Consell Social

Comissions

Funcions de les comissions

Comissió Permanent del Consell Social

(Reglament d’organització i funcionament del Consell Social. Capítol V. Secció segona, Comissió Permanent. Articles 20-21)

Article 20

Composició
La Comissió Permanent la formen el president i el vicepresident del Consell Social, els presidents de les comissions delegades, el rector, el gerent i el secretari general.

Article 21

Funcions
Preparar i ordenar els temes que facin referència a política universitària en general que s'han de tractar en les sessions del Ple del Consell.
Assumir les funcions i tasques que el Ple li encomani.

Comissió de Programació i Gestió

(Llei d’Universitats de Catalunya. Cap. III. Article 88)

 1. Contribuir a la supervisió i l'avaluació de la qualitat, del rendiment i de la viabilitat econòmica i social de la universitat, en col.laboració amb l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, i participar-hi.
 2. Aprovar la constitució, la modificació i l'extinció d'entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat, i aprovar la participació de la universitat en altres entitats.
 3. Aprovar els projectes de concert entre la universitat i les institucions sanitàries.
 4. Promoure vincles de col·laboració mútua entre universitats i amb entitats socials representatives.

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni

(Llei d’Universitats de Catalunya. Cap. III. Article 89)

 1. Promoure la participació de la societat en l'activitat de la universitat, especialment en el seu finançament, i fomentar les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic, social i territorial. 
 2. Estimular la inversió en recerca de les empreses i llur col.laboració en la recerca universitària. 
 3. Supervisar les activitats de caràcter econòmic, fer el seguiment del pressupost i aprovar, a proposta del consell de govern, la programació i la despesa plurianual de la universitat, i també prendre les mesures pertinents per a assegurar el compliment dels criteris amb què s'ha elaborat el pressupost. 
 4. Aprovar el balanç i la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la universitat de l'exercici anterior i els comptes anuals de les entitats que en depenguin, d'acord amb la normativa vigent. 
 5. Acordar les transferències de crèdit d'operacions de capital a operacions corrents, amb la conformitat prèvia del departament competent en matèria d'universitats. 
 6. Acordar, a proposta de l'òrgan competent de la universitat, les sol.licituds de crèdit extraordinari o suplements de crèdit, sempre que s'hagi de fer una despesa que no pugui ésser ajornada per a l'exercici següent i per a la qual no hi hagi crèdit consignat en el pressupost, o bé sigui insuficient o no ampliable. L'acord n'ha d'establir el finançament. 
 7. Aprovar els preus dels ensenyaments propis de la universitat, els dels cursos d'especialització, amb llurs possibles exempcions i bonificacions, i els dels serveis de la universitat. 
 8. Vetllar pel patrimoni de la universitat i aprovar la desafectació dels béns de domini públic de la universitat, d'acord amb el que estableix aquesta Llei i la legislació de patrimoni de la Generalitat. 
 9. Autoritzar el rector o rectora a adoptar els acords d'adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i, a partir dels límits que aprovi el consell social, dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials. 
 10. Ésser informat, directament per la universitat o mitjançant altres entitats, de la formalització dels contractes i els convenis que comporten despeses o ingressos per a la universitat. 

Comissió de Comunitat Universitària

(Llei d’Universitats de Catalunya. Cap. III. Article 90)

 1. Acordar, si s'escau, dins dels límits que fixi el Govern de la Generalitat i a proposta del consell de govern de la universitat, l'assignació singular i individual de retribucions addicionals per mèrits docents, de recerca i de gestió al personal docent i investigador funcionari i contractat.
 2. Aprovar la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la universitat, i les modificacions i la despesa que comporten.
 3. Determinar els llocs als quals correspon l'assignació d'un complement específic amb l'import del dit complement, i fixar la quantia total destinada a l'assignació del complement de productivitat i les gratificacions extraordinàries, i aprovar els criteris per a assignar-los i distribuir-los i les quantitats de les indemnitzacions per raó de servei. 
 4. Informar sobre els convenis col.lectius del personal laboral de la universitat, abans de formalitzar-los.
 5. Estudiar i acordar, si escau, la proposta de nomenament del gerent o la gerent presentada pel rector o rectora, i aprovar-ne, d'acord amb el rector o rectora, les condicions del contracte.
 6. Promoure, en tots els àmbits de la comunitat universitària, la participació dels estudiants en els òrgans de govern de la universitat, i també la divulgació de llur tasca.
 7. Acordar, a fi de garantir la no-exclusió de cap estudiant per raons econòmiques, la política de beques,d'ajuts i de crèdits per a l'estudi i la recerca que, si escau, atorgui la universitat amb càrrec als seus pressupostos, d'acord amb els principis de publicitat, concurrència i objectivitat.
 8. Aprovar les normes que regulen el progrés i la permanència dels estudiants a la universitat, atenent les característiques dels diferents estudis, de manera que evitin la discriminació dels estudiants.
 9. Promoure la col·laboració entre la universitat i altres entitats públiques o privades, amb la finalitatde completar la formació dels estudiants i les persones titulades de la universitat i de facilitar-ne l'accés al món del treball. 
 10. Vetllar per la correcta inserció laboral dels titulats de la universitat.