Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària

Programa Serra Húnter

PROFESSORAT LECTOR ÀREA ENGINYERIA QUÍMICA

 

PERFIL DE LA PLAÇA

En l’àmbit docent, les persones candidates hauran de tenir experiència en l’ensenyament de cursos de grau i postgrau en l’àmbit de l’automatització, control i instrumentació de processos químics.

 

En l’àmbit de la recerca, el Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària busca un/a candidat/a que haurà de demostrar una trajectòria significativa en la producció, caracterització i aplicació de nanocel·lulosa en àmbits com els nanocomposites, enginyeria paperera i aplicacions especials, com són l’electrònica impresa, la biomedicina o el medi ambient. Tanmateix, es valorarà molt positivament l’experiència en el desenvolupament de nous materials sostenibles termoplàstics reforçats amb fibres lignocel·lulòsiques. Aquesta trajectòria s’haurà d’acreditar mitjançant publicacions en revistes JCR, participació en projectes competitius de recerca i projectes industrials amb empreses dels sectors anteriorment esmentats.

 

Les persones candidates hauran d’ensenyar en una àmplia gamma de cursos dels graus que ofereix l’Escola Politècnica Superior de Girona, així com el Màster en Enginyeria Industrial, principalment en cursos superiors. Tanmateix, haurà de tutoritzar Treballs Final de Grau (TFG) i dirigir Tesis Doctorals en el Programa de Doctorat en Tecnologia. Altrament, la persona candidata haurà de participar i liderar projectes de recerca competitius, assumir rols de lideratge de grups de recerca i participar en activitats de gestió acadèmica.