Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària

Programa Serra Húnter

PROFESSORAT LECTOR ÀREA ENGINYERIA QUÍMICA

 

Convocatòria 2/2019 del Programa Serra Húnter (CAT)

Categoria: Professor Lector SH

Codi: UdG-LE-9094

Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària

Àrea de Coneixement: Enginyeria Química – EPS

En l’àmbit docent, les persones candidates hauran de tenir experiència en l’ensenyament de cursos de grau i postgrau en l’àmbit de l’automatització, control i instrumentació de processos químics.

En l’àmbit de la recerca, el Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària busca un/a candidat/a que haurà de demostrar una trajectòria significativa en la producció, caracterització i aplicació de nanocel·lulosa en àmbits com els nanocomposites, enginyeria paperera i aplicacions especials, com són l’electrònica impresa, la biomedicina o el medi ambient. Tanmateix, es valorarà molt positivament l’experiència en el desenvolupament de nous materials sostenibles termoplàstics reforçats amb fibres lignocel·lulòsiques. Aquesta trajectòria s’haurà d’acreditar mitjançant publicacions en revistes JCR, participació en projectes competitius de recerca i projectes industrials amb empreses dels sectors anteriorment esmentats.

El candidat seleccionat haurà d’ensenyar en una àmplia gamma de cursos dels graus que ofereix l’Escola Politècnica Superior de Girona, així com el Màster en Enginyeria Industrial, principalment en cursos superiors. Tanmateix, haurà de tutoritzar Treballs Final de Grau (TFG) i dirigir Tesis Doctorals en el Programa de Doctorat en Tecnologia. Altrament, la persona seleccionada haurà de participar i liderar projectes de recerca competitius, assumir rols de lideratge de grups de recerca i participar en activitats de gestió acadèmica.

 

Convocatoria 2/2019 del Programa Serra Húnter (ESP)

Categoría: Profesor Lector SH

Código: UdG-LE-9094

Departamento de Ingeniería Química, Agraria y Tecnología Agroalimentaria

Area de conocimiento: Ingeniería Química - EPS

En el ámbito docente, las personas candidatas deberán poseer experiencia en docencia de cursos de grado y posgrado en el ámbito de la automatización, control e instrumentación de procesos químicos.

En el ámbito de la investigación, el Departamento de Ingeniería Química, Agraria y Tecnología Agroalimentaria busca un/a candidato/a que deberá mostrar una trayectoria significativa en la producción, caracterización y aplicación de nanocelulosa en ámbitos como los nanocomposites, ingeniería papelera y aplicaciones especiales, como son la electrónica impresa, la biomedicina o el medio ambiente. Asimismo, se valorará muy positivamente la experiencia en el desarrollo de nuevos materiales sostenibles termoplásticos reforzados con fibras lignocelulósicas. Dicha trayectoria deberá acreditarse mediante publicaciones en revistas JCR, participación en proyectos competitivos de investigación y proyectos industriales con empresas de los sectores anteriormente citados.

La persona seleccionada deberá impartir docencia en una amplia gama de cursos de los grados que ofrece la Escuela Politécnica Superior de Girona, así como en el Máster en Ingeniería Industrial, principalmente en cursos superiores. Asimismo, deberá dirigir Trabajos de Fin de Grado (TFG) y Tesis Doctorales en el Programa de Doctorado en Tecnología. Además, la persona seleccionada deberá participar y liderar proyectos de investigación competitivos, asumir roles de liderazgo en grupos de investigación y participar en actividades de gestión académica.

 

Call: 2/2019 Serra Húnter Programme (ENG)

Level: Tenure-elegible lecturer

Code: UdG-LE-9094

Department of Chemical and Agricultural Engineering and Agrifood Technology

Field of knowledge: Chemical Engineering - EPS

Candidates must have expertise in teaching a variety of undergraduate and graduate courses in the field of automation, control and instrumentation of chemical processes.

In the field of research, the Department of Chemical and Agricultural Engineering and Agrifood Technology is looking for a candidate with a strong background in the production, characterization and application of nanocellulose in fields related to nanocomposites, paper engineering and technology and special applications, such as printed electronics, biomedicine or environment. In addition, having expertise in the development of novel and sustainable thermoplastic materials reinforced with lignocellulosic fibers will be valuable. This background will be required to be demonstrated by means of publications in JCR journals, participation in competitive research projects and industrial projects with companies from the abovementioned productive sectors.

The successful candidate will have to teach a wide range of lecture-based courses from the graduate and master programs from the Escola Politècnica Superior, from introductory to upper-level ones. In addition, the selected candidate is expected to supervise final (bachelor and master) and doctoral theses. Besides, the successful candidate will be required to participate and lead research projects, to adopt leading roles in research groups and to participate in the management of academic activities.