Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Departament d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial

PROGRAMA SERRA HÚNTER -oferta de contractació 2017

Perfil: Mecànica de materials i estructures de compòsits

Professor Agregat

Es busca un perfil de professor Agregat, que és la figura més bàsica de professor doctor contractat a temps complert, d’acord amb la legislació aplicable (amb un sou brut anual d’aproximadament 36.000 €).

Perfil: Mecànica de materials i estructures de compòsits

Tasques a realitzar:

La docència a cobrir s’emmarca en la Mecànica de Materials i Estructures principalment als graus en Enginyeria Mecànica i Grau en Tecnologies Industrials. La dedicació docent mitjana per a la tipologia de professorat és de 220 h/anuals de classes presencials. Addicionalment el professor haurà de realitzar tasques d’assistència, assessorament i tutoria.

La normativa aplicable requereix que el professorat acrediti una competència suficient de coneixement del català d’acord amb el Decret 128/2010 de 14 de setembre.

Pel que fa a recerca, es busca una persona amb el perfil corresponent al professor agregat que s’integri totalment en les línies de recerca, organigrama i tasques del departament en el camp de la mecànica de Materials  i Estructures de Compòsits i amb un especial enfocament a la caracterització mecànica d’unions adhesives estructurals entre components i estructures de compòsit.

Igualment, s’espera que el candidat s’involucri en tasques de gestió departamental i en tasques de manteniment de laboratoris docents i de recerca.

Les diferents tasques a desenvolupar han d’estar inscrites en el marc de la relació laboral amb la Universitat de Girona i són incompatibles amb qualsevol altre activitat externa.

 

Per a informació addicional sobre la plaça us podeu dirigir a: dir.depemci@udg.edu

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Profesor Agregado

Se busca un perfil de profesor Agregado, que es la figura más básica de profesor doctor contratado a tiempo completo, de acuerdo con la legislación aplicable (con un salario bruto anual de aproximadamente 36.000 €).

Perfil: Mecánica de materiales y estructuras de compuestos

Tareas a realizar:

La docencia a cubrir se enmarca en la Mecánica de Materiales y Estructuras principalmente al Grado en Ingeniería Mecánica y al Grado en Tecnologías Industriales. La dedicación docente media para esta figura contractual es de 220 h/anuales de clases presenciales. Adicionalmente el profesor deberá realizar tareas de asistencia, asesoramiento y tutoría.

La normativa aplicable requiere que el profesorado acredite una competencia suficiente de conocimiento del catalán de acuerdo con el Decreto 128/2010 de 14 de setiembre.

En cuanto a la investigación, se busca una persona con el perfil correspondiente al de profesor Agregado que se integre totalmente en las líneas de investigación, organigrama y tareas del departamento en el campo de la mecánica de Materiales y Estructuras de Compuestos y con un especial enfoque a la caracterización mecánica de uniones adhesivas estructurales entre componentes y estructuras de compuesto.

Igualmente, se espera que el candidato se involucre en tareas de gestión departamental y en tareas de mantenimiento de laboratorios docentes y de investigación.

Las diferentes tareas a desarrollar deben estar inscritas en el marco de la relación laboral con la Universidad de Girona y son incompatibles con cualquier otra actividad externa.

Para información adicional sobre la plaza pueden dirigirse a: dir.depemci@udg.edu

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Associate Professor

The University of Girona is seeking the profile of an Associate professor, which is the most basic teaching faculty position hired at full-time, in accordance with applicable regulations (with an approximate annual gross salary of 36.000 €).

Profile: Mechanics of materials and composite structures

Tasks:

The teaching to cover is framed under the Mechanics of Materials and Structures, mainly at bachelor’s Degrees in Mechanical Engineering and Industrial Technologies Engineering. The average teaching dedication for this figure is of 220h/year of in-class lectures. Besides, the associate professor will have to carry out tasks of support, advice and tutoring.

Faculty staff at Catalan public universities are required by regulation to accredit adequate knowledge of Catalan in accordance with Decree 128/2010, of 14 of September.

With regards to the research, the University of Girona is seeking a person who becomes fully integrated in the research lines, organization chart, and department tasks in the field of the mechanics of materials and composite structures, and specially focused on the mechanical characterization of structural bonded joints between components and structures of composite.

Likewise, it is expected that the candidate gets involved in tasks of department management and tasks of maintenance of the teaching and research laboratories.

The different tasks to be carried out by the candidate must be in accordance with the framework of the labour relationship with the University of Girona, and are totally incompatible with any other external activity

 

For further information you can contact to: dir.depemci@udg.edu

Notícies relacionades