Reglament d'accés

Us faig avinent, d’acord amb el que s’estableix en l’article 58.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre de 1992), que el Consell de Govern, en la sessió ordinària núm. 10/07, que va tenir lloc el dia 29 de novembre de 2007, va adoptar l’acord que, transcrit literalment diu:

“El Consell de Govern ACORDA per assentiment aprovar el Reglament d’accés del personal d’administració i serveis funcionari i les bases generals dels processos selectius per a l’accés del personal d’administració i serveis funcionari de la Universitat de Girona, d’acord amb els annexos adjunts”.


El secretari general,
José L. Linares Pineda
CONSELL DE DIRECCIÓ/SERVEI DE RECURSOS HUMANS