Turismo

Perfil de investigación: Turismo y Sostenibilidad; Geografía, Turismo y Medio Ambiente; Gestión de recursos naturales y Turismo; Turismo y Cambio ambiental; Instrumentos de planificación ambiental y territorial aplicados a espacios turísticos y en especial en Cataluña; Turismo y Paisaje. Se valorará especialmente conocimientos avanzados en el uso de las tecnologías para la información geográfica aplicadas a la investigación.

Materias que podria impartir: Turismo, Territorio y Medio Ambiente; Dimensión territorial del Turismo; Ordenación y Planificación del territorio; Tipologías y estrategias de destinos turísticos; Espacios naturales protegidos; Gestión de recursos turísticos; Desarrollo sostenible del Turismo; Instrumentos de planificación del territorio y del paisaje turístico; Técnicas de análisis e información territorial; Fundamentos de Geografía; Sistemas de Información geográfica.

Idiomas: Capacidad para impartir docència en catalán, castellano e inglés.

 

DEPARTMENT : GEOGRAPHY

Teaching area: Tourism

Research profile: Tourism and sustainability; Geography, Tourism and the Environment; Natural resource management and tourism; Tourism and environmental change; Environmental and territorial planning instruments applied to tourist spaces and especially in Catalonia; Tourism and landscape. Special knowledge will be given to the use of technologies for geographic information applied to research.

Matters that could be taught: Tourism, Territory and the Environment; Territorial dimension of tourism; Planning of the territory; Typologies and strategies of tourist destinations; Protected natural areas; Management of tourist resources; Sustainable Tourism Development; Planning instruments of the territory and the tourist landscape; Techniques of analysis and territorial information; Foundations of Geography; Geographic information systems.

Languages: Ability to teach in Catalan, Spanish and English.

Notícies relacionades